Zbiórki publiczne - decyzje wydane przed 18 lipca 2014

Uwaga! Od 18 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy o zbiórkach publicznych.

Działa portal zbiórki.gov.pl, gdzie dostępne są m.in. informacje, jak zgłosić i rozliczyć zbiórkę zgodnie z nowymi zasadami.

Jakie zmiany wprowadza ustawa, która weszła w życie 18 lipca 2014 roku, można również sprawdzić klikając na ten LINK 

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzenia zbiórek publicznych można też uzyskać w Departamencie Administracji Publicznej MAC:

pod numerami  telefonów: 22 245 58 65; 22 245 58 64 oraz pod mailem zbiorki@mac.gov.pl

 

Poniżej przedstawiamy decyzje o zbiórkach publicznych wydane przed wejściem w źycie nowej ustawy.

Decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji o zbiórkach

Publikujemy tu informacje o zgodach Ministra Administracji i Cyfryzacji na ogólnopolskie zbiórki publiczne. Strona ma charakter informacyjny i można się tutaj dowiedzieć, kto dostał taką zgodę, na jaki cel oraz w jakiej formie i kiedy mogą być zbierane datki. Jako ilustrację tych informacji zamieszczamy też zdjęcia decyzji. Oryginalne dokumenty są w posiadaniu organizatorów zbiórek.

W  roku 2014 MAC udzielił zgody na zbiórki publiczne:

Decyzja 303/2014 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na na pomoc humanitarną ofiarom powodzi w Bośni i Hercegowinie oraz Republice Serbii

Treść: Pozwalam Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-03 1 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 20 maja 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc humanitarną ofiarom powodzi w Bośni i Hercegowinie oraz Republice Serbii, w tym zapewnienie dostępu do wody, odpowiednich warunków sanitarnych, opieki medycznej, dostępu do żywności, schronienia, zabezpieczenie podstawowych
przedmiotów niezbędnych do życia poprzez:

 1. oczyszczanie, dystrybucję, przechowywanie i badanie jakości wody, budowę oraz remont obiektów wodno-sanitarnych,
 2. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję środków medycznych, opatrunków, szczepionek, leków, pokrycie kosztów usług lekarzy, terapeutów, personelu medycznego,transportu chorych, rehabilitacji poszkodowanych,
 3. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję żywności, w tym prowadzenie kuchni zbiorowej,
 4. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję materiałów do budowy tymczasowych schronień dla poszkodowanej ludności, w tym opłacenie pracowników lokalnych, zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych do odbudowy zniszczonych domów, gospodarstw rolnych i budynków użyteczności publicznej,
 5. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję odzieży, środków czystości, naczyń, pościeli, mebli, w tym opłacenie pracowników lokalnych,
 6. szkolenie i instruktaż na rzecz beneficjentów w ramach prowadzonych działań pomocowych,
 7. pokrycie kosztów wyjazdu pracowników PAH, kosztów łączności i transportu dla prawidłowego przeprowadzenia operacji,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 03 1060 0076 0000 3310 0020 9312,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 303/2014

Decyzja 290/2014 dla Komitetu Słoneczko

Treść:  Pozwalam Komitetowi Słoneczko z siedzibą w Czeladzi (ul. Spokojna 9, 41-250 Czeladź), na podstawie wniosku nadesłanego 23 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 12 maja 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dwójki podopiecznych Komitetu oraz kosztów pobytu opiekuna, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto  o numerze: 97 1680 1062 0000 3000 2247 1646
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych , umieszczonych w obiektach za zgodą właścicieli lub ich użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 290/2014

Decyzja 289/2014 dla Fundacji „Ratujmy Dogi”

Treść: Pozwalam Fundacji „Ratujmy Dogi” z siedzibą w Sosnowcu (ul. Dąbrowszczaków 9 A lok. 6, 41-200 Sosnowiec) na podstawie wniosku z dnia 23 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 12 maja 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 kwietnia 2015 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup leków dla psów, pokrycie kosztów leczenia i zabiegów sterylizacji psów, zakup karmy dla psów pozostających pod opieka Fundacji oraz opłacenia hoteli, w których psy przebywają tymczasowo, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 49 8450 00005 0050 0552 3310 0033
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych , umieszczonych w obiektach za zgodą właścicieli lub ich użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 289/2014

Decyzja 288/2014 dla Fundacji Dzieci Afryki

Treść: Pozwalam Fundacji Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie ( Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 8 maja 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. ogólnopolskiej zbiórki okularów słonecznych i korekcyjnych dla ubogich dzieci i dorosłychw Afryce  pod nazwą „Okulary dla Afryki”. Zebrane okulary zostaną przekazane podopiecznym Fundacji: uczniom i osobom dorosłym w Republice Etiopii, Republice Ghany, Republice Kamerunu, Republice Mauretanii, Republice Namibii oraz Republice Ugandy. Koordynatorami akcji w wyżej wymienionych krajach są polscy misjonarze oraz Agape Community Centre Program w Ugandzie i Tsehai Bogale – partner w Etiopii.  

Zdjęcie dokumentu 288/2014

Decyzja 287/2014 dla Stowarzyszenia Społecznego Komitet ds. AIDS

Treść: Pozwalam Społecznemu Komitetowi ds. AIDS z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 22 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 7 maja 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzceczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie projektu „Wakacje z Małym Księciem” w tym pokrycie kosztów wyjazdu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z HIV w następujących formach:

dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 54 1240 1109 1111 0010 4470 0282

sprzedaży zdjęć wielkoformatowych autorstwa Zuzy Krajewskiej i bartka wieczorka, w ilości 12 sztuk, w cenie wywoławczej 1 000, - zł/szt

Zdjęcie dokumentu 287/2014

Decyzja 286/2014 dla Społecznego Komitetu Odbudowy Narodnego Domu w Przemyślu

Treść: Pozwalam Społecznemu Komitetowi Odbudowy Narodnego Domu w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu (ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl) na podstawie wniosku z dnia 14 kwietnia 2013 r., uzupełnionego 5 maja 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 30 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na odbudowę „Narodnego Domu” w Przemyślu, poprzez sfinansowanie kosztów: sporządzenia dokumentacji kosztorysowo-wykonawczej, robót remontowo – budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany i wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji niskonapięciowych oraz instalacji przeciwpożarowej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 67 8642 1155 2015 1507 1608 0001
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich

Zdjęcie dokumentu 286/2014

Decyzja 285/2014 dla Fundacji Dar Serca

Treść: Pozwalam Fundacji Dar Serca z siedzibą w Skale (ul. Olkuska 8, 32-043 Skała) podstawie wniosku z dnia 13 marca 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 8 maja 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 14 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom, w tym pokrycie kosztów leczenia, sterylizacji, kastracji, opłacenia pobytu zwierząt w hotelach, domach tymczasowych, klinikach weterynaryjnych, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich
 • Zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych , umieszczonych w obiektach za zgodą właścicieli lub ich użytkowników.
 • Zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy dla psów i kotów, akcesoriów zoologicznych, według rodzaju przedmiotów wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 285/2014

Decyzja 283/2014 dla Fundacji Pomagaj i Ty

Treść: Pozwalam Fundacji Pomagaj i Ty z siedzibą w Warszawie (ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 18 kwietnia 2014 r. do 14 maja 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, w tym dojazdów oraz pokrycie kosztów pobytu w sanatoriach, turnusów rehabilitacyjnych, zakupu leków, środków higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 58 1140 2004 0000 3102 7508 7293
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą właścicieli lub ich użytkowników

Zdjęcie dokumentu 283/2014

Decyzja 282/2014 dla Fundacji Lwie Serce

Treść: Pozwalam Fundacji Lwie Serce z siedzibą w Elblągu (ul. Piaskowa 6, 82-300 Elbląg) na podstawie wniosku z dnia 7 marca 2014 r., uzupełnionego w dniu 13 maja 2014 r. na przeprowadzenie w terminie od dnia 2 czerwca 2014 r. do dnia 2 czerwca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, w tym osobom niepełnosprawnym, placówkom oraz wskazanym we wniosku instytucjom podejmującym działania w zakresie udzielania pomocy społecznej, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich oraz do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczancyh w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników
 • zbiórki ofiar w naturze w postaci: koców, kołder, poduszek, pościeli, odzieży, butów, pasków, toreb, wózków dziecięcych, łóżeczek dziecięcych, pieluch, mat do przewijania oraz krzesełek do karmienia dzieci, fotelików dziecięcych samochodowych, mebli, zabawek, rowerków i hulajnóg dziecięcych, książek.

Zdjęcie dokumentu 282/2014

Decyzja 281/2014  dla Fundacji „Promyk Nadziei”

Treść: Pozwalam „Fundacji Promyk Nadziei” z siedzibą w Białymstoku (ul. Pozioma 2A lok.4, 15-558 Białystok) na podstawie wniosku z dnia 24 marca 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 7 maja 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 27 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz:domów dziecka i placówek opiekuńczych, poprzez pokrycie kosztów  zakupu odzieży, obuwia, pomocy naukowych, środków higieny i czystości,podopiecznego Fundacji, poprzez pokrycie kosztów rehabilitacji,w formie zbiórki dowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 281/2014

Decyzja 280/2014 dla Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu Polskie Amazonki Ruch Społeczny z siedzibą w Warszawie (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 24 kwietnia 2014 r. uzupełnionego w dniu 5 maja 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 10 maja do 8 czerwca 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej,z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie:wynagrodzenia lekarzy i kosztów przygotowania materiałów informacyjnych w ramach organizacji konsultacji medycznych w zakresie profilaktyki onkologicznej i edukacji na terenie m. St. Warszawy, wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, opłacenia ambulansu i kosztów przygotowania materiałów informacyjnych w ramach organizacji badań krwi podczas wydarzeń — pikników, imprez miejskich, których partnerem jest Stowarzyszenie, w następujących formach:

 • sprzedaży 2000 sztuk koszulek projektu Gosi Baczyńskiej w cenie 29,- zł za 1 szt.,
 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze rachunku: 42 1020 1169 0000 8302 0209 8549.

Zdjęcie dokumentu 280/2014

Decyzja 278/2014 dla Komitetu „Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK”

Treść: Pozwalam Komitetowi „Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK” z siedzibą w Krakowie (ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 29 kwietnia 2014 r.. na przeprowadzenie w dniach 17 i 18 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie stypendiów dla uczniów szkół w slumsie Mathare w Nairobi, podopiecznych Fundacji RazemPamoja z siedzibą w Warszawie, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 278/2014

Decyzja 277/2014 dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser” w Olkuszu (ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-300 Olkusz), na podstawie wniosku z dnia 15 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 30 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznej Stowarzyszenia, która uległa wypadkowi, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 49 8450 00005 0050 0552 3310 0033,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 277/2014

Decyzja 276/2014 dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Treść: Pozwalam Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z siedzibą w Warszawie (ul. Foksal 8; 00-366 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 20 marca 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 28 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na wyposażenie, remont i adaptację placówek realizujących projekty pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez:

1.  pokrycie kosztów opłat za czynsz, gaz, prąd, wodę, ścieki, śmieci, telefon, Internet, materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych oraz środki czystości związane z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;

2.  zakup i transport materiałów do zajęć z osobami niepełnosprawnymi, tj. książek, płyt CD i DVD oraz sprzętu sportowego;

3.  zakup i transport sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych;

4.  zakup żywności, posiłków oraz jednorazowych naczyń na potrzeby realizacji zajęć, związanych z prowadzeniem klubów, spotkań, obozów i wycieczek dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym również zakup i transport nagród dla podopiecznych;

5.   pokrycie kosztu utrzymania domen oraz obsługi technicznej stron internetowych dotyczących projektu opieki nad osobami niepełnosprawnymi;

6.   pokrycie wydatków związanych z dramatoterapią, hipoterapią, dogoterapią i innymi terapiami wskazanymi medycznie dla osób niepełnosprawnych;

7.   pokrycie kosztów przejazdów i pobytu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na spotkaniach, obozach oraz wycieczkach;

8.   pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do realizacji terapii i spotkań integracyjnych osób z niepełnosprawnością oraz nauki języka migowego;

9.   pokrycie kosztów przejazdów artystów na spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnością;

10. zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania w celu udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnością;

11. druk i transport plakatów, ulotek, materiałów reklamowych i ich kolportaż, a także umieszczanie informacji w mediach promujących pomoc osobom z niepełnosprawnością oraz prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną;

12. zakup i transport materiałów remontowo-budowlanych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 49 1240 1994 1111 0010 3341 3096,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci sprzętu medycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Zdjęcie dokumentu 276/2014

Decyzja 275/2014 dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Treść: Pozwalam Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z siedzibą w Warszawie (ul. Foksal 8; 00-366 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 20 marca 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 28 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc, wyposażenie, remont i adaptację świetlic środowiskowych i innych placówek, realizujących projekty pomocy dzieciom i młodzieży, poprzez:

1.   pokrycie kosztów opłat za czynsz, gaz, prąd, wodę, ścieki, śmieci, telefon, Internet, zakupu i dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz środków czystości;

2.   zakup i transport mebli, sprzętu AGD i RTV, artykułów przemysłowych oraz zakup i transport materiałów edukacyjno-sportowych, pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży, tj. komputerów, odtwarzaczy DyD, sprzętu grającego, drukarek, skanerów, książek, płyt CD i DyD, gier komputerowych, gier planszowych, zabawek, sprzętu sportowego, podręczników, zeszytów, przyborów i artykułów szkolnych, plecaków;

3.   zakup żywności, opłacenie posiłków, zakup jednorazowych talerzyków i sztućców, a także zakup, transport i przygotowani prezentów, nagród dla dzieci i młodzieży;

4.   pokrycie wydatków, związanych z udziałem dzieci i młodzieży w zorganizowanych wyjściach do kina, teatru, muzeum, na teren obiektów sportowych oraz w imprezach sportowych;

5.   pokrycie kosztów przejazdów, pobytu dzieci i młodzieży oraz opiekunów na spotkaniach, koloniach, fenach, obozach oraz wycieczkach,

6.   pokrycie kosztów przejazdów artystów na imprezy organizowane dla dzieci;

7.   pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz „Dnia Dziecka” i organizacji projektu .„Noworoczny Upominek”;

8.   pokrycie kosztu utrzymania domen oraz obsługi technicznej stron internetowych świetlic środowiskowych oraz projektu „Noworoczny Upominek” i „Dzień Dziecka”,

9.   druku i transport ulotek, plakatów, materiałów reklamowych i ich kolportaż, a także umieszczanie informacji w mediach promujących świetlice środowiskowe, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, pomoc szkolną, oraz projekty „Noworoczny Upominek” i „Dzień Dziecka”;

10. zakup i transport materiałów remontowo-budowlanych oraz pokrycie kosztów usług remontowych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 92 1240 1994 1111 0010 3341 2419,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci artykułów szkolnych, podręczników, mebli, zabawek, gier, sprzętu AGD i elektronicznego, artykułów przemysłowych i higienicznych, materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Zdjęcie dokumentu 275/2014

Decyzja 274/2014 dla Komitetu Organizacyjnego „WOPR dla Wojtusia”

Treść: Pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu „WOPR dla Wojtusia” z siedzibą w Płocku (ul. Wyszogrodzka I a, 09-402 Płock), na podstawie wniosku z dnia 29 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 30 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 maja do S czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Płocka, z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie leczenia operacyjnego wrodzonej wady serca podopiecznego Komitetu w Klinice Uniwersyteckiej w MOnster, w następujących formach:

 • sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 150,- zł w liczbie 50 sztuk,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • aukcji następujących przedmiotów:

1. Talon uprawniający do szkolenia na młodszego ratownika, 1 szt. w cenie wywoławczej 400-zł,

2. Talon uprawniający do szkolenia na sternika motorowodnego I szt. w cenie wywoławczej 400,- zł,

3. Talon na Rejs jachtem po Wiśle, I szt. w cenie wywoławczej 200,- zł,

4. Fotografie oprawione w ramy, 2 szt. w cenie wywoławczej 100.- zł za I szt.,

5. Obraz oprawiony w ramy, I szt. w cenie wywoławczej 200.- zł,

6. Piłka z podpisami piłkarzy ręcznych, I szt. w cenie wywoławczej 200,- zł,

7.  Piłka z podpisami piłkarzy nożnych, I szt. w cenie wywoławczej 100.- zł.

Zdjęcie dokumentu 274/2014

Decyzja 273/2014 dla Fundacji Andrzeja Brandstattera Pro Artis

Treść: Pozwalam Fundacji Andrzeja Brandstattera Pro Artis z siedzibą w Zakopanem (Ul. Orkana 3A lok. 21, 34-500 Zakopane) na podstawie wniosku z dnia 28 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w dniu 23 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację Wierchowych Spotkań 2014: pokrycie kosztów dwutygodniowego pobytu podopiecznych Fundacji, biorących udział w warsztatach wokalnych lub plastycznych w ramach wydarzenia, wraz z opiekunami, zakup materiałów plastycznych na zajęcia plastyczne w ramach warsztatów, zakup elementów scenografii na koncerty galowe, pokrycie kosztów nagłośnienia i oświetlenia podczas prób i koncertów, w formie sprzedaży podczas aukcji na antenie Programu III Polskiego Radia kombinezonu narciarskiego Kamila Stocha z autografem, w cenie wywoławczej 1000,- zł.

Zdjęcie dokumentu 273/2014

Decyzja 272/2014 dla Fundacji Niesiemy Nadzieję

Treść: Pozwalam Fundacji Niesiemy Nadzieję z siedzibą w Poznaniu (ul. Traugutta 34, 61-5 14 Poznań), na podstawie wniosku z dnia 15 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na udzielanie pomocy podopiecznym Fundacji poprzez:

 • sfinansowanie zakupu leków, pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci, wydatków związanych z organizacją czasu wolnego dzieci (koszty imprez plenerowych i okolicznościowych), a także wydatków związanych z wyjazdami wakacyjnymi dzieci (koszty transportu, wyżywienia i noclegów),
 • pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności oraz innych przedmiotów codziennego użytku dla podopiecznych Fundacji, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 35 1160 2202 0000 0001 6173 3027.

Zdjęcie dokumentu 272/2014

Decyzja 271/2014 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej na rzecz urządzenia sali fitness w Domu Dziecka

Treść: Pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej na rzecz urządzenia sali fitness w Domu Dziecka z siedzibą w Falbogach (Falbogi 33, 05-310 Falbogi) na podstawie wniosku z dnia 1 kwietnia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 28 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz wyposażenia i urządzenia sali fitness w Domu Dziecka w Falbogach, w tym pokrycie kosztów projektu aranżacji sali, przeprowadzenia remontu, zakupu sprzętu do treningu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 46 1020 1013 0000 0702 0313 7163,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży tablic z możliwością umieszczanie hasła wspierającego zawodników Herbalife Triathlon Gdynia, w ilości 400 szt., w cenie 30 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 271/2014

Decyzja 270/2014 dla Komitetu „Muzyczna Paka dla Dzieciaka”

Treść: Pozwalam Komitetowi „Muzyczna Paka dla Dzieciaka” z siedzibą w Opolu (ul. Fieldorfa 4B/205, 45-273 Opole) na podstawie wniosku z dnia 10 marca 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 24 kwietnia 20l4 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla Domu Hospicyjnego dla Dzieci w Opolu, poprzez pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, zakupu leków, środków opatrunkowo-higienicznych i pielęgnacyjnych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 211020 3668 0000 5402 0387 8717,
 • sprzedaży przedmiotów:

 

przedmiot                                                                                                                               ilość       cena wywoławcza

1.   płyta CD z autografem od Donguralesko                                                                               3 szt.      50 zł/szt.,

2.   płyta CD z autografem od Zbuka                                                                                          1 szt.      50 zł/szt.,

3.   płyta CD z autografem od Donatana                                                                                     1 szt.      50 zł/szt.,

4.   płyta CD z autografem od zespołu Boys                                                                               1 szt.      50 zł/szt.,

5.   płyta CD z autografem od zespołu Bayer Fuli                                                                        1 szt.      50 zł/szt.,

6.   płyta CD z autografem od zespołu Enej                                                                                 1 szt.      50 zł/szt.,

7.   zestaw od KS Gwardia Opole: proporzec klubowy oraz informator klubowy z autografami          1 zestaw  50 zł/zestaw,

8.   zestaw od Jarosława Kaczyńskiego: kubek z autografem, pióro 

oraz album Eucharystia Adama Bujaka                                                                                      1 zestaw    50 zł/zestaw,

9.   zestaw od Ewy Wachowicz: książka z autografem i dwa zdjęcia z autografami                        1 zestaw    50 zł/zestaw,

10. koszulka z autografami od Forca Braya Opole                                                                       1 szt.         50 zł/szt.,

11. zestaw od EyE-NEMENT TEAM: plakat z autografami, identyfikator Kamila

Stocha z autografem oraz zdjęcia z autografami Kamila Stocha                                                    1 zestaw     50 zł/zestaw,

12. plakat z autografem od Portal Pyta.pl                                                                                    1 szt.          50 zł/szt.,

13. plakat z autografami od Słoń S Mikser                                                                                  1 szt.          50 zł/szt.,

14. zdjęcie z autografem od zespołu Video                                                                                  5 szt.         50 zł/szt.,

15. zdjęcie z autografem od Beaty Kozidrak                                                                                3 szt.         50 zł/szt.,

16. zdjęcie z autografem od Anny Wyszkoni                                                                               5 szt.         50 zł/szt.,

17. płyta CD od Leszka Możdżera                                                                                              1 szt.         50 zł/szt.,

18. koszulka z autografami od Bartłomieja Bonka                                                                        1 szt.         50 zł/szt.,

19. zestaw 5 płyt CD od wytwórni płytowej Step Records                                                             1 zestaw     50 zł/zestaw,

20. plakat z autografami od zespołu Luxtorpeda                                                                          1 szt.          50 zł/szt.,

21. płyta CD z autografami od zespołu Red Lips                                                                          3 szt.          50 zł/szt.,

22. płyta CD z autografami od Dawida Kwiatkowskiego                                                                3 szt.          50 zł/szt.,

23. zestaw od wytwórni płytowej Fonografika: gry, filmy, płyty CD audio                                        3 zestawy    50 zł/zestaw,

24. płyta CD od wytwórni płytowej Fonografika                                                                            1 szt.           50 zł/szt.,

25. książka z autografem od Janusza Korwina-Mikkego                                                               5 szt.           50 zł/szt.,

26. płaskorzeźba ze św. Florianem od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarniczej                                                                                                  1 szt.          50 zł/szt.,

27. patera z oznaczeniami i dystynkcjami Czeskiej Straży Pożarniczej od Rzecznika

Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarniczej                                      1 szt.           50 zł/szt.,

28. zestaw gadżetów sejmowych od Posła na Sejm RP Andrzeja Orzechowskiego                          3 zestawy    50 zł/zestaw,

29. zestaw gadżetów firmowych od Fiata Auto Polska                                                                   2 zestawy    50 zł/zestaw,

30. książka z autografem Krzysztofa Hołowczca                                                                          1 szt.           50 zł/szt.,

31. płyta CD z autografem od zespołu Parande                                                                             5 szt.           50 zł/szt.,

32. plakat z autografem od DJ Swiru                                                                                            1 szt.           50 zł/szt.,

33. płyta winylowa z autografem DJ Antoine od DJ Dee Push                                                         1 szt.           50 zł/szt.,

34. płyta CD zespołu Acid Drinkers od Łukasza Krzaczkowskiego                                                  1 szt.           50 zł/szt.,

35. zestaw od DJ Marc Rossi: gier komputerowych                                                                        1 zestaw      50 zł/zestaw,

36. ryngraf z pamiątkową odznaką lOBLog. od 10. Brygady Logistycznej w Opolu                            1 szt.           50 zł/szt.,

37. książka z autografem od Tomasza Greniuchy                                                                           2 szt.           50 zł/szt.,

38. zestaw od Poland National Team: kalendarz, smycz, oraz koszulka rozm. L                              1 zestaw       50 zł/zestaw,

39. zestaw od Centralnego Biura Antykorupcyjnego: kubek i brelok                                                 2 zestawy     50 zł/zestaw,

40. zestaw gadżetów od Polskiego Związku Szermierki                                                                  1 szt.           50 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 270/2014

Decyzja 269/2014 dla Komitetu Organizacyjnego przy Zoo Wrocław Spółka z o.o.

Treść: Pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu przy Zoo Wrocław Spółka z o.o. (ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław) na podstawie wniosku z dnia 7 kwietnia 2014 r., uzupełnionego w dniu 24 kwietnia 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 13 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na wsparcie akcji z zakresu ekologii, prowadzonych przez dr Arnaud Desbiez, koordynatora projektu Pantanal Giant Armadillo Project, który ma na celu zrealizowanie długoterminowych badań nad ekologią pancerników olbrzymich oraz innych gatunków szczerbaków (Xenarthra) w brazylijskiej części Pantanal poprzez wsparcie badań nad ekologią i biologią pancerników olbrzymich, realizację badań nad stanem zdrowia pancerników i innych szczerbaków oraz zwiększanie kompetencji oraz treningi dla biologów, weterynarzy i profesjonalistów zajmujących się ochroną przyrody (w tym wyjazdy naukowe), w następującej formie: - zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanej skarbony stacjonarnej.

Zdjęcie dokumentu 269/2014

Decyzja 267/2014 dla Fundacji „Połączeni Pasją”

Treść: Pozwalam Fundacji „Połączeni Pasją” z siedzibą w Łodzi (ul. Bartoka 1 lok. 29, 92-547 Łódź) na podstawie wniosku z dnia 7 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 23 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz budowy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, poprzez zakup terenu pod budowę, opłacenie niezbędnych pozwoleń, przyłączy, pokrycie kosztów uzbrojenia terenu, projektów branżowych i prac architektonicznych oraz wykonania prac przygotowawczych na terenie pod budowę, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 24 1140 2017 0000 4902 13070431,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 267/2014

Decyzja 263/2014 dla Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Treść: Pozwalam Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko z siedzibą w Krakowie (ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 27 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 29 kwietnia 2014 r. do 28 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wsparcie osób z niepełnosprawnością w ramach realizowanego projektu Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężyć Mimo Wszystko”, poprzez  pokrycie kosztów:

 1. zabezpieczenia medycznego, sanitarnego, ochrony festiwalu, prowadzenia biura festiwalowego, w tym wynagrodzenia koordynatorów projektu, zakupu materiałów biurowych i gospodarczych oraz usług potrzebnych do organizacji festiwalu,
 2. wynajmu sprzętu muzycznego na potrzeby warsztatów wokalnych, prowadzonych dla finalistów w tygodniu poprzedzającym finał festiwalu,
 3. zakupu nagród dla uczestników oraz pokrycie kosztów podróży i noclegu uczestników i zaproszonych gości, w następujących formach:

wysyłania wiadomości tekstowych typu sms na numer 74711, hasło „POMAGAM” za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 4,92 zł z VAT z tym, że w przypadku usług:operatorów Polkorntel Sp. z o.o. i Orange Polska S.A. z systemu sprzedaży postpaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 4,92 zł,operatorów P 4 Sp. z o. o. i Polskiej Telefonii Cyfrowej S. A. oraz sms”ów z systemu sprzedaży prepaid organizator na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 4,00 zł, a kwotę 0,92 zł stanowiącą należny podatek VAT operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym,

wykonywania połączeń typu audiotele na numer 704 407 400, za pośrednictwem operatora Orange Polska S.A., przy czym koszt wykonania jednego połączenia wyniesie 4,99 zł z VAT, z tego organizator na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 4,06 zł, a kwotę 0,93 zł stanowiącą należny podatek VAT operator rozliczy z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 263/2014

Decyzja 262/2014 dla Fundacji „Wspieram Cicho i Skutecznie”

Treść: Pozwalam Fundacji „Wspieram Cicho i Skutecznie” z siedzibą w Lublińcu (ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec) na podstawie wniosku z dnia 9 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 24 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz pomocy rodzinom żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów, poprzez pokrycie kosztów leczenia, w tym pobytu w prywatnych klinikach, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leczniczego i terapeutycznego oraz zakupu sprzęty RTV, AGD i windy dla osoby niepełnosprawnej, w następujących formach:

 1. dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 62 2030 0045 1110 0000 0366 5880,
 2. zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 3. sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 6 000,- złotych. w poszczególnych nominałach:
 • 10 złotych w ilości 200 sztuk o łącznej wartości 2 000 złotych,
 • 20 złotych w ilości 200 sztuk o łącznej wartości 4 000 złotych.

Zdjęcie dokumentu 262/2014

Decyzja 260/2014 dla Komitetu Organizacyjnego „Chcę Żyć”

Treść: Pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu „Chcę Żyć” z siedzibą w Podsuszu (Podsusz 22, 07-110 Grębków) na podstawie wniosku z dnia 17 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 18 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Komitetu, chorującego na nowotwór złośliwy poprzez pokrycie kosztów leczenia w Polsce i za granicą, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 65 9224 0007 0000 9465 2000 0010,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 260/2014

Decyzja 259/2014 dla Fundacji Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita

Treść: Pozwalam Fundacji Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita z siedzibą w Krakowie (ul. Skołczanka 28, 30-398 Kraków) na podstawie wniosku z dnia 3 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom niepełnosprawnym poprzez organizację turnusów rehabilitacyjnych, indywidualną rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną oraz pokrycie kosztów zajęć na basenie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 44 2490 0005 0000 4600 1987 3576,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 259/2014

Decyzja 258/2014 dla Fundacji „SOS Animais” – Ogólnopolski Ruch Obrony Zwierząt

Treść: Pozwalam Fundacji „SOS Animais” — Ogólnopolski Ruch Obrony Zwierząt z siedzibą w Częstochowie (ul. Focha 19/21 tok. 46, 42-200 Częstochowa) na podstawie wniosku z dnia 14 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia I maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie bieżącego utrzymania zwierząt, w tym pokrycie kosztów leczenia, opieki weterynaryjnej, zakupu środków czystości, dezynfekujących, pielęgnacyjnych, preparatów przeciwpchelnych, opiat za pobyt zwierząt w hotelach, zakupu bud, transporterów, klatek, przenośnych kojców oraz materiałów niezbędnych do ich budowy, akcesoriów dla zwierząt oraz sprzętu niezbędnego do opieki i chwytania zwierząt, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 58 2030 0045 1110 0000 0262 8440,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze w postaci: karmy dla zwierząt, legowisk, koców, transporterów, misek, środków czystości, akcesoriów dla zwierząt oraz materiałów budowlanych do budowy bud i kojców.

Zdjęcie dokumentu 258/2014

Decyzja 256/2014 dla Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia 105 Szpitala Wojskowego w Żarach

Treść: Pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu obchodów 70-lecia 105 Szpitala Wojskowego w Żarach (ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary) na podstawie wniosku z dnia 31 marca 2014 r.. uzupełnionego 22 kwietnia 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 30 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację obchodów 70-lecia 105 Szpitala Wojskowego, poprzez pokrycie kosztów wydania monografii i almanachu, zakupu kwiatów, pamiątek, plakietek jubileuszowych dla gości, wykonania medali, wynajmu sali koncertowej, druku materiałów reklamowych i zaproszeń oraz innych niezbędnych wydatków związanych z organizacja obchodów, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 34 1020 5402 0000 0702 0312 9004.

Zdjęcie dokumentu 256/2014

Decyzja 255/2014 dla Stowarzyszenia na rzecz Chorych na Nowotwory „Pacjent jest Najważniejszy”

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu na rzecz Chorych na Nowotwory „Pacjent jest Najważniejszy” z siedzibą w Warszawie (Pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 17 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 22 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom chorym na nowotwór, poprzez pokrycie kosztów leczenia, operacji, rehabilitacji, pielęgnacji oraz zakupu leków i środków medycznych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 70 1090 2590 0000 0001 2324 7034,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 255/2014

Decyzja 254/2014 dla Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej na pomoc osobom znajdującym się w potrzebie

Treść: Pozwalam Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z siedzibą w Warszawie (ul. Foksal 8; 00-366 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 20 marca 2013 r., uzupełnionego 9 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz osób znajdujących się w potrzebie poprzez finansowanie lub dofinansowanie:

1.   operacji medycznych, badań lekarskich, leczenia, rehabilitacji, pobytu podopiecznych i ich opiekunów w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych,

2.   zakupu leków, sprzętu medycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego, środków czystości, higienicznych, opatrunkowych oraz suplementów diety,

3.   zakupu żywności, odzieży, obuwia, opału, materiałów budowlanych oraz opłat za energię elektryczną, gaz, czynsz, w tym kosztów dowozu pomocy dla potrzebujących,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 54 1240 1994 1111 0010 3162 7042,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 254/2014

Decyzja 253/2014 dla Stowarzyszenia Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża na rzecz Schroniska Szpitalnego — domu im. Ks. Gabriela Baudouina w Warszawie

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża z siedzibą w Warszawie (ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 11 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 16 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w dniu 21 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz Schroniska Szpitalnego  domu im. Ks. Gabriela Baudouina w Warszawie, poprzez modernizację i rozbudowę, w tym pokrycie kosztów usług remontowo-budowlanych, zakupu materiałów budowlanych, wykończeniowych i wyposażenia, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w formie sprzedaży przedmiotów:

1.   Tadeusz Ulatowski Widok z balkonu, olej na płótnie datowany na 1999r. - 1 szt. ( cena wywoławcza 100 zł/szt),

2.   LP „Requiem Neinezis vs Paweł Mykietyn z autografem kompozytora - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

3.   Golgota Jasnogórska album z reprodukcjami prac Jerzego Dudy-Gracza - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

4.   Jerzy Duda-Gracz Rawa Ruska Etiuda Nr 1 C-dur op.10 akwarela  - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

5.   Bogna Gwiazdowska Królewna, olej na płótnie z 2011 r.  - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

6.   Mikołaj Kasprzyk Lekcja tańca, olej na płótnie z 2014 r. - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

7.   Franciszek Maśluszczak Dwie panie, akwarela, 2013 r. - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

8.   Litografia Zygmunta Januszewskiego z cyklu Postęp, 1995 r.  - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

9.   Ryszard Karwowski fotografia Wejście - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

10. „Żyrafa” z serii Portrety Zwierząt. fot. Tomasz Gudzowaty  - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

11. „Lew” z serii Portrety Zwierząt, fot. Tomasz Gudzowaty  - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

12. „Koala” z serii Portrety Zwierząt. fot. Tomasz Gudzowaty - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

13. CD (2 egz.) J.S.Bach Sonaty i Partity na skrzypce solo w wykonaniu Krzysztofa Jakowicza (MTJ) z autografem artysty - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

14. Spinki do mankietów Stefana Rachonia - 2 pary (cena wywoławcza 100 zł/para),

15. Marian Adamczyk Krzysztof (Jakowicz) jako Paganini grafika z 1999 r. - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

16. Krzysztof Skórczewski miedzioryt Szyszka - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

17. Bronisław Chromy Żuk – brąz patynowany - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

18. Kinga Chromy Anioł – obraz, technika własna  1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

19. Gustaw Zemła Chrystus — płaskorzeźba, brąz 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

20. Stanisław Baj Zakole Bugu – olej na płótnie - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

21. Jarosław Tomaszewski Zabłądźmy na chwilę grafika - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

22. Jarosław Tomaszewski Wstęga Euzebiusza grafika  - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

23. Kielich w ozdobnym pudełku wyprodukowany z okazji Złotego Jubileuszu Królowej Elżbiety 11 ze złotym napisem The Queen’s Golden Jubilee 2002 - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

24. Edmund Burke Martwa natura z pajacami olej na płótnie z 1996 r. -1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

25. Sylwia Pawełkowicz Chorwackie zachody słońca olej+akryl na płótnie  - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

26. Andreas Scholl Arcadia – CD z autografem artysty (Decca 2003) - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

27. Fotografia Redakcji Muzycznej Programu 2 Polskiego Radia  z autografami dziennikarzy, fot. Grzegorz Siedź  - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

28. Andrzej Korzyński — LP ze ścieżką dźwiękową do filmu Andrzeja Żuławskiego Possesion z autografem kompozytora - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

29. Franek Kimono Największe przeboje – CD z autografem kompozytora wszystkich utworów – Andrzeja Korzyńskiego  - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.),

30. CD Rok z Bankiem – w takt poloneza i bolera, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita z autografem dyrygenta - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

31. CD Jubileuszowy Koncert Noworoczny BGŻ, Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita z autografem dyrygenta - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

32. CD dwupłytowy album Kronika autorstwa Anny Skulskiej 66 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju 2011 - 1 szt. (cena wywoławcza 100 zł/szt.),

33. Srebrny medal autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza wybity z okazji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans - 1 szt.(cena wywoławcza 100 zł/szt.).

Zdjęcie dokumentu 253/2014

Decyzja 252/2014 dla Fundacji na rzecz Ochrony Praw Zwierząt „Nero” na pomoc zwierzętom

Treść: Pozwalam Fundacji na rzecz Ochrony Praw Zwierząt „Nero” z siedzibą w Sochaczewie (ul. Młynarska 43, 96-500 Sochaczew) na podstawie wniosku z dnia 18 marca 2014 r., uzupełnionego 9 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom, poprzez pokrycie kosztów związanych z potrzebami medycznymi, szczepień. zabiegów, usług weterynaryjnych oraz pobytu w domach tymczasowych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 92 2030 0045 1110 0000 0239 4180,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy i żywności dla zwierząt, akcesoriów dla zwierząt, legowisk oraz przedmiotów, przeznaczonych na ocieplenie bud dla zwierząt, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 252/2014

Decyzja 251/2014 dla Fundacji Rozwoju Gmin Polskich na pomoc polonii działającej w Republice Buriacji

Treść: Pozwalam Fundacji Rozwoju Gmin Polskich z siedzibą w Kraków (Ul. Mazowiecka I 04A lok. 36, 30-023 Kraków) na podstawie wniosku z dnia 31 marca 2014 r.. uzupełnionego 9 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc polonii działającej w Republice Buriacji, poprzez pokrycie kosztów przyjazdu do Polski, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 50 1540 1115 2111 6011 8473 0002.

Zdjęcie dokumentu 251/2014

Decyzja 247/2014 dla Fundacji Kwiaty Polskie dla Pacjenta na pomoc dla podopiecznego Fundacji

Treść: Pozwalam Fundacji Kwiaty Polskie dla Pacjenta z siedzibą w Łodzi (Ul. Pomorska 98 lok. 1 12. 9 l-402 Łódź), na podstawie wniosku z dnia 12 marca 2013 r., uzupełnionego 15 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla podopiecznego Fundacji, u którego wykryto nowotwór, poprzez pokrycie kosztów leczenia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 06 1240 3073 1111 0010 5623 5231.

Zdjęcie dokumentu 247/2014

Decyzja 246/2014 dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Słoneczko” na m.in. pomoc dla dzieci

Treść: Pozwalam Fundacji Pomocy Dzieciom „Słoneczko” z siedzibą w Krakowie (ul. Kunickiego 5 lok. 201, 30-134 Kraków) na podstawie wniosku z dnia 7 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 maja 2014 r. do 3 maja 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na  pomoc dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych oraz dzieci chorych na choroby przewlekłe, w tym pomoc dla rodzin, poprzez pokrycie kosztów: zakupu leków, żywności, suplementów diety, odzieży, obuwia, artykułów szkolnych niezbędnych dla ucznia, wyposażenia medycznego, rehabilitacyjnego, artykułów higienicznych, czystości, opatrunkowych, w tym wynagrodzenia rehabilitanta oraz dojazdu do i z placówek leczniczych, opłat za mieszkanie/dom, media, zakupu opału, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu 246/2014

Decyzja 245/2014 dla Komitetu Organizacyjnego zbiórki publicznej przy Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu na ufundowanie tablicy pamiątkowej

Treść: Pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu zbiórki publicznej przy Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu (ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz) na podstawie wniosku z dnia 28 marca 2014 r., uzupełnionego 15 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na ufundowanie tablicy pamiątkowej na terenie Komendy Śląsko — Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, upamiętniającej ofiary zbrodni NKWD w 1940 r., funkcjonariuszy Straży Granicznej II RP oraz Żołnierzy i Oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: „78 1090 1766 0000 0001 2308 8458.

Zdjęcie dokumentu 245/2014

Decyzja 244/2014 dla Caritas Diecezji Kieleckiej na m.in. pomoc polskim szkołom i świetlicom na Litwie

Treść: Pozwalam Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach (ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce) na podstawie wniosku z dnia 28 marca 2014 r., uzupełnionego w dniu 11 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa świętokrzyskiego, z przeznaczeniem zebranych funduszy na zakup pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego celem wyposażenia polskich szkół i świetlicy na Litwie, tj. Polskiej Szkoły im. I. J. Kraszewskiego w Nowej Wilejce, Polskiej Szkoły Początkowej „Zielone Wzgórze” oraz Świetlicy Środowiskowej na terenie parafii św. Kazimierza w Nowej Wilejce, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 244/2014

Decyzja 241/2014 dla Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Serca na m.in. prowadzenie kampanii informacyjnej

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą w Krakowie (ul. Felicjanek 10 lok. 12, 31-104 Kraków) na podstawie wniosku z dnia 21 marca 2014 r., uzupełnionego 8 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 24 kwietnia 2014 r. do 24 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na prowadzenie kampanii informacyjnej, dotyczącej wejścia w życie uchwały określającej rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz akcji edukacyjnej, dotyczącej jakości powietrza w Polsce, poprzez pokrycie kosztów przygotowania materiałów informacyjnych, wykupienia powierzchni reklamowych oraz zakupu przenośnego urządzenia pomiarowego, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 15 1140 2004 0000 3802 7507 3368.

Zdjęcie dokumentu 241/2014

Decyzja 240/2014 dla Fundacji Śląskie Centrum Chorób Serca na m.in. dzieciom

Treść: Pozwalam Fundacji Śląskie Centrum Chorób Serca z siedzibą w Zabrzu (ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze) na podstawie wniosku z dnia 6 marca 2014 r., uzupełnionego 7 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom przebywającym w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu, poprzez pokrycie kosztów zakupu koców i artykułów spożywczych, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 55 1090 2037 0000 0001 2314 2201,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 240/2014

Decyzja 239/2014 dla Fundacji Waldiego – Serce na Dłoni na m.in. pomoc osobom niepełnosprawnym

Treść: Pozwalam Fundacji Waldiego — Serce na Dłoni z siedzibą w Łodzi (Ul. Częstochowska 60, 93-121 Łódź) na podstawie wniosku z dnia 2 kwietnia 2014 r. na przeprowadzenie w terminie od 31 maja 2014 r. do 31 maja 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez pokrycie kosztów zorganizowania imprez kulturalnych oraz turnusu rehabilitacyjnego, w następującej formie: zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 239/2014

Decyzja 238/2014 dla Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej Modrzew na m.in. pomoc podopiecznym w pokryciu kosztów leczenia i rehabilitacji

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” z siedzibą w Krępcu (ul. Jarzębinowa 10, 21-007 Mełgiew) na podstawie wniosku z dnia 4 marca 2014 r., uzupełnionego w dniu 31 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz:

 • podopiecznych Stowarzyszenia poprzez pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • organizacji, zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych poprzez pokrycie kosztów organizacji szkoleń, świadczenie doradztwa z zakresu ekonomii społecznej oraz realizację usług wspierających rozwój i promocję organizacji, według rodzajów wydatków wskazanych we wniosku udzielenie pozwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 20 1020 3176 0000 5902 0162 9591,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 238/2014

Decyzja 237/2014 dla Fundacji Marka Kamińskiego na pomoc podopiecznym Fundacji

Treść: pozwalam Fundacji Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk) na podstawie wniosku z dnia 31 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 2 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej i psychologicznej oraz spełniania marzeń, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 10 1140 1137 0000 4878 8800 1002.

Zdjęcie dokumentu 237/2014

Decyzja 236/2014 dla Stowarzyszeniu na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, poprzez realizację projektu „Szkoła Marzeń”

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi z siedzibą w Warszawie (ul. Surowieckiego 4 lok. 33, 02-785 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 19 grudnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 4 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku przy ul. Kossobudzkiego, poprzez realizację projektu „Szkoła Marzeń”, w tym pokrycie kosztów wyposażenia, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenia zbiórki publicznej, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 17 1020 1013 0000 0602 0292 9669.

Zdjęcie dokumentu 236/2014

Decyzja 235/2014 dla Fundacji Wsparcia Polskiej Astronautyki Pociąg do Gwiazd na rzecz wrocławskiej drużyny Space is Mars

Treść: Pozwalam Fundacji Wsparcia Polskiej Astronautyki Pociąg do Gwiazd z siedzibą w Lipnicy Górnej (Lipnica Górna 28, 38-200 Jasło), na podstawie wniosku z dnia 8 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 24 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz wrocławskiej drużyny Space is Mars, która zakwalifikowała się do międzynarodowy finał konkursu Inspiration Mars w NASA Anies Reserch Centre, poprzez pokrycie kosztów wyjazdu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 18 1240 2337 1111 0010 5727 5243,
 • sprzedaży przedmiotów:

1.   kubek z logo projektu  - 15 szt. (50 zł/szt.),

2.   koszulka z logo projektu  - 10 szt. (65 zł/szt.),

3.   kartka okolicznościowa, wydana z okazji lotu drużyny na finał konkursu - 50 szt.(10 zł/szt.),

4.   naklejka z logo projektu - 100 szt. (5 zł/szt.)

Zdjęcie dokumentu 235/2014

Decyzja 234/2014 dla Fundacji imienia Barbary i Tadeusza Kierzkowskich na pomoc placówkom opiekuńczym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora

Treść: Pozwalam Fundacji imienia Barbary i Tadeusza Kierzkowskich z siedzibą w Warszawie (Ul. Grażyny 15, lok. 128. 02-548 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 2 kwietnia 2014 r. uzupełnionego 9 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 20 kwietnia 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz Zespołu Szkół w Karczmiskach przy ul. Szkolnej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie, poprzez pokrycie kosztów dodatkowych pozalekcyjnych zajęć, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz specjalistów, wyjazdów dla dzieci, wyposażania klas, remontu dachu i wnętrza budynku, wymiany instalacji elektrycznej, wyposażenia placu zabaw, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 10 1500 1272 1212 7007 3999 0000,
 • na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego w formie:zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 234/2014

Decyzja 233/2014 dla Fundacji TV PULS Pod Dębem na pomoc placówkom opiekuńczym

Treść: Pozwalam Fundacji TV PULS Pod Dębem z siedzibą w Warszawie (ul. Chełmska 21 lok. 22, 00-724 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 18 marca 2014 r., uzupełnionego 4 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 3 1 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc placówkom opiekuńczym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora, poprzez pokrycie kosztów wyposażania, w tym zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz środków higienicznych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 23 1090 1043 0000 0001 2290 8846,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „Wspieram”, na numer 71 260 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych: T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 1,23 zł z VAT, z czego organizacja na cel zbiórki publicznej otrzyma kwotę 1,00 zł. a kwotę podatku VAT w wysokości 0,23 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 233/2014

Decyzja 232/2014 dla Stowarzyszenia Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami na pomoc zwierzętom

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Łodzi (ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź) na podstawie wniosku z dnia 6 marca 2014 r., uzupełnionego 4 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do I kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom, poprzez pokrycie kosztów hoteli dla zwierząt, zakupu karmy oraz leczenia, usług weterynaryjnych, sterylizacji, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 79 1090 2705 0000 0001 2233 6575.

Zdjęcie dokumentu 232/2014

Decyzja 231/2014 dla Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział  Bieszczadzki na remont dachu cerkwi

Treść: Pozwalam Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Oddział w Bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne) na podstawie wniosku z dnia 24 marca 2014 r. na przeprowadzenie w terminie od 15 kwietnia 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Liskowatem, poprzez pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich poszycia gontowego dachu nad prezbiterium, w tym wymiany zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej, naprawy stolarki i kwater okiennych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 88 8621 0007 2001 0003 0528 0003,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci materiałów budowlanych i konserwatorskich

Zdjęcie dokumentu 231/2014

Decyzja 230/2014 dla Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział  Bieszczadzki na remont nawy głównej w cerkwi

Treść: Pozwalam  Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Oddział  Bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne) na podstawie wniosku z dnia 24 marca 2014 r.,na przeprowadzenie w terminie od 15 kwietnia 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na prace remontowo -konserwatorskie kopuły nawy głównej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Bystrem,w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 18 8621 0007 2001 0003 0528 0002.

Zdjęcie dokumenty 230/2014

Decyzja 229/2014 dla Fundacji na rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Przeszczepu Twarzy m.in. na kursy dla lekarzy i zakup sprzętu

Treść: Pozwalam Fundacji na rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Przeszczepu Twarzy z siedzibą w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice) na podstawie wniosku z dnia 10 marca 2014 r.,uzupełnionego 3 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • dofinansowanie do kursów, szkoleń lekarzy, pracowników służby zdrowia w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej, dofinansowanie badań naukowych w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej,
 • pokrycie kosztu zakupu sprzętu medycznego dla szpitali, placówek medycznych,w tym Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,zakupu wszczepialnych czujników doppler z systemem monitorującym przepływ krwi, zakupu systemów do automatycznego zespolenia naczyń tętniczych i żylnych,
 • pomoc chorym poprzez dofinansowanie do zabiegów chirurgicznych, rehabilitacji,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 14 1050 1298 1000 0090 30317706.

Zdjęcie dokumentu 229/2014

Decyzja 228/2014 dla Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” z Pruszkowa m.in. na wydanie dwupłytowego albumu

Treść: Pozwalam Zespołowi Tańca Ludowego .„Pruszkowiacy” z siedzibą w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 11, 05-800 Pruszków) na podstawie wniosku z dnia 7 lutego 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 3 kwietnia 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 24 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów nagrań studyjnych utworów muzycznych i wokalnych z różnych regionów Polski oraz wydanie dwupłytowego albumu pt. „Od Tatr do Bałtyku”, w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 50 zł w ilości 941 szt., na łączną kwotę 47 050 złotych.

Zdjęcie dokumentu 228/2014

Decyzja 227/2014 dla Fundacji „Miej Serce” z Rybnika na pomoc dzieciom

Treść: Pozwalam Fundacji „Miej Serce” z siedzibą w Rybniku (ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik), na podstawie wniosku z dnia 1 kwietnia 2014 r., uzupełnionego 3 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie W terminie od 14 kwietnia 2014 r. do 12 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom, poprzez:

 • finansowanie zakupu lekarstw, produktów leczniczych. sprzętu medyczno-leczniczego  i rehabilitacyjnego,
 • finansowanie leczenia i rehabilitacji, pokrycie kosztów zakupu podręczników, książek, artykułów szkolnych, atlasów, plecaków,
 • odzieży i obuwia do szkoły dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w następujących formach:
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych
 • za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 227/2014

Decyzja 226/2014 dla Fundacji Dzieciom „.Pomagaj” z Wolicy na pomoc osobom niepełnosprawnym

Treść: Pozwalam Fundacji Dzieciom „.Pomagaj” z siedzibą w Wolicy (Ul. Radosna 1, 62-872 Godziesze Małe) na podstawie wniosku z dnia 3 marca 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 3 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 12 1090 1128 0000 00012311 1742,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 226/2014

Decyzja 224/2014 dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z Białowieży

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży (ul. Kolejowa—Wejmutka, 17-230 Białowieża) na podstawie wniosku z dnia 30 stycznia 2014 r., uzupełnionego 3 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 3 I grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na ochronę ptaków w rezerwacie przyrody Kwiecewo poprzez wykup gruntów w rezerwacie Kwiecewo i jego otulinie, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 28 1240 5211 11 11 0010 2160 0598.

Zdjęcie dokumentu 224/2014

Decyzja 223/2014 dla Fundacji „Dobra Wioska” z Warszawy na rehabilitację dla potrzebujących

Treść: Pozwalam Fundacji „Dobra Wioska” z siedzibą w Warszawie (ul. Matuszewska 20, 00-876 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 31 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 2 kwietnia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 kwietnia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w Polsce oraz turnusów rehabilitacyjnych z delfinoterapią w Republice Turcji i na Ukrainie dla podopiecznych Fundacji,
 • pomoc i ochronę zdrowia podopiecznych Fundacji, poprzez pokrycie kosztów operacji, leczenia, rehabilitacji, finansowania rozwoju fizycznego, edukacji, wyjazdów wypoczynkowych i edukacyjnych, przygotowania i publikowania materiałów

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 74 1440 1387 0000 0000 1289 2926,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 223/2014

Decyzja 222/2014 dla Fundacji Pomagamy Innym z Rzepina m.in. na pomoc dzieciom z Domu Dziecka

Treść: Pozwalam Fundacji Pomagamy Innym z siedzibą w Rzepinie (ul. Kolejowa 7 lok. 1, 69-110 Rzepin) na podstawie wniosku z dnia 6 marca 2014 r., uzupełnionego w 31 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz:

 • Domu Św. Karola w Kędzierzynie-Koźlu oraz Domu Dziecka w Cybince, poprzez pokrycie
 • kosztów środków pielęgnacyjnych, proszków do prania oraz przekazanie zebranych darów,
 • harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Warzysku, poprzez dofinansowanie obozu harcerskiego,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 19 1020 2036 0000 0402 0086 3837,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci odzieży, obuwia i zabawek

Zdjęcie dokumentu 222/2014

Decyzja 218/2014 dla  Stowarzyszenia  Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi na pomoc podopiecznym

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi z siedzibą w Tucholi (Ul. Pocztowa 7D, 89-500 Tuchola) na podstawie wniosku z dnia 4 lutego 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 27 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów rehabilitacji domowej oraz sfinansowania pobytu i leczenia w Londynie, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerach: 63 2030 0045 1110 0000 0253 4260.

Zdjęcie dokumentu 218/2014

Zmiana decyzji 218/2014 decyzją 268/2014 

Treść: na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 218/2014 z dnia 31 marca 2014 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi (ul. Pocztowa 7D, 89-500 Tuchola) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający prowadzenie zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe zastępuję wpisem: „dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 30 2030 0045 1110 0000 0324 I 790”.

Zdjęcie dokumentu 268/2014

Decyzja 217/2014 dla Stowarzyszenia „Lepszy Świat” z Poznania na pomoc poszkodowanym w wojnie w Syrii

Treść: Pozwalam Stowarzyszeniu „Lepszy Świat” z siedzibą w Poznaniu (ul. Libelta 22, 61-707 Poznań) na podstawie wniosku z dnia 23 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 26 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc humanitarną poszkodowanym w wyniku wojny domowej w Syrii i uchodźcom syryjskim na terenie Bułgarii, Libanu i Turcji, poprzez przekazanie zebranych darów oraz zakupu żywności, środków czystości, pokrycie kosztów ważenia, pakowania i opłat sanitarnych związany z zebraną odzieżą, wynajęcia magazynu do przechowywania darów i ich transportu, w tym opłaty celne i inne wynikające ze specyfiki prawnej państwa, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 26 1030 0019 0109 8503 3000 6755,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci odzieży.

Zdjęcie dokumentu 217/2014

Zmiana decyzji 217/2014 decyzją 284/2014

Treść: Zmieniam na wniosek strony z dnia 10 kwietnia 2014 r. decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 217/2014 z dnia 31 marca 2014 r., zezwalającą Stowarzyszeniu „Lepszy Świat” z siedzibą w Poznaniu (ul. Libelta 22, 61-707 Poznań) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Reczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego miejsce wydatkowania zebranych środków zastępuję wpisem: „Zebrane ofiary mogą być zuzytkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terenie: Syryjskiej Republiki Arabskiej, Republiki Bułgarii, Republiki Libańskiej, Republiki Turcji oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.”

Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Zdjęcie dokumentu 284/2014

Decyzja 215/2014 dla Fundacji Korpus Kobiet Katolickich na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Treść: Pozwalam Fundacji Korpus Kobiet Katolickich z siedzibą w Warszawie (ul. Rakowiecka 61, 05-532 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 20 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zepchniętym na margines społeczny oraz osobom niepełnosprawnym, poprzez:

 • organizowanie Ośrodków Kształcenia Zawodowego na terenach, które ucierpiały na skutek transformacji ustrojowej w Polsce, w tym organizowanie miejsc pracy, pokrycie kosztów tymczasowych miejsc zamieszkania,
 • wspieranie młodzieży w ramach programów nadzorująco-wspierających przez okres kształcenia ponadpodstawowego i wyższego, w tym pokrycie kosztów czesnego, zakupu podręczników, niezbędnych artykułów szkolnych, pobytu i wyżywienia w internacie, akademiku,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerach: 61 1140 2004 0000 3002 7507 2641,
 • sprzedaży płyty CD z nagraniami Głównego Wykonawcy Koncertu Pana Włodzimierza Pawlika, tegorocznego zdobywcy Nagrody GRAMMY, w ilości 5 000 szt., w cenie 80 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 215/2014 

Decyzja 214/2014 dla Fundacji Dlaczego z Poznania na pomoc podopiecznym

Treść: Pozwalam Fundacji Dlaczego z siedzibą w Poznaniu (Ul. Promienista 78, 60-289 Poznań) na podstawie wniosku z dnia 14 lutego 2014 r., uzupełnionego w dniu 11 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • zapewnienie podopiecznym Fundacji możliwości skorzystania z pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A.,- zapewnienie
 • podopiecznym Fundacji wsparcia rehabilitacyjnego ciągłego,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 77 1090 1854 0000 0001 1787 0628,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,

Zdjęcia dokumentu 214/2014

Decyzja 213/2014 dla Komitetu „Mój niechciany gość… Rak” z Leszna na pomoc podopiecznemu

Treść: Pozwalam Komitetowi „Mój niechciany gość… Rak” z siedzibą w Lesznie (ul. Oleńki Billewiczówny 4 lok. 6, 64-100 Leszno) na podstawie wniosku z dnia 26 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznemu Komitetu, choremu na nowotwór, poprzez pokrycie kosztów zakupu środków medycznych, niezbędnych do leczenia i pielęgnacji, rehabilitacji oraz operacji, w tym pokrycie kosztów wyjazdu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 62 1090 1258 0000 0001 2307 4361,
 • zbierania ofiar do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 213/2014

Zmiana decyzji 213/2014 decyzją 225/2014

Treść: Zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 213/2014 z dnia 27 marca 2014 r., zezwalającą Komitetowi „Mój niechciany gość - Rak” z siedzibą w Lesznie (Ul. Oleńki Billewiczówny 4 lok. 6, 64-100 Leszno) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „ sprzedaży przedmiotów”:

1. wazon 5 szt. 10,- zł/szt.,

2. komplet świec 4 kpi. 10,- zł/kpi.,

3. figurka afrykańska 4 szt. 10,- zł/szt.,

4. święcona figurka 3 szt. 10,- zł/szt.,

5. szklana figurka 4 szt. 10,- zł/szt.,

6. zestaw głośników do komputera firmy Logitech I zestaw 10,- zł/zestaw,

7. model statku I szt. 10,- zł/szt.,

8. klaser z kolekcją monet I szt. 10,- zł/szt.,

9. obraz Joanny Żochowskiej z 2005 r. 1 szt. 10,- zł/szt.,

10. album zespołu BISECT We are the migrants 3 szt. 10,- zł/szt.,

11. płyta Maryli Rodowicz 1 szt. 10,- zł/szt.,

12. płyta Alicji Janosz I szt. 10,- zł/szt.,

13. długopis firmy Parker 1 szt. 10,- zł/szt.,

14. pierścionek Brigitte Bijou I szt. 10,- zł/szt.,

15. kolczyk do pępka salamandra 1 szt. 10,- zł/szt.,

16. zegarek Brigitte Bijou 1 szt. 10,- zł/szt.,

17. łańcuszek na szyję Brigitte Bijou 1 szt. 10,- zł/szt., kołnierzyk z pozłacanym emblematem 1 szt. 10,- zł/szt.,

17. korale z wzorem górskim 1 szt. 10,- zł/szt.,

18. parasol 7 szt. 10,- zł/szt.,

19. maskotka słoń 4 szt. 10,- zł/szt.,

20. portfel I szt. 10,- zł/szt.,

21. zestaw długopisów i ołówek 1 zestaw 10,- zł/zestaw,

22. notes I szt. 10,- zł/szt.,

23. gra puzzle Eternity I szt. 10,- zł/szt.,

24. słoń z ceramiki 1 szt. 10,- zł/szt.,

25. kalendarz 6 szt. 10,- zł/szt.,

26. książka Anioł ciemności I szt. 10,- zł/szt.,

27. torba eko I szt. 10,- zł/szt..

28. ołówek 2 szt. 10,- zł/szt.,

29. pendrive I szt. 10,- zł/szt.,

30. smycz I szt. 10,- zł/szt.,

31. długopis 2 szt. 10,-zł/szt.,

32. zestaw do malowania I szt. 10,- zł/szt.,

33. breloczek I szt. 10,- zł/szt.,

34. farby do malowania I szt. 10,- zł/szt.,

35. zestaw kredek I szt. 10,- zł/szt.,

36. zestaw przypinek metalowych 1 szt. 10,- zł/szt.,

37. karty do gry I szt. 10,- zł/szt.,

38. zaproszenie na 10 minutowy seans opalania 5 szt. 10,- zł/szt.,

39. zaproszenie na masaż o wartości 30 zł 2 szt. 10,- zł/szt.,

40. płyta Iloye GOSTYN S szt. 10,- zł/szt.,

41. karcianka Strzygi nad Kanią I szt. 10,- zł/szt.,

42. wazonik 1 szt. 10,- zł/szt.,

43. zestaw świąteczny I szt. 10,- zł/szt.,

44. zestaw z masy solnej z aniołkami 3 zestawy 10,- zł/zestaw,

45. malowana na szkle Brazylijka Swiętogórska I szt. 10,- zł/szt.,

46. obraz 8 szt. 10,- zł/szt.,

47. bon na zabiegi kosmetyczne — Metamorfoza Kuźnia urody 1 szt. 10,- zł/szt.,

48. zaproszenie na przejazd starym pojazdem po Gostyniu I szt. 10,- zł/szt.,

49. kupon na tort B. Olszowy Marcin Olszowy I szt. 10,- zł/szt.,

50. zaproszenie na lot w tandemie na paralotni 2 szt. 10,- zł/szt.,

51. płyta CD Męczenie owiec I szt. 10,- zł/szt.,

52. voucher na usługę fryzjerską w leszczyńskim salonie Labirynt Fryzur 2 szt. 10,- zł/szt.,

53. voucher na usługę fryzjerską w leszczyńskim salonie Atman Creatio 2 szt. 10,- zł/szt.,

54. płyta z autografami od Retrospectiye I szt. 10,- zł/szt.,

55. płyta kapeli Trampled Cole 10 szt. l0- zł/szt.,

Zdjęcie dokumentu 225/2014

 

Decyzja 212/2014 dla Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus” z  Krakowa na pomoc podopiecznym

Treść: Pozwalam Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus” z siedzibą w Krakowie (ul. Emaus 18, 30-213 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 25 lutego 2014 r., uzupełnionego 25 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia w zakresie rozwoju czynności dnia codziennego, aktywizację społeczną, zawodową, poprzez pokrycie kosztów zakupu środków i materiałów plastycznych, biurowych, spożywczych do terapii oraz sfinansowanie biletów do instytucji kultury, sztuki i sportu, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 12 2490 0005 0000 4600 3973 6163,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży przedmiotów:

1. Obrazek 10 X 15 cm technika akrylowa 50 szt. 10 zł/szt.,

2. Obrazek 30 x 21 cm technika akrylowa 50 szt. 15 zł/szt.,

3. Obrazek 42 x 30 cm technika akrylowa 50 szt. 25 zł/szt.,

4. Obrazek 10 x 15 cm technika pastele 50 szt. 10 zł/szt.,

5. Obrazek 30 x 21 cm technika pastele 50 szt. 15 zł/szt.,

6. Obrazek 42 x 30 cm technika pastele 50 szt. 25 zł/szt.,

7. Obrazek 10 x 15 cm technika akwarela 50 szt. 10 zł/szt.,

8. Obrazek 30 x 21 cm technika akwarela 50 szt. 15 zł/szt.,

9. Obrazek 42 x 30 cm technika akwarela 50 szt. 25 zł/szt.,

10. Obrazek 10 x 15 cm technika linoryt 20 szt. 20 zł/szt.,

11. Obrazek 30 x 21 cm technika linoryt 20 szt. 30 zł/szt.,

12. Obrazek 10 x 15 cm technika monotypia 20 szt. 10 zł/szt.,

13. Obrazek 30 x 21 cm technika monotypia 20 szt. 15 zł/szt.,

14. Torba ekologiczna 50 szt. 15 zł/szt.,

15. Torba ekologiczna, szyta 50 szt. 25 zł/szt.,

16. Kartka okolicznościowa 1 000 szt. 2 zł/szt.,

17. Świecznik drewniany, zdobiony techniką decupage 50 szt. 10 zł/szt.,

18. Zabawka miękka, szyta, mała 50 szt. 7 zł/szt.,

19. Zabawka miękka, szyta, średnia 20 szt. 12 zł/szt.,

20. Zabawka miękka, szyta, duża 30 szt. 25 zł/szt.,

21. Biżuteria filcowa: bransoletka 30 szt. 7 zł/szt.,

22. Biżuteria filcowa: kolczyki 30 szt. 5 zł/szt.,

23. Biżuteria filcowa: naszyjnik 30 szt. 15 zł/szt.,

24. Biżuteria filcowa: broszka 30 szt. 7 zł/szt.,

25. Biżuteria z prefabrykatów: bransoletka 100 szt. 5 zł/szt.,

26. Biżuteria z prefabrykatów: kolczyki 100 szt. 5 zł/szt.,

27. Biżuteria z prefabrykatów: korale 100 szt. 8 zł/szt.,

28. Obrazek drewniany, zdobione decoupage 50 szt. 5 zł/szt.,

29. Pudełko drewniane, zdobione decoupage 50 szt. l2zł/szt.,

30. Ozdoba wielkanocna mała 100 szt. 4 zł/szt.,

31. Ozdoba wielkanocna średnia 100 szt. 6 zł/szt.,

32. Ozdoba wielkanocna duża 100 szt. 8 zł/szt.,

33. Ozdoba bożonarodzeniowa mała 100 szt. 4 zł/szt.,

34. Ozdoba bożonarodzeniowa średnia 100 szt. 6 zł/szt.,

35. Ozdoba bożonarodzeniowa duża 100 szt. 8 zł/szt.,

36. Stroik wielkanocny mały 100 szt. 12 zł/szt.,

37. Stroik wielkanocny średni 100 szt. 20 zł/szt.,

38. Stroik wielkanocny duży 100 szt. 30 zł/szt.,

39. Bańki małe 100 szt. 12 złlszt.,

40. Bańki duże 100 szt. 20 zł/szt.,

41. Pisanka mała 100 szt. 8 zł/szt.,

42. Pisanka duża 100 szt. 12 zł/szt.,

43. Worek na buty 50 szt. 10 zł/szt.,

44. Fatałaszek kuchenny 50 szt. 12 zł/szt.,

45. Świeczka woskowa 100 szt. 6 zł/szt.,

46. Palma wielkanocna 30 szt. 6 zł/szt.,

47. Obraz malowany woskiem, techniką batikową 30 szt. lzł/szt.,

48. Piłka nożna z autografami zawodników Wisły Kraków 1 szt. 1 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 212/2014

Decyzja 211/2014 dla Fundacji Dla Seniora ze Strzelina na pomoc osobom starszym

Treść: pozwalam Fundacji Dla Seniora z siedzibą w miejscowości Strzelino (ul. Pogodna 8B, 76-200 Słupsk), na podstawie wniosku z dnia 14 styczeń 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 24 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 14 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom w starszym wieku, poprzez:

 • pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
 •  utworzenie Domu Seniora, w tym pokrycie kosztów opracowania dokumentacji, pełnobranżowego projektu budowlanego, zakupu materiałów i usług budowlanych oraz dziennego pobytu osób w placówce, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 37 1090 2590 0000 0001 2262 0814.

Zdjęcie dokumentu 211/2014

Decyzja 210/2014 dla Fundacji „Laera” z Kalisza na utworzenie i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego

Treść: Fundacji „Laera” z siedzibą w Kaliszu (Ul. Górnośląska 60-62, 62-800 Kalisz) na podstawie wniosku z dnia 6 lutego 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 24 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na utworzenie i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, które będzie dostępne dla okolicznej społeczności, poprzez pokrycie kosztów:

 • wykupienia udziału w budynku oraz przeprowadzenia niezbędnego remontu,
 • zakupu mebli, nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu komputerowego i multimedialnego, umożliwiającego prowadzenie szkoleń, wykładów, konferencji, koncertów,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 43 1950 0001 2006 0720 2935 0002,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łączeń wartości 134 000,- złotych:

o nominale 10 złotych w ilości 400 szt., o łącznej wartości 4 000,- złotych,

o nominale 25 złotych w ilości 400 szt., o łącznej wartości 10 000,- złotych,

o nominale 50 złotych w ilości 400 szt.. o łącznej wartości 20 000,- złotych,

o nominale I 000 złotych w ilości 100 szt., o łącznej wartości 100 000,- złotych,

Zdjęcie dokumentu 210/2014

Decyzja 208/2014 dla Fundacji „Malak” z Krakowa na pomoc podopiecznej Fundacji

Treść: pozwalam Fundacji „Malak” z siedzibą w Krakowie (ul. Lipińskiego 22 lok. 26, 30-349 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 25 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 10 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznej Fundacji chorej na nowotwór oczodołu, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 66 2490 0005 0000 4600 4187 4235.

Zdjęcie dokumentu 208/2014

Zmiana decyzji 208/2014 decyzją 265/2014 

Treść: decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 20872014 z dnia 3 marca 2014 r., zezwalającą Fundacji „Ma1ak z siedzibą w Krakowie (Ul. Lipińskiego 22 lok. 26, 30-349 Kraków) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy zbiórki dodaję wpis: „ zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich”.

Zdjęcie dokumentu 265/2014

Decyzja 207/2014 dla Stowarzyszenia Charytatywnego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Prosto z Serca” z Warszawy na pomoc niepełnosprawnym

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu Charytatywnemu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Prosto z Serca” z siedzibą w Warszawie (ul. Saska 57 lok. 3, 03-948 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 20 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz wspierania osób i jednostek organizacyjnych, podejmujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku, pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej:

 • finansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, w tym przejazdów, wyżywienia, zamieszkania, biletów stępu, wycieczek, zabiegów rehabilitacyjnych,
 • finansowanie leczenia, rehabilitacji, zabiegów, operacji, konsultacji medycznych, badań lekarskich, - zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, specjalistycznego obuwia, środków leczniczych, opatrunkowo — higienicznych, lekarstw,
 • zakup opału. żywności, środków czystości, finansowanie dojazdów do szpitali i pobytów w przyszpitalnych hotelach. opłat za czynsz, gaz. prąd, wodę. naukę. zakup książek. Przyborów szkolnych i urządzeń ułatwiających naukę,
 • przekazanie zebranych darów rzeczowych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 36 2030 0045 1110 0000 0304 2250,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: odzieży, książek, zabawek, sprzętu RTV i AGD,
 • rehabilitacyjnego, sportowego, artykułów higienicznych i medycznych, żywności z długim terminem przydatności do spożycia.

Zdjęcie dokumentu 207/2014

Decyzja 205/2014 dla Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” z Warszawy pomoc lekarską dla obywateli Ukrainy

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” z siedzibą w Warszawie (ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa ) na podstawie wniosku z dnia 3 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:
- sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego wykorzystywanego na rzecz obywateli Ukrainy rannych w wyniku rozruchów na terenie tego kraju,
- sfinansowanie kosztów wyjazdów ekip medycznych złożonych z polskich lekarzy oraz ratowników medycznych na terytorium Ukrainy w celu niesienia bezpośredniej pomocy medycznej,
w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 34 1140 1010 0000 5228 6800 1004

Zdjęcie dokumentu 205/2014

 

Decyzja 204/2014 dla Fundacji „Razem Lepiej” z Warszawy na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Treść: Pozwalam Fundacji „Razem Lepiej” z siedzibą w Warszawie (Ul. Ludwika Kickiego 2 lok. Ul, 04-369 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 18 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pokrycie kosztów zakupu żywności, środków higieny oraz opłacenia gotowych posiłków w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 70 2490 0005 0000 4600 6088 5290,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „POMOC” na numer 72510

za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 2,46 zł z VAT z tym, że w przypadku usług: z systemu sprzedaży postpaid na cel zbiórki publicznej organizator otrzyma kwotę 2,46 zł, a z systemu sprzedaży prepaid, na cel zbiórki organizator otrzyma kwotę 2 zł, a kwotę 0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 204/2014

Zmiana decyzji 204/2014 decyzją 257/2014

Treść: Na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 204/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., zezwalającą Fundacji „Razem Lepiej” z siedzibą w Warszawie (ul. Ludwika Kickiego 23 lok. Ul, 04-369 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że wpis określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „- zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 70 2490 0005 0000 4600 6088 5290, - wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „POMOC” na numer 72510 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 2,46 zł z VAT z tym, że w przypadku:

 • operatorów Polkomtel Sp. z o.o. i Orange Polska S.A. z systemu sprzedaży postpaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2,46 zł, natomiast z systemu sprzedaży prepaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2,00 zł, a kwotę 0,46 zł, stanowiącą równowartość podatku VAT operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym,
 • operatorów Play/P4 i T-mobile z systemu sprzedaży postpaid i prepaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2,00 zł, a kwotę 0,46 zł, stanowiącą równowartość podatku VAT operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 257/2014

Decyzja 203/2014 dla Fundacji im. Bolesława Chrobrego ze Szczecina na pomoc Polakom na Wileńszczyźnie

Treść: pozwalam Fundacji im. Bolesława Chrobrego z siedzibą w Szczecinie (ul. Papieża Jana Pawła II 28 lok. 7, 70-454 Szczecin), na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 15 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów na realizację projektu pomocy polskim rodzinom i stowarzyszeniom na Wileńszczyźnie na terenie Republiki Litewskiej, w ramach akcji „Rodacy Rodakom”, w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci żywności z długim terminem przydatności do spożycia, artykułów chemii gospodarczej, artykułów szkolnych, sportowych, zabawek dla dzieci oraz artykułów codziennego użytku.

Zdjęcie dokumentu 203/2014

Decyzja 202/2014 dla Fundacji Dzieci Afryki z Warszawy na budowę szkoły w Ugandzie

Treść: pozwalam Fundacji Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie (ul. Odkryta 48 D lok. 612, 03-140 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 12 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę budynku szkolnego w Republice Ugandy oraz pokrycie kosztów wyposażenia szkoły i uczniów w pomoce i przybory szkolne, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, we współpracy z misja katolicką Księży Salezjanów w Namugongo, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 08 2490 0005 0000 4600 6959 6230.

Zdjęcie dokumentu 202/2014

Decyzja 201/2014 dla Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z Warszawy na pomoc dzieciom z wadami serca

Treść: pozwalam Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie (ul. Narbutta 27 lok. 1, 02-536 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 28 stycznia 2014 r., uzupełnionego 18 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom z wadami serca, realizowaną poprzez:

 • pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych placówkach leczących dzieci z wadami serca,
 • pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia rodziców podczas hospitalizacji dziecka,
 • pokrycie kosztów dojazdów z dzieckiem na leczenie szpitalne i konsultacje medyczne,
 • zakup leków, środków opatrunkowo-higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego wraz z akcesoriami i odczynnikami dla oddziałów kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej i gabinetów diagnostyki prenatalnej oraz dla dziecka do rehabilitacji w warunkach domowych,
 • pokrycie kosztów adaptacji i remontów publicznych szpitali i ośrodków zajmujących się leczeniem i rehabilitacją,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto numer 17 1160 2202 0000 0001 6385 8039,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 201/2014

Decyzja 200/2014 dla Fundacji Sedeka z Warszawy m.in. na operacje medyczne i leczenie

Treść: pozwalam Fundacji Sedeka z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 4 lok. 211, 01-131 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 24 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 21 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz działalności realizowanej w ramach Grup Zadań Organizacji Pożytku Publicznego, poprzez pokrycie kosztów przeprowadzenia operacji medycznych, leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, finansowanie rozwoju fizycznego, edukacji, wyjazdów wypoczynkowych i edukacyjnych, zakupu pomocy i artykułów szkolnych, edukacyjnych, domową pomoc pielęgniarską, likwidację barier architektonicznych, przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnym, zakupu urządzeń dźwigowych umożliwiających poruszanie się niepełnosprawnych, poprawę sytuacji materialnej potrzebujących osób, przygotowanie i publikację materiałów informacyjnych, działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 57 1030 1508 0000 0008 1669 1028,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 200/2014

Decyzja 199/2014 dla Fundacji Psia Duszka z Herbów na pomoc dla zwierząt

Treść: pozwalam Fundacji Psia Duszka z siedzibą w Herbach (ul. Kościuszki 22, 42-284 Herby) na podstawie wniosku z dnia 7 marca 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • leczenie i opiekę weterynaryjną dla zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji, w tym kastrację i sterylizację oraz szczepienia ochronne,
 • zakup karmy i suplementów diety dla zwierząt,
 • zakup środków pielęgnacyjnych dla zwierząt,
 • zakup smyczy, obroży, szelek dla psów, misek legowisk dla zwierząt, mat, bud, przenośnych kojców dla psów, zakup transporterów i klatek dla kotów, zakup środków czystości, środków
 • pokrycie kosztów utrzymania psów w hotelach dla zwierząt oraz pracy z trenerem dla zwierząt,
 • zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia prelekcji w szkołach,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 61 2030 0045 1110 0000 0302 7250,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów rzeczowych: karma dla zwierząt, legowiska, koce, transportery, miski, środki czystości, sprzęt i akcesoria dla zwierząt oraz inne, które zostaną w pełni spożytkowane na potrzeby
 • zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji.

Zdjęcie dokumentu 199/2014

Decyzja 198/2014 dla Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina na wsparcie wychowanków Fundacji

Treść: pozwalam Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie ( ul. Jezuicka 4 lok. 9; 20-113 Lublin) na podstawie wniosku nadesłanego w dniu 27 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • dofinansowanie funduszu stypendialnego Skarbiec Dobrego Wychowania, z którego wypłacane są stypendia dla wychowanków Fundacji,
 •  dofinansowanie kosztów prowadzenia społecznej kampanii informacyjnej Skarbiec Dobrego Wychowania, tj. przygotowanie projektów graficznych i koncepcji wizualnych kampanii, usługi poligraficzne, reklama w prasie, transport materiałów marketingowych, usługi kurierskie i pocztowe, usługi 17 poprzez wykonanie serwisu internetowego, programowanie skryptów, hosting, zakup domen, usługi teleinformatyczne,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 07 1060 0076 0000 3300 0074 0737.

Zdjęcie dokumentu 198/2014

Decyzja 196/2014 dla Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” ze Skierniewic na pomoc podopiecznemu

Treść: pozwalam Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” z siedzibą w Skierniewicach (Ul. Iwaszkiewicza 8 lok. 4, 96-100 Skierniewice), na podstawie wniosku z dnia 11 marca 2014 r., uzupełnionego 24 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 19 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie szkół, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Fundacji, poprzez zakup lekarstw oraz pokrycie kosztów rehabilitacji, operacji serca, w tym pobytu i przejazdu na operację, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 76 1020 4580 0000 1902 0145 1830,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 196/2014

Decyzja 195/2014 dla Stowarzyszenia .„Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku” na organizację Światowego Zjazdu Sanoczan 2014

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu .„Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku” (ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok), na podstawie wniosku z dnia 10 marca 2014 r., uzupełnionego 25 marca 2014 r.. na przeprowadzenie w terminie od I kwietnia do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację imprezy kulturalno — społecznej w Sanoku pod nazwą „Światowy Zjazd Sanoczan — 2014”, w tym: honoraria dla artystów i zespołów artystycznych. koszty spotkania integracyjnego, zakup nagród rzeczowych w konkursach i zawodach sportowych organizowanych podczas zjazdu, zakup pamiątkowych gadżetów, materiałów promocyjnych, wydawnictw, publikacji, filmu i spotów promocyjnych, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 84 1240 2340 1111 0010 5680 0024.

Zdjęcie dokumentu 195/2014 

Decyzja 194/2014 dla „Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód” z Kielc na pomoc poszkodowanym na Ukrainie

Treść: pozwalam „Stowarzyszeniu Integracja Europa Wschód” z siedzibą w Kielcach (ul. Henryka Sienkiewicza 65, 25-002 Kielce), na podstawie wniosku nadesłanego 20 marca 2014 r., uzupełnionego 24 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc poszkodowanym, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu społecznego na Ukrainie oraz uchodźcom przebywającym na terenie kraju: pokrycie kosztów zakupu środków medycznych, leków, środków higieny osobistej, koców materacy, żywności, wody, sprzętu gospodarstwa domowego, transportu darów i cła, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 29 2030 0045 1110 0000 0343 0570,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: środków medycznych, lekarstw, środków higieny osobistej, odzieży, koce, materace, żywność. woda. sprzęt gospodarstwa domowego.

Zdjęcie dokumentu 194/2014

Decyzja 193/2014 dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” z Katowic na pomoc poszkodowanym w Kijowie

Treść: pozwalam Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” z siedzibą w Katowicach (ul. Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice). na podstawie wniosku z dnia 22 marca 2014 r., uzupełnionego 24 marca 2014 r.. na przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, materiałów edukacyjnych, żywności, ubrań, polepszenia warunków mieszkaniowych rodzin i dzieci trzech ofiar wydarzeń w Kijowie, związanych z prodemokratycznymi manifestacjami,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 18 1020 2313 0000 3702 0482 1288,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 193/2014

Decyzja 192/2014 dla Fundacji Arton z Warszawy na pomoc podopiecznemu

Treść: pozwalam Fundacji Arton z siedzibą w Warszawie (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 9 marca 2014 r.. uzupełnionego 20 marca 2014 r., na przeprowadzenie w dniu 29 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Fundacji, chorego na rzadką chorobę genetyczną — zespół centralnej hipowentylacji (CCHS), poprzez pokrycie kosztów operacji, leczenia i rehabilitacji, w formie sprzedaży przedmiotów:

1. Agnieszka Rayss, bez tytułu, z cyklu American Dream, odbitka 2014, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

2. Anna Zaradny, Język Wenus, 2012, wydruk cyfrowy I szt. 100 zł/szt.,

3. Dawid Misiorny, Serpent, 2010, lambda print I szt. 100 zł/szt.,

4. Ewa Kuryluk, Przerwa wpraey, Wiedeń 1972, autofotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

5. Filip Ćwik, bez tytułu, z cyklu Ukraina, 2008-2012, wydruk pigmentowy 1 szt. 100 zł/szt.,

6. Zofia Rydet, Zagłada, z cyklu Świat uczuć i wyobraźni, 1975-1979, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

7. Grupa hueckelserafin, Klatka, z cyklu Morfy. 2004, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

8. Leoart, Pan Leoś. Autoportret z niebieską smugą, 2014, rysunek 1 szt. 100 zł/szt.,

9. Leoart, bez tytułu (włochaty owoc drzewa chlebowego), 2014, rysunek 1 szt. 100 zł/szt.,

10. Igor Omulecki, bez tytułu, z serii Kolekcja Łukasza Baksika, 2013, polaroid 1 szt. 100 zł/szt.,

11. Jolanta Marcolla, Pocałowanie dwóch palców prawej ręki Dla Leosia, 19”76, vintage print 1 szt. lOOzł/szt.,

12. Jolanta Marcolla, Hatch, 1976, yintage print 5 szt. 100 zł/szt.,

13. Krzysztof M. Bednarski, Sztandar Rewolucji, 1983, antyrama 1 szt. 100 zł/szt.,

14. Krzysztof M. Bednarski, Profeta. 1983, ramka aluminiowa, szkło I szt. 100 zł/szt.,

15. Aleksandra Went, Alicja Karska, Młyniska, 2011, 1 szt. 100 zł/szt.,

16. Łuksza Jastrubczak, Duch, 2013, fotografia, 1 szt. 100 zł/szt.,

17. Magda Hueckel, Autoportret zrezygnowany XIV, 2008, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

18. Magda Hueckel,AniniajSacrum, 2010, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

19. płyta DVD z filmem Nasza klątwa z autografem reżysera Tomasza Sliwińskiego 1 szt. 100 zł/szt.,

20. książkaAnima. Obrazy zAfryki, Poznań 2013, 50 szt. 100 zł/szt.,

21. Mateusz Sarełło, bez tytułu, from the Swell senes, 2012, wydruk pigmentowy/papier archiwalny barytowy I szt. 100 zł/szt.,

22. Adam Pańczuk, z cyklu Ukryci Ludzie, 2010, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

23. Rafał Milach, z serii Policjantki, 2006/2007, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

24. Sławomir Tobis, Miejsce zapomniane, 2012, wydruk pigmentowy/papier archiwalny barytowy I szt. 100 zł/szt.,

25. Wilhelm Sasnal, Take a Kodak home for Christmas, 2013, linoryt I szt. 100 zł/szt.,

26. Wojciech Wilczyk, z cyklu Życie po życiu, 2007/2014, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

27. Karolina Jonderko, bez tytułu, 2010/2014, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

28. Jan Świdziński, To jest jedyne znane zdjęcie yan Gogha, 1978/2010, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

29. Franciszek Orłowski, Pod skórą, 2008, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

30. Teresa Murak, Wę, 1985-2013, obiekt: glina, szkło I szt. 100 zł/szt.,

31. Andrzej Jórczak, Akt L. 1972, fotografia 2 szt. 100 zł/szt.,

32. Anna Reinert. Gof2, 2008, akryl na płótnie I szt. 100 zł/szt.,

33. Bownik, Dziesiąty dzień lata, 2013, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

34. Mikołaj Moskal, bez tytułu, 2013, rysunek I szt. 100 zł/szt.,

35. Dorota Buczkowska, bez tytułu, 2008, cienkopis na płótnie 1 szt. 100 zł/szt.,

36. Edward Hardwig, Wierzby, lata 70, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

37. Edward Hardwig, Aktor, lata 70, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

38. Edward Hardwig, bez tytułu (projekt plakatu), lata 60, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

39. Eustachy Kossakowski, Świtała Chartres. 1983-1989/2014. fotografia I szt. 100 zł/szt.,

40. Georgia Krawiec, „O.T. „ 2012, luksografia 2 szt. 100 zł/szt..

41. Izabela Chamczyk, bez tytułu. 2013. akryl na płótnie I szt. 100 zł/szt..

42. Konrad Kuzyszyn, Próba autoportretu, 1988, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

43. Konrad Pustoła, z cyklu Warszawa.Jagie1loiiska, 2003, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

44. Krzysztof Pijarski, MSŁ — yertical senes, 2008, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

45. Krzysztof P. Wojciechowski, Kolekcje samurajskie, oczy, 2013/2014, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

46. Krzysztof?. Wojciechowski, Kolekcje samurajskie, Lwów cmentarz Orląt, 2013/2014, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

47. Krzysztof. Wojciechowski, Kolekcje samurajskie, słupki, Warszawa, Rondo Radosława. 2013/2014, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

48. Krzysztof. Wojciechowski, Kolekcje samurajskie, jajka, 2013/2014, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

49. Krzysztof Zarębski. bez tytułu, 1973, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

50. Marek Konieczny, Think Crazy, 2003, obiekt: rama, metal, płatki złota I szt. 100 zł/szt.,

51. Jerzy Łapiński, nr 83839, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

52. Jan Mioduszewski, Grając z Renoirem 2, 2012, collage I szt. 100 zł/szt.,

53. Łukasz Rusznica, Akt męski, 2013, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

54. Mateusz Torbus, bez tytułu, 2013, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

55. Natalia LL, bez tytułu, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

56. Nicolas Grospierre, Szachy w Domu Kompozytora, Borżomi, 2006, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

57. Olga Mokrzycka-Grospierre, Osiedle Zamknięte, ołówek i tusz na podobraziu gipsowym 1 szt. 100 zł/szt.,

58. Zbigniew Warpechowskie/Oskar Dawicki, Moglilwa o Nic (1974) i Wiele hałasu o Nic (2011), praca wspólna 1 szt. 100 zł/szt.,

59. Oskar Hansen, mieszkanie własne przy ulicy Sędziowskiej wg. Projektu Zofii i Oskara Hansenów, 1954, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

60. Patrycja Orzechowska, Głowa czy serce. 2008/2013, druk na papierze I szt. 100 zł/szt.,

61. Paweł Eibel, bez tytułu, 2014, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

62. Paweł Kwiek, Video-oddech, 1978/2013, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

63. Paweł Kwiek, bez tytułu (zrobić niemożliwe światło), 1973/2014, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

64. Paweł Kwiek, Fotografia przypadkowa, 1975/2014, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

65. Paweł Olszczyński, bez tytułu, 2013, rysunek 51x45 cm I szt. 100 zł/szt.,

66. Paweł Olszczyński, bez tytułu, 2013, rysunek 38x29,5 cm I szt. 100 zł/szt.,

67. Paweł Żak, z cyklu Ciche chwile, 2013, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

68. Pola Dwurnik. Szkic do obrazu Przed orgią. 2012 I szt. 100 zł/szt.,

69. Przemysław Pokrycki. fotografia I szt. 100 zł/szt.,

70. Przemek Dzienis. z serii Gry i zabawy cielesne, 2013, polaroid 2 szt. 100 zł/szt.

71. Ryszard Waśko, So what?, 2006, druk solwentowy I szt. 100 zł/szt.,

72. Ryszard Waśko, Portret pocięty, 1971/2009, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

73. Stanisław Fijałkowski. bez tytułu I szt. 100 zł/szt.,

74. Jan Tarasin, bez tytułu, obraz olejny na płótnie 1 szt. 100 zł/szt.,

75. Sylwia Górak, Diament, 2010, olej na płótnie 1 szt. 100 zł/szt.,

76. Tadeusz Rolke, bez tytułu, 1974/2014, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

77. Teresa Gerzyńska, szkic z cyklu O niej, 1983/1986. fotografia I szt. 100 zł/szt.,

78. Marta Zasępa, Niedźwiedź polarny, 2012, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

79. Iwona Zając, Idealna, 2012, wydruk cyfrowy oraz książka „Idealna. Od poradnika do dialogu” I zestaw 100 zł/zestaw,

80. Iyo Nikić, Transporter, 2013, olej na płótnie I szt. 100 zł/szt.,

81. Michał Łuczak, Granda, 2009, fotografia 1 szt. 100 zł/szt.,

82. Łukasz Sokół, bez tytułu, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

83. Ewa Świdzińska, Carmen, 2008, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

84. Laura Pawela, 08.2003. 2003,akryl, płótno I szt. 100 zł/szt.,

85. Bronisław Schlabs, bez tytułu, ok. 1955, fotografia I szt. 100 zł/szt.,

86. Bronisław Schlabs, Kompozycja, 1. 50. XX wieku, fotografia I szt. 100 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 192/2014

Decyzja 191/2014 dla Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ufundowania Sztandaru dla Śląsko — Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z Raciborza

Treść: pozwalam Społecznemu Komitetowi Organizacyjnemu Ufundowania Sztandaru dla Śląsko — Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz) na podstawie wniosku z dnia 14 lutego 2014 r., uzupełnionego w dniu 19 marca 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • ufundowanie sztandaru dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • zorganizowanie uroczystości związanych z nadaniem i przekazaniem sztandaru Śląsko-Małopolskiemu Oddziałowi Straży Granicznej,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 63 1320 1465 2885 3725 2000 0001.

Zdjęcie dokumentu 191/2014

Decyzja 189/2014 dla Fundacji „Rak”n”RolI Wygraj Życie” z Warszawy na pomoc podopiecznym

Treść: pozwalam Fundacji „Rak”n”RolI Wygraj Życie” z siedzibą w Warszawie (ul. Podchorążych 15/19 lok. 38B, 00-72 I Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 24 lutego 2014 r., uzupełnionego 20 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • remont poczekalni onkologicznych na terenie Polski, poprzez pokrycie kosztów: pomalowania ścian, wystawienia dystrybutorów z wodą, zakupu foteli i telewizorów,
 • pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów: zakupu lekarstw, protez, dojazdu do lekarza, konsultacji medycznych, badań diagnostycznych, zabiegów rekonstrukcyjnych, zakupu wyprawek szkolnych, opłat za media i zakupu opału na zimę oraz zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów, pomagających zaakceptować siebie jako osoby chorej,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 93 1140 2017 0000 4402 1296 2443.

Zdjęcie dokumentu 189/2014

Decyzja 188/2014 dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z Warszawy na pomoc najuboższym

Treść: pozwalam Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z siedzibą w Warszawie (ul. Foksal 8; 00-366 Warszawa),na podstawie wniosku z dnia 17 lutego 2014 r., uzupełnionego 12 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie szkół, placówek szkolnych i urzędów administracji publicznej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na realizację projektów związanych z udzielaniem pomocy najuboższym w zakresie pomocy żywnościowej, pomocy odzieżowej, pomocy rzeczowej oraz reintegracji społecznej i zawodowej poprzez pokrycie kosztów:

 • wynajmu pomieszczeń do realizacji ww. projektów, tj. pokrycie kosztów opłat za czynsz, gaz, prąd, wodę, ścieki, śmieci, ogrzewanie, telefon, Internet, materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych oraz środki czystości,
 • zakupu samochodu dostawczego, transportu, magazynowania i zakupu żywności, odzieży, mebli, tekstyliów. obuwia, artykułów przemysłowych. higienicznych i drogeryjnych, sprzętu AGD i RTV, materiałów budowlano-remontowych oraz usług budowlano-remontowych,
 • dojazdu wolontariuszy do miejsc realizacji ww. projektów,
 • związanych z dojazdem i wynagrodzeniem dla terapeutów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących spotkania oraz specjalistów prowadzących spotkania i udzielających porad celem zmotywowania podopiecznych do poprawy ich sytuacji reintegracji społecznej i zawodowej, w tym również zakupu fachowej literatury dotyczącej reintegracji społecznej i zawodowej,
 • utrzymania domen oraz obsługi technicznej stron internetowych dotyczących projektów związanych z udzieleniem pomocy najuboższym w zakresie pomocy żywnościowej, pomocy odzieżowej, rzeczowej i reintegracji społecznej i zawodowej,
 • związanych z drukiem plakatów, ulotek, materiałów reklamowych i ich kolportażem, a także umieszczaniem w mediach informacji promujących pomoc żywnościową, pomoc odzieżową, rzeczową i reintegrację społeczną i zawodową,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 89 1240 1994 1111 0010 3341 1988,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: żywności o wydłużonym terminie ważności, odzieży, mebli, tekstyliów, obuwia, artykułów przemysłowych, higienicznych i drogeryjnych, sprzętu AUD i RTV, materiałów budowlano-remontowych i wykończeniowych, samochodu dostawczego.

Zdjęcie dokumentu 188.2014

Decyzja 187/2014 dla Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” z Wrocławia m.in. na finansowanie operacji medycznych

Treść: pozwalam Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu (ni. O. Bujwida 42, 50-368 Wrocław) na podstawie wniosku z dnia 14 marca 2014 r.. na przeprowadzenie w terminie od 20 maja 2014 r. do 19 maja 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • finansowanie operacji medycznych, leczenia, rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji, będących pacjentami Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
 • zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów opatrunkowych i higienicznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla podopiecznych Fundacji,
 • zwrot kosztów przejazdów podopiecznych z miejsca zamieszkania do ośrodka medycznego, w którym wykonywane są badania. wizyty lekarskie, prowadzona jest terapia lub rehabilitacja,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 70 1160 2202 0000 0000 9627 8252,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 187/2014

Decyzja 185/2014 dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem z Cieszyna na pomoc dzieciom i rodzinom

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Być Razem z siedzibą w Cieszynie (ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn) na podstawie wniosku z dnia 28 lutego 2014 r., uzupełnionego 19 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego2o 15 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom i rodzinom, podopiecznym Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów:

 •  zakupu żywności, środków czystości i higienicznych,
 • wynagrodzenia za opiekę pedagogiczną, trenerów, psychoterapeutów, prowadzących spotkania, warsztaty, terapię,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 42 1050 1083 1000 0022 9190 5335,
 •  zbierania ofiar do puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 185/2014

Decyzja 184/2014 dla Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku” z Poznania na pomoc chorym

Treść: pozwalam Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku” z siedzibą w Poznaniu (ul. Langiewicza 2 lok. 8, 6 1-502 Poznań), na podstawie wniosku z dnia 17 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • dofinansowanie kosztów leczenia osób chorych, narażonych na utratę życia w związku z brakiem finansowania z NFZ,
 • druk materiałów informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności profilaktyki chorób nowotworowych krwi, na potrzeby wykładów w szkołach, zakładach pracy, placówkach leczniczych, jednostkach samorządu publicznego,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 44 2030 0045 1110 0000 0313 9300,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 184/2014

Decyzja 183/2014 dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na pomoc samotnym matkom

Treść: pozwalam Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie (ul. ks. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin) na podstawie wniosku z dnia 17 marca 2014 r., uzupełnionego 19 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na kampanię „NADZIEJE MAM”:

 • wsparcie Domu Samotnej Matki „Dar Życia” i Centrum Kryzysowego „Nadzieja” w Koszalinie, poprzez utrzymanie i funkcjonowanie, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
 • wsparcie samotnych matek, poprzez pokrycie kosztów opieki specjalistycznej, szkoleń, kursów, dokształcania,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 67 1020 2791 0000 7102 0216 9522,
 •  sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 70 000,- złotych:

o nominale 10 złotych w ilości 3 000 szt., o łącznej wartości 30 000 złotych,

o nominale 20 złotych w ilości I 000 szt., o łącznej wartości 20 000 złotych,

o nominale 50 złotych w ilości 300 szt., o łącznej wartości 15 000 złotych,

o nominale 100 złotych w ilości 50 szt., o łącznej wartości 5 000 złotych.

Zdjęcie dokumentu 183/2014 

Decyzja 181/2014 dla „Fundacji Jonatan — Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami” z Bielska – Białej na pomoc dzieciom

Treść: pozwalam  „Fundacji Jonatan — Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami” z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Wyspiańskiego 29, 43-300 Bielsko-Biała) na podstawie wniosku z dnia 25 lutego 2014r., uzupełnionego 18 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 21 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom, podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów wyposażania sali Fundacji w sprzęt do terapii integracji sensorycznej, operacji medycznych, leczenia, wizyt u lekarzy specjalistów, zabiegów, rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, zakupu lekarstw, pomocy edukacyjnych oraz przejazdów na leczenie i rehabilitację, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 80 8133 0003 0002 1542 2000 0002,
 • zbierania ofiar do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych

Zdjęcie dokumentu 181/2014

Decyzja 180/2014 dla Fundacji Azylu Koci Świat z miejscowości Kątne na pomoc zwierzętom

Treść: pozwalam Fundacji Azylu Koci Świat z siedzibą w miejscowości Kątne (Kątne 59, 05-190 Nasielsk) na podstawie wniosku z dnia 18 lutego 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 18 marca     2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom, znajdującym się pod opieką Fundacji, poprzez pokrycie kosztów:

 • utrzymania zwierząt, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku, w tym rehabilitacji zwierząt, zabiegów chirurgicznych, badań, konsultacji i usług weterynaryjnych, pobytu z zapewnieniem całodobowej opieki zwierzętom w specjalistycznych klinikach,
 • zakupu sprzętu weterynaryjnego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych, opatrunkowych i pielęgnacyjnych,
 • transportu zwierząt do stajni Fundacji, lecznic, szpitali, do domów adopcyjnych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 15 1140 1140 0000 2052 8800 1003,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy i żywności dla zwierząt, środków czystości oraz akcesoriów dla zwierząt, wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 180/2014

Decyzja 179/2014 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na wsparcie dla dzieci cudzoziemskich

Treść: pozwalam Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3), na podstawie wniosku z dnia 4 marca 2014 r., uzupełnionego 18 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 24 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 •  dofinansowanie organizowanych przez szkoły wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych wspierających poznawanie Polski, jej historii i kultury przez dzieci cudzoziemskie,
 •  dofinasowanie imprez promujących kultury krajów pochodzenia dzieci cudzoziemskich, w tym elementów charakterystycznych dla danych kultur jak tradycyjne stroje, potrawy, dekoracje oraz niezbędnego wyposażenia dla ich realizacji, w tym wynajem pomieszczeń,
 •  dofinasowanie lekcji, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i talenty szczególnie uzdolnionych dzieci cudzoziemskich,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 93 1060 0076 0000 3310 0019 1008
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 179/2014

Decyzja 178/2014 dla Społecznego Komitetu do przeprowadzenia charytatywnego koncertu z Zabrza na pomoc pogorzelcom

Treść: pozwalam Społecznemu Komitetowi do przeprowadzenia charytatywnego koncertu z siedzibą w Zabrzu (Ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze), na podstawie wniosku z dnia 10 marca 2014 r. uzupełnionego 19 marca 2014 r., na przeprowadzenie w dniu 24 marea 2014 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Zabrze, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz pomocy pogorzelcom, małżeństwu zamieszkałemu na Ukrainie, którym spłonął dom w Piotrowcach Dolnych, w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 20,- zł w liczbie 370 sztuk.

Zdjęcie dokumentu 178/2014

Decyzja 176/2014 dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej na remont obiektu przeznaczonego na placówkę terapeutyczną

Treść: pozwalam Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku (ul. Kolejowa 31, 19-300 Ełk) na podstawie wniosku z dnia 12 lutego 2014 r., uzupełnionego 13 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na remont obiektu Stowarzyszenia w Ełku, przeznaczonego na placówkę terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych, poprzez pokrycie kosztu przebudowy wejścia głównego, klatki schodowej oraz dachu, w tym wykonania robót ziemnych, prac rozbiórkowych, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, robót wykończeniowych, w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 186 620 złotych:

 • nominał 10 złotych w ilości 3 294 szt. o łącznej wartości 32 940 złotych,
 • nominał 20 złotych w ilości 1 084 szt. o łącznej wartości 21 680 złotych,
 • nominał 100 złotych w ilości 380 szt. o łącznej wartości 38 000 złotych,
 • nominał 1 000 złotych w ilości 94 szt. o łącznej wartości 94 000 złotych.

Zdjęcie dokumentu 176/2014

Decyzja 175/2014 dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na pomoc osobom, dzieciom i rodzinom potrzebującym

Treść: pozwalam  Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie (ul. ks. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin) na podstawie wniosku z dnia 29 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 17 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 25 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc osobom, dzieciom i rodzinom potrzebującym, będącym pod opieką Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Parafialnych Zespołów Caritas, poprzez:

 •  przekazanie zebranych produktów żywnościowych w ramach projektu „TAK POMAGAM” oraz odzieży i obuwia w ramach projektu „PUSTA CHOINKA”,
 • pokrycie kosztów ogrzewania w ramach projektu „ZAPAŁKA NIE OGRZEJE”,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci żywności, odzieży i obuwia

Zdjęcie dokumentu 175/2014

Decyzja 174/2014 dla Fundacji „Twoje Dziedzictwo” z Zielonki na remont dachu w  kościele ewangelickim w Żeliszowie

Treść: pozwalam Fundacji „Twoje Dziedzictwo” z siedzibą w Zielonce (ul. Kolejowa 48, 05-220 Zielonka) na podstawie wniosku z dnia 5 lutego 2014 r., uzupełnionego 12 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na remont dachu w zabytkowym kościele ewangelickim w Żeliszowie, w powiecie bolesławieckim, województwo dolnośląskie,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto o numerze: 55 2030 0045 1110 0000 0262 92”70,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 174/2014

Decyzja 171/2014 dla  Fundacji Scanmed z Krakowa na pomoc poszkodowanym na Ukrainie

Treść: pozwalam Fundacji Scanmed z siedzibą w Krakowie (ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków), na podstawie wniosku nadesłanego 11 marca 2014 r., uzupełnionego 17 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia w polskich placówkach medycznych oraz transportu na terenie Polski osób poszkodowanych w trakcie trwających od listopada 2013 r. zamieszek na terytorium Ukrainy,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 95 2030 0045 1110 00000343
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 171/2014

Decyzja 168/2014 dla Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z Kuznocina na utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Zyzio”

Treść: pozwalam Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Kuznocinie (Kuznocin 67, 96-500 Sochaczew) na podstawie wniosku z dnia 10 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Zyzio” dla osób z chorobą Alzheimera, w tym pokrycie kosztów uruchomienia gabinetu chorób otępiennych, usług lekarza neurologa, personelu, opłat bieżących, zakupu środków higienicznych, czystości, według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 30 9283 0006 0010 6249 2000 0020.

Zdjęcie dokumentu 168/2014

Decyzja 167/2014 dla Centrum Jana Pawła II z Lublina na sfinansowanie projektu stypendialnego

Treść: pozwalam Centrum Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie (ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin) na podstawie wniosku z dnia 21 lutego 2014 r., uzupełnionego 13 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie projektu Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”:

 • ufundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży niezamożnej, uzdolnionej,
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla stypendystów,
 • przygotowanie druku i wysyłki materiałów niezbędnych uczestnikom, wolontariuszom do realizacji projektu,
 • przygotowanie, produkcja i emisja materiałów promocyjnych
 • organizacja obozów dla stypendystów,

według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 38 1240 1503 111 1 0010 4976 5635,
 • zbiórki datków do puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 167/2014

Decyzja 166/2014 dla Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na pomoc dzieciom

Treść: pozwalam Zarządowi Głównemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie (Ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia S marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • dożywianie dzieci i zakup odzieży dla podopiecznych Stowarzyszenia,
 • prowadzenie placówek wsparcia dziennego TPD: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu świetlicowego dla placówek Stowarzyszenia, opłacenie kosztów eksploatacji pomieszczeń służących podopiecznym,
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych Stowarzyszenia pokrycie kosztów transportu, dopłatę do wypoczynku wakacyjnego i zimowego,
 •  dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, leczenia, rehabilitacji oraz zakupu niezbędnych leków przez osoby niepełnosprawne - podopiecznych Stowarzyszenia,

w formie sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej podanych nominałach:

1,-zł w ilości 25 034 o wartości 25 034,-zł,

2,-zł w ilości 97 642 o wartości 195 284,-zł,

5,-zł w ilości 55 „727 o wartości 278 635,-zł.

Zdjęcie dokumentu 166/2014

Decyzja 165/2014 dla Fundacji „Multiocelenie” z Warszawy na pomoc obywatelom Ukrainy

Treść: pozwalam Fundacji „Multiocelenie” z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprowicza 70 lok. 1, Ol-949 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 4 marca 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 14 marca 2014 r.,na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014r. zbiórki publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc obywatelom Ukrainy,  studentom uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, deklarującym pochodzenie polskie, poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt w akademiku, wynajmu mieszkania oraz inne udokumentowane wydatki związane z transportem i leczeniem, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerach: 51 2490 0005 0000 4600 6881 1502.

Zdjęcie dokumentu 165/2014

Decyzja 164/2014 dla Stowarzyszenia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z Wrocławia na pomoc ubogim

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław), na podstawie wniosku z dnia 12 lutego 2014 r., na przeprowadzenie przez Koło w Świdniku, jednostkę terenową Stowarzyszenia w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację Kampanii „4,38”, w tym przygotowywanie i wydawanie posiłków dla ubogich mieszkańców Świdnika przez Koło w Świdniku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 27 8689 0007 6000 110020000020.

Zdjęcie dokumentu 164/2014

Decyzja 163/2014 dla Fundacji Serce Barda z siedzibą w Bardzie na Muzeum Agatów i Minerałów

Treść: pozwalam Fundacji Serce Barda z siedzibą w Bardzie (ul. Skalna 1, 57-256 Bardo) na podstawie wniosku z dnia 5 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie części kosztów remontu budynku przeznaczonego na Muzeum Agatów i Minerałów z okolic Barda i Kotliny Kłodzkiej, salę koncertowo — wystawienniczą, zajazd dla pielgrzymów i turystów oraz odnowienie pomników, figurek i kapliczek dróg krzyżowych trzech kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej. w formie zbiórki datków do puszek kwestarskich i zaplombowanej skarbony stacjonarnej, umieszczonej w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 163/2014

Decyzja 162/2014 dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej na pomoc potrzebującym

Treść: pozwalam Caritas Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie (Ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin) na podstawie wniosku z dnia 7 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc:

 • osobom potrzebującym, chorym, bezdomnym, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz przekazanie zebranych darów,
 • dzieciom z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych, poprzez zakup artykułów szkolnych oraz pokrycie kosztów kolonii,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 1240 1503 111 I 0010 5667 8391,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci żywności z długim terminem przydatności do spożycia oraz środków czystości.

Zdjęcie dokumentu 162/2014

Decyzja 161/2014 dla Fundacji Everest z Wrocławia na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Treść: pozwalam Fundacji Everest z siedzibą we Wrocławiu (ul. Inżynierska 45 lok. 25, 53-228 Wrocław) na podstawie wniosku z dnia 7 lutego 2014 r., uzupełnionego 10 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc dzieciom i osobom dorosłym, chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pokrycie kosztów:

 •  leczenia, operacji, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, środków czystości, żywności i zabawek,
 • wyjazdu na obóz rehabilitacyjny w Polsce oraz delfinoterapii na Ukrainie,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 56 1940 1076 3114 0258 0007 0000,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: środków czystości, żywności i zabawek.

Zdjęcie dokumentu 161/2014

Zmiana decyzji 161/2014 decyzją 249/2014

Treść: Zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 161/2014 z dnia 12 marca 2014 r., zezwalającą Fundacji Everest z siedzibą we Wrocławiu (ni. Inżynierska 45 lok. 25, 53-228 Wrocław) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający prowadzenie zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe zastępuję wpisem: „dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 04 1940 1076 3114 0258 0007 0000”.

Zdjęcie dokumentu 249/2014

Decyzja 160/2014 dla Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach na  przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej

Treść: pozwalam Regionalnemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Sejnach (ul. Wojska Polskiego 60D, 16-500 Sejny), na podstawie wniosku z dnia 28 stycznia 2014 r., uzupełnionego 7 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na przystosowanie miejsca zamieszkania do codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, poprzez zakup platformy schodowej, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 29 9354 0007 0000 0000 1629 0013.

Zdjęcie dokumentu 160/2014

Decyzja 159/2014 dla Związku Stowarzyszeń Federacji Polskich Bartków Żywności na pomoc potrzebującym

Treść: pozwalam Związek Stowarzyszeń Federacji Polskich Bartków Żywności z siedzibą w Warszawa (Al. Solidarności 101, 00-144 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 10 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r., na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zbiórki publicznej artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla organizacji i instytucji zajmujących się pomocą rodzinom i osobom potrzebującym.

Zdjęcie dokumentu 159/2014

Decyzja 157/2014 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej „Sąsiedzka Pomoc Ofiarom Pożaru” na remont spalonego mieszkania

Treść: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej „Sąsiedzka Pomoc Ofiarom Pożaru” z siedzibą w Warszawie (ul. Świetlana 2, 02-427 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 14 lutego 2014 r., uzupełnionego 7 marca 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc podopiecznym Komitetu, poprzez remont mieszkania, które spłonęło w pożarze w dniu 25 stycznia 2014 r., w tym pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego: na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 89 1020 1013 0000 0102 0306 5000, na terenie Warszawy w formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbierania darów w naturze w postaci: materiałów budowlanych, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego.

Zdjęcie dokumentu 157/2014

Decyzja 156/2014 dla Stowarzyszenia Bank Żywności z Chojnic na pomoc potrzebującym

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu Bank Żywności z siedzibą w Chojnice (ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice) na podstawie wniosku z dnia 5 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 4 kwietnia 2014 r. do 6 kwietnia 2014 r., na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, zbiórki publicznej artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla organizacji i instytucji zajmujących się pomocą rodzinom i osobom potrzebującym.

Zdjęcie dokumentu 156/2014

Decyzja 155/2014 dla Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu na szkolenia o Fundraisingu i budowę portalu internetowego

Treść: pozwalam Polskiemu Stowarzyszeniu Fundraisingu z siedzibą w Krakowie (ul. Szewska 20 lok. 4, 31-009 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 13 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 6 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 kwietnia do 1 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na przeprowadzenie szkoleń dla 6 organizacji na temat fundraisingu, budowę portalu i finasowanie kosztów promocji i organizacji wydarzeń w związku z kampanią „Kilometry dobra”, według rodzaju wydatków wyszczególnionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 24 1140 2017 0000 4702 1161 2134,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 155/2014

Decyzja 154/2014 dla Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z Lublina na pomoc kombatantom i osobom represjonowanym w latach 1939-1989

Treść: pozwalam Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Lublinie (ul. Kurantowa 4 lok. 130, 20-836 Lublin), na podstawie wniosku z dnia 3 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc kombatantom i osobom represjonowanym w latach 1939-1989, walczącym o niepodległość Polski oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji materialnej:

 • regulowanie należności z tytułu opłat mieszkaniowych,
 •  zakup żywności, leków, odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów gospodarstwa
 • zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych, zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych i chorych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 67 2030 0045 11 10 0000 0330 1070,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za
 • zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 154/2014

Decyzja 153/2014 dla Fundacji SMA z Warszawy na rehabilitację podopiecznych

Treść: pozwalam Fundacji SMA z siedzibą w Warszawie (ul. Przy Forcie 10 lok. 99, 02-495 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 3 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz utworzenia banku sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb podopiecznych Fundacji oraz sfinansowanie kosztów związanych z nieodpłatnym udostępnianiem zgromadzonego sprzętu podopiecznym, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 35 1300 0000 2076 8236 2589 0009,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci sprzętu rehabilitacyjnego.

Zdjęcie dokumentu 153/2014

Decyzja 152/2014 dla Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych z Bytomia na leczenie i rehabilitację podopiecznego Stowarzyszenia

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu Liga Kobiet Nieobojętnych z siedzibą w Bytomiu (Plac Karm Stanek 1, 41-902 Bytom), na podstawie wniosku z dnia 10 marca 2014 r. uzupełnionego 12 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na leczenie i rehabilitację podopiecznego Stowarzyszenia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 36 1050 1230 1000 0023 0230 0161.

Zdjęcie dokumentu 152/2014

Zmiana decyzji 152/2014 decyzją 248/2014

Treść: Zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 152/20 14 z dnia 12 marca 2014 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Liga Kobiet Nieobojętnych z siedzibą w Bytomiu (Plac Karm Stanek 1, 4 1-902 Bytom) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że:

1. do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „zbiórki darów rzeczowych w postaci: zabawek, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego, środków czystości i pielęgnacyjnych.”

2. wpis określający cel zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc podopiecznemu Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz przekazanie zebranych darów.”

Zdjęcie dokumentu 248/2014

Decyzja 150/2015 dla „Fundacji Szarik” – umorzenie postępowania

Treść: umarzam postępowanie z wniosku „Fundacji Szarik” z siedzibą w Warszawie (ul. Samolotowa 8 lok. 95, 03-996 Warszawa) z dnia 6 lutego 2014 r., w sprawie udzielenia pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 150/2014

Decyzja 149/2014 dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” z Dębicy– umorzenie postępowania

Treść: umarzam postępowanie z wniosku Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” z siedzibą w Dębicy (ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica) z dnia 21 lutego 2014 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 149/2014

Decyzja 148/2014 dla Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawczego „Traper” z Krakowa na wyjazdy dla dzieci i młodzieży

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu Turystyczno-Krajoznawczemu „Traper” z siedzibą w Krakowie (ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków) na podstawie wniosku z dnia 10 lutego 2014 r., uzupełnionego pismem z dnia 28 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zorganizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych w okresie letnim oraz zimowym dla dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej z województwa małopolskiego oraz województwa podkarpackiego poprzez pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnienie aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim tj. zakup niezbędnego sprzętu i materiałów służących aktywizacji uczestników wyjazdu. w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 211540 1115 2211 9159 6637 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 148/2014

Decyzja 147/2014 dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na pomoc najuboższym

Treść: pozwalam Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z siedzibą w Częstochowie (Ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa), na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2014 r., na przeprowadzenie

w terminie od 28 marca do 13 grudnia 2014 r., na terenie województwa śląskiego i łódzkiego, publicznej zbiórki żywności z przeznaczeniem dla osób najuboższych na terenie archidiecezji,

w postaci paczek żywnościowych dla rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, osób starszych 7 i samotnych, chorych oraz do placówek żywienia zbiorowego w Kuchniach dla ubogich.

Zdjęcie dokumentu 147/2014

Decyzja 146/2014 dla Fundacji Def- Box ze Słupska na rehabilitację podopiecznych

Treść: pozwalam Fundacji Def- Box z siedzibą w Słupsku (ul. Poniatowskiego 14 lok. 8, 76-200 Słupsk), na podstawie wniosku z dnia 13 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 7 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 6 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc i poprawę bytu podopiecznym, polegającą na dofinansowaniu rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, refundacji części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, przekazanie zebranych darów, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 60 1020 4649 0000 7002 0167 8044,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach: 5 zł w liczbie 1500 sztuk, 50 zł w liczbie 100 sztuk, sprzedaży przedmiotów:
  1. Koszulki, 20 szt. w cenie wywoławczej 30 zł/szt.,
  2. Smycze, 100 szt. w cenie wywoławczej 5 zł/szt.,
  3. Opaski silikonowe, 10 szt. w cenie wywoławczej 70 zł/szt.,
  4. Opaski z tkaniny syntetycznej z odblaskami, 10 szt. w cenie wywoławczej 40 zł/szt.,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: odzieży

Zdjęcie dokumentu 146/2014

Decyzja 145/2014 dla Fundacji ‚„Omega Pomagamy” z Warszawy na leczenie podopiecznego Fundacji

Treść: pozwalam  Fundacji ‚„Omega Pomagamy” z siedzibą w Warszawie (ul. Poznańska 3 lok. 18, 00-680 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 21 lutego 2014 r., uzupełnionego 7 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 21 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie leczenia podopiecznego Fundacji, polegającego na zastosowaniu eksperymentalnej metody przeciwciał monoklonalnych anty-GD2, finansowanie podróży dziecka oraz opiekuna do placówki medycznej, jak również podstawowych potrzeb związanych z pobytem w trakcie leczenia: opłacenie hotelu, wyżywienia, środków czystości, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 34 1160 2202 0000 0002 4519 6404,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 145/2014

Decyzja 143/2014 dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi na adaptację budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

Treść: pozwalam Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi (Zawoja 1580, 34-222 Zawoja) na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od I kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na adaptację budynku przeznaczonego na filię Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, poprzez przygotowanie dokumentacji, potrzebnej do uzyskania pozwoleń na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów dostosowania budynku, w tym zakup windy, materiałów oraz wyposażenia, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 93 8799 0001 0020 0200 0534 0005,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,

Zdjęcie dokumentu 143/2014

Decyzja 142/2014 dla Fundacji Możesz Więcej z Bilczy na pomoc Ukraińcom

Treść: pozwalam Fundacji Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy (ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica) na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 10 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku przemian na Ukrainie, poprzez pokrycie kosztów:

 • operacji i zabiegów medycznych, leczenia, w tym wizyt u lekarzy specjalistów,
 • zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakupu lekarstw, preparatów medycznych,
 • środków opatrunkowych, zakupu suplementów diety, szczepionek, środków pierwszej
 • pomocy, środków czystości, higieny osobistej i ochrony osobistej,
 • zakupu żywności, odzieży, koców, śpiworów, namiotów,
 • transportu darów na Ukrainę,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerach: 10 1050 1416 1000 0090 8000 6472
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 142/2014

Decyzja 142/2013 dla Fundacji Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 10 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku przemian na Ukrainie, poprzez pokrycie kosztów:

 • operacji i zabiegów medycznych, leczenia, w tym wizyt u lekarzy specjalistów,
 • zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakupu lekarstw, preparatów medycznych, środków opatrunkowych, zakupu suplementów diety, szczepionek, środków pierwszej pomocy, środków czystości, higieny osobistej i ochrony osobistej,
 • zakupu żywności, odzieży, koców, śpiworów, namiotów,
 • transportu darów na Ukrainę,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerach: 10 1050 1416 1000 0090 8000 6472
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrane środki mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 142/2013

Decyzja 141/2014 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej „Pomoc dla Agnieszki” ” z siedzibą w Jelczu Laskowicach na pomoc podopiecznej Komitetu

Treść: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej „Pornoc dla Agnieszki” z siedzibą w Jelczu Laskowicach (ul. Grabskiego 22 lok. 1, 55-220 Jelcz-Laskowice), na podstawie wniosku z dnia 4 stycznia 2014 r., uzupełnionego 7 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Komitetu, poprzez pokrycie kosztów badań, zabiegów medycznych, rehabilitacji, pomocy psychoonkologicznej, zakupu leków nie objętych refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, środków pielęgnacyjnych, pokrycia kosztów przejazdów na badania, leczenie i rehabilitację oraz wydatków niezbędnych w procesie leczenia, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 25 1020 5226 0000 6702 0430 4242,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 141/2014

Decyzja 140/2014 dla Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców z Gabowych Grądów na budowę świątyni

Treść: pozwalam Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców z siedzibą w Gabowych Grądach (Gabowe Grądy 7A, 16-300 Augustów) na podstawie wniosku z dnia 14 lutego 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 7 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę świątyni pw. Świętego Michała Arcybiskupa Myr Licei, poprzez pokrycie kosztów pozwoleń na budowę, przystosowania gruntu pod budowę, podłączenia wodociągów i energii elektrycznej, prac związanych z budowaniem świątyni oraz wyposażeniem kościoła, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 94 2030 0045 1170 0000 0482 4170.

Zdjęcie dokumentu 140/2014

Zmiana decyzji 140/2014 decyzją 221/2014

Treść: Zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 140/2014 z dnia 10 marca 2014 r., zezwalającą Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców z siedzibą w Gabowych Grądach (Gabowe Grądy 7A, 16-300 Augustów) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ,w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich”.

Zdjęcie dokumentu 221/2014

Decyzja 139/2014 dla Fundacji Mozaika z Częstochowy na leczenie dzieci

Treść: pozwalam Fundacji Mozaika z siedzibą w Częstochowie (ul. Mazowiecka 111/113 lok. 31, 42-200 Częstochowa), na podstawie wniosku z dnia 6 lutego 2014 r., uzupełnionego 6 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zabiegów, konsultacji medycznych, badań lekarskich, zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, środków leczniczych i opatrunkowo-higienicznych oraz zajęć terapeutycznych dla dzieci, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 22 1950 0001 2006 0571 17960002.

Zdjęcie dokumentu 139/2014

Decyzja 138/2014 dla Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Suchedniowie na budowę szkoły

Treść: pozwalam Społecznemu Komitetowi Budowy Szkoły przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie (Ul. Ogrodowa 12, 26-130 Suchedniów) na podstawie wniosku z dnia 27 stycznia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 7 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dokończenie budowy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie i modernizację istniejącego budynku szkoły, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:

 • 79 8520 0007 3001 0001 7705 0001 przeznaczonego dla wpłat w walucie PLN,
 • 33 8520 0007 2001 0001 7705 0001 przeznaczonego dla wpłat w walucie EUR,
 • 76 8520 0007 2001 0001 7705 0003 przeznaczonego dla wpłat w walucie GBP,
 • 6 8520 0007 2001 0001 7705 0002 przeznaczonego dla wpłat w walucie USD.

Zdjęcie dokumentu 138/2014

Decyzja 137/2014 dla komitetu „Międzynarodowa Grupa Inicjatywna EUROMAIDAN BYDGOSZCZ”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku nadesłanego 7 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa kujawsko — pomorskiego, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc służbom medycznym komitetu EuromaidanSOS, na zakup leków, materiałów chirurgicznych i opatrunkowych, środków ochrony życia i zdrowia, transport, leczenie i rehabilitację chorych oraz rannych, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,

Zebrane ofiary mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 137/2014

Decyzja 136/2014 dla Stowarzyszenia „Nie Widzę Przeszkód” z Krakowa na zakup sprzętu dla integracyjnych sekcji sportowo-rekreacyjnych

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu „Nie Widzę Przeszkód” z siedzibą w Kraków (ul. Kluzeka 5 lok. 31, 31-222 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 28 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup sprzętu sportowego i turystycznego dla integracyjnych sekcji sportowo-rekreacyjnych, działających w strukturach Stowarzyszenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 87 2490 0005 0000 4500 3605 9338,
 • sprzedaży przedmiotów:
 1. koszulka kolarska firmy Dry Cum z autografem Rafała Wilka 1 szt. 300 zł/szt.,
 2. koszulka kolarska firmy Qest z autografem Pawła Cieślika 1 szt. 300 zł/szt.,
 3. koszulka ERGO WIOSŁA 2014 z autografami: Marka Kolbowicza, Roberta Sycza, Pawła Randa, Magdaleny Fularczyk 1 szt. 300 zł/szt.,
 4. koszulka reprezentacji Polski z autografami medalistów Igrzysk Paraolimpijskich: Joanny Mendak, Katarzyny Rogowiec, Pauliny Woźniak Macieja Lepiato, Oliwi Jabłońskiej, Rafała Wilka 1 szt. 500 zł/szt.,
 5. piłka Nike z autografami zawodników KS Cracowia Kraków 1 szt. 500 zł/szt.,
 6. czepek pływacki firmy Arena z autografem Konrada Czerniaka1I szt. 300 zł/szt.,
 7. czepek pływacki firmy Arena z autografem Radosława Kaweckiego 1 szt. 300 zł/szt.,
 8. czepek pływacki firmy Arena z autografem Pawła Korzeniowskiego 1 szt. 300 zł/szt.,
 9. model samochodu rajdowego z autografem Kajetana Kajetanowicza 1 szt. 300 zł/szt.,
 10. koszulka z autografem Karoliny Riemen Żerebeckiej 1 szt. 300 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 136/2014

Decyzja 135/2014 dla Fundacji Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie na pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz szpitalom

Treść: pozwalam Fundacji Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie (ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków ) na podstawie wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r., uzupełnionego 3 marea 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc:

 • placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz szpitalom, poprzez pokrycie kosztów remontu i wyposażenia,
 • podopiecznym, poprzez pokrycie kosztów wypoczynku, udziału w zajęciach dydaktycznych, wydarzeniach kulturalnych, zakupu odzieży, obuwia, artykułów szkolnych i podręczników,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 72 1030 1508 0000 0008 1636 7069,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 135/2014

Decyzja 133/2014 dla Caritas Diecezji Pelplińskiej na pomoc ubogim

Treść: pozwalam Caritas Diecezji Pelplińskiej z siedzibą w Pelplinie (ul. Sambora 28, 83-130 Pelplin), na podstawie wniosku z dnia 24 lutego 2014 r., uzupełnionego 5 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 28 marca do 20 grudnia 2014 r., na terenie województwa pomorskiego i kujawsko - pomorskiego, publicznej zbiórki żywności z przeznaczeniem dla osób najuboższych, chorych, bezrobotnych, bezdomnych oraz wsparcie placówek Caritas, zajmujących się pomocą potrzebującym.

Zdjęcie dokumentu 133/2014

Decyzja 132/2014 dla Amicus Fundacji Wsparcia z Warszawy na pomoc dla podopiecznej

Treść: pozwalam Amicus Fundacji Wsparcia z siedzibą w Warszawie (ul. Noakowskiego 4 lok. 6, 00-666 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 4 marca 2014 r., uzupełnionego 5 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 10 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznej Fundacji, według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 36 2030 0045 1110 0000 0257 5680,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 132/2014

Decyzja 131/2014 dla Stowarzyszenia Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 24 lutego 2014 r., uzupełnionego 5marca 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 31 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc rannym oraz osobom, poszkodowanym w wyniku zamieszek na Ukrainie, poprzez pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, ubrań, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerach: 73 2130 0004 2001 0189 3635 0011,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrane środki mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 131/2014

Decyzja 130/2014 dla Stiwek Fundacji Na Rzecz Społeczeństwa. Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 5 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na przygotowanie i druk banerów, zawierających zdjęcia portretowe i artystyczne fotografie z krótkim tekstem, wyrażającym solidarność z obywatelami Ukrainy oraz pokrycie kosztów ich przekazania organizacjom społecznym na Ukrainie, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 49 2490 0005 0000 4600 8842 9788. Zebrane ofiary mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 130/2014

Decyzja 129/2014 dla Komitetu Organizacyjnego „Misiak Serduszko” z siedzibą w Kopkach na na wyposażenie sal do terapii sensorycznej

Treść: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu „Misiak Serduszko” z siedzibą w Kopkach (ul. Jeździecka 10, 05-462 Kopki) na podstawie wniosku z dnia 3 lutego 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 28 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 20 lutego 2015 r. zbiórki publicznej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wyposażenie sal do terapii sensorycznej w szkołach podstawowych, w formie sprzedaży książki - bajki z płytą, w ilości 1 000 szt., w cenie sprzedaży 20 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 129/2014

Decyzja 128/2014 dla Fundacji „Kromka Chleba” z Tarnowa na budowę hospicjum

Treść: pozwalam Fundacji „Kromka Chleba” z siedzibą w Tarnowie (Ul. Bandrowskiego 26, 33-100 Tarnów), na podstawie wniosku z dnia 8 stycznia 2014 r., ostatecznie S lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę stacjonarnego hospicjum w Tarnowie, poprzez pokrycie kosztów związanych z zamknięciem stanu surowego budynku, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 19 8591 0007 0300 0295 1405 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży przedmiotów:
 • gitara Piotra Kupichy, lidera zespołu „FEEL” 1 szt. 1 000 zł/szt.,
 •  strój sportowy, przekazany przez żużlowca Janusza Kołodzieja I szt. 500 zł/szt.,
 • ciupaga góralska, przekazana przez Marszałka Województwa Małopolskiego 1 szt. 500 zł/szt.,
 • obraz Andrzeja Westwalewicza „Warszawska Starówka” I szt. 1 000 zł/szt.,
 • makieta ratusza tarnowskiego „Ratusz Renesansowy” 1 szt. 100 zł/szt.,
 • płyta CD Ryszarda Rynkowskiego z autografem „Ryszard Rynkowski RAZEM” 1 szt. 50 zł/szt.,
 •  „Dziełko ułożone na sposób rozmowy dla użytku Nowicjatów” wyd. z 1886 r. przekazane przez O.O. Kapucynów I szt. 50 zł/szt.,
 • oryginalne, drewniane, ręcznie wykonane szachy I szt. 100 zł/szt.,
 • piłka nożna z autografem Gianluca Zambrotta, przekazana przez firmę Promet 1 szt. 500 zł/szt.,
 • bilet do Opery Krakowskiej, przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego 2 szt. 300 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 128/2014

Decyzja 127/2014 dla Fundacji Pomoc Dzieciom „Nowa Nadzieja” z Woli Mokrzeskiej na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Treść: pozwalam Fundacji Pomoc Dzieciom „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Wola Mokrzeska (ul. Leśna 33A, 42-248 Wola Mokrzeska), na podstawie wniosku z dnia 8 stycznia 2014 r., ostatecznie uzupełnionego 26 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci odzieży dziecięcej. Zebrana odzież zostanie przekazana rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zdjęcie dokumentu 127/2014

Decyzja 126/2014 dla Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Jaworznie na - badania, leczenie, szczepienia zwierząt

Treść: pozwalam Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno), na podstawie wniosku z dnia 19 lutego 2014 r., uzupełnionego 3 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie:

 • badań, leczenia, szczepień zwierząt, zabiegów sterylizacji i kastracji, zakupu karmy i akcesoriów potrzebnych do opieki nad zwierzętami, środków do dezynfekcji,
 •  zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do przystosowania Jaworznickiego Kociego Domu Tymczasowego do obowiązujących przepisów, pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Domu,

Według rodzaju działań przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 80 1020 2528 0000 0202 0351 8263,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: karmy dla zwierząt, artykułów spożywczych, żwirków, kuwet, transporterów, legowisk, smyczy, obroży, misek, materiałów budowlanych.

Zdjęcie dokumentu 126/2014

Decyzja 125/2014 dla Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro z Warszawy na pomoc niepełnosprawnym

Treść: pozwalam Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie (ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 20 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, leczenie osób chorych na zanik mięśni typu Duchenne, wady wrodzone, hemofilię, nowotwory i inne ciężkie choroby, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 58 1750 0012 0000 0000 2315 5966.

Zdjęcie dokumentu 125/2014

Decyzja 124/2014 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna na pomoc ofiarom konfliktu w Syrii

Treść: pozwalam Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (ul. Szpitalna 5/3; 00-031 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 20 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2015 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zapewnienie dostępu do wody, opieki sanitarnej, dostępu do żywności, schronienia, opieki medycznej oraz zabezpieczenie podstawowych przedmiotów niezbędnych do życia ofiarom konfliktu w Syrii oraz uchodźcom syryjskim w krajach sąsiadującym z Syrią, tj. Turcji, Libanie i Jordanii poprzez:

 • oczyszczanie, dystrybucję, przechowywanie i badanie jakości wody, pokrycie kosztów budowy oraz remontu obiektów wodno-sanitarnych,
 • zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję środków medycznych, opatrunków, szczepionek, leków, pokrycie kosztów rehabilitacji poszkodowanych, transportu chorych,
 • zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję żywności, w tym prowadzenie kuchni
 • zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję materiałów do budowy tymczasowych schronień dla poszkodowanej ludności, w tym zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych do odbudowy zniszczonych domów, gospodarstw rolnych i budynków użyteczności publicznej,
 • zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję odzieży, środków czystości, naczyń, pościeli, mebli,
 • szkolenie i instruktaż na rzecz beneficjentów w ramach prowadzonych działań
 • pokrycie kosztów wyjazdu pracowników PAH, kosztów łączności i transportu dla prawidłowego przeprowadzenia operacji,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 32 1060 0076 0000 3310 0018
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 124/2014

Decyzja 123/2014 dla Stowarzyszenia Uratujmy Życie Wspierania Badań nad Chorobą Sanfilippo i Innymi Chorobami Rzadkimi oraz Rozwoju Chirurgii z siedzibą w Katowicach na pomoc dla podopiecznego

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu Uratujmy Życie Wspierania Badań nad Chorobą Sanfilippo i Innymi Chorobami Rzadkimi oraz Rozwoju Chirurgii z siedzibą w Katowicach (ul. Fabryczna 24, 40-61 1 Katowice), na podstawie wniosku z dnia 25 lutego 2014 r., uzupełnionego 3 marca 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Stowarzyszenia, który przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa, poprzez pokrycie kosztów zakupu sprzętu ratującego życie, lekarstw i rehabilitacji, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 34 1160 2202 0000 0001 74106753

Zdjęcie dokumentu 123/2014

 

Decyzja 122/2014 dla Komitetu Organizacyjnego „Nauczyciele Dzieciom” Z Otwocka  na pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną

Treść: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu „Nauczyciele Dzieciom” z siedzibą w Otwocku (ul. Majowa 17 lok. 19, 05-402 Otwock) na podstawie wniosku z dnia 6 lutego 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 28 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 31 lipca 2014 r. zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną niepełnosprawnością z specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku, poprzez pokrycie kosztu wyjazdu do Bułgarii, w tym organizacji warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 15 1020 1127 0000 1802 0231 0076, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich oraz zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właściciela lub użytkownika obiektu - Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku w dniu 29 marca 2014 r.,
 •  sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 6 600,- zł, o nominale 30,- zł, w ilości 220 szt., na terenie powiatu otwockiego.

Zdjęcie dokumentu 122/2014

Decyzja 121/2014 dla Fundacji „Zwierzęca Polana” z Warszawy na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

Treść: pozwalam Fundacji „Zwierzęca Polana” z siedzibą w Warszawie (ul. Gwiaździsta 15 A lok. 257, 01-651 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 6 lutego 2014 r., uzupełnionego 24 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 3 1 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji oraz zapewnienie  zwierzętom czasowego schronienia,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 59 1160 2202 0000 0002 2475
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy dla psów i kotów, koców, transporterów dla zwierząt. środków do higieny sanitarnej i akcesoriów dla zwierząt, według listy wskazanej we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 121/2014

Decyzja 120/2014 dla Fundacji Przyjaciele Czterech Łap z siedzibą w Rokitnie na pomoc dla zwierząt

Treść: Pozwalam Fundacji Przyjaciele Czterech Łap z siedzibą w Rokitnie (Rokitno 2, 74-304 Nowogródek Pomorski) na podstawie wniosku z dnia 4 lutego 2014 r., uzupełnionego 26 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz zwierząt, poprzez pokrycie kosztów zabiegów, sterylizacji i kastracji, szczepień ochronnych, leczenia, zakupu medykamentów oraz karmy w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 18 1440 1286 0000 0000 1637 3281,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 •  zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy dla zwierząt

Zdjęcie dokumentu 120/2014

Decyzja 119/2014 dla Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy z Warszawy na pomoc rodzinom na Ukrainie

Treść: pozwalam Towarzystwu Przyjaciół Ukrainy z siedzibą w Warszawie (ul. Chełmska 21/19, 00-724 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz udzielania pomocy rodzinom na Ukrainie, w szczególności dzieciom poległych na Majdanie w Kijowie, w tym kosztów organizacji ferii i wakacji dla dzieci, kosztów zakupu niezbędnych rzeczy dla rodzin, leków, produktów, opieki medycznej, zaproszenia do Polski, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 90 1090 1870 0000 0001 2293 5809.

Zdjęcie dokumentu 119/2014

Decyzja 118/2014 dla Fundacji Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy na pomoc dla podopiecznego Fundacji

Treść: pozwalam m Fundacji Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy (Ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica), na podstawie wniosku z dnia 8 stycznia 2014 r., ostatecznie uzupełnionego 26 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla podopiecznego Fundacji, chorego na rozległą rozedmę obu płuc, poprzez pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacji oraz pobytu członka rodziny przy chorym w trakcie i po operacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 33 1240 1994 1111 0010 5642
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 118/2014

Decyzja 116/2014 dla Stowarzyszenia Przestrzeń z Węgrowa na wsparcie Węgrowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Treść: pozwalam Stowarzyszeniu Przestrzeń z siedzibą w Węgrowie (ul. Żeromskiego 6 lok. 11, 07-100 Węgrów), na podstawie wniosku z dnia 4 lutego 2014 r., uzupełnionego 25 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 5 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz Węgrowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, poprzez pokrycie kosztów pracy koordynatora, zakupu materiałów biurowych, promocji, organizacji szkoleń dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz spotkań, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 98 2490 0005 0000 4600 4724 4937.

Zdjęcie dokumentu 116/2014

 

Decyzja 115/2014 dla Fundacji „Karuna — Ludzie dla Zwierząt” z Warszawy na pomoc zwierzętom

Treść: Fundacji „Karuna — Ludzie dla Zwierząt” z siedzibą w Warszawie (ul. Chodecka 14 lok. 13, 03-350 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 3 lutego 2014 r.. uzupełnionego 14 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 8 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie, sterylizację, kastrację, zabiegi operacyjne zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, będących ofiarami znęcania się, szczepienie zwierząt, zakup leków, karmy, środków higienicznych, preparatów przeciwpasożytniczych, dezynfekujących, sprzętu specjalistycznego i materiałów wskazanych we wniosku, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 63 2130 0004 2001 0484 9634
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: karmy, akcesoriów, środków higieny dla zwierząt, materiałów i
 • sprzętu do budowy bud, domków bytowych, karmników, chwytaków, klatek — pułapek, transporterów, klatek weterynaryjnych, mat,
 • sprzedaży przedmiotów:
 1. Obraz - olej na płótnie „Zima” „ w cenie wywoławczej 30 zł,
 2. Obraz - olej na płótnie „Późna jesień” w cenie wywoławczej 30 zł,
 3. Obraz - pastel „Indianin” w cenie wywoławczej 30zł,
 4. Obraz - pastel „Zwierzchnicy kościoła” w cenie wywoławczej 30 zł,
 5. Grafika - olej „Kamienny most” w cenie wywoławczej 30 zł,
 6. Grafika - olej „Kamienny most 2” w cenie wywoławczej 30 zł,
 7. Rękodzieło „Szkatułka drewniana” w cenie wywoławczej 30 zł,
 8. Rękodzieło „Papierośnica drewniana” w cenie wywoławczej 30 zł,
 9. Rękodzieło „Sztylet drewniany” w cenie wywoławczej 30 zł,
 10. Rękodzieło makieta drewniana „Kościół” w cenie wywoławczej 30 zł,
 11. Płaskorzeźba drewniana „Koń” w cenie wywoławczej 50 zł,
 12. Płaskorzeźba drewniana „Maska” w cenie wywoławczej 50 zł,
 13. Obraz - pastel „Jan Paweł II” w cenie wywoławczej 30zł,
 14. Rękodzieło - „Szkatułka drewniana mała” w cenie wywoławczej 30 zł,
 15. Obraz „Brzozy” w cenie wywoławczej 30 zł,
 16. Obraz „Maki przy strumyku” w cenie wywoławczej 30 zł,
 17. Obraz „Leśny strumyk” w cenie wywoławczej 30 zł,
 18. Obraz „Kobieta w czerwonej chuście” w cenie wywoławczej 30 zł,
 19. Obraz „Koń” w cenie wywoławczej 30 zł,
 20. Obraz „Koń”, autorka Bożenna Jachimczyk, w cenie wywoławczej 30 zł,
 21. Obraz „Bukiet” autorka Bożenna Jachimczyk w cenie wywoławczej 30 zł,
 22. Grafika „Domy” w cenie wywoławczej 50 zł,
 23. Grafika „Kobiety” w cenie wywoławczej 50 zł,
 24. Obraz Pies i Kot autor Krzysztof Skain May w cenie wywoławczej 50 zł,
 25. Akwarela „Warszawa”, autor Andrzej Wasilewski, w cenie wywoławczej 50 zł,
 26. „Don Kichot”, Janusz Hankowski, w cenie wywoławczej 500 zł,
 27. „Cerkwie”, autor Janusz Hankowski, w cenie wywoławczej 500 zł,
 28. „Święty”, autor Janusz Hankowski, w cenie wywoławczej 500 zł,
 29. Obraz współczesny, autor Błażej Sobański, w cenie wywoławczej 300 zł,
 30. Książka anglojęzyczna „The Universe in a Single Atom” z autografem Dalai Lamy, w cenie wywoławczej 200 zł,
 31. Zdjęcie z autografem TlNY TURNER w cenie wywoławczej 100 zł,
 32. Zdjęcie z autografem JOHN TRAVOLTA w cenie wywoławczej 100 zł,
 33. Zdjęcie z autografem BARBRA STREISAND w cenie wywoławczej 100 zł,
 34. Piłka tenisowa z autografem tenisistki Steffi Graff w cenie wywoławczej 100 zł,
 35. Płyta CD Kamil Bednarek Star Guard Muffin „Szanuj” z autografem Kamila Bednarka w cenie wywoławczej 50 zł,
 36. 100 szt. zabawki dla kota Myszki BiBi w cenie 10 zł 1 szt.,
 37. 100 szt. breloczka z filcu Kot Emotikot w cenie 15 zł 1 szt.

Zdjęcie dokumentu 115/2014

Decyzja 114/2014 dla Stowarzyszenia Miast Partnerskich Nowego Dworu Gdańskiego na wsparcie rodzin z miasta partnerskiego Samy na Ukrainie, których synowie polegli na Majdanie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 lutego 2014 r., uzupełnionego 26 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz wsparcia rodzin z miasta partnerskiego Samy na Ukrainie, których synowie polegli na Majdanie, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 04 8306 0003 0006 4060 2000 0020.

Zebrane ofiary mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 114/2014

Decyzja 113/2014 dla „Polskiego Komitetu Pomocy Ukrainie” z siedzibą w Warszawie na pomoc Ukrainie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 25 lutego 2014 r., uzupełnionego 26 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 3 1 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom, które zostały dotknięte, ucierpiały fizycznie, materialnie, zostały zmuszone do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania lub Ukrainy w wyniku kryzysu społecznego na Ukrainie, poprzez pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z:

 • finansowaniem i organizowaniem pomocy medycznej, w tym pokryciem kosztów zakupu lekarstw, opatrunków i środków medycznych, zabiegów, świadczeń zdrowotnych,
 • rehabilitacyjnych i opiekuńczych, hospitalizacji oraz pobytu w szpitalach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pokryciem kosztów transportu, formalności granicznych, zakwaterowania, wsparcia starań o uzyskanie statusu uchodźcy, prawa pobytu, azylu oraz pomocy finansowej w zakresie wsparcia kosztów czasowego lub stałego osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:

 • 88 1020 1068 0000 1102 0248 3774 przeznaczonego dla wpłat w walucie PLN,
 • 83 1020 1068 0000 1002 0248 3816 przeznaczonego dla wpłat w walucie EUR,
 • 90 1020 1068 0000 1702 0248 3832 przeznaczonego dla wpłat w walucie USD.

Zebrane środki mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 113/2014

 

 

Decyzja 112/2014 dla Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia

Treść pozwalam Stowarzyszeniu Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia z siedzibą w Lublinie (ul. Lędzian 49, 20-828 Lublin) na podstawie wniosku z dnia 14 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 3 marca 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, poprzez sfinansowanie:

 • zakupu leków i środków higieniczno-opatrunkowych,
 • zakupu sprzętu medycznego, części zamiennych oraz pokrycie kosztów naprawy sprzętu,

\w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 83 1240 5497 1111 0010 5624 8318,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 112/2014

Decyzja 111/2014 dla Fundacji Urszuli Smok .„Podaruj Życie” na pomoc chorym na nowotwory

Treść: pozwalam Fundacji Urszuli Smok .„Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami z siedzibą w Krakowie (Os. Albertyńskie 16 lok. 18, 31-852 Kraków) na podstawie wniosku z dnia 28 stycznia 2014 r., uzupełnionego 17 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie od 7 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 •  zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem choroby nowotworowej, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia
 • na zorganizowanie zbiórki publicznej,  refundację udokumentowanych kosztów leczenia chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 32 1750 0012 0000 0000 2316 1478,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

Zdjęcie dokumentu 111/2014

Decyzja 110/2014 dla Fundacji Gdańskiej na zakup książek do bibliotek publicznych

Treść: pozwalam Fundacji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku (ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk), na podstawie wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r., uzupełnionego 31 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie

w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup książek do bibliotek publicznych w ramach wspierania rozwoju czytelnictwa na terenie miasta Gdańska, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 611090 1098 0000 0001 1950 5290.

Zdjęcie dokumentu 110/2014

Decyzja 109/2014 dla Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” z Jędrzejowa na leki dla podopiecznego Fundacji

Treść: pozwalam Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” z siedzibą w Jędrzejowie (ul. Armii Krajowej 9 lok. 310, 28-300 Jędrzejów), na podstawie wniosku z dnia 30 stycznia 2014 r., uzupełnionego 17 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup leków oraz artykułów niezbędnych do życia codziennego, pomocnych w leczeniu podopiecznego Fundacji, chorego na ostrą białaczkę szpikową, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 411940 1076 3124 3760 0003 0000.

Zdjęcie dokumentu 109/2014

Decyzja 108/2014 Fundacji Brat Słońce z Krakowa m.in. na działania w ramach Programu Wolontariatu Franciszkańskiego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 31 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 24 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów:

 • zakupu artykułów biurowych i spożywczych, wynagrodzenia trenerów szkoleń w ramach Programu Wolontariatu Franciszkańskiego,
 • kursu psychoterapeutycznego dla wolontariuszy Fundacji pracujących na rzecz Ośrodka San Damiano dla osób uzależnionych w Chęcinach oraz w Połańcu,
 • wynagrodzenia psychoterapeutów udzielających porad w ramach Programu Poradnictwa Franciszkańskiego,
 • transportu, noclegu, wyżywienia uczestników Kursu Alpha,
 • transportu, noclegu, wyżywienia wolontariuszy podczas ich pobytu w polskim Centrum Pojednania i Pokoju w Bołszowcach na Ukrainie oraz wsparcia Centrum w bieżącej
 • działalności, w tym zakupu przyborów szkolnych, środków czystości,
 • zakupu artykułów biurowych, plastycznych, identyfikatorów, artykułów spożywczych dla uczestników Warsztatów Muzyki Liturgicznej, dla dzieci — uczestników warsztatów artystycznych, kosztów dojazdu trenerów,
 • montażu szyby antywłamaniowej — zabezpieczenia zabytkowego obrazu w Kalwarii Pacławskiej,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 48 1600 1013 1849 4935 4000 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: odzieży, przyborów szkolnych, zabawek, środków czystości, książek,
 • sprzedaży przedmiotów:
 • świeca ręcznie robiona piramidka i stożek, 10- szt. w cenie 6 zł! 1 szt.
 • świeca ręcznie robiona kubek, 100 szt., w cenie 7 zł! 1 szt.,
 • świeca ręcznie robiona walec, 50 szt., w cenie 8 zł! 1 szt.,
 • świeca ręcznie robiona z suszonymi kwiatami, 250 szt., w cenie 9 zł! 1 szt.,
 • ozdoby świąteczne, 100 szt., w cenie 1 zł! 1 szt.,
 • płyty „Dzisiaj w Betlejem”, Franciszkanie i Przyjaciele, 100 szt. w cenie 21 zł! 1 szt.
 • pamiątki religijne, 1500 szt. w cenie 0,50 zŁ” 1 szt.
 • kartki, 1500 szt. w cenie 0,50 zł! 1 szt.

Zebrane ofiary mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na Ukrainie

Zdjęcie dokumentu 108/2014

Decyzja 106/2014 dla Fundacji Powrót do Normalności z Warszawy na pomoc podopiecznym Fundacji

Treść: pozwalam Fundacji Powrót do Normalności z siedzibą w Warszawie (ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 13 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od I marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez:

 • zakup pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży,
 •  zakup paczek żywnościowych,
 •  pomoc dla osób niepełnosprawnych i cierpiących na choroby nowotworowe oraz ich rodzin w zakresie zakupu leków, odżywek wysokokalorycznych, suplementów diety, sprzętu medycznego, sfinansowania zabiegów medycznych i badań oraz pokrycie kosztów przejazdów do i z placówek leczniczych i rehabilitacyjnych,

w następujących formach:

 •  zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 84 1540 1287 2072 66127503 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych

Zdjęcie dokumentu 106/2014

Decyzja 105/2014 dla Fundacji „Złotowianka” ze Złotowa na pomoc potrzebującym

Treść: pozwalam Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie (Ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów), na podstawie wniosku z dnia 23 stycznia 2014 r., uzupełnionego 2 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie od 15 marca 2014 r. do 14 marca 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz podopiecznych Fundacji, poprzez:

 •  dofinansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zakupu odzieży ochronnej i leczniczej, środków higieny oraz artykułów spożywczych,
 • pokrycie kosztów leczenia, turnusów rehabilitacyjnych, operacji medycznych i przejazdów na leczenie i rehabilitację,
 • pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 12 8944 0003 0002 7430 2000\
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 •  sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 20 złotych w ilości 100 szt., o łącznej wartości 2 000 złotych,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci zabawek dla dzieci i słodyczy

Zdjęcie dokumentu 105/2014

Decyzja 103/2014 dla Społecznego Komitetu Polska Solidarna z Ukrainą na pomoc Ukrainie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 lutego 2014 r., uzupełnionego 25 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz udzielania pomocy finansowej, medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, rzeczowej uczestnikom protestów na Ukrainie oraz członkom ich rodzin, w tym finansowanie leczenia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej, kosztów procesów sądowych, jednorazowych zapomóg udzielanych represjonowanym uczestnikom protestów oraz rodzinom ofiar, kosztów dostarczenia i świadczenia pomocy humanitarnej, w tym medycznej na Ukrainie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 09 1020 1013 0000 0402 0308 0843,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrane ofiary mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 103/2014

Decyzja 102/2014 dla Związku Harcerstwa Polskiego na pomoc Ukrainie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 23 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku kryzysu społecznego na Ukrainie, poprzez pokrycie kosztów:

 •  leczenia, zakupu lekarstw, preparatów medycznych, środków opatrunkowych, zakupu suplementów diety, szczepionek, urządzeń medycznych, narzędzi i urządzeń ambulatoryjnej, pierwszej pomocy oraz środków czystości, higieny osobistej i ochrony osobistej,
 •  zakupu odzieży, koców, śpiworów, namiotów,
 •  zajęć edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w tym wyżywienia, zakwaterowania, zakupu materiałów szkoleniowych,
 •  transportu darów na Ukrainę,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:
 • 70 1140 1010 0000 5392 2900 1026 przeznaczonego dla wpłat w walucie PLN,
 • 211140 1010 0000 5392 2900 1035 przeznaczonego dla wpłat w walucie EUR,
 • 64 1140 1010 0000 5392 2900 1037 przeznaczonego dla wpłat w walucie CHF,
 • 52 1140 1010 0000 5392 2900 1059 przeznaczonego dla wpłat w walucie CAD,
 • 911140 1010 0000 5392 2900 1036 przeznaczonego dla wpłat w walucie GBP,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrane środki mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 102/2014

Zmiana decyzji 102/2014  decyzją 158/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 10272014 z dnia 21 lutego 2014 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: sprzedaży przedmiotów:

 1. kolczyki 2 szt. 10,- zł/szt.,
 2. bransoletka 4 szt. 20,- zł/szt.,
 3. naszyjnik 7 szt. 30,- zł/szt.,
 4. grafika Andrzeja Popiela I szt. 600,- zł/szt.,
 5. obraz Krzysztofa Orankiewicza I szt. 500,- zł/szt.,
 6. plakat z koncertu „Solidarni z Ukrainą” z autografami wykonawców I szt. 500,- zł/szt.,
 7. bluza — Paprocki 8 Brzozowski I szt. 300,- zł/szt.,
 8. płaszcz - Victor yielgo I szt. I 000,- zł/szt.,
 9. sukienka - Boboboco I szt. 1 500,- zł/szt.,
 10. sukienka - Maciej Zień I szt. I 000,- zł/szt.,
 11. pozłacany order — Gosia Baczyńska 4 szt. 1 000,- zł/szt.,
 12. zaproszenie  kolacja dla dwojga w restauracji „Aioli” 1 szt. 100,- zł/szt.,
 13. zaproszenie  kolacja dla dwojga w restauracji „Zushi Point” wraz z kursem sushi przeprowadzonym przez Macieja Pawłowskiego I szt. 500,- zł/szt.,
 14. zaproszenie  kolacja dla dwojga w restauracji „Grand Restaurant” 2 szt. 200,- zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 158/2014

Decyzja 100/2014 dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie na pomoc Ukrainie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 lutego 2014 r., uzupełnionego 21 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc poszkodowanym na Ukrainie oraz uchodźcom przebywającym na terenie kraju, poprzez pokrycie kosztów zakupu środków medycznych, leków, koców, materacy, żywności, wody, sprzętu gospodarstwa domowego, w tym pokrycie kosztów transportu i cła, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze rachunku: 07 1160 2202 0000 0002 5583 9342,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.
 • Zebrane środki mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 100/2014

Decyzja 98/2014 dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Warszawy na stypendia dla zdolnych

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (ul. Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-0 15 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia
10 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od I marca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie stypendiów dla uzdolnionych studentów uczelni wyższych, będących stypendystami Fundacji, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 811320 1104 2979 6023 2000 0001.

Zdjęcie dokumentu 98/2014

Decyzja 97/2014 dla Fundacji Wojewódzki Pomost Mobilności z siedzibą w Gdyni na pomoc osobom mającym problemy z chodzeniem

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Wojewódzki Pomost Mobilności z siedzibą w Gdyni (ul. Żeglarzy 3 lok. 8. 8 1-136 Gdynia) na podstawie wniosku z dnia 6 lutego 2014 r., uzupełnionego 19 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom, mającym problemy z chodzeniem, poprzez zakupu wózków elektrycznych, w tym pokrycie kosztów eksploatacji zakupu akumulatorów, ładowarek, opłacenia serwisu i przeglądu oraz doposażenia w dodatkowe akcesoria, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 40 1020 1853 0000 9602 0202 9544,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu   97/2014

Decyzja 96/2014 dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Treść decyzji: pozwalam Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Bema 32-34; 65-170 Zielona Góra), na podstawie wniosku z dnia 4 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie od 27 marca 2014 r. do 28 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, obejmującej teren województwa lubuskiego oraz powiat głogowski i polkowicki na terenie województwa dolnośląskiego, w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci żywności. Zebrana żywność zostanie przekazana rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Zdjęcie dokumentu 96/2014

Decyzja 95/2014 dla Stowarzyszenia na rzecz Pomocy i Wspierania Nikodema Bytnera „Nikoś” z Bydgoszczy

Treść decyzji: umarzam postępowanie z wniosku Stowarzyszenia na rzecz Pomocy i Wspierania Nikodema Bytnera „Nikoś” z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Podhalańska 10 lok. 44, 85-132 Bydgoszcz) z dnia 20 stycznia 2014 r.. w sprawie udzielenia pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 95/2014

Decyzja 93/2013 dla Fundacji ..Noga w Łapę. Razem Idziemy przez Świat” z Warszawy na pomoc dla zwierząt

Treść decyzji: pozwalam Fundacji ..Noga w Łapę. Razem Idziemy przez Świat” z siedzibą w Warszawie (ul. Hawajska 5 lok. 9, 02-776 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 24 stycznia 2014 r.,
uzupełnionego 11 lutego 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla zwierząt na terenie kraju i w Rumunii poprzez pokrycie kosztów zakupu karmy, akcesoriów dla zwierząt, leczenia, szczepienia, sterylizacji i kastracji, pobytu zwierząt w hotelach, chipowania oraz przekazania zwierząt do adopcji, w tym pokrycie kosztów transportu zwierząt i wyrobienia paszportu, w formie dobrowolnych wpłat na konto nr 75 2490 005 0000 4600 2286 1200.

Zdjęcie dokumentu 93/2014

Decyzja 92/2014 dla „Fundacji Mają Przyszłość” z siedzibą w Konarzewie na wspracie osób niepełnosprawnych

Treść decyzji: „Fundacji Mają Przyszłość” z siedzibą w Konarzewie (Ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo) na podstawie wniosku z dnia 26 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 12 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, placówek opiekuńczych, medycznych, wychowawczych i oświatowych, poprzez pokrycie kosztów:

 • leczenia, rehabilitacji, zabiegów medycznych, w tym transport i akomodacja opiekuna, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, leków, środków higieny i pielęgnacyjnych, zakupu żywności, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • edukacji i rozwoju dzieci, w tym zakup przedmiotów i zabawek edukacyjnych, przyborów i pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem,
 • budowy i remontów oraz zakupu wyposażenia wspierającego funkcjonowanie osób niepełnoprawnych, w tym sprzętu elektrycznego, sprzętu AGD i RTV, wózków spacerowych, mebli,
 • transportu kupionych darów,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.
 • sprzedaż następujących przedmiotów:
 • voucher hotelu IBB Andresia na usługi SPA 1 szt. 400 zł/szt.,
 • kolczyki sutasz róż 1 para 80 zł/para,
 • kolczyki sutasz czerwień I para 80 zł/para,
 • kolczyki sutasz wrzos 1 para 80 zł/para,
 • sesja zdjęciowa I szt. 250 zł/szt.,
 • biżuteria handmade 5 kpi. 50 zł/kpi.,
 • kolczyki handmade 4 pary 30 zł/para,
 • masaż w studio 1 szt. 50 zł/szt.,
 • obraz z motywem Kubusia Puchatka 1 szt. 50 zł/szt.,
 • obuwie dziecięce handmade 1 szt. 50 zł/szt.,
 • torba firmowa Zubr 3 szt. 50 zł/szt.,
 • parasol Lech 3 szt. 50 zł/szt.
 • kilkudziesięciokilogramowa, czekoladowa pisanka 12 szt. 3 500 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 92/2014

Zmiana decyzji 92/2014 decyzją 209/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 92/20 14 z dnia 13 lutego 2014 r., zezwalającą „Fundacji Mają Przyszłość” z siedzibą w Konarzewie (ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w taki sposób, że do wpisu określającego:

 • cel zbiórki publicznej dodaję wpis: „- likwidacji barier architektonicznych, poprzez zakup, remont i budowę windy, podjazdu w domu dziecka niepełnosprawnego”,
 • sprzedaż przedmiotów dodaję wpis:
 1. WiesMann Emili - błekit I kpi. 99 zł/szt.,
 2. KrisLine Aurelia - czarny I kpi. 99 zł/szt.,
 3. LECH ręcznik kąpielowy 6 szt. 50 zł/szt.,
 4. BROWAR bransoleta 2 szt. 130 zł/szt.,
 5. BROWAR spinki do mankietów 2 kpi. 150 zł/szt.,
 6. Michał Żebrowski autograf I szt. 30 zł/szt.,
 7. Wiktor Zborowski autograf I szt. 50 zł/szt.,
 8. Mirosław Hermaszewski autograf I szt. 50 zł/szt.,
 9. Bracia autograf 1 szt. 50 zł/szt..
 10. handmade grzebienie do włosów 8 szt. 90 zł/szt.,
 11. katalog TENNISCUP 2012 z autografami gwiazd 2 szt. 70 zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 209/2014

Decyzja 91/2014 dla Fundacji Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko z Buska-Zdroju na wsparcie schroniska dla zwierząt

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko z siedzibą w Busku-Zdroju (ul. Korczyńska 48, 28-100 Busko-Zdrój) na podstawie wniosku z dnia 27 grudnia 2013 r.,uzupełnionego 7 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Busku-Zdroju oraz pokrycia kosztów zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt, leczenia weterynaryjnego, szczepień, sterylizacji i kastracji zwierząt,
w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 11 8517 0007 0010 0197 8599 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: karmy dla zwierząt oraz akcesoriów dla zwierząt,

według listy darów wskazanej we wniosku o udzielenie pozwolenia na zbiórkę publiczną

Zdjęcie dokumentu 91/2014

Decyzja 90/2014 dla Niezłomni — Fundacji im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” ze Szczecina na wsparcie Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów

Treść decyzji: pozwalam Niezłomni — Fundacji im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” z siedzibą w Szczecinie (ul. Średnia 52, 71-812 Szczecin), na podstawie wniosku z dnia 6 lutego 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 13 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie zadań Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów w zakresie badań przedgenetycznych i genetycznych: kosztów poszukiwania miejsc pochówku, oględzin sądowo — lekarsko — antropologicznych, izolacji DNA, identyfikacji osobniczej oraz dofinansowanie kosztu wydruku materiałów informacyjnych w ramach akcji „Niezłomny jest w Tobie”, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze:l0 1050 1559 1000 0090 3030 8192,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 90/2014

Decyzja 89/2014 dla Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich” z Warszawy na pomoc osobom starszym

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu „Mali Bracia Ubogich” z siedzibą w Warszawie (ul. Gen. Wł. Andersa 13, 00-159 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 11 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, wakacji dla osób starszych, w tym pokrycie kosztów posiłków, dekoracji, upominków, transportu podopiecznych, zakwaterowania, wyżywienia, biletów wstępu, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 51 1090 1043 0000 0001 1501  9429.

Zdjęcie dokumentu 89/2014

Decyzja 88/2014 dla Fundacji „Eudajmonia” z Polkowic m.in. na pomoc dzieciom

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Eudajmonia” z siedzibą w Polkowicach (ul. Borówkowa 5 A, 59-101 Polkowice), na podstawie wniosku z dnia 5 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie zajęć dla dzieci podczas wakacji letnich i ferii zimowych oraz sfinansowanie remontu siedziby oddziału Fundacji na rzecz planowanych działań edukacyjnych dla beneficjentów Fundacji, w następujących formach:
•    dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 23 1500 1504 1215 0005 6163 0000,
•    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

Zdjęcie dokumentu 88/2014

Zmiana decyzji 88/2014 decyzja 173/2014

Treść: zmieniam decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 88/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., zezwalającą Fundacji „Eudajmonia” z siedzibą w Polkowicach (Ul. Borówkowa 5 A, 59-10 1 Polkowice) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji numer rachunku bankowego zastępuję numerem: „51 1500 1504 1215 0005 3003 0000”.

Zdjęcie dokumentu 173/2014

Decyzja 87/2014 dla Komitetu przy ZOO Wrocław na prowadzenie działań w Indonezji

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi przy ZOO Wrocław (Ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław), na podstawie wniosku z dnia 24 grudnia 2013., uzupełnionego ostatecznie 6 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Wrocławia, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz wsparcia działań prowadzonych przez Fundację
Cikananga w Indonezji, polegających na założeniu i prowadzeniu jawajskiego ośrodka hodowli krytycznie zagrożonego gatunku endemicznego Indonezji — świni brodawkowatej, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanej skarbony stacjonarnej, umieszczonej za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektu.

Zdjęcie dokumentu 87/2014

Decyzja 86/2014 dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na pomoc potrzebujacym

Treść decyzji: pozwalam Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie (ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn), na podstawie wniosku z dnia 5 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 28 marca do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego, z przeznaczeniem zebranych środków i darów na pomoc ludziom ubogim, bezrobotnym, samotnym, chorym, dzieciom przebywającym na koloniach, w świetlicach środowiskowych „ na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych w Siemiatyczach, Sokołowie Podlaskim, Bielsku Podlaskim, dofinasowanie kosztów ogrzewania Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim, w następujących formach:
•    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
•    zbiórki żywności i środków czystości.

Zdjęcie dokumentu 86/2014

Decyzja 85/2014 dla  Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wrota z Lamkowa na zakup szklonego busa

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wrota z siedzibą w Lamkowie (Lamkowo 29, 11-010 Barczewo), na podstawie wniosku z dnia 14 stycznia 2014 r., uzupełnionego 11 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup busa w celu dowożenia do szkoły i przedszkola dzieci mieszkających poza Lamkowem, w którym znajduje się Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości”, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 37 1540 1072 2107 5050 4037 0005.

Zdjęcie dokumentu 85/2014

Decyzja 84/2014 dla Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno — Społecznych „TWIKS” ze w Szczecina na zakup protezy dla podopiecznego

Treść decyzji: pozwalam Towarzystwu Wspierania Inicjatyw Kulturalno — Społecznych „TWIKS” z siedzibą w Szczecinie (ul. Jegieiły 7 lok. 2, 70-260 Szczecin), na podstawie wniosku z dnia 17 stycznia 2014 r., uzupełnionego 10 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
z przeznaczeniem zebranych środków na zakup protezy ramienia z lejkiem silikonowym dla podopiecznego Stowarzyszenia, poszkodowanego w wypadku drogowym,
w następujących formach:
•    dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 40 1050 1559 1000 0090 3014 2849,
•    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 84/2014

Zmiana decyzji 12/2012 decyzją 82/2014

Treść zmiany: zmieniam decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 12/2012 z dnia 10 września 2012 r., zmienioną decyzją Nr 384/2013 z dnia 7 października 2013 r. i decyzją Nr 478/2013 z dnia 28 listopada 2014 r., zezwalającą „Fundacji Między Niebem a Ziemią” z siedzibą we Wrocławiu
(ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis wskazujący listę przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w ramach zbiórki zastępuję wpisem:

 • książka pt.: „Rozmowy o pasjach i pomaganiu”, 1000 szt. w cenie 150,- zł za 1 szt.,
 • kalendarz Prawnicy 2013, 500 szt. w cenie 100,- zł za 1 szt.,
 • kalendarz Prawnicy Czytają Dzieciom, 200 szt. w cenie 100,- zł za I szt.,
 • audiobook „Zaczarowane Historie” autorstwa Marii Ewy Letki, 1750 szt. w cenie 50,- zł za 1 szt. oraz 250 szt. dla szkół i przedszkoli w cenie 30,- zł za 1 szt.,
 • audiobook „Czy znacie Wróżkę — Czarownicę” autorstwa Elżbiety Pałasz, 1750 szt. w cenie 50,- zł za 1 szt. oraz 250 szt. dla szkół i przedszkoli w cenie 30,- zł za I szt.,
 • książka „Zaczarowane Historie” autorstwa Marii Ewy Letki, 750 szt. w cenie 50,- zł za I szt. oraz 250 szt. dla szkół i przedszkoli w cenie 30,- zł za 1 szt.,
 • książka „Czy znacie Wróżkę — Czarownicę” autorstwa Ewy Pałasz, 750 szt. w cenie 50,- za I szt.” oraz 250 szt. dla szkół i przedszkoli w cenie 30,- zł za 1 szt.,
 • kartki świąteczne, 300 sztuk w cenie 6,- zł za 1szt.,
 • przedmioty, sprzedawane w salonach Empik w Polsce:
 1. audiobook „Zaczarowane Historie” autorstwa Marii Ewy Letki, 1000 szt. w cenie 12,60 zł za 1 szt.,
 2. audiobook „Czy znacie Wróżkę — Czarownicę” autorstwa Elżbiety Pałasz, 1000 szt. w cenie  12,60 zł za 1 szt.

Zdjęcie dokumentu 82/2014

Decyzja 81/2014 dla Fundacji Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu na pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pomocy Dzieciom z siedzibą w Żywcu (ul. Witosa 3, 34-300 Żywiec), na podstawie wniosku z dnia 13 stycznia 2014 r., uzupełnionego 11 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i chorej, ich rodzin oraz Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci, poprzez pokrycie kosztów:

 • leczenia, opieki w domu, terapii, w tym finansowania śniadań, obiadów dla dzieci, wynagrodzenia dla rehabilitantów, terapeutów, konsultantów i instruktorów zajęć oraz organizacji wypoczynku i rekreacji dla dzieci,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, mebli, leków, środków pielęgnacyjnych oraz zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, paliwa oraz ubezpieczenia pojazdów,
 • wsparcia rodzin wielodzietnych i ubogich, w tym zakupu żywności, środków czystości, odzieży, artykułów szkolnych, sprzętu gospodarstwa domowego,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 55 8137 0009 0014 5802 2000 0030,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon

Zdjęcie dokumentu 81/2014

Decyzja 80/2014 dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na zakup dzieła sztuki do kolekcji

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa )„ na podstawie wniosku z dnia 25 stycznia 2014 r., uzupełnionego 7 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 24 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów zakupu dzieła sztuki, pracy Lynette Yiadom-Boakye z 2013 r. „Observer of Spring” do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 1910 1048 2209 0173 7747 0002,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 100,- zł w ilości 500 szt. o łącznej wartości 50 000,- zł.

Zdjęcie dokumentu 80/2014

Decyzja 79/2014 dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” z siedzibą w Poznaniu na pomoc osobom,  których prawa pracownicze naruszono

Treść decyzji: pozwalam Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu „Inicjatywa Pracownicza” z siedzibą w Poznaniu (Ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań), na podstawie wniosku nadesłanego 5 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 25 lutego 2014 r. do 25 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej i działań pełnomocników związkowych w ramach sądowej obrony praw pracowniczych, pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej w związku z naruszeniem ich praw pracowniczych, finansowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych, według rodzaju działań i wydatków wymienionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 23 2130 0004 2001 0577 6570 0007,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu 79/2014

Decyzja 78/2014 dla Fundacji Adopcje Malamutów z siedzibą w Poznaniu pomoc zwierzętom

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Adopcje Malamutów z siedzibą w Poznaniu (ul. Krotoszyńska 13, 61-3 15 Poznań), na podstawie wniosku z dnia 2 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 4 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia zwierząt w hotelach dla zwierząt i domach tymczasowych do momentu znalezienia dla nich domów stałych, kosztów szczepień, chipowania, leczenia, kastracji, kosztów paliwa potrzebnego do przewozu zwierząt, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 49 1500 1054 1210 5008 4456 0000
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: karmy dla zwierząt, klatek, bud, kojców. klatek-transporterów, gryzaków, zabawek, suplementów diety, leków, akcesoriów dla zwierząt.

Zdjęcie dokumentu 78/2014

Decyzja 76/2014 dla Fundacji Rak 0ff z Poznania na pomoc osobom z chorobami nowotworowymi

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Rak 0ff z siedzibą w Poznaniu (ul. Wawrzyniaka 13, 60-503 Poznań), na podstawie wniosku z dnia 3 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 10 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, poprzez pokrycie kosztów:

 • operacji medycznych, leczenia, rehabilitacji, konsultacji medycznych, psychologicznych i dietetycznych, pobytu w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych podopiecznych i ich opiekunów, w tym transportu oraz domowej opieki pielęgniarsko-lekarskiej,
 • zakupu leków, artykułów spożywczych i suplementów diety, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, sprzętu komputerowego, pomocy edukacyjnych, środków higienicznych,
 • odzieży ochronnej i leczniczej oraz przystosowania mieszkania do potrzeb osób chorujących,
 • według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:
 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze rachunku: 82 1240 6595 1111 0010 4968 5500,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 76/2014

Decyzja 75/2014 dla Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Lublinie na propagowanie wiedzy o podziemiu niepodległościowym 1939-1963

Treść decyzji: pozwalam Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Lublinie (ul. Kurantowa 4 lok. 130, 20-836 Lublin) na podstawie wniosku z dnia 23 stycznia 2014 r., uzupełnionego 6 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na propagowanie wiedzy, pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1939-1963, poprzez:
•    budowę, remont nagrobków, pomników i tablic pamiątkowych,
•    organizacje wykładów, spotkań i uroczystości,
•    opracowywanie i wydanie dokumentów źródłowych, broszur edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
•    produkcję filmu fabularyzowanego o losach podziemia niepodległościowego w czasie wojny,
według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:
•     dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 27 2030 0045 1170 0000 0475 4760,
•    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 75/2014

Decyzja 74/2014 dla Komitetu  Organizacyjnego „Przyjaciele Piszkowic” przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci w Piszkowicach na wsparcie Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu „Przyjaciele Piszkowic” przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci w Piszkowicach (Piszkowice 53, 57-300 Kłodzko), na podstawie wniosku z dnia 9 stycznia r., uzupełnionego 5 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, poprzez pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, odżywek specjalistycznych do dożywiania dojelitowego, środków czystości i higieny osobistej, opału do ogrzewania pomieszczeń, środków zaopatrzenia ortopedycznego,
narzędzi medycznych i urządzeń do rehabilitacji oraz rehabilitacji, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 69 1090 2327 0000 0001  2117 9313.

Zdjęcie dokumentu 74/2014

Zmiana decyzji 74/2014 decyzją 279/2014 

Treść: na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 74/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., zezwalającą Komitetowi Organizacyjnemu „Przyjaciele Piszkowic” przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci w Piszkowicach (Piszkowice 53, 57-300 Kłodzko) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.”

Zdjęcie dokumentu 279/2014

Decyzja 73/2014 dla Komitetu „Nowe płuca Ani” z siedzibą w miejscowości Brzeście na pomoc podopiecznej Komitetu

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi „Nowe płuca Ani” z siedzibą w miejscowości Brzeście (Brzeście 37, 28-400 Pińczów),
na podstawie wniosku z dnia 5 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów przeszczepu płuc podopiecznej Komitetu, wszelkich czynności medycznych związanych z zabiegiem, transportu i pobytu chorej z osobą towarzyszącą podczas leczenia w Wiedniu, rehabilitacji pooperacyjnej, w następujących formach:
•    dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 10 8517 0007 0011 0198 7692 0001
•    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,

oraz w dniu 15 lutego 2014 r. sprzedaży cegiełek wartościowych w liczbie 700 sztuk o nominale 30,- zł o łącznej wartości 21.000,- zł

Zdjęcie dokumentu 73/2014

Decyzja 144/2014 – wygaśnięcie decyzji dla Komitetu „Nowe Płuca Ani”

Treść: stwierdzam wygaśnięcie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 73/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. pozwalającej Komitetowi „Nowe płuca Ani” z siedzibą w miejscowości Brzeście (Brzeście 37, 28-400 Pińczów), na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie dokumentu 144/2014

Decyzja 72/2014 dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „Polska — Ukraina” w Poznaniu na pomoc Ukrainie

 • Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku nadesłanego 28 stycznia 2014 r., uzupełnionego 5 lutego 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2015 r. zbiórki publicznej na terenie województwa wielkopolskiego, z przeznaczeniem zebranych darów, zakupionej żywności i leków na pomoc dla osób i rodzin potrzebujących na Ukrainie, w następujących formach:
 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 411090 1854 0000 0001 2074 6744,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonamych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 •  zbiórki odzieży, obuwia, środków opatrunkowych, środków higienicznych, pomocy szkolnych.

Zebrane ofiary mogą być rozdysponowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 72/2014

Decyzja 101/2014 zmieniająca decyzję 72/2014

w ten sposób, że do wpisu określającego cel zbiórki publicznej dodaję wpis: „z przeznaczeniem zebranych środków na transport, leczenie, rehabilitację oraz pobyt w Polsce uchodźców z Ukrainy”.

Zdjęcie dokumentu 101/2014

Decyzja 71/2014 dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie na pomoc podopiecznym Fundacji

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie operacji medycznych, leczenie, rehabilitację, w tym pobytu, noclegu i wyżywienia w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych podopiecznych i ich opiekunów, domową opiekę pielęgniarsko-lekarską, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, edukację oraz poprawę bytu materialnego podopiecznych Fundacji, dzieci i osób dorosłych, znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, którzy są objęci ogólnopolskim
Programem „Zdążyć z Pomocą”, według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze rachunku: 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 71/2014

Decyzja 70/2014 dla Stowarzyszenia Straż dla Zwierząt w Polsce z Warszawy na pomoc dla zwierząt

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Straż dla Zwierząt w Polsce z siedzibą w Warszawie (ul. Wolska 60, 01-134 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 14 stycznia 2014 r., uzupełnionego
29 stycznia 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla zwierząt, poprzez pokrycie kosztów leczenia, sterylizacji i kastracji, zakupu klatek, boksów dla zwierząt, karmy dla zwierząt, materiału opałowego do ogrzewania pomieszczeń dla zwierząt znajdujących się w siedzibie Stowarzyszenia oraz zakupu paliwa do samochodów służbowych, wykorzystywanych do przeprowadzenia interwencji ochrony praw zwierząt,
w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 49 1090 1753 0000 0001 0624 8937,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych

w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,

 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 1. 10 złotych w ilości 1422 szt. na kwotę 14 220 — zł,
 2. 20 złotych w ilości 946 szt. na kwotę 18 920 — zł,
 3. 50 złotych w ilości 472 szt. na kwotę 23 600 — zł,
 4. 100 złotych w ilości 275 szt. na kwotę 27 500 — zł,
 5. 200 złotych w ilości 136 szt. na kwotę 27 200 — zł,

o łącznej wartości 111 440 — zł.

Zdjęcie dokumentu 70/2014

Decyzja 69/2014 dla Komitetu Pomocy dla Jarka z Milówki na pomoc dla podopiecznego Komitetu

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi Pomocy dla Jarka z siedzibą w Milówce (ul. Słoneczna 1; 34-360 Milówka), na podstawie wniosku z dnia 2 listopada 2013 r., ostatecznie uzupełnionego 29 stycznia 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 15 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla podopiecznego Komitetu, który uległ wypadkowi poprzez pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakup profesjonalnych protez, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 19 8137 0009 0031 6068 2000 0010,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 69/2014

Decyzja 68/2014 dla Fundacji Gajusz z Łodzi prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego w ramach Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Gajusz z Łodzi (ul. Piotrkowska 17; 90-406 Łódź), na podstawie wniosku z dnia 14 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie, do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego w ramach Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, poprzez pokrycie kosztów opłat za telefony dyżurne lekarzy i pielęgniarek, zakupu i serwisu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, ubezpieczanie, serwisu i naprawy samochodów służbowych hospicjum, w tym zakupu paliwa, wynagrodzenia lekarzy i rehabilitantów oraz prac adaptacyjno-remontowych,
 • program wsparcia socjalnego dla podopiecznych Fundacji, poprzez pokrycie kosztów opieki dla dzieci przebywających w placówkach leczniczych, zakupu leków, środków opatrunkowych i pielęgnacyjnych, sprzętu AGD, żywności, ubrafi, opłacenie czynszu, mediów, zakupu opału, przedszkola dla najuboższych rodzin, przyborów szkolnych, materiałów edukacyjnych, zakupu mebli, zabawek, w tym mebli i zabawek ogrodowych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 30 1090 2705 0000 0001 2040 3083,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 68/2014

Decyzja 67/2014 dla Stowarzyszenia Pokolenie w Katowicach na pomoc Ukrainie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 do 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup żywności, środków opatrunkowych, koców, ciepłej odzieży, w ramach pomocy ofiarom represji rządowych na Ukrainie, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 89 1050 1214 1000 0023 1985 3707.

Zebrane środki mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 67/2014

Decyzja 66/2014 dla Stowarzyszenia „Tęcza” z Kopina na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia

Treść decyzji: Stowarzyszeniu „Tęcza” z siedzibą w Kopinie (Kopina 16, 21-070 Cyców), na podstawie wniosku z dnia 31 grudnia 2013 r., uzupełnionego 30 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków,
sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, pokrycia kosztów przejazdu do krajowych placówek opieki medycznej dzieci i młodzieży chorej, niepełnosprawnej, będącej pod opieką Stowarzyszenia,
w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 41 8191 0003 2001 0009 5905 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 66/2014

Decyzja 65/2014 dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na pomoc dla dziennikarzy ukraińskich

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 28 stycznia 2014 r., uzupełnionego 31 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla dziennikarzy ukraińskich, poszkodowanych podczas udziału w tzw. „Euromajdanie”, poprzez pokrycie udokumentowanych kosztów, związanych z procesami sądowymi dziennikarzy, w tym wynagrodzenia prawników, kosztów sądowych oraz naprawy uszkodzonego i zakupu nowego sprzętu dziennikarskiego, wsparcia dziennikarzy pozbawionych pracy i środków do życia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 30 1020 1097 0000 7202 0257 4606.

Zebrane fundusze mogą być zużytkowane na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 65/2014

Zmiana decyzji 65/2013 decyzją 94/2014

Treść zmiany: na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 65/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie (Ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 94/2014

Zmiana decyzji 65/2014 decyzją 243/2014

Treść: Zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 65/20 14 z dnia 3 lutego 2014 r., zmienioną decyzją Nr 94/20 14 z dnia 18 lutego 2014 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie (ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki publicznej „do 30 kwietnia 2014 r.”, zastępuję wpisem: „do 30 czerwca 2014 r.”.

Zdjęcie dokumentu 243/2014

Decyzja 63/2014 dla Fundacji Dzieci Które Kochacie Fundacja Archon  z Myślenic na pomoc i ochronę zdrowia

Treść decyzji:Fundacji Dzieci Które Kochacie Fundacja Archon + z siedzibą w Myślenicach (ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice) na podstawie wniosku z dnia 24 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc i ochronę zdrowia, poprzez pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i aparatów słuchowych, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 73 1240 5051 1111 0010 5606 7212,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

Zdjęcie dokumentu 63/2014

Decyzja 62/2014 dla Stowarzyszenia „Travelling Inspiration” z Chrzanowa na promowanie sportu rowerowego wśród osób Niepełnosprawnych

Treść decyzji: Stowarzyszeniu „Travelling Inspiration” z siedzibą w Chrzanowie (Ul. Zielona 22B lok. 30, 32-500 Chrzanów) na podstawie wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r., uzupełnionego
31 stycznia 2014 r. na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na promowanie sportu rowerowego wśród osób niepełnosprawnych, poprzez zakup tandemów dla osób niepełnosprawnych, samochodu potrzebnego do zabezpieczenia wypraw tandemowych osób niepełnosprawnych, sprzętu biwakowego, wyposażenia rowerowego oraz odzieży na rower, wyprawę, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 30 1050 1142 1000 0090 3030 0900,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

Zdjęcie dokumentu 62/2014

Decyzja 61/2014 dla Fundacji „Mam Serce" z Warszawy - umorzenie postępowania

Treść decyzji: umarzam postępowanie z wniosku Fundacji „Mam Serce” z siedzibą w Warszawie (ul. Wita Stwosza 12, 02-66 1 Warszawa) z dnia 10 stycznia 2014 r., w sprawie udzielenia pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 61/2014

Decyzja 59/2014 dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z Warszawy na pomoc prawną dla dziennikarzy

Treść decyzji:Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie (Ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r., uzupełnionego 22 stycznia 2014 r.. na przeprowadzenie w terminie od I marca 2014 r. do 3 1 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc prawną dla dziennikarzy, poprzez pokrycie kosztów doradztwa prawnego oraz reprezentacji sądowej, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 90 1020 1097 0000 7102 0005
0120.

Zdjęcie dokumentu 59/2014

Decyzja 58/2014 dla „Fundacji Mają Przyszłość” z Konarzewa na wsparcie dzieci w placówkach opiekuńczych w Kigera Eturna w Zjednoczonej Republice Tanzanii oraz w Yaounde, Bertoua i Garoua Boulai w Republice Kamerunu

Treść decyzji:„Fundacji Mają Przyszłość” z siedzibą w Konarzewie (ul. Młyńska 45. 62-070 Konarzewo) na podstawie wniosku z dnia 29 grudnia 2013 r., uzupełnionego 17 stycznia 2014 r.,
na przeprowadzenie w terminie do 10 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz osób ubogich i dzieci, znajdujących się pod opieką polskich sióstr misjonarek w placówkach opiekuńczych w Kigera Eturna w Zjednoczonej Republice Tanzanii oraz w Yaounde, Bertoua i Garoua Boulai w Republice Kamerunu, poprzez pokrycie kosztów:

 •  dożywiania dzieci, tj. posiłków i napojów dla podopiecznych placówek opiekuńczych,
 •  zakupu przyborów, pomocy szkolnych, zabawek edukacyjnych, zakupu odzieży i obuwia, zakupu żywności, moskitier, koców, materacy, pościeli, środków higieny oraz opłacenie nauki, w tym czesnego, internatu, stancji studenckich, dojazdów do szkoły,
 •  leczenia, zabiegów medycznych i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji, w tym dojazdów na leczenie oraz zakupu leków, środków higienicznych, czystości, opatrunkowych, artykułów medycznych, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich,
 •  wyposażenia i remontu ww. placówek, w tym zakupu materiałów budowlanych, wykonania robót budowlanych i transportu, zakupu urządzeń elektrycznych, sprzętu RTV i AUD oraz mebli,
 •  transportu artykułów, przedmiotów na placówkę misyjną,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 44 2490 0005 0000 4600 3246 9899.
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych

za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,

 • sprzedaż następujących przedmiotów:
 • biżuteria ręcznie robiona 3 zestawy 70 zł/zestaw,
 • komplet 7 miseczek drewnianych z podstawką 2 kpl. 70 zł/kpi,
 • komplet 6 podstawek drewnianych pod szklanki 3 kpi. 60 zł/kpi,
 • tacka drewniana na owoce 2 szt. 50 zł/szt.,
 • komplet sztućców — widelec i łyżka z drewna I szt. 50 zł/szt.,
 • kartka pocztowa z motywem afrykańskim 50 szt. 9 zł/szt.,
 • obraz malowany na płótnie 97/58 2 szt. 90 zł/szt..
 • obraz malowany na płótnie 75/50 2 szt. 70 zł/szt.,
 • obraz malowany na bristolu A4 3 szt. 20 zł/szt.,
 • brelok na klucze ze słoniem z hebanu 15 szt. 15 zł/szt.,
 • brelok na klucze z lwem z hebanu 15 szt. 15 zł/szt.,
 • pleciona podstawna na stół I szt. 30 zł/szt.
 • chitega afrykańska 1 szt. 50 zł/szt.,
 • kalendarz 50 szt. 50 zł/szt.

Zdjęcie 58/2014

Decyzja dla 57/2014 dla Towarzystwa Karpackiego  z Warszawy na tablicę upamiętniającą jubileusz 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich 1914-2014

Treść decyzji:Towarzystwu Karpackiemu z siedzibą w Warszawie (Ul. Śmiała 47 lok. 2, Ol-526 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 29 grudnia 2013 r., uzupełnionego 28 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wykonanie oraz uroczyste odsłonięcie w kościele parafialnym w Nadwórnej na Ukrainie tablicy upamiętniającej jubileusz 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich 1914-2014,
w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 80 1020 1185 0000 4202 0214 9128.

Zdjęcie dokumentu 57/2014

Decyzja 56/2014 dla Komitetu Społecznego Niezłomni ze Szczecina na dofinansowanie zadań Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów w zakresie badań przedgenetycznych i genetycznych

Treść decyzji: Komitetowi Społecznemu Niezłorniii z siedzibą w Szczecinie (ul. Kaszubska 20/3, 70-402 Szczecin), na podstawie wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r., uzupełnionego ostatecznie 30 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie zadań Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów w zakresie badań przedgenetycznych i genetycznych: kosztów poszukiwania miejsc pochówku, oględzin sądowo — lekarsko — antropologicznych, izolacji DNA, identyfikacji osobniczej, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 86 1050 1559 1000 0091 4285 5924,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Decyzja 55/2014 dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami m.in. na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

Treść decyzji:Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Krakowie (ul. Floriańska 53, 31-019 Kraków) na podstawie wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, kuwet, klatek kennelowych oraz klatek przeznaczonych do transportu zwierząt,
 • pokrycie kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt oraz sterylizacji i kastracji farmakologicznej kotów wolnożyjących, pobytu w hotelach dla zwierząt, które zostały odebrane w wyniku przeprowadzonych interwencji,
 • wykup koni, pokrycie kosztów ich leczenia oraz pobytu w stajniach i stadninach,
 • przeznaczenie zebranych darów na rzecz zwierząt - podopiecznych Stowarzyszenia, w następujących formach:
 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 14 1500 2282 1222 8000 1556 0000,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy dla psów i kotów, koców, kołder, kuwet, misek, obroży, smyczy, zabawek.

Zdjęcie dokumentu 55/2014

Decyzja 54/2014 dla Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku – umorzenie postępowania

Treść decyzji: umarzam postępowanie z wniosku Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku (Ul. Gen. Fr. Kleeberga 8, 15-69 1 Białystok) z dnia 26 listopada 2013 r., w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 3/20 13 z dnia 3 stycznia 2013 r. w zakresie wydłużenia terminu prowadzenia zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 54/2014

Decyzja 53/2014 dla Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego na pomoc poszkodowanym w wyniku niepokojów społecznych na Ukrainie

Treść decyzji:Caritas Diecezji Wrocławsko — Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego z siedzibą we Wrocławiu (pl. Nankiera 15 a, 50-140 Wrocław), na podstawie wniosku z dnia 29 stycznia 2014 r., uzupełnionego 30 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 2 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc poszkodowanym w wyniku niepokojów społecznych na Ukrainie, w zakresie udokumentowanej pomocy materialnej rodzinom osób zabitych na Majdanie w Kijowie, osobom zwolnionym z pracy w następstwie represji ze strony pracodawców oraz opłacenia kosztów leczenia i rehabilitacji osób ciężko rannych oraz trwale okaleczonych w czasie demonstracji, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 53/2014

Decyzja 52/2014 Fundacji Na Rzecz Dzieci z Choroba Nowotworową Wyspy Szczęśliwe z Krakowa  na leczenie podopiecznych Fundacji

Treść decyzji:Fundacji Na Rzecz Dzieci z Choroba Nowotworową Wyspy Szczęśliwe z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 22 grudnia 2013 r., uzupełnionego 21 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie podopiecznych Fundacji — dzieci z chorobami nowotworowymi, pokrycie kosztów transportu i pobytu, związanych z wyjazdami w celach leczniczych podopiecznych oraz opiekunów osoby niepełnoletniej, dofinansowanie kosztów stażu naukowego pracownika Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 77 1020 2892 0000 5102 0536 4866,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 52/2014

Decyzja 51/2014 Fundacji Otwarty Dialog z Warszawy na pomoc uczestnikom protestów w Kijowie na Ukrainie

Treść decyzji:Fundacji Otwarty Dialog z siedzibą w Warszawie (ul. Al. Szucha 11 A, lok. 21, 00-580 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r., uzupełnionego 29 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz pomocy uczestnikom protestów na Majdanie w Kijowie na Ukrainie poprzez przekazanie zebranych i zakupionych produktów leczniczych i medycznych oraz wsparcie misji obserwatorów międzynarodowych i misji wolontariuszy, w tym kosztów transportu, diet, wyżywienia, noclegów, komunikacji miejskiej, ubezpieczenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:
 1. 56 2490 0005 0000 4600 5911 3255,
 2. 79 2490 0005 0000 4600 7912 6269,
 • zbiórki produktów leczniczych i medycznych.

Zdjęcie dokumentu 51/2014

Zmiana decyzji 51/2014 decyzją 206/2014

Treść zmiany: decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 51/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., zezwalającą Fundacji Otwarty Dialog z siedzibą w Warszawie (Al. Szucha 11 A lok. 21,
00-580 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy zbiórki dodaję wpis:
„sprzedaży cegiełek wartościowych na łączną kwotę 34 000,- zł:

 • 200 sztuk o nominale 20,- zł
 • 200 sztuk o nominale 50,- zł,
 • 100 sztuk o nominale 100,- zł,
 • 50 sztuk o nominale 200,- zł.”

Zdjęcie dokumentu 206/2014

Zmiana decyzji 51/2014 decyzją 266/2014 

Treść: decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 51/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., zmieniona decyzją Nr 206/20 14 z dnia 3 marca 2014 r., zezwalającą Fundacji Otwarty Dialog z siedzibą w Warszawie (AI. Szucha 11 A lok. 21, 00-580 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis:

wskazujący cel zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz pomocy uczestnikom protestów na Majdanie w Kijowie na Ukrainie poprzez przekazanie zebranych i zakupionych produktów leczniczych i medycznych oraz wsparcie misji obserwatorów międzynarodowych i misji wolontariuszy, w tym kosztów transportu, diet, wyżywienia, noclegów, komunikacji miejskiej, ubezpieczenia oraz na organizację koncertów i wydarzeń, mających na celu pozyskanie środków na cele wymienione powyżej, organizację konferencji i seminariów, poświęconych tematyce związanej z wydarzeniami na Ukrainie, przygotowanie dostępnych nieodpłatnie publikacji pokonferencyjnych”;
określający termin zakończenia zbiórki zastępuję wpisem: „w terminie do 31 grudnia 2014 r.”

Zdjęcie dokumentu 266/2014

Decyzja 50/2014 dla Fundacji na Rzecz Wspierania Rodzin oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z Kielc na pomoc podopiecznym Fundacji

Treść decyzji: Fundacji na Rzecz Wspierania Rodzin oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach (ul. Paderewskiego 11 lok. 39, 25-00 1 Kielce) na podstawie wniosku z dnia 20 grudnia 2013 r., uzupełnionego 24 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji i innym osobom chorym i niepełnosprawnym:

 • pokrycie kosztów operacji medycznych, leczenia, specjalistycznych wizyt lekarskich, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego,
 • ortopedycznego, leków,
 • zakup pomocy edukacyjnych dla podopiecznych chorych na autyzm,
 • pokrycie kosztów przejazdów na leczenie i rehabilitację,
 • finansowanie pobytu i rehabilitacji w Domu Opieki dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Józefina, w tym zakupu urządzeń „ sprzętu, wyposażenia, materiałów do prowadzenia rehabilitacji, zakupu usług rehabilitacyjnych, w następujących formach:
 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 86 1090 2040 0000 0001 11139744,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 50/2014

Decyzja 49/2014 dla Stowarzyszeniu Dom Dziecka  -  Pomnik im. Dzieci Zamojszczyzny z siedzibą w Siedlcach m.in. na bieżące utrzymania Centrum Pomnika

Treść decyzji: Stowarzyszeniu Domki Dziecka — Pomruka im. Dzieci Zamojszczyzny z siedzibą w Siedicach (ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 lok. 35, 08-1 10 Siedice) na podstawie wniosku z dnia
16 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie:

 •  zakupu słodyczy dla dzieci z okazji spotkań okolicznościowych,
 •  bieżącego utrzymania Centrum Pomnika — Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny w zakresie częściowego pokrycia opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 41 9194 007 0000 2730 2000 0020,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 49/2014

Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na zapewnienie dostępu do edukacji osobom dorosłym. młodzieży i dzieciom w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej

Treść decyzji:Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (ul. Szpitalna 5/3; 00-03 1 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zapewnienie dostępu do edukacji osobom dorosłym, młodzieży i dzieci w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej: Afganistanie, Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii i Sudanie Południowym, poprzez:

 1. pokrycie kosztów związanych z rekonesansem potrzeb beneficjentów oraz zakresu działań,
 2. budowę placówek edukacyjnych oraz remont już istniejących,
 3. zakup pomocy naukowych, wyprawek szkolnych oraz wyposażenia dla placówek edukacyjnych,
 4. pokrycie kosztów przygotowania materiałów edukacyjnych, programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, w tym wynagrodzenie dla osób przygotowujących materiały edukacyjne,
 5. organizowanie kursów edukacyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
 6. organizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli i studentów z zakresu metodyki prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży,
 7. pokrycie kosztów wysyłki z Polski materiałów promocyjnych i prowadzenie Misji PAH za granicą, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie
 8. zbiórki publicznej,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 41 1060 0076 0000 3310 0016 1001.
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 48/2014 

Decyzja 47/2014 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie na pomoc w ramach Programu Pajacyk

Treść decyzji: Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (Ul. Szpitalna 5/3; 00-031 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc w ramach Programu Pajacyk, poprzez:

 1. dożywienie dzieci w szkołach i świetlicach w Polsce, tj. przekazanie środków na konto zakwalifikowanych placówek, pokrycie wydatków związanych z przejazdami na kontrole terenowe i posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, łączności, zakupu materiałów biurowych oraz kosztów przejazdów i ubezpieczeń osób realizujących Program,
 2. dożywianie dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek w centrach dożywiania w szkołach, centrach dożywiania uzupełniającego i terapeutycznego w Afryce, a także przy zastosowaniu mobilnych klinik, poprzez:
 3. pokrycie wydatków związanych z rozdysponowaniem i analizą potrzeb beneficjentów oraz zakresu wymaganych działań,
 4. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję żywności, wody, środków medycznych, sfinansowanie kosztu zatrudnienia personelu,
 5. pokrycie kosztów budowy, wynajmu, remontu oraz wyposażenia centrów dożywiania w szkołach, centrów dożywiania uzupełniającego i terapeutycznego, ogródków warzywnych, farm uprawnych, obozów dla uchodźców,
 6. pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznych badań, służących ocenie stopnia niedożywienia. w tym opłacenia szkolenia dla personelu w zakresie dożywiania uzupełniającego i terapeutycznego,
 7. prowadzenie edukacji kobiet w ciąży i matek karmiących w zakresie prawidłowego żywienia, tj. pokrycie kosztów przygotowania i dystrybucji materiałów edukacyjnych,
 8. kosztów personelu prowadzącego działania edukacyjne, transportu, łączności oraz zakupu artykułów biurowych,
 9. pokrycie kosztów wysyłki z Polski darów rzeczowych, materiałów promocyjnych oraz prowadzenia Misji PAH za granicą, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 84 1090 1043 0000 0001 0264 1926,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Decyzja 46/2014 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na zapewnienie dostępu do wody w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii, Sudanie Południowym, Etiopii i Ugandzie

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (ul. Szpitalna 5/3; 00-03 1 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 13 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od I lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zapewnienie dostępu do wody w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii, Sudanie Południowym, Etiopii i Ugandzie, poprzez:

 1. pokrycie wydatków związanych z rozpoznaniem i analizą potrzeb oraz zakresu wymaganych prac,
 2. pokrycie kosztów budowy oraz remont obiektów wodno-sanitarnych,
 3. pokrycie kosztów badań hydrogeologicznych,
 4. organizację szkoleń z zakresu obsługi obiektów wodno-sanitarnych i zasad zachowania higieny,
 5. oczyszczanie, uzdatnianie, dystrybucję, przechowywanie i badanie jakości wody,
 6. pokrycie kosztów wysyłki z Polski darów rzeczowych i materiałów promocyjnych oraz prowadzenia Misji PAH za granicą,

według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,

W następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 65 1060 0076 0000 3310 0016 0860,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 46/2014

Zmiana decyzji 46/2014 decyzją 219/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 46/20 14 z dnia 27 stycznia 2014 r., zezwalającą Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (Ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w taki sposób, że:

 • wpis określający cel zbiórki publicznej zastępuję wpisem:

„z przeznaczeniem zebranych środków na zapewnienie dostępu do wody w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Autonomii Palestyńskiej, Syrii, Kenii, Somalii, Sudanie Południowym, Etiopii i Ugandzie, poprzez:

 1. pokrycie wydatków związanych z rozpoznaniem i analizą potrzeb oraz zakresu wymaganych prac,
 2. pokrycie kosztów budowy oraz remont obiektów wodno-sanitarnych,
 3. pokrycie kosztów badań hydrogeologicznych,
 4. organizację szkoleń z zakresu obsługi obiektów wodno-sanitarnych i zasad zachowania higieny,
 5. oczyszczanie, uzdatnianie, dystrybucję, przechowywanie i badanie jakości wody,
 6. pokrycie kosztów wysyłki z Polski darów rzeczowych i materiałów promocyjnych
 7. oraz prowadzenia Misji PAH za granicą”,
 • wpis określający miejsce wydatkowania zebranych środków zastępuję wpisem: „Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, w Autonomii Palestyńskiej, Syryjskiej Republice Arabskiej, Kenii, Somalii, Sudanie Południowym, Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii i Republice Ugandy”.

Zdjęcie dokumentu 219/2014

Decyzja 45/2014 dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne na pomoc dla podopiecznego Stowarzyszenia, chorego na stwardnienie rozsiane

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne z siedzibą w Warszawie (ul. Zgoda 11 lok. 300, 00-0 18 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r., uzupełnionego 10 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie, do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Stowarzyszenia, chorego na stwardnienie rozsiane (SM), poprzez pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 12 1090 2851 0000 0001 2236 0060.

Zdjęcie dokumentu 45/2014 

Decyzja 44/2014 dla Komitetu „Pomóż Dawidowi” z Bartoszyc na pomoc dla podopiecznego Komitetu, chorego na zapalenie nerwów wzrokowych

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi „Pomóż Dawidowi” z siedzibą w Bartoszycach (Ul. Zielona 3, 11-200 Bartoszyce), na podstawie wniosku z dnia 20 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 lutego 2014 r. do I lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Komitetu, chorego na zapalenie nerwów wzrokowych, poprzez pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym transportu i pobytu w klinice, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 74 1160 2202 0000 0002 5404 5576,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 44/2014

Decyzja 43/2014 dla Stowarzyszeniu Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna Patronat z Częstochowy na wsparcie Domów Dziecka, Opieki Społecznej i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna Patronat z siedzibą w Częstochowie (Ul. Oskara Lange 5 lok. 14, 42-200 Częstochowa) na podstawie wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz Domów Dziecka, Opieki Społecznej i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczym oraz zakup odzieży, obuwia, środków czystości i artykułów spożywczych, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 77 1020 1664 0000 3602 0114 0078,
 •  zbiórki darów rzeczowych w postaci: odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia

Zdjęcie dokumentu 43/2014

Decyzja 42/2014 dla Fundacji Kultury Duchownej Pogranicza z Lublina na pomoc potrzebującym na Ukrainie

Treść decyzji: Fundacji Kultury Duchownej Pogranicza z siedzibą w Lublinie (nI. Warszawska 71, 20-803 Lublin) na podstawie wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie
do 30 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc potrzebującym na Ukrainie oraz pokrycie kosztów zakupu odzieży, medykamentów, artykułów spożywczych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 88 1240 5497 1111 0010 5609 5550,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci odzieży, medykamentów, artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia.

Decyzja 41/2014 dla Fundacji „Edukacja dla Demokracji” z Warszawy na pomoc mieszkańcom Ukrainy, rannym podczas wydarzeń w Kijowie i w innych miastach Ukrainy, związanych z prodemokratycznymi manifestacjami

Treść decyzji:Fundacji „Edukacja dla Demokracji” z siedzibą w Warszawie (ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r., uzupełnionego 24 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy, rannym podczas wydarzeń w Kijowie i w innych miastach Ukrainy, związanych z prodemokratycznymi manifestacjami, w tym pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków, środków opatrunkowych, żywności oraz wsparcia osób represjonowanych i ich rodzin, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 18 1240 1037 1111 0010 4591 0813.

Zdjęcie dokumentu 41/2014

Zmiana decyzji 41/2014 decyzją 107/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 41/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r, zezwalającą Fundacji „Edukacja dla Demokracji” z siedzibą w Warszawie (ul. Nowolipie 9/11,00-150 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w następujący sposób:

1. termin zakończenia zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „do 30 kwietnia 2014 r.”,

2. wpis określający cel zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy, rannym podczas wydarzeń w Kijowie i w innych miastach Ukrainy, związanych z prodemokratycznymi manifestacjami, poprzez pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków, środków opatrunkowych, żywności, wyposażenia medycznego i szpitalnego, zakupu środków ochrony osobistej, w tym transportu leków i rannych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na Ukrainie oraz wsparcia osób represjonowanych i ich rodzin”,

3. do wpisu określającego formę prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis:” zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich”.

Zdjęcie dokumentu 107/2014

Decyzja 40/2014 dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z Warszawy - odmowa pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Treść decyzji: po rozpatrzeniu wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie (ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa) z 21 października 2013 r. w sprawie udzielenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji pozwolenia na przeprowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej, odmawiam udzielenia pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 października 2013 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej z przeznaczeniem zebranych środków na udzielanie pomocy finansowej poszkodowanym przez nieuczciwych pracodawców. Ponieważ wniosek Organizacji nie zawierał elementów niezbędnych do jego rozpatrzenia, pismem z dnia 31 października 2013 r. zwrócono się do wnioskodawcy z prośbą o sprecyzowanie celu zbiórki publicznej oraz weryfikację planu przeprowadzenia zbiórki publicznej według punktów określonych w 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 194”7 z późn. zm.), tj. modyfikację przewidywanych kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej oraz terminu prowadzenia zbiórki publicznej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 listopada 2013 r. W piśmie Organizacja wskazała zakres działań, stanowiących cel zbiórki publicznej, jak również rodzaj przewidywanych kosztów,
w tym koszt obsługi księgowej, zaznaczając jednak, że nie będzie to koszt wynagrodzenia osób przeprowadzających zbiórkę. Podtrzymano jednocześnie wniosek w zakresie udzielenia pozwolenia
w terminie do 1 maja 2018 r., tj. na okres ponad 4 lat. Wobec powyższego, pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. ponownie zwrócono się do strony z prośbą o skrócenie projektowanego terminu przeprowadzenia zbiórki do okresu nieprzekraczającego kolejnych 12 miesięcy, zgodnie z praktyką urzędu, orzecznictwem sądów, jak również z uwagi na zmiany prawne, które nastąpić mają w 2014 r., istotnie zmieniając system organizacji i obsługi zbiórek publicznych.

Wobec braku odpowiedzi Organizacji, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, należy stwierdzić, co następuje. Wymogi prawne zawarte w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami dotyczą wszystkich podmiotów, które ubiegają się o udzielenie pozwolenia, prowadzą zbiórkę publiczną oraz zobowiązane są do rozliczenia jej wyników.

Organ administracji rozpatrując wniosek bada cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Opierając się na cyt. przepisach o zbiórkach publicznych, wskazano Organizacji na konieczność uzupełnienia i modyfikacji wniosku o informacje istotne do jego pozytywnego rozpatrzenia. W korespondencji przedstawiono w sposób szczegółowy przesłanki decydujące o stosowanej praktyce udzielania pozwoleń, w tym wykładnię obowiązujących przepisów o zbiórkach publicznych, stosowaną na podstawie orzecznictwa sądów.

W wyroku z dnia 26 marca 2004 r. (II SA 3657/03) oraz z dnia 23 września 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (IV SAlWa 671/05) stwierdził, iż na tle przepisów o zbiórkach w sprawie dotyczącej pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej interes społeczny polega na stworzeniu pewności każdemu anonimowemu ofiarodawcy, iż jego środki przekazane na wskazany cel istotnie na ten cel zostaną zużytkowane, jak również na wiarygodności osób przeprowadzających zbiórki o charakterze publicznym. W wyroku z dnia 29 listopada 2005 r. (I OSK 176/05) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż „Organ administracji publicznej może wydać pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej jedynie wówczas, gdy ustali, że cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz jeżeli ustali, że ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Dokonanie jednak pozytywnych ustaleń w omawianym zakresie nie może oznaczać automatyzmu w wydawaniu wskazanych wyżej decyzji administracyjnych, bowiem ustawodawca określając granice decyzji pozytywnej (zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej) odniósł je do pojęcia interesu publicznego.”

Przytoczona wykładnia pojęcia interesu społecznego w kontekście przepisów o zbiórkach publicznych dowodzi, iż przepisy te dały wyraz potrzebie reglamentacji i odróżnienia od innych źródeł dochodu organizacji uzyskanego ze zbiórki publicznej. Zgodnie z wolą ustawodawcy środki uzyskane w wyniku przeprowadzenia zbiórki publicznej mogą być spożytkowane wyłącznie na cel określony decyzją, co pozostaje gwarancją realizacji celu „godnego poparcia ze stanowiska interesu publicznego”, zgodnego z wolą ofiarodawców, nie pozostawiając miejsca na swobodne dysponowanie tymi środkami w dowolnie ustalonym okresie. Nieodłączną cechą zbiórki publicznej jest jej akcyjność, na które to pojęcie składa się przeprowadzenie zbiórki oraz możliwość realizacji celu zbiórki w konkretnym, możliwie krótkim, przyjętym z góry okresie, po upływie którego możliwe jest poinformowanie opinii publicznej o zrealizowanych działaniach i ogłoszenie rozliczenia akcji. Stąd w praktyce prowadzonych postępowań w sprawach o udzielenie pozwolenia Ministra na organizację zbiórek publicznych pozwoleń udziela się zazwyczaj na okres 1 roku, tj. kolejnych 12 miesięcy.

W opinii organu powyższe zapewnia właściwą identyfikację akcji w odbiorze społecznym i sprawozdawczość, co odpowiada interesowi społecznemu w rozumieniu omawianych przepisów prawa, jak również spotyka się z akceptacją organizatorów zbiórek publicznych. Nieliczne dotychczas wydane pozwolenia na okres dłuższy, dotyczyły okresu maksymalnie 1,5 roku i znajdowały uzasadnienie w opisanych, szczególnych okolicznościach o charakterze obiektywnych, niezależnych od organizatora zbiórki, np. związanych z realizacją pomocy humanitarnej na terytorium objętym konfliktem zbrojnym.

W przedmiotowej sprawie takie okoliczności nie występują. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż w wyniku przeprowadzonej korespondencji wnioskodawca nie zmienił wniosku w zakresie podania terminu przeprowadzenia zbiórki publicznej, odpowiadającego przedstawionym kryteriom, co było niezbędne dla pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Niezwykle istotne dla podjętego rozstrzygnięcia są aktualne prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1726), których wprowadzenie planowane jest w połowie 2014 r. Nowe regulacje zakładają istotne zmiany systemowe, w tym zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia. Zmianie ulegnie proces obsługi zbiórek publicznych, co poddaje w wątpliwość możliwość właściwego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami, na podstawie których pozwolenie zostałoby wydane, zakończenia i rozliczenia zbiórki, o czym wnioskodawca również został poinformowany. Zauważyć należy, że wydanie obecnie pozwolenia na okres 1 roku nie pozbawiłoby Organizacji możliwości kontynuowania w przyszłości akcji zbiórkowej i zachowania ciągłości projektu.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny i faktyczny sprawy, należało orzec jak na wstępie.

Zdjęcie dokumentu 40/2014

Decyzja 39/2014 dla Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z Białegostoku na pomoc dzieciom

Treść decyzji: Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z siedzibą w Białymstoku  (ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok) na podstawie wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r.,
na przeprowadzenie w terminie od I lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom, poprzez pokrycie kosztów:

 • rehabilitacji, konsultacji lekarskich, zabiegów, operacji, transplantacji, leczenia, w tym opieki medycznej, transportu, pobytu w ośrodkach leczniczych oraz pobytu opiekunów dzieci, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, środków opatrunkowych,
 • pobytu na turnusach rehabilitacyjnych,
 • organizacji letniego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 62 1020 1332 0000 1402 0874 9253.

 

Zdjęcie dokumentu 39/2014

Decyzja 38/2014 dla Fundacji Moc Serca z Warszawy na dofinansowanie do posiłków i zakupu środków codziennego użytku dla dzieci i młodzieży z domów dziecka

Treść decyzji: Fundacji Moc Serca z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 17/19 lok. 137, 02-672 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 19 grudnia 2013 r., uzupełnionego 16 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 lutego 2014 r. do 1 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie do posiłków i zakupu środków codziennego użytku dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 02 1090 1870 0000 0001 2267 3359,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: środków czystości, artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia.

Zdjęcie dokumentu 38/2014

Decyzja 37/2014 dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku na zakup m.in. niezbędnych leków i odżywek

Treść decyzji:Stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku (Ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk), na podstawie wniosku z dnia 19 grudnia 2013 r., uzupełnionego
16 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie zakupu niezbędnych leków, odżywek,sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych na mukowiscydozę, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 38 1160 2202 0000 0002 2921 5000,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 37/2014

Decyzja 36/2014 dla Fundacji Klamra z Żywca na realizację trzech murali upamiętniających Irenę Sendlerową

Treść decyzji: Fundacji Klamra z siedzibą w Żywcu (ul. Os. 700-lecia 4 lok. 18, 34-300 Żywiec), na podstawie wniosku z dnia 11 grudnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 20 stycznia 2014 r., na
przeprowadzenie w terminie do 30 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów realizacji trzech murali — artystycznych grafik na ścianach budynków, upamiętniających Irenę Sendlerową, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 51 2130 0004 2001 0527 4022 0004.

Zdjęcie dokumentu 36/2014

Decyzja 35/2014 dla Fundacji „Miasto Kotów” z Piotrkowa Trybunalskiego na pomoc pokrzywdzonym zwierzętom

Treść decyzji:Fundacji „Miasto Kotów” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Modrzewskiego 36A lok. 15,
97-300 Piotrków Trybunalski) na podstawie wniosku z dnia 11 grudnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 20 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki
publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc pokrzywdzonym zwierzętom poprzez pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz opieki weterynaryjnej kotów, znajdujących się w domach tymczasowych, w tym zakupu karmy, zabawek, żwirku,
w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży następujących przedmiotów:

1. kartka pocztowa 25 szt. 14 zł/szt.,
2. sznurkowa bransoletka 20 szt. 6 zł/szt.,
3. drewniana bransoletka 6 szt. 14 zł/szt.,
4. bransoletka z koralików 30 szt. 28 zł/szt.,
5. broszka mała, filcowa 40 szt. 8 zł/szt.,
6. broszka duża, filcowa 40 szt. 12 zł/szt.,
7. broszka średnia, filcowa 40 szt. 10 zł/szt.,
8. broszka metalowa 10 szt. 12 zł/szt.,
9. brelok do kluczy 20 szt. 12 zł/szt.,
10. kolczyki małe 15 par 10 zł/para,
11. kolczyki średnie 15 par 12 zł/para,
12. kolczyki średnie 15 par 15 zł/para,
13. kolczyki duże 15 para 15 zł/para,
14. wisiorek mały 12 szt. 16 zł/szt.,
15. wisiorek duży 12 szt. 18 zł/szt.,
16. medalion 15 szt. 20 zł/szt.,
17. naszyjnik 18 szt. 20 zł/szt.,
18. pierścionek 15 szt. 12 zł/szt.,
19. szkatułka mała 6 szt. 15 zł/szt.,
20. szkatułka średnia 6 szt. 25 zł/szt.,
21. szkatułka duża 6 szt. 35 zł/szt.,
22. deska kuchenna mała 15 szt. 12 zł/szt.,
23. deska kuchenna średnia 12 szt. 14 zł/szt.,
24. deska kuchenna duża 15 szt. 16 zł/szt.,
25. ozdoba świąteczna mała 15 szt. 8 zł/szt.,
26. ozdoba świąteczna średnia 15 szt. 10 zł/szt.,
27. ozdoba świąteczna duża 15 szt. 14 zł/szt.,
28. zabawka dla zwierzaka mała 20 szt. 10 zł/szt.,
29. zabawka dla zwierzaka duża 20 szt. 12 zł/szt.,
30. grafika 5 szt. 10 zł/szt.,
31. książka 40 szt. 10 zł/szt.,
32. książka 32 szt. 15 zł/szt.,
33. książka 20 szt. 8 zł/szt.,
34. książka 10 szt. 20 zł/szt.,
35. przypinka 200 szt. 6 zł/szt.,
36. torba 100 szt. 15 zł/szt.,
37. kubek 50 szt. 20 zł/szt.,
38. poduszki na igły 10 szt. 8 zł/szt.,
39. magnes 50 szt. 10 zł/szt.,
40. magnes duży 50 szt. 5 zł/szt.,
41. zakładka do książki 15 szt. 10 zł/szt.,
42. zakładka papierowa 50 szt. 5 zł/szt.,
43. maskotka mała 15 szt. 8 zł/szt.,
44. maskotka duża 10 szt. 12 zł/szt.,
45. świeca 10 szt. 12 zł/szt.,
46. lusterko 4 szt. 18 zł/szt.,
47. zdjęcie kotów 100 szt. 2 zł/szt..
48. naklejka mała 40 szt. 10 zł/szt.,
49. naklejka duża 40 szt. 12 zł/szt.,
50. kalendarz duży 50 szt. 20 zł”szt.,
51. kalendarz mały 50 szt. 18 zł/szt.,
52. poduszka 10 szt. 25 zł/szt.,

Zdjęcie dokumentu 35/2014

Decyzja 34/2014 dla „Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska” z Warszawy na realizację „Akcji Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego i Komórek Macierzystych”

Treść decyzji: pozwalam „Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska” z siedzibą w Warszawie (ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 20 grudnia 2013 r.. uzupełnionego 17 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 lutego 2014 r. do 1 lutego 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację „Akcji Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego i Komórek Macierzystych” poprzez pokrycie kosztów:

 •  zakupu materiałów medycznych niezbędnych do pobierania materiału genetycznego oraz przygotowania, produkcji, druku pakietów rejestracyjnych oraz wysyłki pakietów rejestracyjnych dla osób, które zgłosiły się jako dawca,
 •  druku materiałów promocyjnych,
 •  transportu, zakwaterowania pracowników Fundacji oraz transportu i zakupu Żywności dla personelu medycznego,

w następujących formach:

 •  zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 86 1240 6292 1111 00104159 8437,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 34/2014

Decyzja 33/2014 dla Fundacji Przyjaciółka z Warszawy na stypendia dla dzieci i młodzieży

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie (ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 16 grudnia 2013 r., uzupełnionego 16 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na stypendia, które posłużą wsparciu nauki i rozwijaniu zainteresowań stypendystów - dzieci i młodzieży, będących wychowankami pieczy zastępczej w wieku od 5 do 18 lat oraz wybitnie uzdolnionych, posiadających udokumentowane osobiste osiągnięcia w dziedzinach, w których przejawiają uzdolnienia i predyspozycje,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 35 1880 0009 0000 0011 0139 1025,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „TALENT” na numer 73265 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych w terminie od 1 lutego do 31 marca 2014 r., koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 3,69 zł z VAT

Zdjęcie dokumentu 33/2014

Decyzja 32/2014 dla Związku Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie na wsparcie dla potrzebujących

Treść decyzji: pozwalam Związkowi Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie (Al. Solidarności 101, 00-144 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 8 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 23 stycznia 2014 r. do 5 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia, w formie zbiórki żywności o długim terminie przydatności do spożycia.

Zdjęcie dokumentu 132/2014

Decyzja 31/2014 dla  Caritas Diecezji Sosnowieckiej na wsparcie dla rodzin z terenu Diecezji  z okazji Świąt Wielkanocnych

Treść decyzji: pozwalam Caritas Diecezji Sosnowieckiej (ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec) na podstawie wniosku z dnia 4 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w dniach 28 i 29 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa śląskiego i powiatu olkuskiego, z przeznaczeniem zebranych darów dla rodzin z terenu Diecezji Sosnowieckiej z okazji Świąt Wielkanocnych, w formie zbiórki artykułów spożywczych o długim terminie przydatności do spożycia.

Zdjęcie dokumentu 131/2014

Decyzja 30/2014 dla Fundacji „Przywróćmy Społeczeństwu” z Pruszkowa na pomoc podopiecznym Fundacji

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Przywróćmy Społeczeństwu” z siedzibą w Pruszkowie (ul. 3-ego Maja 39 lok. 5, 05-800 Pruszków) na podstawie wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 16 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 grudnia 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji poprzez pokrycie kosztów:

 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, leków, materiałów opatrunkowych,
 • badań, zabiegów, operacji, konsultacji medycznych, rehabilitacji, w tym pobytu rodzica przy dziecku, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 65 1240 6380 1111 0010 5470 3394.

Zdjęcie dokumentu 130/2014

Decyzja 26/2014 dla  Stowarzyszenia Dolnośląskie Forum Integracyjne z Wrocławia na leczenie i rehabilitację podopiecznej

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Dolnośląskie Forum Integracyjne z siedzibą we Wrocławiu (ul. Odolanowska 14, 51-219 Wrocław), na podstawie wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r., uzupełnionego 10 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznej, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 87 1160 2202 0000 0001 6278 1631.

Zdjęcie dokumentu 26/2014

Decyzja 25/2014 dla "Fundacji im. Ewy Pawłowskiej „Z Uśmiechem w Przyszłość” na pomoc podopiecznym Fundacji

Treść decyzji: pozwalam Fundacji im. Ewy Pawłowskiej „Z Uśmiechem w Przyszłość” z siedzibą w Częstochowie (ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 12 lok. 37, 42-218 Częstochowa) na podstawie wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od 3 marca 2014 r. do 2 marca 2015 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów:

 • leczenia, zabiegów, rehabilitacji, konsultacji medycznych, badan lekarskich, zakupu leków, środków medycznych oraz pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny, artykułów szkolnych oraz zabawek, turnusów rehabilitacyjnych, w tym pobytu podopiecznego i opiekuna,
 • prac adaptacyjno-remontowych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • organizacji imprez integracyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 25/2014

Decyzja 24/2014 dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie na pomoc dla bezdomnych i ubogich

Treść decyzji: pozwalam Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie z siedzibą w Łodzi (ul. Nowe Sady 17, 94-102 Łódź), na podstawie wniosku z dnia 3 grudnia 2013 r., uzupełnionego 15 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na działania mające na celu poprawę warunków życiowych osób bezdomnych i ubogich, w tym zakup żywności, środków opatrunkowych, lekarstw, odzieży, zakup zabawek i przyborów szkolnych, finansowanie prac remontowo- adaptacyjnych w placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez Stowarzyszenie w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 83 1240 3073 1111 0010 2600 6760.

Zdjęcie dokumentu 24/2014

Decyzja 23/2014 dla Fundacji Pociecha z Wrocławia na wsparcie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pociecha z siedzibą we Wrocławiu (ul. Grabiszyńska 240 lok. 22, 53-235 Wrocław), na podstawie wniosku z dnia 13 listopada 2013 r., uzupełnionego 13 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 10 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie lub dofinansowanie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych, w tym zakup wyposażenia, realizacje remontów, wykończeni i adaptacji oraz finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, według szczegółowych zasad przyznawania pomocy, rodzaju działań i wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, W następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 34 1240 1994 1111 0010 4697 5712,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych: artykułów szkolnych, podręczników, mebli, zabawek, gier, sprzętu AGD i elektronicznego, materiałów remontowych, budowlanych i wykończeniowych.

Zdjęcie dokumentu 23/2014

Decyzja 22/2014  dla Fundacji „Pomaluj Nasz Świat” z  Bielska - Białej m.in. na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Pomaluj Nasz Świat” z siedzibą w Bielsku - Białej (ul. Grenady 73 B, 43-300 Bielsko-Biała), na podstawie wniosku z dnia 4 grudnia 2013 r., uzupełnionego 8 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 5 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 •  finansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ośrodkach rehabilitacyjnych i w domu,
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 • zakup lekarstw, sprzętu i artykułów medycznych, rehabilitacyjnych, higienicznych,

w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 22/2014

Decyzja 21/2014 dla Stowarzyszenia Odra - Niemen z Wrocławia m.in. na na pomoc weteranom, kombatantom i rodakom na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Odra - Niemen z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 35 f, 50-Ol I Wrocław) na podstawie wniosku z dnia 10 grudnia 2013 r., uzupełnionego 13 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar:

 • na pomoc weteranom, kombatantom i rodakom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej oraz członkom polskich organizacji kombatanckich na Litwie, Białorusi i Ukrainie, Mołdawii, poprzez przygotowanie i przekazanie paczek oraz wsparcie finansowe w zakresie pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, wyjazdów do sanatorium, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • leków, żywności, artykułów szkolnych oraz stałych miesięcznych opłat, na ochronę miejsc pamięci na Kresach, kultywowanie etosu walk o niepodległość Polski, Polskiego Państwa Podziemnego oraz Żołnierzy li Konspiracji na terenie kraju, poprzez pokrycie kosztów porządkowania i renowacji nekropolii, odnawiania pomników, tablic pamiątkowych, obelisków oraz wykonania pomników i montażu tablic,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 411440 1185 0000 0000 1283 9308,
 • zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki ofiar w naturze: artykułów spożywczych, kalendarzy, książek, ozdób świątecznych, pamiątek.

Decyzja 20/2014 dla Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” z Olsztyna na leczenie i rehabilitację dzieci

Treść decyzji: Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie (ul. Tracka 5; 10-364 Olsztyn), na podstawie wniosku z dnia 2 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci, zakup lekarstw i sprzętu medycznego oraz pokrycie kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych dziecka i opiekuna,
 • pomoc materialną dzieciom z rodzin ubogich oraz znajdujących się w krytycznej sytuacji na skutek zdarzeń losowych, poprzez zakup artykułów żywnościowych, środków czystości
 • i pielęgnacyjnych, odzieży, koców, pościeli, przyborów szkolnych, podręczników, pomocy naukowych, sprzętów edukacyjnych,
 • zakup sprzętu AGD, materiałów budowlanych, artykułów sanitarnych, wyposażenia mieszkań, w przypadku gdy warunki mieszkaniowe i sanitarne nie będą dostosowane do leczenia i rekonwalescencji ciężko chorych dzieci,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 96 1240 1590 1111 0010 2”790 8977,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 20/2014

Decyzja 19/2014 dla Fundacji Od Serca z  Częstochowy na pomoc dzieciom

Treść decyzji: Fundacji Od Serca z siedzibą w Częstochowie (Ul. Główna 144 A, 42-200 Częstochowa) na podstawie wniosku z dnia 13 listopada 2013 r.. uzupełnionego 7 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie od I lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz dzieci, poprzez pokrycie kosztów:

 • wykupu bonów obiadowych w szkołach,
 • organizację Dnia Dziecka oraz przygotowanie paczek mikołajkowych,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 39 1050 1142 1000 0090 30276100,
 •  zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach,za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 •  sprzedaży przedmiotów:
 • obrazek z kotkiem w formacie A4, w ilości 500 szt., w cenie 10 zł/szt.,
 • obrazek z pieskami w formacie A4, w ilości 500 szt., w cenie 10 zł/szt.

​Zdjęcie dokumentu 19/2014

Decyzja 18/2014 dla Stowarzyszenia .„Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”  na wsparcie  Ośrodka Kultury — Miejsca X

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu .„Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” z siedzibą w Opolu (ul. H. Sienkiewicza 20 of, 45-037 Opole) na podstawie wniosku z dnia 13 grudnia 2013 r.,
uzupełnionego 7 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz Ośrodka Kultury — Miejsca X przy ul. Sienkiewicza, poprzez pokrycie kosztów:

 • remontu, w tym zakupu materiałów budowlanych, drzwi, okien, mebli, remontu podłóg i wyposażenia pracowni artystycznej,
 • organizacji wydarzeń artystycznych, kulturalnych i społecznych, w tym wynagrodzenia artystów, trenerów - prowadzących warsztaty, koordynatorów artystycznych, zakupu materiałów plastycznych, artystycznych, niezbędnych do prowadzenia spotkań oraz przygotowania i druku plakatów i ulotek,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 88 1940 1076 3079 3831 0005 0000,
 • zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 18/2014

Decyzja 17/2014 dla Fundacji Ocean Marzeń na organizację rejsów i szkoleń żeglarskich dla młodzieży

Treść decyzji: Fundacji Ocean Marzeń z siedzibą w Warszawie (ul. Czeska 7 lok. 7, 03-902 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 3 grudnia 2013 r., uzupełnionego 13 stycznia 2014 r.,
na przeprowadzenie zbiórki publicznej w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację rejsów i szkoleń żeglarskich dla młodzieży z Rodzinnych Domów Dziecka, Domów Dziecka, świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczowychowawczych, środowisk zagrożonych, poprzez pokrycie kosztów:

 • transportu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników i kadry,
 • opłat portowych i wynajęcia jachtów,
 • wynagrodzenia organizatorów, kadry pedagogicznej i żeglarskiej,
 • wyposażenia apteczki i wynagrodzenia obsługi medycznej,
 • zakupu odzieży żeglarskiej, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 83 1240 6218 1111 0010 4156 4764,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 17/2014

Decyzja 16/2014 dla „Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK”

Treść decyzji: umarzam postępowanie z wniosku „Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK” z siedzibą w Warszawie (ul. Bokserska 38 lok. 45, 02-682 Warszawa) z dnia 2 grudnia 2013 r., w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 73/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w zakresie wydłużenia terminu prowadzenia zbiórki publicznej.

Treść decyzji 16/2014

Decyzja 14/2014 dla Społecznego Komitetu Budowy Fotela Antoine”a z Sieradza na budowę pomnika Antoniego Cierplikowskiego

Treść decyzji: Społecznemu Komitetowi Budowy Fotela Antoine”a z siedzibą w Sieradzu (ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz), na podstawie wniosku z dnia 5 grudnia 2013 r., uzupełnionego 2 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę pomnika Antoniego Cierplikowskiego, znanego sieradzanina, mistrza fryzjerstwa o światowej sławie, w tym sfinansowanie opracowania dokumentacji, przygotowania projektu, wykonania pomnika i promocji wydarzenia,
w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto zbiórkowe o numerze: 02 1020 4564 0000 5402 01190639,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży koszulek z nadrukiem wizerunku Antoine”a Cierplikowskiego, 100 szt. w cenie wywoławczej 60,- zł,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 100 000,- zł.

Zdjęcie dokumentu 14/2014

Zmiana decyzji 14/2014 decyzją 172/2014

Treść: zmieniam decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 14/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r., zezwalającą Społecznemu Komitetowi Budowy Fotela Antoine”a z siedzibą w Sieradzu (ul. Rynek 18, 98-200 Sieradz) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji numer rachunku bankowego zastępuję numerem: „02 1020 4564 0000 5402 0119 0636”.

Zdjęcie dokumentu 172/2014

Decyzja 10/2014 dla Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci z Pszczyny na pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i rehabilitację pacjentów Fundacji

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Pszczynie (ul. Szymanowskiego 12, 43-200 Pszczyna), na podstawie wniosku z dnia 8 stycznia 2014 r., na przeprowadzenie
w terminie do 15 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • zakup leków, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz środków higieny osobistej, niezbędnych do opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi,
 • pokrycie kosztów rehabilitacji pacjentów Fundacji,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 10/2014

Decyzja 9/2014 dla Fundacji „Mam Serce” z Warszawy na pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Mam Serce” z siedzibą w Warszawie (ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r., uzupełnionego 3 stycznia 2014 r.,
na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym poprzez sfinansowanie:

 • leczenia, badań, konsultacji, operacji oraz wizyt kontrolnych,
 • zakupu leków, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
 • rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych działających na terenie Polski,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 48 1160 2202 0000 0001 8388 3519,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 9/2014

Decyzja 9/2014 została zmieniona decyzją 60/2014

Treść zmiany: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 9/20 14 z dnia 10 stycznia 2014 r., zezwalającą Fundacji „Mam Serce” z siedzibą w Warszawie (ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w taki sposób, że do wpisu określającego:

 1. cel zbiórki publicznej dodaję wpis: „pokrycie kosztów pobytu rodziców, opiekunów prawnych w szpitalu przy dziecku”,
 2. miejsce wydatkowania zebranych ofiar, pozyskanych w ramach prowadzonej zbiórki publicznej dodaję wpis: „w Republice Włoskiej”.

Zdjęcie dokumentu 60/2014

Decyzja 6/2014 dla Fundacji Herosi z Warszawy na wsparcie dla Oddziału Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz jego pacjentów

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Herosi z siedzibą w Warszawie (ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 5 grudnia 2013 r., uzupełnionego 2 stycznia 2014 r.,
na przeprowadzenie w terminie do 15 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków:

 • na rzecz Oddziału Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, poprzez pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu leczniczego, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
 • na rzecz pacjentów Oddziału Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, poprzez pokrycie kosztów zakupu protez kończyn dolnych i górnych dla dzieci oraz dojazdu do szpitala i pobytu w Warszawie,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży przedmiotów

Zdjęcie dokumentu 6/2014

Decyzja 5/2014 dla Fundacji Art of Living Polska z Warszawy na wypoczynek dla dzieci i młodzieży m.in. z ubogich rodzin

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Art of Living Polska z siedzibą w Warszawie (ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 28 listopada 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 31 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację i finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, domów dziecka, ośrodków wychowawczych i pomocy społecznej, poprzez pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzenia kadry i opieki medycznej oraz opłaty za program YES i ArtExcel, które pomagają dzieciom i młodzieży w udoskonalaniu umiejętności życia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 71 1140 2017 0000 4802 1305 6636,
 • zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 5/2014

Decyzja 4/2014 dla Stowarzyszeniu „Straż Zwierząt SPCA” z Marek na pomoc zwierzętom

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu „Straż Zwierząt SPCA” z siedzibą w Markach (ul. Równa 11, 05-270 Marki), na podstawie wniosku z dnia 19 listopada 2013 r., uzupełnionego 27 grudnia 2013 r.,na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc zwierzętom poprzez pokrycie kosztów usług weterynaryjnych za leczenie zwierząt, zakupu leków, karmy, klatek, transporterów, chwytaków, bud, koj ców, kagańców, smyczy oraz środków pielęgnacyjnych,
w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 97 1240 1082 1111 0010 4079 5574,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze: karmy dla zwierząt, leków, środków pielęgnacyjnych, smyczy, kagańców, obroży, klatek, transporterów, kojców, bud, koców, misek.

Zdjęcie dokumentu 4/2014

Decyzja 3/2014 dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi z Zabrza na prace badawcze związane z opracowaniem nowej generacji bioprotez zastawek serca

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi z siedzibą w Zabrzu (ul. Wolności 345 A, 41-800 Zabrze) na podstawie wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 20 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na prace badawcze związane z opracowaniem nowej generacji bioprotez zastawek serca do leczenia wrodzonych i nabytych wad serca, które będą pozbawione wad charakterystycznych dla dotychczas stosowanych protez biologicznych i mechanicznych, tj. na zakup: aparatury, sprzętu, oprzyrządowania, oprogramowania, materiałów i surowców oraz na przeprowadzenie badań laboratoryjnych i doświadczalnych,
w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 77 1240 4849 1111 0010 5554 0150.

Zdjęcie dokumentu 3/2014

Decyzja 2/2014 dla Fundacji na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz na rzecz dzieci z domów dziecka, szkół życia i rodzin ubogich „Kasperek” z Będzina

Treść decyzji: pozwalam Fundacji na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz na rzecz dzieci z domów dziecka, szkół życia i rodzin ubogich „Kasperek” z siedzibą w Będzinie (ul. 1-ego Maja 10/1, 42-500 Będzin) na podstawie wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych: finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, zakup środków higienicznych oraz zakupu sprzętu ratowniczego i medycznego dla Grup Ratowniczych PCK i Jednostek Straży Pożarnej,
w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 94 1050 1227 1000 0023 3879
 • 6135,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych.

Zdjęcie dokumentu 2/2014

Decyzja 1/2014 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na pomoc humanitarną ofiarom konfliktu zbrojnego w Sudanie Południowym

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 3), na podstawie wniosku z dnia 27 grudnia 2013 r. na przeprowadzenie
w terminie do 30 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc humanitarną ofiarom konfliktu zbrojnego w Sudanie Południowym, w tym zapewnienie dostępu do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, zapewnienie opieki medycznej, dostępu do żywności, schronienia, oraz podstawowych
przedmiotów niezbędnych do życia, według rodzaju działań i wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia,
w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 60 1060 0076 0000 3310 0016 1144,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie decyzji 1/2014

 

W  roku 2013 MAC udzielił zgody na ogólnopolskie zbiórki publiczne:

Decyzja 560/2013 dla Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam Buddyjskiej Wspólnocie Zen Kannon z siedzibą w Warszawie (ul. Staffa 34 lok. 18, 01-884 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 10 grudnia 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup materiałów i usług budowlanych na rzecz budowy ośrodka medytacyjnego w miejscowości Kąciki k/ Osiecka, woj. mazowieckie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto numerze 24 2130 0004 2001 0568 2737 0004,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • sprzedaż kalendarza Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon w liczbie 500 sztuk, w cenie 30,- zł/ 1 szt.

Zdjęcie dokumentu 560/2013

Decyzja 559/2013 dla Komitet Pomocy Dla Zwierząt z Tychów

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dla Zwierząt z siedzibą w Tychach (ul. Bałuckiego 7 lok. 37, 43-100 Tychy) na podstawie wniosku nadesłanego 20 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2015 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie:

 • wykupu koni i zwierząt gospodarskich przeznaczonych na rzeź, chorych, maltretowanychi niezdolnych do pracy,
 • opieki, diagnozy, leczenia, rehabilitacji uratowanych zwierząt, utrzymania zwierząt w pensjonatach i specjalistycznych klinikach,
 • utrzymania przytuliska dla koni oraz innych zwierząt w Ćwiklicach, wydatków na pobór mediów, czynszów dzierżawnych w ramach umów dzierżawy ziemi z przeznaczeniem dla zwierząt z prowadzonego przytuliska, utrzymania sprzętu rolniczego, przeprowadzenia niezbędnych inwestycji polegających na rozbudowie przytuliska oraz remontów pomieszczeń na terenie przytuliska, wprowadzeniu nowoczesnych form hodowli zwierząt, zakupu paszy, słomy, siana, witamin, leków, suplementów,
 • druku ulotek i plakatów o tematyce ochrony zwierząt,
 • utrzymania samochodu interwencyjnego Stowarzyszenia, przejazdu środkami komunikacji, noclegów, zakupu niezbędnego sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz przy interwencjach podejmowanych w ramach współpracy z organami ochrony prawnej, porządkowymi, samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Drogowego,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 07 1240 1330 1111 0010 5513 8012,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów w naturze: środków czystości, misek, koców, karmy dla zwierząt.

Zdjęcie dokumentu 559/2013

Decyzja 558/2013 dla  „Fundacji – Pierwsza Pomoc ” z Krosna

Treść decyzji: pozwalam "Fundacji – Pierwsza Pomoc ” z siedzibą w Krośnie (ul. Batorego 11 lok. 38, 38-411 Krosno) na podstawie wniosku z dnia 18 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia   2014  r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • refundowanie zakupu leków osobom chorym i o niskim dochodzie,
 • pomoc finansową w regulowaniu należności z tytułu opłat za prąd i gaz osobom w trudnej sytuacji materialnej,
 • zakup żywności, odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów szkolnych oraz gospodarstwa domowego, wyprawek dla noworodków dla osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
 • zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych podopiecznych Fundacji, osób niepełnosprawnych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez przekazanie zebranych darów rzeczowych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 18 8627 0001 2022 8250 9644 0004,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki  darów  rzeczowych w  postaci odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów szkolnych i zabawek.

Zdjęcie decyzji 558/2013

Decyzja 557/2013 dla Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” z siedzibą w Warszawie (ul. Sarmacka 14 lok. 15, 02-972 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 15 grudnia 2014 r.,z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc humanitarną dla uchodźców z Syrii, w tym kosztów czynszu/ wynajmu mieszkań u rodzin libańskich oraz ogrzewania w wynajmowanych pomieszczeniach, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003.

Zdjęcie dokumentu 557/2013

Decyzja 556/2013 dla Stowarzyszeniu Amnesty International z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Amnesty International z siedzibą w Warszawie (ul. Piękna 66 A lok. 2, 0-672 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 12 grudnia 2013 r., uzupełnionego 23 grudnia  2013 r., na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie szkół i placówek oświatowych, w ramach projektu „Human Rights Friendly – miejsca przyjazne prawom człowieka”, w terminie do 31 grudnia 2014 r., z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie organizacji wydarzeń specjalnych – happeningów, wystaw, warsztatów, związanych z tematyką praw człowieka, produkcji materiałów informacyjnych, kampanijnych, kosztów wysyłania apeli i listów, internetowych web-akcji na rzecz więźniów sumienia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 48 1090 1883 0000 0001 1274 7558,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 556/2013

Decyzja 555/2013 dla Fundacji ,,Dla Polonii” z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam Fundacji ,,Dla Polonii” z siedzibą w Warszawie (ul. Wałuszewska 48, 03-005 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 20 grudnia 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na budowę schodów i remont klatek schodowych w budynku przeznaczonym na siedzibę Liceum Polonijnego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto numerze 56 1240 6175 1111 0010 5029 3745,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • zbiórki darów w naturze w postaci materiałów budowlanych.

Zdjęcie dokumentu 555/2013

 

Decyzja 554/2013 dla Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z Białegostoku

Treść decyzji: pozwalam Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku (ul. Generała Franciszka Kleeberga 8, 15-691 Białystok) na podstawie wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, z przeznaczeniem zebranych środków na  zakup samochodów osobowych wykorzystywanych jako pojazdy medyczne przez lekarzy, pielęgniarki oraz personel medyczny do kontaktu z  podopiecznymi Białostockiego Hospicjum dla Dzieci,w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 554/2013

Decyzja 553/2013 dla ,,Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK” z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam ,,Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK” z siedzibą w Warszawie (ul. Bokserska 38 lok. 45, 02-682 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 1 grudnia 2013 r., uzupełnionego 23 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych funduszy na zakup sprzętu medycznego i szkoleniowego, według specyfikacji załączonej do wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 73 2490 0005 0000 4600 6931 7446,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych

Zdjęcie dokumentu 553/2013

 

Decyzja 552/2013 dla Fundacji „Ludzie Serca” z Rudy Śląskiej

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Ludzie Serca” z siedzibą w Rudzie Śląskiej (ul. Waniora 3A lok. 11, 41-703 Ruda Śląska), na podstawie wniosku z dnia 25 listopada 2013 r., uzupełnionego 20 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014  r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na realizację Akcji Charytatywnej „..bo nie tylko lekarstwa leczą…”, której celem jest pomoc chorym dzieciom, poprzez:

 • zakup upominków, prezentów,
 • przekazanie pozyskanych darów,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 41 2490 0005 0000 4600 7728 7348,
 • zbiórki darów nowych, nieużywanych w postaci: odzieży, obuwia, zabawek, gier, sprzętu sportowego, książek, przyborów szkolnych, papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności, suplementów diety, przedmiotów oraz artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, sprzętu i pomocy dydaktycznych do rehabilitacji, sprzętów elektronicznych i audiowizualnych.

Zdjęcie dokumentu 552/2013

Decyzja 551/2013 dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” z Poznania

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” z siedzibą w Poznaniu (Os. Jana III Sobieskiego 109, 60-688 Poznań) na podstawie wniosku z dnia 26 listopada 2013 r., uzupełnionego 18 grudnia 2013r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup i instalację windy elektrycznej w budynku szkoły i ośrodka, działających przy Stowarzyszeniu, przeznaczonych dla niepełnosprawnych podopiecznych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 11 102 4027 0000 1902 1209 2781,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie decyzji 551/2013

 

Decyzja 550/2013 dla Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie (ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r., uzupełnionego 20 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym, poważnie i przewlekle chorym, poprzez:

 • pokrycie kosztów medycznych, w tym usług, zabiegów i operacji medycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz turnusów rehabilitacyjnych,
 • pokrycie kosztów transportu, w tym dojazd do pracy, szkoły, na rehabilitację, utrzymania samochodu,
 • pokrycie kosztów życia, w tym  opłata za szkolenia, edukację, sprzęt ułatwiający naukę i pracę, dostosowanie mieszkania dla osób niepełnosprawnych, opłaty eksploatacyjne związane z miejscem zamieszkania , zakup odzieży, artkułów spożywczych, wyjazdów wypoczynkowych, według rodzaju wydatków wskazanych w wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 86 1600 1286 0003 0031 8642 6151.

Zdjęcie dokumentu 550/2013 

 

Decyzja 549/2013 dla Komitetu „Warszawa dla uchodźców z Syrii”

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi „Warszawa dla uchodźców z Syrii” z siedzibą w Warszawie (ul. Nowy Świat 27, 0-029 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 18 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 12 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Warszawy, z przeznaczeniem zebranych darów na rzecz uchodźcom syryjskim przebywającym w obozie zamkniętym w Charmanli, na terytorium Bułgarii, w formie zbiórki darów rzeczowych: odzieży, śpiworów, koców, obuwia, zabawek, pieluszek jednorazowych, żywności i naczyń.

Zdjęcie dokumentu 549/2013

 

Decyzja 548/2013 dla Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z Gdańska

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Gdańsku (ul. Dębowa 25, 80-204 Gdańsk) na podstawie wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pokrycie kosztów dojazdów pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów i psychologa do podopiecznych oraz wsparcie rzeczowe rodzin podopiecznych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 38 1050 1764 1000 0023 6079 2549,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów:
 • zbiórki darów rzeczowych: żywność, artykuły pielęgnacyjne, szkolne, papiernicze.

Zdjęcie dokumentu 548/2013

 

Decyzja 547/2013 dla Fundacji „Spokojna Jesień” z Sobótki

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Spokojna Jesień” z siedzibą w miejscowości Sobótka (ul. Mickiewicza 25 lok. 1, 5-050 Sobótka) na podstawie wniosku z dnia 17 listopada 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 9 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zaburzonym psychicznie oraz osobom starszym i chorym w zakresie dofinansowania rehabilitacji leczniczej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, środków opatrunkowych, higienicznych, żywności, podręczników, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 93 1020 5226 0000 6202 0380 3228,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 547/2013

 

Decyzja 546/2013  dla Stowarzyszenia Pielęgniarsko – Opiekuńczemu „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” z Poczesnej

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Pielęgniarsko – Opiekuńczemu „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” z siedzibą w miejscowości Poczesna (ul. Szkolna 3, 42-262 Poczesna) na podstawie wniosku z dnia 13 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz dzieci – podstawowe potrzeby maluchów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym prowadzonym przez Stowarzyszenie, w tym zakup artykułów żywnościowych, higienicznych, pielęgnacyjnych, ubranek, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 546/2013

 

Decyzja 543/2013 dla Fundacji ,,Podaruj Serce Innym”  z Łodzi

Treść decyzji: pozwalam Fundacji ,,Podaruj Serce Innym” z siedzibą w Łodzi (ul. Wapienna 15, 91-087 Łódź) na podstawie wniosku z dnia 29 listopada 2013 r., uzupełnionego 18 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, biednym, chorym, oraz osobom starszym poprzez:

 • zakup leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, książek, artykułów higienicznych, specjalistycznego obuwia oraz dodatkowych badań medycznych,
 • dofinansowanie kosztów operacji, zabiegów i rehabilitacji,
 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych,
 • dofinansowanie kosztów związanych z wyżywieniem, przejazdami na turnusy, organizacją imprez integracyjnych, wycieczek,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 51 8980 0009 2019 0044 4019 0002,
 • zbiórki datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 543/2013

 

Decyzja 541(538)/2013 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek z Gdańska

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Przyjaciół Fretek z siedzibą w Gdańsku (ul. Bolesława Chrobrego 51 lok. 5, 80-423 Gdańsk) na podstawie wniosku z dnia 10 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie i kastrację znalezionych, oddanych i porzuconych fretek przekazywanych do adopcji, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 541(538)/2013

 

Decyzja 540(537)/2013 dla Fundacji „Dajmy Dzieciom Szansę”  z Wargawki Młodej

Treść decyzji: pozwałam Fundacji „Dajmy Dzieciom Szansę” z siedzibą w miejscowości Wargawka Młoda na podstawie wniosku z dnia 26 listopada 2013 r., uzupełnionego 16 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na finansowanie:

 • opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, transportu i przejazdów wychowanków, zakupu wyposażenie, sprzętu, urządzeń, wydatków związanych z bieżącymi remontami i naprawami,
 • wypoczynku, wyjazdów okolicznościowych i wycieczek szkolnych dla wychowanków,
 • wydatków związanych z ochroną zdrowia wychowanków,
 • wsparcia edukacyjnego i finansowego wychowanków i podopiecznych Fundacji,
 • projektu „Spełnij Marzenia Dzieci”,
 • pomocy rzeczowej dla placówki „Dajmy dzieciom Szansę” i wychowanków Fundacji,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 1940 1076 3072 4330 0002 0000,
 • zbiórki darów rzeczowych: zabawek, sprzętu sportowego, rekreacyjnego, komputerowego, elektronicznego, AGD, artykułów chemii gospodarczej, żywności, węgla, miału, drewna opałowego.

Zdjęcie dokumentu 540(537)/2013

 

Decyzja 532/2013 dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział  w Przemyślu  (ul. Barska  15, 37-700 Przemyśl), na podstawie wniosku z dnia 4 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • zakup przedmiotów i wyposażenia niezbędnego dla właściwego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w domu i miejscu pracy, poprzez pokrycie kosztów zakupu protez, lekarstw, opatrunków, oprzyrządowania ortopedycznego, wózków, łóżek rehabilitacyjnych, mebli dostosowanych do potrzeb podopiecznych, komputera wraz z oprogramowaniem,  łóżek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, materaców przeciwodleżynowych, samochodu niezbędnego do przewozu podopiecznych na leczenie i rehabilitację, w tym finansowanie naprawy samochodu,
 • łamanie barier architektonicznych związanych z niepełnosprawnością w domu, w miejscu pracy, poprzez zakup i montaż  windy oraz sfinansowanie planów i kosztorysów remontów,
 • dofinansowanie do kosztów leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz refundację kosztów dojazdów na leczenie, pobyt w hotelu przyszpitalnym rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych, wymagających leczenia,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 48 1020 4274 0000 1902 0060 3738.

Zdjęcie dokumentu 532/2013

 

Decyzja 531/2013 dla Fundacji POLSAT

Treść decyzji: pozwalam Fundacji POLSAT z siedzibą w Warszawie (ul. Ostrobramska 77; 04-175 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 4 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia  2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc w ratowaniu życia i zdrowia dzieci:

 • zakup niezbędnego sprzętu ratującego życie, wspomagającego leczenie i rehabilitację dzieci – podopiecznych Fundacji,
 • finansowanie zakupu leków, zabiegów medycznych oraz rehabilitacji dzieci – podopiecznych Fundacji,
 • dofinansowanie posiłków w szkołach, przedszkolach oraz innych ośrodkach pomocy społecznej,
 • wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz finansowanie adaptacji i remontów publicznych szpitali i ośrodków, zajmujących się leczeniem i rehabilitacją dzieci,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 97 1680 1248 0000 3000 1041 3102,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „POMOC” na numer 7531 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 6,15 zł z VAT

Zdjęcie dokumentu 531/2013

Decyzja 530/2013 dla Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” z Rybnika

Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” z siedzibą w Rybniku (ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik) na podstawie wniosku nadesłanego 10 grudnia 2013 r., uzupełnionego 16 grudnia 2013r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na operacje medyczne, leczenie, rehabilitację, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, edukację podopiecznych Stowarzyszenia – dzieci i dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 20 1160 2202 0000 0002 3255 8138,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 530/2013

 

Decyzja 529/2013 dla Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych z  siedzibą  w  Warszawa (ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 5 grudnia 2013 r., uzupełnionego 11 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w urzędach administracji publicznej, na terenie szkół i placówkach oświatowych,z przeznaczeniem zebranych środków na udzielanie specjalistycznej pomocy poszukiwawczej, prawnej i psychologicznej rodzinom osób zaginionych, w ramach akcji „Podwieczorek dla Zaginionych”, poprzez pokrycie kosztów funkcjonowania stacjonarnej i komórkowej linii wsparcia 22 654 70 70 i 801 24 70 70 oraz 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka:

 • opłat abonamentowych za połączenia,
 • wynagrodzenia psychologów oraz prawników dyżurujących przy telefonach,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 04 1600 1169 0003 0132 0849 5154,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 529/2013

 

Decyzja 528/2013 dla Fundacji Pociechom z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pociechom z siedzibą w Warszawie (ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 21 listopada 2013 r., uzupełnionego 11 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 22 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • pokrycie kosztów rehabilitacji, hipoterapii dzieci i młodzieży, cierpiącej na wrodzone i pourazowe wady narządu ruchu, narządów wewnętrznych oraz choroby psychiczne,
 • modernizację ośrodka, poprzez pokrycie kosztów budowy ogrodzenia padoku, umożliwiającego prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji i hipoterapii,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 18 1240 2728 1111 0010 4745 1770.

Zdjęcie dokumentu 528/2013

 

Decyzja 527/2013 dla Fundacji „Zielone  Wzgórze” z Tczewa

Treść decyzji: pozwalam Fundacji  „Zielone  Wzgórze” z siedzibą w Tczewie   (ul.   Armii  Krajowej  57 H   lok.  6, 83-110 Tczew) na podstawie wniosku z dnia 8 listopada 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 12 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 23 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie gminy Tczew, z przeznaczeniem zebranych darów rzeczowych w postaci słodyczy, zabawek, maskotek, materiałów papierniczych, odzieży oraz produktów handmade dzieciom z polskiego domu dziecka w Solecznikach na Litwie. Zebrane dary będą zużytkowane za granicą, w Republice Litewskiej.

Zdjęcie dokumentu 527/2013

Decyzja 525/2013 dla Fundacji Splotu Ramiennego z Dziekanowa Leśnego

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Splotu Ramiennego z  siedzibą  w  Dziekanowie Leśnym  (ul. M. Konopnickiej 1 lok. 189, 05-092 Łomianki) na podstawie wniosku z dnia 3 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie oraz rehabilitację podopiecznych Fundacji, poprzez pokrycie kosztów operacji przeszczepu nerwów splotu ramiennego, mięśni, zabiegów operacyjnych usprawniających rękę, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i edukacyjnego, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych oraz dojazdów podopiecznych na rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 95 8009 0007 3342 2001 0008.

 Zdjęcie dokumentu 525/2013

Zmiana decyzji 525/2013 decyzją 104/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 525/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., zezwalającą Fundacji Splotu Ramiennego z siedzibą w Dziekanowie Leśnym

(ul. M. Konopnickiej 1 lok. 189, 05-092 Łomianki) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w taki sposób, że wpis określający cel zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych środków na:

 •  pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji operacji przeszczepu nerwów splotu ramiennego, mięśni, zabiegów operacyjnych usprawniających rękę, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i edukacyjnego, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych oraz dojazdów podopiecznych na rehabilitację i turnusy
 •  remont Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Dziekanowie Leśnym, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o zmianę decyzji Nr 525/2013”,

Zdjęcie dokumentu 104/2014

Decyzja 524/2013 dla Fundacji Przyjaciółka z  Warszawy

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Przyjaciółka z  siedzibą  w  Warszawie  (ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc w finansowaniu leczenia i rehabilitacji, w tym również turnusów rehabilitacyjnych i zabezpieczenia protetycznego, dzieci i młodzieży chorej oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 38 1880 0009 0000 0011 0139 1068.

Zdjęcie dokumentu 524/2013

 

Decyzja 523/2013 dla Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych z Warszawy

Treść decyzji: umarzam postępowanie z wniosku Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa) z dnia 25 października 2013 r., w sprawie udzielenia pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 523/2013

 

Decyzja 522/2013 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Treść decyzji: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 438/2013 z dnia 13 listopada 2013 r., zezwalającą Fundacji Polska Akcja Humanitarna  z siedzibą w Warszawie  (ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  w ten sposób, że do wpisu wskazującego formy prowadzenia zbiórki dodaję wpis:„sprzedaży w drodze aukcji w dniach od 14 do 31 grudnia 2013 r. następujących pojedynczych pozycji z listy przedmiotów".

Zdjęcie dokumentu 522/2013

Decyzja 521/2013 dla Fundacji Pomocy Rodzinie

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pomocy Rodzinie z siedzibą w Grójcu (ul. Beskidzka 39 a, 32-615 Grójec) na podstawie wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r., uzupełnionego 11 grudnia 2013r., na przeprowadzenie w terminie do 28 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych i zakupionych darów najuboższym rodzinom i grupom społecznym: żywności, artykułów higienicznych, leków, artykułów szkolnych, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, opału w sezonie zimowym, mebli,

w następujących formach:

 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 •  zbiórki darów rzeczowych: odzieży, żywności, artykułów higienicznych, szkolnych, gospodarstwa domowego, mebli.

Zdjęcie dokumentu 521/2013

Decyzja 520/2013 dla Amicus Fundacji Wsparcia

Treść decyzji: pozwalam Amicus Fundacji Wsparcia z siedzibą w Warszawie (ul. Noakowskiego 4 lok. 6, 00-666 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 26 listopada 2013 r., uzupełnionego 11 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznej Fundacji ze zdiagnozowanym Zespołem Arnolda Chiariego w drodze finansowania kosztów leczenia, wizyt kontrolnych, badań ambulatoryjnych, konsultacji lekarskich, rehabilitacji, dojazdów na leczenie szpitalne i konsultacje, kosztów noclegów i wyżywienia podopiecznej i opiekuna podczas hospitalizacji i rehabilitacji, zakup leków i środków pielęgnacyjnych, wypłatę stypendium zdrowotnego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 63 1440 1101 0000 0000 1649 0447,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 520/2013

Decyzja nr 519/2013 dla Fundacji Pomocy „Nowy Świat”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pomocy „Nowy Świat” z siedzibą w Katowicach (ul. Piastów 11 lok. 222, 40-866 Katowice) na podstawie wniosku z dnia 15 listopada 2013 r., uzupełnionego 6 grudnia 2013r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów na pomoc rzeczową osobom indywidualnym, grupom społecznym dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną i umysłową oraz osobom zagrożonym marginalizacją społeczną, w formie zbiórki odzieży nowej i używanej.

Zdjęcie dokumentu 519/2013

Decyzja 518/2013 dla Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada

Treść decyzji: pozwalam „Nomada” Stowarzyszeniu Na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego z siedzibą we Wrocławiu (ul. Paulińska 4 lok. 8, 50-247 Wrocław), na podstawie wniosku nadesłanego 2 grudnia 2013 r.,  uzupełnionego 10 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz wsparcia społeczności Romów rumuńskich we Wrocławiu w zakresie dostępu do służby zdrowia, edukacji, uzupełnienia dokumentów osobistych, w tym w drodze finansowania kosztów leczenia, edukacji dzieci i dorosłych, pracy asystentów rodzinnych, wsparcia prawnego, według rodzaju działań i kosztów przedstawionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 72 1140 1140 0000 4690 1800 1007.

Zdjęcie dokumentu 518/2013

Decyzja 517/2013 dla Fundacji dla Dzieci „Dar  Serca”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji dla Dzieci „Dar  Serca” z siedzibą w Bielsku-Białej  (ul. Powstańców  Śląskich  6, 43-300 Bielsko-Biała) na podstawie wniosku z dnia 22 października 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 9 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej poprzez dofinansowanie do:

 • kosztów pobytu dzieci na turnusach rehabilitacyjnych,
 • kosztów rehabilitacji,
 • zakupu lekarstw i sprzętu leczniczego,
 • zakupu podręczników, artykułów szkolnych, obuwia i ubrań, dopłat do żywienia w szkole oraz pobytu na „zielonych szkołach”,

w formie sprzedaży cegiełek wartościowych na łączną kwotę 10.800 zł.

Zdjęcie dokumentu 517/2013

Decyzja 516/2013 dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (ul. Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 13 listopada 2013 r., uzupełnionego 10 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w dniu 6 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów gimnazjów, liceów oraz studentów uczelni wyższych, będących stypendystami Fundacji, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu  516/2013

Decyzja 515/2013 dla Fundacji „Cor Bonum – Dar Serca”

Treść decyzji: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 325/2013 z dnia
4 września 2013 r., zezwalającą Fundacji „Cor Bonum – Dar Serca” z siedzibą w Działdowie (ul. Parkowa 10, 13-200 13-200 Działdowo) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający przeznaczenie zebranych funduszy pochodzących ze zbiórki publicznej zastępuję wpisem:

„z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznych Fundacji, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu poprawiającego funkcjonowanie w społeczeństwie, zakupu leków, protez oraz refundacji kosztów przejazdów”.

Zdjęcie dokumentu 515/2013

Decyzja 513/2013 dla Fundacji Mam Marzenie

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie (ul. św. Krzyża 7; 31-028 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 20 listopada 2013 r., uzupełnionego 9 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

z przeznaczeniem zebranych środków na realizację marzeń dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, poprzez pokrycie kosztów realizacji czterech kategorii marzeń, określonych jako: ,,chciałbym dostać”, ,,chciałbym zobaczyć”, ,,chciałbym spotkać”, ,,chciałbym być”,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 88 1050 1445 1000 0022 9613 9005,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów rzeczowych postaci: sprzętu komputerowego, fotograficznego, muzycznego, wyposażenia pokoju, sprzętu RTV, lalek, zabawek, teleskopów, klocków, książek, gier planszowych, artykułów piśmienniczych.

Zdjęcie dokumentu 513/2013

Decyzja 512/213 dla Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z siedzibą w Baranowie (Baranowo, ul. Wiosenna 61, 62-081 Przeźmierowo), na podstawie wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • pomoc w sprawach mieszkaniowych dla dzieci osieroconych biologicznie i społecznie oraz dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dofinansowanie zakupu mieszkań i kaucji mieszkaniowej, finansowe i rzeczowe wsparcie remontów mieszkań oraz ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do zamieszkania,
 • pomoc w rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej osób niepełnosprawnych, poprzez wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający życie, naukę i start zawodowy, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz rehabilitacji,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w  postaci mebli, sprzętu RTV i AGD, przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania, książek, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego

Zdjęcie dokumentu 512/2013

Decyzja 511/2013 dla Fundacji TVN nie jesteś sam

Treść decyzji: pozwalam  „Fundacji TVN nie jesteś sam” z siedzibą w Warszawie (ul. Wiertnicza 166;
02-952 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 29 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez sfinansowanie:

 • leczenia, rehabilitacji, zabiegów, konsultacji medycznych i badań lekarskich,
 • zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych i opatrunkowo – higienicznych,
 • podstawowych potrzeb rodzin ubogich: zakupu opału, żywności, środków czystości, kosztów dojazdów do szpitali i pobytów w przyszpitalnych hotelach, rachunków za czynsz, gaz, prąd, kosztów nauki, zakupu książek, przyborów szkolnych i urządzeń ułatwiających naukę,
 • remontów i zakupu karetek na rzecz publicznych placówek służby zdrowia,

 w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 27 1140 1010 0000 2581 1800 1062,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „POMAGAM” na numer 7126 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 1,23 zł z VAT z tym, że w przypadku usług operatorów Polkomtel S. A. i Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o. o. z systemu sprzedaży postpaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 1,23 zł, pozostałych operatorów oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 1,- zł, a kwotę 0,23 zł operator rozliczy z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 511/2013

Decyzja 510/2013 dla Fundacji „Azyl”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Azyl” z siedzibą w  Łodzi  (Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź), na podstawie wniosku z dnia 27 listopada 2013 r., uzupełnionego 9 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc podopiecznym Fundacji  z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc podopiecznym Fundacji w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 60 1940 1076 3048 9213 0015 0000,
 • sprzedaży przedmiotów.                                

oraz na terenie miasta Łodzi, w następujących formach:

 • zbiórki   dobrowolnych  datków  do  zaplombowanych   puszek  kwestarskich ,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki  darów  rzeczowych  w  postaci  karmy dla zwierząt, koców, kołder, pościeli, smyczy, obroży, zabawek dla zwierząt.

Zdjęcie dokumentu 510/2013

Decyzja 509/2013 dla Fundacji Wspierania Rodziny - Adams

Treść decyzji: stwierdzam wygaśnięcie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 190/2013 z dnia 29 maja 2013 r. pozwalającej Fundacji Wspierania Rodziny - Adams z siedzibą w Poznaniu (ul. Piękna 44, 60-589 Poznań), zmienionej decyzją Nr 239/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie dokumentu 509/2013

Decyzja 508/2013 dla FOZ „Ulga w Cierpieniu” Fundacji Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi

Treść decyzji: pozwalam FOZ „Ulga w Cierpieniu” Fundacji Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi z siedzibą w Tarnowski Górach  (ul. Częstochowska 58, 42-600 Tarnowskie Góry), na podstawie wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką Fundacji w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 50 8463 0005 2011 0001 2045 0003.

Zdjęcie dokumentu 508/2013

Decyzja 507/2013 dla Fundacji Alabaster

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Alabaster z siedzibą w Zalesiu Górnym (ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne), na podstawie wniosku z dnia 8 listopada 2013 r., uzupełnionego 5 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom, osobom dorosłym chorym ma atopowe zapalenie skóry (AZS) i ich rodzinom, poprzez organizację spotkań z lekarzami specjalistami, w tym pokrycie kosztów wynajmu sali na spotkania, wynagrodzenia dla specjalistów, cateringu, organizację kolonii, wypoczynku, w tym pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekunów, instruktorów aterapii, warsztatów kulinarnych, pobytu, transportu oraz atrakcji dla dzieci i całych rodzin,w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 11 1500 2367 1223 6000 1069 0000,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 507/2013

Decyzja 506/2013 dla Komitetowi 1000code.org

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi 1000code.org z siedzibą w Płocku (ul. Padlewskiego 17 b lok. 7, 09-402 Płock) na podstawie wniosku z dnia 15 listopada 2013 r., uzupełnionego 2 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 listopada 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej,z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń specjalnych – gier miejskich, wspólnych zabaw, związanych z edukacją i promowaniem oraz tworzeniem projektu edukacyjnego 1000code – aplikacji internetowej do nauki języków obcych, a także kosztów realizacji i utrzymania projektu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 85 1240 5989 1111 0010 5450 8638,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 506/2013

Decyzja 503/2013 dla Fundacji „Foundation For Corporate Social Responsibility”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Foundation For Corporate Social Responsibility” z siedzibą w Warszawie  (ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 21 listopada 2013 r., uzupełnionego 4 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 9 do 22 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc w dożywianiu dzieci w 10 szkołach wiejskich z powiatu świdwińskiego oraz drawskiego w województwie zachodniopomorskim w ramach Programu Ciepły Posiłek, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 503/2013

Decyzja 502/2013 dla Fundacji Radia Zet

Treść dokumentu: pozwalam Fundacji Radia Zet z siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 22 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • pomoc w organizowaniu oraz finansowaniu profilaktyki zdrowotnej, leczenia i rehabilitacji osób chorych, w tym zwłaszcza dzieci z chorobami serca,
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej z powodu choroby, w tym zwłaszcza choroby serca u dziecka,
 • udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i rzeczowej szpitalom, oddziałom, klinikom dziecięcym i innym placówkom, które realizują świadczenia medyczne dla dzieci, w tym zwłaszcza świadczenia z zakresu kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej,
 • finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny medycyny, w tym zwłaszcza kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej,

według rodzaju działań wyszczególnionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia,w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 39 1840 0007 2213 3200 0811 31190,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms na numer 7525, hasło „Serce” lub „Choinka” lub „Dzieci” lub „Wakacje” za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 6,15 zł z VAT.

Zdjęcie dokumentu 502/2013

Decyzja 501/2013 dla Fundacji „Wspólna Droga” – United Way

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Wspólna Droga” – United Way Polska z siedzibą w Warszawie (ul. Kinowa 19 lok. U-1, 04-030 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 27 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej na rzecz wsparcia organizacji i osób indywidualnych: podopiecznych Poradni „Pokonaj Kryzys”, Centrum Onkologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Kliniki Hematologii na Banacha, pacjentów Instytutu Matki i Dziecka, w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci: odzieży, koców, kołder, ręczników, wyprawek dla noworodków, zabawek, kosmetyków, środków czystości, higienicznych, opatrunkowych, żywności, słodyczy, przyborów papierniczych, biurowych, szkolnych, książek, gazet, wyświetlacza z numerkami, mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, dystrybutorów z wodą, sprzętu AGD i RTV, aparatury i sprzętu medycznego, naczyń kuchennych.

Zdjęcie dokumentu 501/2013

Decyzja 500/2013 dla Fundacji PGE – Energia z Serca

Treść decyzji: pozwalam Fundacji PGE – Energia z Serca z siedzibą w Warszawie (ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 3 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc ofiarom tajfunu na Filipinach, zgodnie z oceną najpilniejszych potrzeb, dokonaną przez Fundację Polska Akcja Humanitarna, w tym w związku  z zakresem działalności Grupy Kapitałowej PGE- wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną,       w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 60 1240 6292111100104165 4292 .

Zdjęcie dokumentu 500/2013

Decyzja 499/2013 dla Zespołu Organizacyjnego obchodów Święta 20 rocznicy powstania Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW

Treść decyzji: pozwalam „Zespołowi Organizacyjnemu obchodów Święta 20 rocznicy powstania Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW” z siedzibą w Gdyni (ul. Baczyńskiego 4D/ 5, 81-579 Gdynia) na podstawie wniosku z dnia 26 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej,z przeznaczeniem zebranych środków na organizację uroczystych obchodów 20 rocznicy powstania Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW), w tym sfinansowanie zakupu banerów, ulotek reklamowych, plakatów, odznak, plakietek i gadżetów pamiątkowych, drobnych upominków dla dzieci, poczęstunku i innych opłat w ramach zabezpieczenia uroczystości, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 09 2030 0045 1110 0000 0298 6670.

Zdjęcie dokumentu 499/2013

Decyzja 498/2013 dla Polskiego Czerwonemu Krzyżowi

Treść decyzji: pozwalam Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z siedzibą w Warszawie (ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 3 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na kompleksową pomoc potrzebującym dzieciom, realizowaną  w ramach kampanii „Godne Dzieciństwo”, polegającą na finansowaniu dożywiania, zakupu wyprawek szkolnych i odzieży, zapewnienia paczek na święta, sfinansowanie kadry pedagogicznej w placówkach oraz podczas kolonii, według rodzaju wydatków, wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia,w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 56 1160 2202 0000 0002 5126 5880,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 498/2013

Decyzja 497/2013 dla Stowarzyszenia Friendship Power International

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Friendship Power International  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej  (ul.  W. Pileckiego 24, 43-300 Bielsko-Biała) na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2013 r., uzupełnionego 4 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od  20 grudnia 2013 r.  do 18 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc ubogim, osieroconym i zaniedbanym dzieciom, będącym pod opieką placówek na terenie Republiki Ghany, Zjednoczonej Republiki Tanzanii i Republiki Kenii, poprzez pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, szczepionek i okularów oraz edukacji, zakupu podręczników, przyborów szkolnych, ubrań i butów,w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 22 1020 1390 0000 6102 0492 1401,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci odzieży, obuwia, przyborów szkolnych.

Zdjęcie dokumentu 497/2013

Decyzja 495/2013 dla Fundacji Pomóż Dorosnąć

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pomóż Dorosnąć z siedzibą w  Piasecznie  (Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno), na podstawie wniosku z dnia 7 listopada 2013 r., uzupełnionego 2 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc dzieciom z placówek opiekuńczo-społecznych oraz pokrycie kosztów transportu dzieci, opiekunów i instruktorów, zakupu karnetów narciarskich, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 1090 1694 0000 0001 2224 0966
 • zbiórki  darów  rzeczowych  w  postaci  sprzętu do sportów zimowych, tj. nart, desek snowboardowych, łyżew oraz ubrań zimowych
 • zbiórki   dobrowolnych  datków  do  zaplombowanych   puszek  kwestarskich  na  terenie Bielska-Białej, Brzozowa, Gdańska, Gliwic, Głowienka, Katowic, Koszęcia, Łodzi, Paczyny, Reńskiej Wsi, Rzeszowa, Warszawy.

Zdjęcie dokumentu  495/2013

Decyzja 494/2013 dla Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (ul. Dominikańska 19 c, 02-738 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 21 listopada 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 3 grudnia 2013 r., na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie urzędów administracji publicznej, szkół i placówek oświatowych oraz na terenach i w obiektach pozostających w zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony Narodowej po uzyskaniu stosownej zgody, z przeznaczeniem pozyskanych darów rzeczowych i zebranych środków na:

 • zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorów,
 • finansowanie realizacji programów medycznych i programu edukacyjnego Fundacji:
 • Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków,
 • Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków metodą Infant Flow,
 • Programu Leczenia Dzieci i Kobiet Ciężarnych Pompami Insulinowymi,
 • Programu Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków,
 • Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci,
 • Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”,
 •  akcję informacyjną i promocyjną w mediach ww. programów,
 • udzielanie indywidualnej pomocy społecznej dzieciom niepełnosprawnym w przypadkach o charakterze szczególnym,

według rodzaju wydatków przypisanych poszczególnym działaniom i programom, zawartych we wniosku o udzielenie pozwolenia,

w terminie od 6 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. w formie:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 56 1240 1053 1111 0010 5346 6504,
 • sprzedaży 5000 sztuk cegiełek wartościowych o nominale 20,- zł uczestnikom 8 Biegu „Policz się z cukrzycą”, który odbędzie się 12 stycznia 2014 r.,

w terminie od 15 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. w formie:

 • dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 •  zbiórki darów rzeczowych w postaci aparatury medycznej, sprzętu medycznego  i ratowniczego, urządzeń rehabilitacyjnych,

w terminie od 15 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. w czasie imprez zamkniętych oraz w dniu 12 stycznia 2014 r. w formie:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,

w dniu 12 stycznia 2014 r. w formie:

 • dokonywania połączeń audiotele na numer 0 704 407 401, koszt jednego połączenia wyniesie 4,06 zł plus VAT, z tego Fundacja otrzyma kwotę 4,06 zł na cele zbiórki publicznej,

w terminie od 12 do 13 stycznia 2014 r. w formie:

 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „SERCE” na numer 75565, za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 6,15 zł z VAT z tym, że w przypadku usług operatora Polkomtel S. A. i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel z systemu sprzedaży postpaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 6,15 zł, pozostałych operatorów oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 5,- zł, a kwotę 1,15 zł operator rozliczy z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 494/2013

Zmiana decyzji 494/2013 (decyzją 8/2014)

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 494/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., zezwalającą Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą
w Warszawie (Ul. Dominikańska 19 c, 02-738 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki dodaję: sprzedaży w drodze aukcji następujących pozycji:

 1. roczne użyczenie loży biznesowej, podarowane przez firmę PL.2012+ Sp. z o. o. operatora Stadionu Narodowego w cenie wywoławczej 1,- zł,
 2. dwa bilety lotnicze w klasie Elite Club na przelot samolotem Boening „787 Dreamliner, przekazane przez firmę Złoty Melon Sp. z o. o., w cenie wywoławczej 1,- zł.”

Zdjęcie dokumentu 8/2014

Zmiana decyzji 494/2013 decyzją 13/2014

Treść zmiany: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 494/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., zmieniona decyzja Nr 8/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., zezwalającą Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (ul. Dominikańska 19 c, 02-738 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w ten sposób, że do wpisu listę pozycji przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji dodaję:„- 3. 21 sztuk ikonografii Edwarda Dwurnika pt. „Gdańsk 2011”, podarowanych przez Desa
Modern S. A., w cenie wywoławczej 1,- zł każda”.

Zdjęcie dokumentu 13/2014

 

Decyzja 493/2013 dla Narodowej  Fundacji  Ochrony  Środowiska

Treść decyzji: pozwalam Narodowej  Fundacji  Ochrony  Środowiska  z  siedzibą  w  Warszawie   (ul.  Erazma  Ciołka  13, 01-445 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 15 października 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 26 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wsparcie realizacji projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” poprzez ochronę, zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 60 2130 0004 2001 0205 9251 0009,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowym o nominale 20 zł, w ilości 450 szt.
 • sprzedaży breloków z filcu wełnianego o kształcie owieczek, w ilości 450 szt., w cenie sprzedaży 20 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 493/2013

Decyzja 492/2013 dla Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo z siedzibą w Warszawie (ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 25 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej poprzez prowadzenie Kliniki „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka, w tym zapewnienie właściwego finansowania leczenia dzieci, programy naukowe i edukacyjne związane  z problemem śpiączki oraz finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci z urazami czaszkowo – mózgowymi, które znajdują się pod opieką Fundacji, według rodzaju działań wymienionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 27 1090 1056 0000 0001 0493 6584,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „BUDZIMY” na numer 75250 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 5 zł plus VAT.

Zdjęcie dokumentu 492/2013

Decyzja 489/2013 dla Fundacji Psi Los Fundacji im. Joanny Krupińskiej

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Psi Los Fundacji im. Joanny Krupińskiej z siedzibą w Krakowie (ul. Rolnicza 4 lok. 23, 30-071 Kraków) na podstawie wniosku z dnia 15 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup karmy i odżywek dla psów i kotów, środków medycznych, lekarstw, aparatury medycznej, akcesoriów dla zwierząt, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej oraz na finansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 45 1240 1431 1111 0010 4203 5193,
 • zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze, w postaci: karmy dla zwierząt, środków czystości, smyczy, obroży, misek, legowisk i zabawek.

Zdjęcie dokumentu 489/2013

Decyzja 488/2013 dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”

Treść decyzji: pozwalam Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z  siedzibą  w  Gdyni  (ul. Świętojańska 41 lok. 16, 81-391 Gdynia) na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz pomocy w bieżącym utrzymaniu schronisk dla zwierząt, poprzez pokrycie kosztów zakupu karmy i leków dla zwierząt, kastracji i sterylizacji, bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt w schroniskach, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 488/2013

Decyzja 487/3013 dla Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

Treść decyzji: pozwalam Dziełu Pomocy „Ad Gentes” z siedzibą w Warszawie (ul. Byszewska 1, 03-729 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 •  projekt alfabetyzacji podstawowej w Tibga, Burkina Faso,
 • budowę świetlicy dla dzieci ubogich i osieroconych w Ayos, Kamerun,
 • zakup aparatu Reflotron Plus dla ośrodka zdrowia Muxima wa Jezu w Luandzie, Angola,
 • wyposażenie przedszkola w Subukia, Kenia,
 • sali komputerowej dla dzieci, ofiar terroryzmu w Chontabamba, Peru,

w formie wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „MISJE” na numer 72032 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych sieci Plus, Orange, Play, T-mobile oraz Heyah, koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 2,46 zł z VAT, z tego operatorzy na cel zbiórki publicznej przekażą organizatorowi kwotę 2 zł, natomiast kwotę podatku VAT w wysokości 0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 487/2013

Decyzja 486/2013 dla Fundacji Miki-Centrum – Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Miki-Centrum – Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży z siedzibą w Gdańsku (ul. Wita Stwosza 73 lok. 19; 80-308 Gdańsk), na podstawie wniosku nadesłanego 19 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji poprzez pokrycie kosztów:

 • zakupu wózków inwalidzkich, okularów, fotela masującego,
 • rehabilitacji osób niepełnosprawnych i turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
 • prowadzenia zajęć choreoterapii i zajęć popołudniowych z wyżywieniem,
 • organizacji wycieczek krajoznawczych, spotkań integracyjnych oraz wyprawek szkolnych dla najuboższych podopiecznych Fundacji,
 • zakupu żywności na Wigilię i Śniadanie Wielkanocne,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 78 1940 1076 3082 7363 0004 0000.

Zdjęcie dokumentu 486/2013

Decyzja 485/2013 dla Fundacji „Wspólna Droga”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Wspólna Droga” – United Way Polska z siedzibą w Warszawie (ul. Kinowa 19 lok. U-1, 04-030 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 10 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wsparcie osób chorych onkologicznie w ramach programu społecznego Fundacji - Towarzyszenie w Chorobie: finansowanie wynagrodzenia psychoonkologa, organizacja szkoleń dla wolontariuszy i opiekunów osób chorych, warsztatów dla chorych i ich bliskich, akcji specjalnych dla pacjentów oddziałów onkologicznych, zakup żywności, leków, adaptacja pomieszczeń do potrzeb chorych i w trakcie rehabilitacji, przygotowanie poradników dla osób chorych na nowotwory, wolontariuszy, personelu medycznego, według rodzaju działań przedstawionych we wniosku,w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 1030 1582 0000 0005 0102 1083.

Zdjęcie dokumentu 485/2013

Zmiana decyzji 485/2013 decyzją 170/2014

Treść: zmieniam decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 485/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., zezwalającą Fundacji „Wspólna Droga” — United Way Polska z siedzibą w Warszawie (ul. Kinowa 19 lok. U-1, 04-030 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy zbiórki dodaję wpis: „w terminie od 11 do 13 kwietnia 2014 r. w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich”.

Zdjęcie dokumentu 170

 

Decyzja 484/2013 dla Fundacji „Pomagamy z Uśmiechem”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Pomagamy z Uśmiechem” z siedzibą w Katowicach (ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice) na podstawie wniosku z dnia 23 października 2013 r., uzupełnionego w dniu 26 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 27 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci,finansowanie rehabilitacji domowej dla niepełnosprawnych dzieci, finansowanie rehabilitacji indywidualnej w specjalistycznych ośrodkach dla niepełnosprawnych dzieci, zakup materiałów ogólnorozwojowych i logopedycznych dla dzieci z deficytem rozwojowym i niepełnosprawnych, dofinansowanie urządzeń umożliwiających poruszanie się dla niepełnosprawnych dzieci, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 63 2490 0005 0000 4600 3708 1616.

Zdjęcie decyzji 484/2013

Decyzja 483/2013 dla Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Pszczynie (ul. Szymanowskiego 12, 3-200 Pszczyna) na podstawie wniosku z dnia 28 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 6 grudnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup leków, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz środków higieny osobistej, niezbędnych do opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi, w formie sprzedaży Kalendarza na rok 2014 podopiecznych Fundacji z ambasadorem – zespołem Sebastian Riedel & Cree, 500 sztuk w cenie 350- zł za 1 szt.

Zdjęcie dokumentu 483/2013

Decyzja 482/2013 dla Fundacji Absolwentów UMCS

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Absolwentów UMCS z siedzibą w Lublinie (ul. Kołłątaja 3, 20-006) na podstawie wniosku z dnia 25 listopada 2013 r., uzupełnionego w dniu 28 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 9 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na przebudowę i remont Sali Widowiskowej w Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie, której właścicielem jest Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, według zakresu działań przedstawionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 20 1910 1048 2788 3463 5107 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 680 000.

Zdjęcie dokumentu 482/2013

Decyzja 481/2013 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej Gramy dla Jasia

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej Gramy dla Jasia z siedzibą w Głogowie (ul. Saturna 22, 67-200 Głogów), na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2013 r., uzupełnionego 29 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 6 grudnia 2013 r. do 22 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Komitetu,  poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz przelotu, konsultacji i pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.
 • sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 481/2013

Decyzja 480/2013 dla Fundacji Malak

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Malak z siedzibą w Kraków (ul. Lipińskiego 22 lok. 26, 30-349 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 21 listopada 2013 r., uzupełnionego 29 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Fundacji,  poprzez pokrycie kosztów rehabilitacji oraz dostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb chorego, poprzez pokrycie kosztów budowy podjazdu do domu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 76 2490 0005 0000 4600 7169 4862,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 480/2013

Decyzja 479/2013 dla Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z  siedzibą w Moszczenicy (38-321 Moszczenica 78) na podstawie wniosku z dnia 13 listopada 2013 r., uzupełnionego 25 listopada 2013  r. , na przeprowadzenie w terminie do 21 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie „Wyprawy do Rzymu i Watykanu” osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gorlickiego wraz z asystentami, w tym kosztów podróży, przejazdów, ubezpieczenia, biletów wstępu do muzeów, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 31 1240 5110 1111 0010 5442 2585.

Zdjęcie dokumentu 479/2013

Decyzja 477/2013 dla Fundacji „Lepszy Los”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Lepszy Los” z siedzibą w Warszawie (ul. Żytnia 60 lok. 31, 01-156 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 14 listopada 2013 r., uzupełnionego 26 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 14 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc ubogim dzieciom, osobom dorosłym oraz starszym, poprzez dożywianie w placówkach szkolnych, domach dziecka,zakup środków higienicznych, odzieży, pokrycie kosztów spłaty zaległości związanych z podstawowym funkcjonowaniem, tj. opłat za czynsz mieszkaniowy, media, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 61 1950 0001 2006 0446 2929 0004,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 477/2013

Decyzja 476/2013 dla Fundacji „Bliżej Szczęścia”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Bliżej Szczęścia”  z siedzibą w Tychach (ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy) na podstawie wniosku z dnia 5 listopada 2013 r., uzupełnionego 25 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom ubogim, chorym oraz dzieciom i młodzieży, poprzez: pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, konsultacji medycznych, badań lekarskich, zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz środków leczniczych,
finansowanie zakupu opału, żywności, środków czystości, kosztów nauki, zakupu, książek, przyborów szkolnych oraz urządzeń ułatwiających naukę, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu  476/2013

Zmiana decyzji 476/2013 decyzją 77/2014

Treść zmiany: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 476/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., zezwalającą Fundacji „Bliżej Szczęścia” z siedzibą w Tychach
(ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki dodaję: „zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 52 1050 1399 1000 0024 0514 107”.

Zdjęcie dokumentu 77/2014

Decyzja 475/2013 dla Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko

Treść decyzji:  pozwalam Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko z siedzibą w Krakowie (ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków), na podstawie wniosku z dnia 10 października 2012 r., uzupełnionego 26 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 grudnia 2013 r. do 12 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • wsparcie  Ośrodka Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Radwanowicach pod Krakowem, poprzez wyposażenie pracowni rękodzieła artystycznego w sprzęt niezbędny do pracy i zakup materiałów do terapii,
 • wsparcie działań Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk z siedzibą w Katowicach, poprzez:
 • dofinansowanie turnusu szkoleniowo – rehabilitacyjnego „Lato dla Motylków”,
 • zakup specjalistycznych materiałów opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
 • pokrycie kosztów druku i dystrybucji broszur informacyjnych o sposobach pielęgnacji chorych na pęcherzykowate oddzielanie się naskórka (EB),

w formie sprzedaży przedmiotów podczas aukcji na antenie Programu 1 Polskiego Radia w ramach akcji „Choinki Jedynki”.

Zdjęcie dokumentu 475/2013

Decyzja 473/2013 dla Fundacji  „Blisko Ciebie”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji  „Blisko Ciebie” z  siedzibą  w  Sosnowcu  (ul. 3 Maja 13, 41-200 Sosnowiec) na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 2 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów zakupu leków, sprzętu medycznego, leczenia, podróży, zakwaterowania, turnusów rehabilitacyjnych, w formie zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 473/2013

Decyzja 472/2013 dla Fundacji  „Jak  Dobrze Jest  Żyć”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji  „Jak  Dobrze Jest  Żyć”  z   siedzibą  w  Poznaniu  (os.  Powstań  Narodowych  34  lok.  24, 61-215 Poznań) na podstawie wniosku z dnia 24 października 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 19 listopada 2013  r. , na przeprowadzenie w terminie do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz ratowania zdrowia i życia osób dotkniętych schorzeniami onkologicznymi, hematologicznymi oraz trudnouleczalnymi: zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, zakup lekarstw i środków medycznych, finansowanie leczenia i rehabilitacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 46 2490 0005 0000 4600 8426 6408,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 472/2013

Decyzja 470/2013 dla Stowarzyszenia Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej z siedzibą w mieście Kórnik (Pl. Niepodległości 1, 62-036 Kórnik), na podstawie wniosku z dnia 23 września 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 25 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Stowarzyszenia,  poprzez pokrycie kosztów leczenia i operacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 88 9076 0008 2001 0007 0739 0005,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 470/2013

Decyzja 469/2013 dla Fundacji „Wrocławskie   Hospicjum  dla  Dzieci”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji   „Wrocławskie   Hospicjum  dla  Dzieci”   z  siedzibą   we   Wrocławiu   (Al.  Wiśniowa  36, 53-137 Wrocław), na podstawie wniosku z dnia 29 października 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od 29 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
 • zakup leków, odżywek powodujących przyrost masy ciała oraz suplementów diety dla pacjentów z alergiami,
 • finansowanie rehabilitacji pacjentów, poprzez pokrycie kosztów rehabilitacji w domach pacjentów oraz turnusów rehabilitacyjno-wakacyjnych,
 • pomoc rzeczową i socjalną, poprzez zakup artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, artykułów higieny i chemii gospodarczej oraz przekazanie darów rzeczowych dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 15 1140 1140 0000 2052 8800 1003,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci artykułów szkolnych i biurowych, zabawek, sprzętu AGD, materiałów budowlanych, artykułów higieny i środków czystości dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin,
 • sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 469/2013

Dokument 469/2013 został zmieniony:

Zdjęcie dokumentu zmieniającego decyzję 469 - uzupełnienie listy przedmiotów na sprzedaż:

Zdjęcie dokumentu zmieniającego decyzję 469 -  uzupełnienie listy przedmiotów na sprzedaż (II)

Zmiana decyzji 469/2013 decyzją 220/2014

Treść: zmieniam decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 469/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., zmienioną decyzją 535/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zezwalającą Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibą we Wrocławiu (Al. Wiśniowa 36, 53-137 Wrocław) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji dotychczasową siedzibę Fundacji zastępuję nową: „ul. Jedności Narodowej 47/47a!49a, 50-260 Wrocław”.

Zdjęcie dokumentu 220/2014

Decyzja 468/2013 dla Fundacji na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis”

Treść: Pozwalam Fundacji na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” z  siedzibą  w  Lublinie (ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin) na podstawie wniosku z dnia 30 października 2013 r., uzupełnionego 22 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznych Fundacji, poprzez:

 • finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych, zabiegów kardiologicznych, rehabilitacji, szczepień, zabiegów medycznych, badań kontrolnych, konsultacji i kontroli lekarskiej, niezbędnych w procesie leczenia pacjentów obciążonych wadą serca, w tym pobytu, przejazdu dzieci i ich opiekunów do ośrodków medycznych,
 • finansowanie porodu matek oraz zabiegów w łonie matki, u których została zdiagnozowana prenatalnie wada serca płodu,
 • finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla dzieci mieszkających poza jej granicami,
 • zakup lekarstw, preparatów medycznych, środków czystości, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego oraz wyrobów medycznych w części przeznaczonego dla podopiecznych, w części pozostawionego w siedzibie Fundacji celem bezpłatnego wypożyczania podopiecznym,
 • finansowanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, opieki nad pacjentem wymagającym sztucznej wentylacji, żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego w warunkach domowych oraz terapii bólu,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 przeznaczonego dla wpłat w walucie PLN,
50 1600 1101 0003 0502 1175 2022 przeznaczonego dla wpłat w walucie EUR,
93 1600 1101 0003 0502 1175 2024 przeznaczonego dla wpłat w walucie USD,

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów   [...]

Zdjęcie dokumentu 468/2013

Zmiana decyzji 468/2013 decyzją 250/2014

Treść: Zmieniam na wniosek strony z dnia 9 kwietnia 2014 r. decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 468/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. Fundacji na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” z siedzibą w Lublinie (ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego miejsce wydatkowania zebranych środków zastępuję wpisem: „Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Włoskiej”.

Zdjęcie dokumentu 250/2014

Decyzja 466/2013 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej pod nazwą „Mirka Górna – wygrajmy z SMA, II edycja"

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej pod nazwą „Mirka Górna – wygrajmy z SMA, II edycja” z siedzibą w Pszczewie (ul. Rynek 7/2, 66-330 Pszczew) na podstawie wniosku z dnia 19 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej,z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie i rehabilitację w ramach terapii leczniczej komórkami macierzystymi podopiecznej, chorującej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), w następujących formach:

 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek o łącznej wartości 55 000,- zł, w następujących nominałach:

            20 zł w ilości 1500 sztuk na kwotę 30 000 zł,

            50 zł w ilości 500 szt. na kwotę 25 000 zł.

Zdjęcie dokumentu 466/2013

Decyzja 465/2013 dla Komitetu Obywatelskiego na rzecz Tęczy

Treść decyzji: pozwalam „Komitetowi Obywatelskiemu na rzecz Tęczy” z siedzibą w Warszawie  (ul. Krakowskie Przedmieście 16 lok. 18, 00-325 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2013 r., uzupełnionego 25 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 11 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na odbudowę instalacji artystycznej autorstwa Julity Wójcik „Tęcza”, usytuowanej na Placu Zbawiciela w Warszawie, poprzez pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych, przeprowadzenia prac instalacyjnych i konserwacji oraz finansowanie druku ulotek i plakatów, promujących ideę tolerancji w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 62 1020 1055 0000 9102 0315 1495.

Zdjęcie dokumentu 465/2013

Decyzja 464/2013 dla Fundacji „Jedyna Taka”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Jedyna Taka” z siedzibą w Ciechocinku (ul. Słowackiego 15 lok. 2, 87-720 Ciechocinek), na podstawie wniosku z dnia 13 listopada 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 19 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 25 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz aktywizacji społecznej niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, stworzenie forum informacyjno – poradniczego na rzecz osób z niepełnosprawnością: opłacenie ekipy filmującej i montującej materiały videoi dźwięku na potrzeby spotu video, zaprojektowanie ulotek i plakatów, skryptu i szaty graficznej forum internetowego, promujących zmianę wizerunku osób z niepełnosprawnością, przedstawiające aktywne postawy osób poruszających się na wózku, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 70 9537 0000 2001 0017 5203 0003,
 • sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 464/2013

Decyzja 462/2013 dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Treść decyzji: Umorzenie postępowania z wniosku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej  (ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław) z dnia  22 października 2013 r., w sprawie udzielenia pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 462/2013

Decyzja 460/2013 dla Fundacji Ewy Chodakowskiej

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Ewy Chodakowskiej z siedzibą w Warszawa (ul. Grójecka 70 lok. 16, 02-359 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 3 listopada 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 20 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznej Fundacji, poprzez pokrycie kosztów: leczenia, rehabilitacji, zabiegów, operacji, konsultacji medycznych, badań, opieki lekarskiej, aktywności sportowej oraz opłat za gaz, czynsz, telefon, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, środków leczniczych i opatrunkowo-higienicznych, leków, żywności, środków czystości, odzieży,zakupu mieszkania i przystosowania mieszkania, środka transportu, nauki związanej z koniecznością zmiany zawodu, tj. zakupu książek, urządzeń ułatwiających naukę,zakwaterowania, wyżywienia podopiecznej i opiekuna w placówkach medycznych, w tym kosztów transportu w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:

  49 1160 2202 0000 0002 4738 7946 dla wpłat PLN;

  30 1106 2202 0000 0002 4831 4347 dla wpłat USD;

  57 1160 2202 0000 0002 4831 4055 dla wpłat EURO;

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich;
 • sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 460/2013

Decyzja 459/2013 dla Fundacji „Liczy się każdy z nas”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Liczy się każdy z nas” z siedzibą w Gdyni (ul. Śląska 40 lok. 9, 81-319 Gdynia), na podstawie wniosku z dnia 12 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pokrycie kosztów wynajmu mieszkania, domu, opłat za czynsz spółdzielczy, administracyjny, eksploatacyjne, zakupu pomocy naukowych dla dzieci, książek, opłat za korepetycje, zakupu odzieży, leków, opłat za wizyty lekarskie, zakupu żywności, w tym opłat za obiady w szkole, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 39 1090 1102 0000 0001 1874 4667,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 459/2013

Decyzja 457/2013 dla Stowarzyszeni  „Mała  Szkoła  –  Wielka  Szanse”

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu  „Mała  Szkoła  –  Wielka  Szanse”  z  siedzibą   w    Mariance   ( Marianka  97, 24-220 Niedrzwica Duża) na podstawie wniosku z dnia 20 października 2013 r., uzupełnionego 18 listopada 2013 r., na przeprowadzenie zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację dodatkowych zajęć z języka obcego w Szkole Podstawowej w Mariance, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela, zakupu materiałów dydaktycznych dla uczniów oraz zorganizowanie dyktanda językowego, poprzez pokrycie kosztów wynajęcia sali i wydruku materiałów promocyjnych, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 36 8687 0009 2001 0006 9368 0002.

Zdjęcie dokumentu 457/2013

Decyzja 455/2013 dla Fundacji Synapsis

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Synapsis z siedzibą w Warszawie (ul. Ondraszka 3, 02-08 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 24 października 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 18 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 grudnia 2013  r. do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na realizację programu wykrywania autyzmu u niemowląt i małych dzieci oraz wspomagania ich rozwoju, poprzez pokrycie kosztów:

 • wynagrodzenia dla specjalisty opracowującego i realizującego ewaluację projektu, w tym zakupu narzędzi badawczych, rozszerzenia zatrudnienia kadry lekarskiej i psychologiczno - pedagogicznej, zajmującej się diagnostyką w Ośrodku Fundacji Synapsis, w tym zakup mebli, pomocy terapeutycznych, testów psychologicznych,
 • wynagrodzenie za opracowanie merytoryczne elektronicznych wersji ankiet, procedur dla specjalistów, wdrażających program przesiewowego wykrywania autyzmu u niemowląt i małych dzieci, wynagrodzenia za opracowanie merytoryczne materiałów informacyjno-edukacyjnych i ich dystrybucji, uruchomienia interaktywnego serwisu dla rodziców, lekarzy i innych specjalistów zajmujących się dziećmi w pierwszych etapach ich życia oraz przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej,
 • wynagrodzenia za opracowanie merytoryczne modułów szkoleniowych oraz osób prowadzących szkolenia dla rodziców, lekarzy i specjalistów zajmujących się dziećmi w pierwszych latach życia,
 • wynagrodzenia dla osób organizujących i realizujących spotkania na rzecz powszechnego wprowadzenia badań przesiewowych, w tym opracowania i dystrybucji materiałów informacyjnych,
 • organizacji konferencji podsumowującej I etap realizacji programu,

według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 91 1600 1169 0003 0132 3566 4161,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „POMOC”, na numer 73 565 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 3,00 zł plus VAT.

Zdjęcie dokumentu 455/2013

Decyzja 455 została zmieniona poprzez uzupełnienie formy zbiórki

Zdjęcie dokumentu zmieniającego decyzję 455/2013

Decyzja 455 została kilkukrotnie zmieniona poprzez uzupełnienie listy przedmiotów na sprzedaż:

Zdjęcie dokumentu zmieniającego decyzję 455/2013 (I)

Zdjęcie dokumentu zmieniającego decyzję 455/2013 (II)

Zmiana decyzji 455/2013 decyzją 242/2014

Treść: Zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 455/2013 z dnia 18 listopada 2013r., zmienioną decyzją Nr 490/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r., zezwalającą Fundacji Synapsis z siedzibą w Warszawie (ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „- zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników”.

Zdjęcie dokumentu 242/2014

Decyzja 453/2013 dla Fundacji „Wspólna Droga” – United Way Polska

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Wspólna Droga” – United Way Polska z siedzibą w Warszawie (ul. Kinowa 19 lok. U-1, 04-030 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 5 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na wsparcie osób chorych i z niepełnosprawnością w ramach programu społecznego Fundacji „Pokonaj Kryzys”: finansowanie świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych, zakupu lekarstw i środków medycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, transportu chorego, noclegu i transportu opiekunów podopiecznego, towarzyszących mu w szpitalu lub podczas rehabilitacji, dożywiania i zakupu artykułów spożywczych do zaleconej diety, zakupu pomocy naukowych w przypadku orzeczenia o indywidualnym nauczaniu, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 29 1030 1582 0000 0005 0102 1105.

Zdjęcie dokumentu 453/2013

Decyzja 452/2013 dla Fundacji „Gwiazda Nadziei”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Gwiazda Nadziei” z siedzibą w Katowicach  (ul. H. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice) na podstawie wniosku z dnia 8 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 5 grudnia 2013 r. do 4 grudnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i protez dla osób niepełnosprawnych, leków, odżywek, witamin, środków opatrunkowych, środków pielęgnacyjnych, pampersów, szczepionek, badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich, kosztów przejazdu osób chorych i ich opiekunów do placówek opieki medycznej,pobytu w placówkach opieki medycznej opiekunów towarzyszących osobie chorej,zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych wraz z kosztami podróży do placówek, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 452/2013

Decyzja 451/2013 dla Stowarzyszenia „SOS Beagle”

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu „SOS Beagle” z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 165 lok. 22, 60-322 Poznań), na podstawie wniosku z dnia 8 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 17 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, krzywdzonym, niechcianym psom rasy Beagle oraz w typie rasy, zapewnienie im schronienia, niezbędnego leczenia i opieki, według rodzaju wydatków wyszczególnionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 30 1050 1520 1000 0090 8001 1498,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, ustawianych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: karmy, smyczy, obroży, kagańców, legowisk, klatek do transportu psów, koców, kołder, środków leczniczych, opatrunkowych, lekarstw, środków przeciw pasożytom.

Zdjęcie dokumentu 451/2013

Decyzja 449/2013 dla Fundacji Dziecięca Fantazja

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Dziecięca Fantazja z siedzibą w Warszawie (ul. Kickiego 1, 04-373 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 14 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 22 listopada 2013  r. do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację marzeń chorych dzieci poprzez sfinansowanie wyjazdu w góry i nad morze, sfinansowanie wyjazdu marzeń, a zwłaszcza gdy celem jest spotkanie z najbliższą rodziną, realizację dziecięcych pasji, tj. sfinansowanie wydania tomiku wierszy, opowiadań, zakupu mikroskopu, książek/encyklopedii, skutera, roweru, aparatu fotograficznego, keyboardu, gitary, jak również spotkania z ulubionym aktorem, zespołem muzycznym lub odwiedzenie planu filmowego serialu, zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki i rozwoju dzieckaw warunkach domowych i szpitalnych, zakup zabawek, książek i gier, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 84 1930 1523 2310 0345 8400 0002,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „MARZENIE”, na numer 7272 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej, przy czym koszt jednej wiadomości wynosi 2 zł, plus VAT, z tego organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2 zł, a kwotę 0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 449/2013

Decyzja 448/2013 dla Fundacji „Cor Bonum – Dar Serca”

Treść decyzji: stwierdzam wygaśnięcie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 325/2013 z dnia 4 września 2013 r. pozwalającej Fundacji „Cor Bonum – Dar Serca” z siedzibą w Działdowie (Al. Parkowa 10 13-200 Działdowo), na przeprowadzenie w terminie do 15 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie dokumentu 448/2013

Decyzja 446/2013 dla Stowarzyszenia Dog Rescue

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Dog Rescue z siedzibą w Wieliczce (ul. Lednica Górna 30, 32-020 Wieliczka) na podstawie wniosku z dnia 4 listopada  2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zakup kojców i bud, opłacenie pobytu w hotelach i wyżywienie zwierząt, szczepień, leczenia, kastracji zwierząt, w tym pokrycie kosztów paliwa niezbędnego do transportu zwierząt  będących pod opieką Stowarzyszenia, organizację spotkań edukacyjnych w zakresie opieki, humanitarnego traktowania, zapobiegania bezdomności i adopcji zwierząt, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 06 1090 1665 0000 0001 2222 0979,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 446/2013

Decyzja 445/2013 dla Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie (ul. Sucha 3, 03-649 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 8 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 5 grudnia 2013 r. do 4 grudnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację bezpłatnych badań profilaktycznych pod kątem nowotworów jamy ustnej, przygotowanie, zakup i druk materiałów informacyjnych na temat profilaktyki nowotworów jamy ustnej dla lekarzy i pacjentów, zakup specjalnych octów oraz innych testów diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach przesiewowych pod kątem nowotworów jamy ustnej, organizację wykładów dla lekarzy na temat rozpoznawania zmian nowotworowych, sposobów prowadzenia badań pod kątem wykrywania nowotworów jamy ustnej oraz prawidłowych zasad profilaktyki, w następujących formach:

 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 445/2013

Decyzja 444/2013  z wniosku Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon

Treść decyzji: umorzenie postępowania z wniosku Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon  (ul. Staffa 34 lok. 18, 01-884 Warszawa) z dnia 18 października 2013 r., w sprawie udzielenia pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 444/2013

Decyzja 443/2013 dla Hospicjum dla Kotów Bezdomnych

Treść decyzji: pozwalam Hospicjum dla Kotów Bezdomnych z siedzibą w Toruniu (ul. Broniewskiego 53 D lok. 51, 87-100 Toruń) na podstawie wniosku z dnia 18 października 2013 r., uzupełnionego 12 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 listopada 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie opieki weterynaryjnej, sprzętu weterynaryjnego, leków, karmy, żwirku, akcesoriów dla kotów bezdomnych i uratowanych od bezdomności oraz wydawnictwa ulotek, broszur i plakatów w ramach edukacji w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 43 1060 0076 0000 3300 0077 2972,
 • sprzedaży przedmiotów

Zdjęcie dokumentu 443/2013

Decyzja 441/2013 dla Fundacji Równi wśród Równych

Treść decyzji: pozwalam Fundacji  Równi wśród Równych z siedzibą w Warszawie  (ul. Kopernika 30, 00-950 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 23 października 2013 r., uzupełnionego 7 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 listopada 2013 r. do 25 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu wózka inwalidzkiego, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 54 87 69 0002 0680 1632 2000 0020 .

Zdjęcie dokumentu 441/2013

Decyzja 440/2013 dla Fundacji  Czerwone  Noski  Klown  w  Szpitalu

Treść decyzji: pozwalam Fundacji  Czerwone  Noski  Klown  w  Szpitalu  z  siedzibą  w  Warszawie  (Al.  Szucha  13  lok.  15, 00- 580 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 21 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 listopada 2014 r. zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na projekt clowningu medycznego, polegającego na regularnych wizytach przeszkolonych aktorów na oddziałach szpitalnych, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia artystów wizytujących w szpitalu, zakupu rekwizytów i akcesoriów aktorskich, podarunków dla dzieci i dorosłych pacjentów, szkoleń i warsztatów dla aktorów, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 89 1240 6292 1111 0010 5270 8472 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników na terenie m.st. Warszawy w Hotelu Polonia przy Al. Jerozolimskich.

Zdjęcie dokumentu 440/2013

Decyzja 439/2013 dla Polskiego Czerwonego Krzyża

 Treść decyzji: pozwalam Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z siedzibą w Warszawie (ul.   Mokotowska   14, 00-561 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 12 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc poszkodowanym w wyniku tajfunu Haiyan na Filipinach w zakresie zakupu żywności, wody, środków sanitarnych, odzieży, namiotów oraz wsparcia psychologicznego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 64 1160 2202 0000 0002 5023 5887,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

Zdjęcie dokumentu 439/2013

Decyzja 438/2013 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie (ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 12 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc humanitarną ofiarom tajfunów na Filipinach, w Wietnamie i Somalii, w zakresie zapewnienia dostępu do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, opieki medycznej, dostępu do żywności, schronienia oraz zabezpieczenia przedmiotów niezbędnych do życia, według rodzaju działań przedstawionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 16 1060 0076 0000 3310 0016 1160,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc mieszkańcom Filipin, Wietnamu i Somalii

Decyzja 437/2013 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji „Pomoc dla Natalii”

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji „Pomoc dla Natalii”  z siedzibą w Korfantowie (Rynek 10, 48-317 Korfantów) na podstawie wniosku z dnia 29 października 2013 r., uzupełnionego 9 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Komitetu na leczenie naczyniaka wewnątrz rdzenia kręgowego w specjalistycznej klinice patologii rdzenia kręgowego we Francji, w tym pokrycie kosztów rehabilitacji, zakupu leków, środków higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, przedmiotów ułatwiających poruszanie się i funkcjonowanie w życiu codziennym,  dojazdu do miejsc leczenia oraz innych wydatków niezbędnych w procesie leczenia, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów [...]

Zdjęcie dokumentu 437/2013

Decyzja 436/2013 dla Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci – UNICEF

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 12 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 13 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na akcję humanitarną UNICEF na Filipinach w związku ze skutkami tajfunu Haiyan w zakresie ochrony zdrowia, higieny, dostępu do żywności, wody, urządzeń sanitarnych, ochrony dzieci i edukacji, według rodzaju działań przedstawionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 28 1020 1026 0000 1902 0203 5434,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 436/2013

Decyzja nr  436/2013 dla Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci UNICEF

Treść decyzji: pozwalam na na przeprowadzenie w terminie od 13 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na akcję humanitarną UNICEF na Filipinach w związku ze skutkami tajfunu Haiyan w zakresie ochrony zdrowia, higieny, dostępu do żywności, wody, urządzeń sanitarnych, ochrony dzieci i edukacji, według rodzaju działań przedstawionych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 28 1020 1026 0000 1902 0203 5434,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane za granicą, zasilą główny fundusz UNICEF w Nowym Jorku, z którego będą wydatkowane na pomoc ofiarom tajfunu na Filipinach.

Zdjęcie decyzji 436/2013

Decyzja 434/2013 dla Fundacji Pomocy Zwierzętom „Bono”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pomocy Zwierzętom „Bono” z siedzibą w Gdańsku  (ul. Wielkie Młyny 16, 80-849 Gdańsk) na podstawie wniosku z dnia 11 października 2013 r., uzupełnionego 4 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej, w tym zbiórki publicznej na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc zwierzętom, poprzez pokrycie kosztów kastracji, sterylizacji, leczenia, wyżywienia, zabiegów pielęgnacyjnych oraz przechowywania psów w hotelach dla zwierząt, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbierania darów w naturze w postaci: karmy, środków pielęgnacyjnych dla zwierząt, smyczy, zabawek, legowisk.

Zdjęcie dokumentu 434/2013

Decyzja 433/2013 dla Fundacji Motocykliści Dzieciom

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Motocykliści Dzieciom z siedzibą w Nadarzynie (ul. Narcyzowa 12, 05-830 Nadarzyn) na podstawie wniosku z dnia 4 października 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 5 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 7 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie kursów i egzaminów na prawo jazdy kategorii B dla podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz organizację charytatywnych imprez o motoryzacyjnym charakterze dla dzieci przebywających w Domach Dziecka i szpitalach onkologicznych na terenie Polski, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 62 1240 6410 1111 0010 5315 2595,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 433/2013

Decyzja 432/2013 dla Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce”

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu „Duże Różowe Słońce” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (ul. Sienkiewicza 51, 89-400 Sępólno Krajeńskie), na podstawie wniosku z dnia 30 września 2013 r., uzupełnionego 5 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 kwietnia  2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wyposażenie sali szkoleniowej dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego, poprzez pokrycie kosztów zakupu mebli, sprzętu nagłaśniającego, rzutnika, ekranu oraz sprzętu multimedialnego, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 72 8162 0003 0000 5513 2000 0070.

Zdjęcie dokumentu 432/2013

Decyzja 431/2013 dla Stowarzyszenia Dygnitas Dolentium

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Dygnitas Dolentium z siedzibą w Nowym Targu (ul. Gorczańska 26, 34-400 Nowy Targ) na podstawie wniosku z dnia 21 października 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 5 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup łóżek medycznych, materaców przeciwodleżynowych, wsparcie jednorazową pomocą finansową chorych na SLD/MND w terminalnym stanie choroby w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.
 • sprzedaży cegiełek wartościowych

Zdjęcie dokumentu 431/2013

Decyzja 430/2013 dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni”

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni” z siedzibą w Warszawie  (ul. Dembowskiego 7 lok. 49, 02-784 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 4 listopada 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 16 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej, w tym zbiórki publicznej na terenie Chrześcijańskiej Szkoły i Przedszkola Daniel w Warszawie w dniach od 25-29 listopada 2013 r.,z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie akcji „Gwiazdka dla każdego dziecka”, poprzez przygotowanie paczek z prezentami dla dzieci z najuboższych rodzin z dzielnicy m. st. Warszawy Ursynów, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 62 1240 6218 1111 0010 4773 4730 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: o nominale 50 złotych w ilości 100 szt., o łącznej wartości 5 000 złotych,o nominale 100 złotych w ilości 50 szt., o łącznej wartości 5 000 złotych,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich na terenie m.st. Warszawy,
 • zbiórki  darów  rzeczowych na terenie m.st. Warszawy w postaci artykułów papierniczych, zabawek, słodyczy oraz  artykułów kosmetycznych.

Zdjęcie dokumentu 430/2013

Decyzja 429/2013 dla Fundacji „Książka na Kresy”

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Książka na Kresy” z siedzibą w Sulejowie (ul. Zamkowa 61, 97-330 Sulejów) na podstawie wniosku z dnia 12 września 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 4 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na opracowanie, zredagowanie i wydanie podręcznika do nauki języka polskiego dla dzieci polskiego pochodzenia, zamieszkałych na terenie Republiki Białorusi, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 83 2490 0005 0000 4600 8797 9484,
 • sprzedaży książek w ilości 69 szt., wyszczególnionych we wniosku, na podstawie którego udzielono niniejszego pozwolenia, w cenie wywoławczej 5 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 429/2013

Zmiana decyzji 429/2013 decyzją 28/2014

Treść zmiany: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 429/20 13 z dnia 5 listopada 2013 r., zezwalającą Fundacji „Książka na Kresy” z siedzibą w Sulejowie      (ul. Zamkowa 61, 97-330 Sulejów) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że listę przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży zastępuję wpisem:„sprzedaży książek w ilości 177 szt., wyszczególnionych w postępowaniu administracyjnym dotyczącym prowadzenia niniejszej zbiórki publicznej, w cenie wywoławczej 5 zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 28/2014

 

Decyzja 428/2013 dla Fundacji „Piastun – Wyrównywanie Szans”

 [...] pozwalam Fundacji „Piastun – Wyrównywanie Szans” z siedzibą w Zabrzu (ul. Wolności 293, 41-800 Zabrze) na podstawie wniosku z dnia 4 listopada 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 12 listopada 2013 r. do 12 listopada 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków i darów rzeczowych na wyrównywanie szans podopiecznych Fundacji: finansowanie zabiegów, operacji i badań medycznych, leczenie, rehabilitację, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, edukację i poprawę bytu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 78 2030 0045 1110 0000 0246 2210,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów – rękodzieł, w drodze aukcji bez ceny minimalnej [...]
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: zabawek, książek, gier planszowych i artykułów piśmienniczych. [...]

Zdjęcie dokumentu 428/2013

Decyzja 428/2013 dla Fundacji „Piastun – Wyrównywanie Szans” została zmieniona poprzez uzupełnienie listy przedmiotów na sprzedaż.

Zdjęcie dokumentu zmieniającego decyzję 428/2013

Decyzja 427/2013 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem (os. Harenda 12a; 34-500 Zakopane), na podstawie wniosku z dnia 25 października 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na remont Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem na Harendzie poprzez pokrycie wydatków związanych z renowacją grobowca poety, w formie sprzedaży cegiełek wartościowych.

Zdjęcie dokumentu  427/2013

Decyzja 426/2013 dla Stowarzyszenia Sztukater

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Sztukater z siedzibą we Wrocławiu (ul.  Legnicka 65, 54-206 Wrocław) na podstawie wniosku z dnia 10 października 2013 r., uzupełnionego 31 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc domom dziecka, placówkom oświatowym i kulturowym, hospicjom, organizacjom zajmującym się walka z wykluczeniem społecznym, poprzez: zakup urządzeń multimedialnych, mebli oraz przystosowanie sal dla osób niepełnosprawnych, przekazanie zebranych darów rzeczowych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 03 1160 0002 0000 0002 2944 5132,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbierania darów w naturze w postaci: książek, artykułów papierniczych, biurowych, szkolnych, zabawek, gier planszowych i multimedialnych, sprzętu sportowego, biurowego i elektronicznego,  instrumentów muzycznych, wyposażenia pomieszczeń.

Zdjęcie dokumentu 426/2013

Decyzja 425/2013 dla Fundacji Albatros

Treść decyzji: Fundacji Albatros  z siedzibą w Bukwałdzie 45A (Bukwałd 45A, 11-001 Dywity) na podstawie wniosku z dnia 10 października 2013 r., uzupełnionego 31 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, poprzez: pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji zwierząt, zakup sprzętu niezbędnego do profesjonalnej diagnostyki zwierząt,
pokrycia kosztów rozbudowy i remontu ww. Ośrodka, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 06 8857 002 3011 0156 6309 0007,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 425/2013

Decyzja 424/2013 dla Fundacji Dzieci i Rodzin Ubogich

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Dzieci i Rodzin Ubogich z siedzibą w Tczewie (ul. Saperska 11 lok. 23, 83-110 Tczew) na podstawie wniosku z dnia 21 października 2013 r., uzupełnionego 29 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 listopada 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na przeprowadzenie niezbędnych remontów mieszkań rodzin ubogich, wielodzietnych w ramach programu „Pomaluj Mój Świat”, stypendia i nagrody dla zdolnych, niezamożnych i zaangażowanych społecznie uczniów oraz zebranych darów rzeczowych na rzecz potrzebujących pomocy dzieci z województw, na terenie których zbiórka darów będzie przeprowadzona, według zasad i rodzaju działań, przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia,
w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 81 1020 1909 0000 3802 0160 8942,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: odzieży, obuwia, zabawek, obuwia, sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności, ziemiopłodów, mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego i opału.

Zdjęcie dokumentu 424/2013

Zmiana decyzji 424/2013 decyzją 27/2014

Treść zmiany: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 424/2013 z dnia 4 listopada 2013 r., zezwalającą Fundacji Dzieci i Rodzin Ubogich z siedzibą w Tczewie
(Ul. Saperska 11 lok. 23, 83-l 10 Tczew) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do wpisu określającego cel prowadzenia zbiórki dodaję wpis:
„- oraz na zakup żywności, słodyczy, środków czystości i higieny osobistej, artykułów szkolnych, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, opału, odzieży, obuwia, pokrycie kosztów obiadów w szkole, wyprawek dla noworodków”.

Zdjęcie dokumentu 27/2014

 

Decyzja 423/2013-umorzenie postępowania z wniosku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Treść decyzji: umarzam postępowanie z wniosku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie (ul. Krakowskie przedmieście 64, 00-322 Warszawa) z dnia 10 lipca 2013 r., uzupełnionego 10 października 2013 r. w sprawie udzielenia pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 423/2013

Decyzja 422/2013 dla Fundacji – My Razem

Treść decyzji: pozwalam Fundacji – My Razem z siedzibą w Obornikach Śląskich  (ul. Sikorskiego 42, 55-120 Oborniki Śląskie) na podstawie wniosku z dnia 21 października 2013 r., uzupełnionego 25 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 20 listopada 2013 r. do 1 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym we wrocławskich szkołach i gimnazjach oraz na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, z przeznaczeniem zebranych darów i środków na przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych rodzinom na Białorusi, w ramach Akcji Charytatywnej „Rodzina – rodzinie. My razem”, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 72 1090 2457 0000 0001 2209 8810,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 9.750,
 • 20 zł w ilości 50 sztuk na kwotę 1000 zł,
 • 50 zł w ilości 50 szt. na kwotę 2500 zł,
 • 125 zł w ilości 50 szt. na kwotę 6250 zł,
 •  zbiórki darów rzeczowych: artykułów szkolnych, zabawek, słodkich prezentów, kawy, herbaty, kakao, artykułów kosmetycznych, ozdób świątecznych [...]

Zdjęcie dokumentu 422/2013

Decyzja 421/2013 dla Stowarzyszenia „Szansa”

 Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu „Szansa” z siedzibą w Oświęcimiu  (ul. Więźniów Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim) na podstawie wniosku z dnia 24 września 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 25 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych funduszy na rzecz wsparcia finansowego prowadzonych przez Stowarzyszenie specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci: Świetlicy Terapeutycznej i Socjoterapeutycznej: pokrycie kosztów czynszu, mediów, wyżywienia dzieci, zakupu środków czystości, wyposażenia apteczki, zajęć specjalistycznych oraz pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, biletów wstępu, noclegów dla podopiecznych i kadry w ramach organizacji wycieczek, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 46 1240 1170 1111 0010 0674 9953,
 • dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu 421/2013

Decyzja 420/2013 dla Fundacji Dwa Plus Cztery

 Treść decyzji: pozwalam „Fundacji Dwa Plus Cztery” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Sienkiewicza 40 lok. 15, 50-335 Wrocław), na podstawie wniosku z dnia 26 września 2013 r., uzupełnionego 29 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na: przygotowanie i przeprowadzenie skutecznej adopcji 40 psów nieadopcyjnych z Wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz 30 psów interwencyjnych poprzez pokrycie kosztów leczenia weterynaryjnego, zakupu karmy, opłacenia domów tymczasowych, szkolenia uspołeczniającego i warunkującego skuteczna adopcję, opiekę nad starszymi bezdomnymi psami poprzez sfinansowanie pomocy seniorom w codziennej opiece nad psem, pokrycie kosztów dopłat do zakupu karmy, leczenia, ewentualnych opłat za dom zastępczy, sfinansowanie projektu oraz biznesplanu (harmonogramu) realizacji projektu Przytuliska, które będzie prowadzone przez Fundację na terenie udostępnionym przez darczyńcę, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 82 2490 0005 0000 4600 6156 8148,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

Zdjęcie dokumentu 420/2013

Decyzja 419/2013 dla Fundacji Energia dla Europy

Treść decyzji: pozwalam  Fundacji Energia dla Europy z siedzibą w Warszawie (ul. Chocimska 31 lok. 15, 00-791 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 29 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej książek w języku polskim w celu ich nieodpłatnego przekazania Polonii na Białorusi i Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 419/2013

Zmiana decyzji 419/2013 decyzją 11/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 419/2013 z dnia 30 października 2013 r., zezwalającą Fundacji Energia dla Europy z siedzibą w Warszawie
(ul. Chocimska 31 lok. 15, 00-791 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w ten sposób, że wpis określający termin zakończenia zbiórki zastępuję wpisem „w terminie do 31 stycznia 2014 r.”

Zdjęcie dokumentu 11/2014

Decyzja 418/2013 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich z siedzibą w Przemyślu (ul. Grodzka 6 lok. 1, 37-700 Przemyśl) na podstawie wniosku z dnia 20 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 29 listopada 2013 r. do 6 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie województwa podkarpackiego, z przeznaczeniem zebranych darów rzeczowych na wsparcie dzieci z polskich, ubogich rodzin zamieszkałych w rejonie Mościsk z okazji Dnia Świętego Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia, w formie zbiórki ofiar w naturze w postaci artykułów spożywczych, książek, zabawek, pomocy szkolnych i sprzętu elektronicznego.

Zdjęcie dokumentu 418/2013

Decyzja 415/2013 dla Caritas Diecezji Ełckiej

Treść decyzji: pozwalam Caritas Diecezji Ełckiej z siedzibą w Ełku (ul. 3-go Maja 10, 19-300 Ełk), na podstawie wniosku z dnia 15 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa warmińsko–mazurskiego i podlaskiego,z przeznaczeniem zebranych środków na funkcjonowanie i doposażenie Domu Samotnej matki i Dziecka w Ełku, zebranej żywności dla osób najuboższych, chorych, bezrobotnych, bezdomnych na terenie Diecezji Ełckiej oraz na rzecz wsparcia placówek zajmujących się pomocą osobom ubogim, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki żywności.

Zdjęcie dokumentu 415/2013

Decyzja  Nr 414 /2013 dla Stowarzyszenia Komitet Ochrony Praw Dziecka

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 9 października 2013 r., uzupełnionego  24 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 4 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych funduszy na rzecz dofinansowania kompleksowej pomocy dzieciom, podopiecznym Komitetu i ich rodzinom: interwencji, mediacji, porad psychologicznych, pedagogicznych, terapii, w zakresie pokrycia kosztów wynagrodzeń i zakupu pomocy do zajęć i terapii, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 414/2013

Decyzja nr 413/2013 dla Fundacji „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów

Treść decyzji: pozwalam na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych funduszy na leczenie i rehabilitację dwóch podopiecznych Fundacji, mieszkanek Gminy Korfantów, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 08 8905 1010 2002 0101 8888 0003,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane w kraju i za granicą, w Republice Francuskiej.

Zdjęcie  dokumentu 413/2013 

Decyzja nr 412/2013 dla Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 października 2013 r., uzupełnionego 22 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 4 listopada 2013 r. do 4 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów: dokończenia budowy, wykończenie i wyposażenie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Chorych na stwardnienie rozsiane oraz wyposażenie Hospicjum dla dorosłych, organizacji imprezy „Zostań Świętym Mikołajem”, poprzez zakup nagród dla osób niepełnosprawnych oraz organizacji wycieczek krajoznawczych dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego im. Fundacji Polsat, wyżywienia, utrzymania psów i koni, z którymi prowadzona są zajęcia w Ośrodku Hipoterapii i Dogoterapii dla podopiecznych Fundacji, dowożenia opieki medycznej do Hospicjum Domowego dla dzieci im. Chrystusa Króla i Hospicjum dla dorosłych im. Chrystusa Króla, poprzez zakup paliwa do samochodu,

 • w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 62 1240 4748 1111 0010 5380 9994.

Zdjęcie dokumentu 412/2013

Decyzja nr 411/2013 dla Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom

Treść decyzji: pozwalam na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na: pokrycie kosztów diagnostyki i leczenia dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym dzieci obcokrajowców, sfinansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do użytku domowego, w części nierefundowanej przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego lub PEFRON, pokrycie kosztów pobytu rodziców lub prawnych opiekunów w przyszpitalnym hotelu lub na oddziale szpitalnym w przypadku, gdy pobyt ten będzie konieczny ze względów medycznych, pokrycie kosztów zakupu środków farmaceutycznych, środków i sprzętu medycznego, zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży lub specjalnego wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chore dziecko oraz kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna na wizyty lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 96 1160 2202 0000 0000 7320 1872.

 Zdjęcie dokumentu: 411/2013

Decyzja nr 410/2013 dla Fundacji „Jak pies z kotem”

Treść decyzji: Pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do 1 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt w Polsce, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 71 2490 0005 0000 4600 6580 7925.

Zdjęcie dokumentu 410/2013

Decyzja nr 409/2013 dla Fundacji Jagoda im. Jagody Pachota

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 30 września 2013 r., uzupełnionego 21 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznych Fundacji, którzy zostali dotkliwie poparzeni wybuchem rozpuszczalnika, poprzez pokrycie kosztów rehabilitacji, zakupu leków, maści rewitalizujących, odzieży uciskowej oraz pomocy psychologa i refundacji specjalistycznych operacji, poprawiających sprawności fizyczną, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 34 1240 1994 1111 0010 4500 6806,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 409/2013

Decyzja nr 408/2013 dla Fundacji „Dziecięcy Kolory Świat Marzeń” z siedzibą w Tychach

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 lipca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 10 października 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • zakup niezbędnej żywności, odzieży, finansowanie wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, finansowanie pobytu dzieci i młodzieży w ośrodkach edukacyjnych i edukacyjno–medycznych w ramach pomocy na rzecz rodzin wielodzietnych oraz osób w trudnej sytuacji materialnej,
 • organizację spotkań integracyjnych niepełnosprawnych małoletnich ze zdrowym społeczeństwem w ramach przeprowadzania zabaw w dni szczególne dla małoletnich, jak Dzień Dziecka, Wigilia,
 • finansowanie operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków medycznych oraz higienicznych dla osób potrzebujących,
 • w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zobowiązuje się Zarząd Fundacji do sukcesywnego i systematycznego nadsyłania sprawozdań ze zbiórki publicznej, obejmujących maksymalnie okres kolejnych 3 miesięcy, w terminie do 14 dni  od daty zamykającej dany okres objęty sprawozdaniem.

Zdjecie decyzji 408/2013

Decyzja 407/2013 dla Fundacji Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 15 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych funduszy na realizację programów Fundacji:

 • ogólnokrajowego programu profilaktycznych badań ultrasonograficznych u dzieci w ramach projektu „NIE nowotworom u dzieci”,
 • programu Pokoju Rodzinnego, oddanego do użytku rodziców i opiekunów dzieci leczonych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu,
 • programu szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci,
 • programu budowy Domu Ronalda McDonalda przy szpitalu dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu dla rodziców dzieci chorych na nowotwory,

według rodzaju działań i wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie niniejszego  pozwolenia, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie decyzji 407/2013 

Decyzja 405/2013 dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Dar” z siedzibą w Gdańsku

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 9 września 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 21 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 października 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych darów rzeczowych na rzecz domów dziecka, rodzin niezamożnych, osób samotnych i potrzebujących, wskazanych przez Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz zebranych środków na ufundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarach wiejskich, pokrycie kosztów dożywiania w szkołach dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, zakup nagród szkolnych dla dzieci, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 98 1160 2202 0000 0002 4630 4738,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: ręczników, obrusów, odzieży, pościeli, zabawek, obuwia, pasków, artykułów szkolnych i przemysłowych, książek.

Zdjęcie decyzji 405/2013 

Decyzja nr 404/2013 dla Fundacji Jana Pietrzaka „Towarzystwo Patriotyczne” z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 20 września 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 17 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 10 listopada 2013 r. do 9 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na popieranie twórczości patriotycznej, poprzez pokrycie kosztów: ufundowania nagród dla artystów przyczyniający się w sposób szczególny do rozwoju kultury narodowej oraz nagród w konkursach wiedzy z zakresu historii Polski, organizacji konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, koncertów muzycznych i występów scenicznych służących upamiętnieniu wydarzeń z historii Polski i promocji postaw patriotycznych, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie decyzji 404/2013 

Decyzja 403/2013 dla Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2013 z siedzibą w Lublinie

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 15 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 18 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również w urzędach administracji publicznej, na terenie szkół i placówek oświatowych, z przeznaczeniem zebranych darów rzeczowych dla dzieci potrzebujących pomocy, z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych, podopiecznych domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, placówek szkolno–wychowawczych, w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci: odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, opału, przedmiotów gospodarstwa domowego.

Zdjęcie decyzji  403/2013 

Decyzja 401/2013 dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Kielcach

Treść decyzji: pozwalam na przeprowadzenie w terminie  od 30 października do 3 listopada 2013 r. zbiórki publicznej na cmentarzach na terenie miasta Kielce, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup wełny mineralnej i ocieplenie poddasza  budynku  w Medenicach, w którym odbywają się lekcje religii i języka polskiego oraz na pomoc indywidualną lub zorganizowanie wspólnej wieczerzy wigilijnej dla samotnych, starszych Polaków przez zakonnice w Katedrze Lwowskiej, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich. Zebrane ofiary mogą być zużyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na Ukrainie.

 Zdjęcie decyzji 401/2013

Decyzja nr 400/2013 dla Społecznego Komitetu Poznaniacy Rossie i …

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 29 września 2013 r., uzupełnionego ostatecznie  15 października 2013 r., na przeprowadzenie zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na wykonanie prac renowacyjnych na dachu kaplicy Jasieńskich na cmentarzu na Rossie w Wilnie, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich, w dniu 1 listopada 2013 r. na terenie miasta Poznań,
 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 77 2030 0045 1110 0000 0279 0670,

w terminie od 1 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

         Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą, w Republice Litewskiej.

Zdjęcie decyzji 400/2013

Decyzja nr 399/2013 dla Matio Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 25 września 2013 r., uzupełnionego 16 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 29 października 2013 r. do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom i dorosłym chorym na mukowiscydozę, poprzez: pokrycie kosztów zakupu leków odżywek wysokokalorycznych, suplementów diety oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych, dofinansowania indywidualnych turnusów rehabilitacyjnych dla chorych oraz wyprawek szkolnych i paczek okolicznościowych dla dzieci, zakup wyposażanie sal szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego do szpitali, opiekujących się chorymi, wynagrodzenie fizjoterapeutów i dietetyków opiekujących się chorymi w ramach Wyjazdowych Zespołów Muko Komplet Matio, pokrycie kosztów wynajmu sali i zakupu kawy, herbaty na spotkania edukacyjne w ramach kampanii  społecznej Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 53 1240 4432 1111 0000 4721 6031,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie decyzji 399/2013

Decyzja 398/2013 dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Wysokogórskiego w Katowicach

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 25 września 2013 r., uzupełnionego 16 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 29 października 2013 r. do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na projekt i budowę pomnika Klubu Wysokogórskiego w Katowicach o nazwie „kolegom, którzy w górach pozostali na zawsze…”,  w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 90 2130 0004 2001 0449 9604 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie decyzji 398/2013

Decyzja 397/2013 dla Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Treść decyzji: pozwalam na przeprowadzenie  w terminie od 10 listopada 2013 r. do 9 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, lubelskiego, z przeznaczeniem zebranych środków na wymianę pokrycia dachu i rekonstrukcję drewnianego płotu wokół starego, drewnianego, krytego strzechą domu rodzinnego Wincentego Witosa w Wierzchosławicach,w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 79 1540 1203 2001 4270 3956 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie decyzji 397/2013

Decyzja 396/2013 dla Komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej z siedziba w Oleśnicy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 października 2013 r., uzupełnionego 16 października 2013 r., na przeprowadzenie 1 listopada 2013 r. zbiórki publicznej na terenie cmentarzy komunalnych w Oleśnicy, z przeznaczeniem zebranych środków na odbudowę obiektów sakralnych i porządkowanie cmentarza w Budzanowie, powiat Trembowla na Ukrainie, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich. Zebrane środki mogą być rozdysponowane za granicą, na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie decyzji 396/2013

Decyzja 395/2013 dla Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 7 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 18 listopada do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dostosowanie powierzchni magazynowych do wymogów HACCP w zakresie zakupu sprzętu do przechowywania żywności: chłodni, mroźni, wózków widłowych i samochodów – chłodni, w formie wysyłania wiadomości tekstowych typu sms, hasło „Pomagam” na numer 75365 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 6,15 zł z VAT, z czego na cel zbiórki organizator otrzyma kwotę 5 zł, a kwotę podatku VAT wynoszącą 1,15 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 395/2013

Decyzja 394/2013 dla Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci – UNICEF

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 października 2013 r., uzupełnionego 15 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 28 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz programu szczepień dzieci i kobiet w wieku rozrodczym w Sierra Leone, poprzez pokrycie kosztów: zakupu, dostarczenia i instalacji, części znamiennych urządzeń chłodniczych na baterie słoneczne do przechowywania szczepionek, w tym instalacji systemu chłodniczego oraz systemów monitorowania temperatury przechowywania szczepionek,  zakupu i dostarczenia szczepionek, monitorowania, ewaluacji programu szczepień, wynagrodzenia, kosztów transporty i diety specjalistów w ramach realizacji programu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 41 1020 1013 0000 0702 0005 9055,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane za granicą, zasilą główny fundusz UNICEF w Nowym Jorku, następnie będą wydatkowane w Republice Sierra Leone.

Zdjęcie dokumentu 394/2013

Decyzja 393/2013 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich z siedzibą w Przemyślu

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 20 września 2013 r., uzupełnionego 14 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do 2 listopada 2013 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Przemyśl, z przeznaczeniem zebranych środków na prace remontowo-modernizacyjne nagrobków i grobów żołnierzy polskich, pochowanych na Starym Polskim Cmentarzu w Mościskach na Ukrainie oraz ustabilizowanie terenu przy kościele św. Jana Chrzciciela w Mościskach, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich. Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą, na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 393/2013

Decyzja 392/2013 dla Fundacji  „Przyjaciele Braci Mniejszych” z siedzibą w Jabłonnej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 16 września 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 14 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na niesienie pomocy porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom, poprzez: pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej, w tym operacji, kastracji i sterylizacji oraz  zakupu leków, środków higienicznych, bud, legowisk, karmy, organizowanie schroniska poprzez zakup środków odkażających i materiałów budowlanych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 49 8013 0006 2001 0014 0865 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów
 • zbierania darów w naturze w postaci: karmy, żywności, legowisk, posłań dla zwierząt, bud, artykułów pielęgnacyjnych, zabawek dla psów

Zdjęcie dokumentu 392/2013 

Decyzja 389/2013 dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup samochodu pożarniczego i sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 70 9585 0007 0010 0019 7844 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 389/2013 

Decyzja nr 388/2013 dla Fundacji „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Krakowie

Treść decyzji:  na podstawie wniosku z dnia 1 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup leków i materiałów medycznych, zakup i utrzymanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla nieuleczalnie chorych dzieci, zakup i utrzymanie środków transportu dla Hospicjum Domowego dla Dzieci, zapewnienie opieki wyręczającej dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – opieki świadczonej przez wykwalifikowanego opiekuna, pedagoga, nauczyciela na rzecz dzieci i ich zdrowego rodzeństwa, opieki świadczonej przez pielęgniarkę, organizację grup wsparcia dla rodzin dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz rodzin po stracie dziecka – wynagrodzenie dla psychologów, opiekunów, opłacenie wyżywienia i noclegów dla uczestników spotkań, materiałów programowych i pomocy dydaktycznych, przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych promujących ideę hospicyjną, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 388/2013 

Decyzja 387/2013 dla Fundacji Sanctus Nemus z siedzibą w Izbicy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 16 września 2013 r., uzupełnionego 7 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do 30 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych funduszy na edukację ekologiczną w zakresie finansowania wynagrodzeń nauczycieli i trenerów, materiałów dydaktycznych dla uczniów i uczestników lekcji i warsztatów rozwijających świadomość ekologiczną, wynajem sali, materiały edukacyjne i promocyjne typu banery, plakaty, ulotki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 30 2490 0005 0000 4600 3382 9606,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 387/2013 

Decyzja 386/2013 dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 2 października 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 6 grudnia 2013 r. do 15 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego, z przeznaczeniem zebranej i zakupionej żywności dla osób najuboższych oraz placówek, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz biednych i potrzebujących na terenie Diecezji Łomżyńskiej. w formie paczek żywnościowych, żywienia zbiorowego w kuchniach dla ubogich, podczas kolonii, zajęć świetlicowych zorganizowanych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki żywności.

Zdjęcie decyzji 386/2013

Decyzja 385/2013 dla Fundacji Tara – schronisko dla koni z siedzibą w Piskorzynie

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 26 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

z przeznaczeniem zebranych funduszy na finansowanie: remontu pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt, zakupu materiałów do wykonania ogrodzeń, zakupu środków higienicznych, preparatów dezynfekujących i przeciwpasożytniczych, wyżywienia dla zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego w zakresie obsługi zwierząt, wykupu koni, leczenia, sterylizacji, szczepień ochronnych, zakupu leków i urządzeń rehabilitacyjnych dla zwierząt, remontu i zakupu wyposażenia do pomieszczeń, przeznaczonych dla wycieczek, wolontariuszy, młodzieży z ośrodków resocjalizacji, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 31 2030 0045 1110 0000 0276 2980,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: karma dla zwierząt, akcesoria, środki higieniczne, materiały i sprzęt do budowy boksów dla koni, remontów stajni i obiektów Fundacji.

Zdjęcie dokumentu 385/2013

Decyzja nr 371/2013 dla Stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno–Społecznych z siedzibą w Puszczy Mariańskiej

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 17 września 2013 r., uzupełnionego 26 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Stowarzyszenia, chorej na idiomatyczne nadciśnienie płuc,  poprzez pokrycie kosztów zakupu leków, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 97 9297 0005 0335 6413 2004 0003,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,

Zdjęcie dokumentu 371/2013 

Zmiana decyzji 371/2013 decyzją 169/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 371/2013 z dnia 27 września 2013 r., zmienioną decyzją Nr 458/2013 z dnia 19 listopada 2013 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno — Społecznych z siedzibą w Puszczy Mariańskiej (ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że wpis określający obszar prowadzenia zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach”.

Zdjęcie dokumentu 169/2014

Decyzja nr 370/2013 dla Stowarzyszenia „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 23 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 31 października 2013 r. do 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów leczenia, konsultacji lekarskich, w tym transportu związanego z wizytami u specjalistów medycznych, turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu ortez ortopedycznych, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 31 1750 1237 0000 0000 2227 5984.

Zdjęcie dokumentu 370/2013

Decyzja nr 369/2013 dla Fundacji Już Pomagam z siedzibą w Gdańsku

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 29 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 23 września  2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych książek do bezpłatnego przekazywania dzieciom i młodzieży w miejscach użyteczności publicznej, a także do bibliotek szkolnych, szpitali i domów dziecka, w  formie zbiórki książek.

Zdjęcie dokumentu 369/2013

Decyzja nr 368/2013 dla Związku Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 19 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 18 listopada do 31 grudnia 2013 r., na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zbiórki publicznej artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla organizacji i instytucji zajmujących się pomocą rodzinom i osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego, organizowanej za pośrednictwem sieci handlowej, oferującej sprzedaż towarów poprzez witrynę internetową oraz zbiórki darów do specjalnych koszy w punktach handlowych

Zdjęcie dokumentu 368/2013 

Decyzja 367/2013 dla Fundacji „Dziecięcy Uśmiech do Świata” z siedzibą w Bielsku - Białej

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 6 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 4 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na: organizację zabaw integracyjnych dla dzieci, rehabilitację osób niepełnosprawnych, zakup lekarstw, sprzętu i artykułów medycznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, finansowanie zabiegów, operacji, diagnostyki chorób genetycznych, według zasad przyznawania pomocy podopiecznym i rodzaju wydatków, opisanych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 367/2013 

Decyzja 366/2013 dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni

Treść decyzji:  pozwalam na podstawie wniosku z dnia 5 września 2013 r., uzupełnionego 23 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla pierwszego na Pomorzu Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci, poprzez pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz meble, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 66 1240 5354 1111 0010 5312 5166

Zdjęcie dokumentu 366/2013

Decyzja 365/2013 dla Fundacji „Omega Pomagamy” z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 23 września 2013 r., uzupełnionego 25 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 26 września 2013 r. do 26 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Fundacji, chorego na stwardnienie zanikowe boczne,  poprzez pokrycie kosztów operacji, leczenia, rehabilitacji, w tym transportu związanego z zabiegami oraz zakupu wyspecjalizowanego sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 14 1160 2202 0000 0002 4519 9480,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,

Zdjęcie dokumentu 365/2013 

 • Zmiana decyzji - 390/2013 - poprzez zezwolenie na dodanie do wpisu określającego cel zbiórki publicznej sformułowania  „pokrycie kosztów pobytu w Tel Avivie opiekuna podopiecznego Fundacji” oraz "sprzedaży przedmiotów

Zdjęcie dokumentu 390/2013

Decyzja 364/2013 dla Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 28 października 2013 r. do 27 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie m. st. Warszawy, z przeznaczeniem zebranych ofiar na współfinansowanie kosztów utrzymania i renowacji terenu oraz grobów Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, w tym Cmentarza Orląt Lwowskich oraz rekonstrukcji i konserwacji Pomnika Powstańca, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrane ofiary mogą być wydatkowane na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 364/2013 

Decyzja 362/2013 dla Komitetu Organizacyjnego na rzecz budowy „Ławeczki bł. Edmunda Bojanowskiego” w Luboniu

Treść decyzji: pozwalam na przeprowadzenie w terminie od 20 października 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie projektu oraz budowy ławki z postacią bł. Edwarda Bojanowskiego z dziećmi na Placu E. Bojanowskiego w Luboniu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 55 9043 1038 2038 0059 8145 0001,
 • zbierania ofiar do puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łączne wartości 100 000,- zł,

Zdjęcie dokumentu 394/2013

Decyzja 361/2013 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej „Pomoc dla Beaty” z siedzibą w Łodzi

Treść decyzji:  na podstawie wniosku z dnia 11 września 2013 r., uzupełnionego 23 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 11 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Komitetu, poprzez pokrycie kosztów badań, w tym przejazdów na badania, zabiegów medycznych, rehabilitacji, pomocy psychoonkologicznej, sprzętu ortopedycznego, środków pielęgnacyjno - higienicznych, leczenia,  zakupu leków nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych wydatków niezbędnych w procesie leczenia podopiecznej,w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 61 1020 3352 0000 1102 0199 5489,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Wygaśnięcie decyzji: Decyzja nr 391/2013   w związku ze śmiercią osoby, na rzecz której zbiórkę planowano przeprowadzić.

W dniu 24 września 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji udzielił pozwolenia Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej „Pomoc dla Beaty” z siedzibą w Łodzi na przeprowadzenie w terminie 11 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w formie dobrowolnych wpłat na konto, zbiórki do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych. Celem zbiórki była pomoc dla podopiecznej Komitetu, poprzez pokrycie kosztów badań, leczenia i zakupu sprzętu ortopedycznego. W dniu 30 września 2013 r. wpłynęło pismo Komitetu informujące o odwołaniu zbiórki publicznej na podstawie decyzji Nr 361/2013

Zdjęcie 361/2013

Zdjęcie dokumentu 391/2013

Decyzja 360/2013 dla Stowarzyszenia  Pomocy  Szkole  Małopolska  z  siedzibą  w  Krakowie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 29 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 23 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej,z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz dzieci i młodzieży cierpiących na nieuleczalne choroby, poprzez pokrycie kosztów: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, niezbędnego wyposażenia dla niepełnosprawnych, leków, środków opatrunkowych i higienicznych, pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, fizjoterapii w specjalistycznych ośrodkach, badań, leczenia szpitalnego, zabiegów oraz dojazdów na zabiegi, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 36 1060 0076 0000 3200 0137 5711,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie decyzji 360/2013

Decyzja 359/2013 dla Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż z Wrocławia

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 sierpnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 23 września 2013 r.  na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie opieki nad zwierzętami, poprzez pokrycie kosztów: usług weterynaryjnych, transportu zwierząt, zakupu wyżywienia, leków i opatrunków, transporterów, klatek, kojców, budek dla dzikich zwierząt, aparatów weterynaryjnych do intensywne opieki, mat termicznych, namiotów tlenowych i inkubatorów, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych, za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy dla zwierząt, leków, środków do pielęgnacji zwierząt,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 4 500,- zł

Zdjęcie decyzji 359/2013

Decyzja 358/2013  Stowarzyszeniu Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 12 września 2013 r., uzupełnionego 19 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na: finansowanie kosztów związanych z remontem Mieszkania i Domu Chronionego działającego w systemie rodzinnym i nieinstytucjonalnym, w którym zamieszkują podopieczni Stowarzyszenia z upośledzeniem umysłowym po śmierci rodziców, wypłatę comiesięcznych zapomóg w ramach Programu Pomocy Dzieciom, przyznawanych rodzinom najtrudniejszej sytuacji na podstawie przyjętych przez Stowarzyszenie kryteriów, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 80 1240 2959 1111 0010 2904 3289

Zdjęcie decyzji 358/2013

Decyzja 357/2013 dla Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 16 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wsparcie placówek ochrony zdrowia oraz szkół podstawowych na terenie Południowego Sudanu, poprzez zakup materiałów do instalacji oświetlenia solarnego,  w tym wsparcia technicznego i logistycznego, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 07 1140 1010 0000 5228 6800 1005.  Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą w Republice Sudanu Południowego.

Zdjęcie dokumentu 357/2013

Decyzja 356/2013 dla Stowarzyszenia Uratujmy Życie Wspierania Badań nad Chorobą Sanfilippo z Katowic

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 września 2013 r., uzupełnionego 23 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Stowarzyszenia, chorego na nieuleczalna chorobę gangliozydozę, poprzez pokrycie kosztów zakupu sprzętu ratującego życie, lekarstw i rehabilitację, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 34 1160 2202 0000 0001 7410 6753.

Zdjęcie decyzji 356/2013

Decyzja 355/2013 dla Fundacji Hospicyjnej z Gdańska na wspieranie działalności Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 20 września 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na wspieranie działalności Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku i hospicjów w kraju, poprzez: pomoc dla osieroconych dzieci, będących pod opieką hospicjów, w tym sfinansowanie wyjazdów terapeutycznych i wypoczynkowych, zakup wyprawek szkolnych, podręczników szkolnych, biletów dojazdowych do szkół, obiadów w szkolnej stołówce, specjalistycznego leczenia, zajęć dodatkowych dla dzieci, przeprowadzenie szkoleń dla pedagogów szkolnych i nauczycieli z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży szkolnej, które straciły bliska osobę, w tym pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej, pracy wykładowców i koordynatora szkoleń, zakup leków i sprzętu medycznego dla pacjentów hospicjów,  w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 93 1540 1098 2001 5562 4727 0011,
 • zbierania ofiar do puszek kwestarskich,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms na numer 7279 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej, hasło „Pomagam”, przy czym koszt wysłania jednej wiadomości tekstowej wyniesie 2,00 zł plus VAT, z tego organizator otrzyma na cele zbiórki publicznej
 • 2,00 zł plus równowartość stawki VAT w przypadku wiadomości tekstowych typu sms z usług operatorów Polkomtel S.A. i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. z systemu sprzedaży postpaid oraz 2,00 zł w przypadku usług pozostałych operatorów i wiadomości sms z systemu sprzedaży prepaid, natomiast kwotę podatku VAT w wysokości 0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym,
 • zbierania darów w naturze w postaci: przyborów szkolnych, artykułów papierniczych, książek dla dzieci, zabawek, gier dla dzieci.

Zdjęcie dokumentu 355/2013

Decyzja 354/2013 dla Fundacji PBS z Sanoka na wsparcie funkcjonowania klas integracyjnych w szkołach

Treść decyzji: pozwalam na na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na wsparcie funkcjonowania klas integracyjnych w szkołach, poprzez finansowanie remontów klas lub szkół, dodatkowych zajęć dla uczniów klas integracyjnych, dojazdów uczniów do szkoły, wyprawek, stypendiów, wyposażenia klas, opieki asystenta ucznia niepełnosprawnego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 03 8642 1184 2018 0038 8166 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 354/2013

Decyzja 353/2013 dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziałowi w Tarnowie

Treść decyzji: pozwalam na  podstawie wniosku z dnia 10 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do dnia 3 listopada 2013 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Tarnów, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz ratowania polskich grobów i miejsc pamięci narodowej na terenie przedwojennych Kresów Południowo-Wschodnich, poprzez pokrycie kosztów: II etapu prac remontowych grobowca Romualda Wowkonowicza na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, całorocznego utrzymania Mauzoleum Zagłady Polskiej Inteligencji w Czarnym Lesie k. Stanisławowa, ratowania grobu wojskowego w rejonie Mościsk, remontu grobu zasłużonego Polaka we Lwowie, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.        Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą, na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 353/2013

Decyzja 352/2013 dla „Fundacji Świętego Mikołaja” z Piaseczna

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 16 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na stypendia w ramach programu Fundacji „Stypendia św. Mikołaja”, skierowanego do zdolnych i zaangażowanych społecznie uczniów, pochodzących z rodzin niezamożnych, mającego na celu finansowanie zajęć edukacyjnych, sportowych, artystycznych, zakupu książek, podręczników, oprogramowania, materiałów dydaktycznych, sprzętu edukacyjnego, udziału w kołach naukowych, kursach, szkoleniach, warsztatach, dojazdów do miejsca nauki, zakwaterowania, wyżywienia, udziału w konferencjach naukowych, olimpiadach, konkursach naukowych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999 oraz indywidualne konta szkół uczestniczących w programie - konta techniczne, zdefiniowane w strukturze ww. konta zbiórkowego,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 352/2013

Decyzja 351/2013 dla Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do dnia 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie: budżetów domowych 49 rodzin wioskowych w Siedlcach, Biłgoraju, Kraśniku i Karlinie, kosztów personalnych opiekunów – wychowawców, asystentów opiekunów, pedagogów i psychologów opiekujących się dziećmi oraz pracowników administracyjno–technicznych, modernizacji SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach, Kraśniku, Karlinie i Biłgoraju, wyposażenia Domu Młodzieży w Lublinie, kosztów funkcjonowania świetlicy wsparcia dziennego „Jutrzenka” w Lublinie oraz placówek wsparcia dziennego w regionie Karlino i w gminie Biłgoraj, szkoleń udoskonalających dla wychowanków Wspólnoty Młodzieżowej w Koszalinie, według rodzaju wydatków wyszczególnionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 07 12040 6247 1111 0000 4975 0683,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumenmtu 351/2013

Zmiana decyzji 351/2013 (decyzją 461/2013)

Zmiana polega na dodaniu wpisu: w terminie od 1 do 31 grudnia 2013 r. wysyłania wiadomości tekstowych typu sms, hasło „SOS” na numer 74565 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych , przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 4,92 zł, z tym że w przypadku usług: operatora Polkomtel S. A. i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o. o. z systemu sprzedaży postpaid Organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 4,92 zł, pozostałych operatorów oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 4,- zł, a kwotę 0,92 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.”

Zdjęcie dokumentu 461/2013)

Decyzja 350/2013 dla Fundacji ,,Serca dla Maluszka” z Bielska-Białej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 września 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do dnia 31 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, osieroconym oraz pochodzącym z rodzin ubogich, poprzez finansowanie:

 • zakupu lekarstw, witamin, odżywek, artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia, środków higienicznych,
 • wizyt w poradniach specjalistycznych, badań laboratoryjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji w ośrodkach i domach, turnusów rehabilitacyjnych,
 • zakupu sprzętu komputerowego, RTV i AGD, sportowego, wyprawek szkolnych, gier i zabawek edukacyjnych, książek, czasopism naukowych, odzieży oraz obuwia na rzecz Zespołów Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Domów Dziecka, Domów dla Małych Dzieci, Wielofunkcyjnych Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 69 2030 0045 1110 0000 0277 5100,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgoda właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 350/2013

Zmiana decyzji 350/2013 decyzją 197/2014

Treść: zmieniam decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 350/2013 z dnia 18 września 2013 r., zezwalającą Fundacji „Serca dla Maluszka” z siedzibą w Bielsku - Białej (Ul. Kowalska 89 lok. 1, 43-300 Bielsko- Biała)  na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób. że w sentencji decyzji numer rachunku bankowego zastępuję numerem: .„20 11602202000000025751 6723”.

Zdjęcie dokumentu 197/2014

Decyzja nr 349/2013 dla Fundacji Panoptykon z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 23 sierpnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 13 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów wydruku przewodników tematycznych Fundacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 64 1440 1101 0000 0000 1618 8468,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanej skarbony stacjonarnej, ustawionej za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektu,
 • sprzedaży koszulek z nadrukiem opracowanym specjalnie dla Fundacji Panoptykon, w ilości 45 sztuk w cenie sprzedaży 60 zł za 1 szt.

Zdjęcie dokumentu 349/2013

Decyzja nr 348/2013 dla Fundacji Happy Animals z Bielan Wrocławskich

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 10 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na wykup zwierząt hodowlanych, które przebywają w złych warunkach lub, które zostały przeznaczone na rzeź oraz pokrycie kosztów ich transportu do lecznic, szpitali dla zwierząt, schronisk, przystani, pensjonatów lub domów adopcyjnych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 73 1050 1575 1000 0090 3015 5619,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży pocztówek w ilości 500 sztuk, w cenie 5,- zł za 1 szt.

Zdjęcie dokumentu 348/2013 

Zmiana decyzji 348/2013 (decyzja 496/2013)

Zmiana polega na wpisach wprowadzonych w następujący sposób: w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „do 31 października 2014 r.”, wpis określający cel zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, poprzez: wykup zwierząt hodowlanych, które przebywają w złych warunkach lub, które zostały przeznaczone na rzeź, pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej, w tym operacji , kastracji i sterylizacji, zakupu środków leczniczych, opatrunkowych i higienicznych oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zwierząt, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o zmianę decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej, pokrycie kosztów opieki całodobowej i pobytu zwierząt w hotelach, pensjonatach, specjalistycznych klinikach oraz związanych z przekazywaniem uratowanych zwierząt do adopcji, poprzez pokrycie kosztów wyjazdów kontrolnych, wpis określający formy prowadzenia zbiórki publicznej zastępuję wpisem: dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 73 1050 1575 1000 0090 3015 5619, zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich, zbiórki darów rzeczowych w postaci żywności dla zwierząt, suplementów diety, witamin, sina, słomy, bud, smyczy, kagańców, obroży, preparatów przeciwpchelnych, środków czystości i artykułów pielęgnacyjnych dla zwierząt, sprzedaży przedmiotów

Zdjęcie decyzji 496/2013.

Decyzja nr 347/2013 dla Stowarzyszenia Beagle w Potrzebie z Jejkowic

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 12 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na ratowanie psów ze szczególnym uwzględnieniem rasy Beagle, zapewnienie im schronienia, niezbędnego leczenia i opieki, poprzez pokrycie kosztów:

 • szczepień, zabiegów chirurgicznych, odrobaczania, profilaktyki przeciwpasożytniczej, konsultacji, badań, usług weterynaryjnych, zabiegów kastracji i sterylizacji psów,
 • zakupu niezbędnych środków leczniczych, opatrunkowych, dezynfekujących, higienicznych i akcesoriów dla psów,
 • transportu psów do hoteli, domów, lecznic, szpitali oraz pobytu uratowanych psów w hotelach i specjalistycznych klinikach,
 • zakupu biletów lub paliwa w związku z podejmowanymi kontrolami przed i podopcyjnymi,
 • druku i dystrybucji ulotek, plakatów, bannerów w ramach kampanii informacyjnej na rzecz praw zwierząt,
 • domeny i serwera w ramach prowadzenia serwisu internetowego, ułatwiającego znajdowanie domów dla psów,
 • wynajmu sal, wynagrodzenia behawiorysty lub szkoleniowca w ramach organizacji szkoleń           i poradnictwa w zakresie zachowania zwierząt,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 60 2130 0004 2001 0640 2028 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, ustawianych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych: karmy, smyczy, obroży, kagańców, legowisk, klatek do transportu psów, koców, kołder, środków opatrunkowych, lekarstw, środków przeciw pasożytom.

Zdjęcie dokumentu 347/2013

Decyzja 346/2013 dla Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej

Treść decyzji: pozwalam na przeprowadzenie  w dniach 6 i 7 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, obejmującej teren województwa lubuskiego oraz powiat głogowski i polkowicki na terenie województwa dolnośląskiego, w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci żywności. Zebrana żywność zostanie przekazana rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Zdjęcie dokumentu 346/2013

Decyzja 345/2013 dla Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC z miejscowości Bukwałd

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 12 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na stypendia naukowe w ramach programu Fundacji „Marzenie o Nauce”, skierowanego do zdolnej młodzieży z terenów wiejskich, pochodzącej z rodzin niezamożnych, mającego na celu kompleksową pomoc i finansowanie nauki: zakwaterowania, wyżywienia, pomocy szkolnych, opłat na komitet rodzicielski, lekcji języków obcych, dojazdów do domów, zajęć pozaszkolnych, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, ferii, wakacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 24 1240 5598 1111 0010 5324 7855,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms, hasło „edukacja”, na numer 72465 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 2,46 zł z VAT, z czego organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2,- zł, a kwotę 0,46 zł operator rozliczy z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 345/2013

Decyzja 344/2013 dla Fundacji Przystań Ocalenie z Ćwiklic

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku nadesłanego 14 sierpnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 13 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na:  utrzymanie działalności przytuliska „Przystań Ocalenie” dla koni i innych zwierząt, wykup i utrzymanie zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, chorych, maltretowanych, niezdolnych do dalszego użytkowania, dzierżawę pomieszczeń i terenów nieruchomości, niezbędnych dla utrzymania uratowanych zwierząt, według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 86 1750 0012 0000 0000 2212 8329,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy, środków czystości, misek, kocyków dla zwierząt.

Zdjęcie dokumentu 344/2013

Dokument 343/2013 dla Fundacji Centaurus z Wrocławia

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 12 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 2 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na: wykup koni i pozostałych zwierząt koniowatych, psów, owiec, kóz, bydła, bawołów, które przebywają w złych warunkach lub które przeznaczono na rzeź, rehabilitację zwierząt wskazanych w pkt 1, zabiegi chirurgiczne, konsultacje, badania, usługi weterynaryjne, usługi kowalskie, zakup sprzętu weterynaryjnego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych, opatrunkowych i higienicznych, transport zwierząt Fundacji do stajni Fundacji, obiektów dzierżawionych, lecznic, szpitali dla zwierząt lub do domów adopcyjnych, bieżące utrzymanie zwierząt, utrzymanie prowadzonych przez Fundację stajni, utrzymanie uratowanych zwierząt w pensjonatach i specjalistycznych klinikach, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie niniejszego pozwolenia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 54 1020 5226 0000 6602 0382 1873.

Zdjęcie dokumentu 343/2013 

Zmiana decyzji 343/2013 decyzją 456/2013

w ten sposób, że do wpisu określającego formy zbiórki dodaję wpis:

 • „zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za  zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki żywności i artykułów dla psów".

Zdjęcie dokumentu 456/2013

Decyzja 342/2013 dla Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy z Krakowa

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 9 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 października do 25 listopada 2013 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Kraków, w formie zbierania dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich i zbiórki darów  w naturze, z przeznaczeniem zebranych i zakupionych darów w postaci żywności, odzieży, obuwia i artykułów sportowych, pomocy szkolnych, sprzętu elektronicznego, wyposażenia do pracowni plastycznej na rzecz dzieci, uczących się w polskich szkołach lub uczących się języka polskiego i historii, pochodzących z ubogich polskich rodzin, zamieszkałych na terytorium Republiki Litewskiej, Republiki Białorusi oraz Ukrainy. Zebrane ofiary mogą być wydatkowane i rozdysponowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Białorusi oraz Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 342/2013

Decyzja 341/2013 dla  Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” z Rumi

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 28 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 września 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Fundacji, poprzez: finansowanie operacji medycznych, leczenia, rehabilitacji, zakupu leków w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 46 1020 4795 0000 9502 0265 6643,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

   Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą w Chińskiej Republice Ludowej, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Republice Francji, Republice Włoskiej.

Zdjęcie dokumentu 341/2013

Decyzja 340/2013 dla Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” z Łodzi

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 10 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 19 września 2013 r. do 19 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków  na budowę kompleksu żywieniowego połączonego z Domem Samotnej Matki w Łodzi, poprzez pokrycie kosztów tynków oraz zakupu i montażu instalacji wodnej, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 05 1140 1108 0000 2031 5500 1006.

Zdjęcie dokumentu 340/2013

Zmiana decyzji 340/2013 decyzją 447/2013

przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis:

 • „ zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.”

 Zdjęcie dokumentu 447/2013

Zmiana decyzji 340/2013 decyzją 463/2013

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis:„ -  sprzedaży ozdób welurowych, samoprzylepnych w ilości 80 zestawów, w cenie wywoławczej 20 zł/zestaw.”

Zdjęcie dokumentu 463/2013

Decyzja 339/2013 dla Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom Liver z Krakowa

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów leczenia operacyjnego i pooperacyjnego niewykonywanych w Polsce, rehabilitacji w Polsce oraz zakupu niezbędnych leków w kraju i za granicą, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe 94 1750 0012 0000 0000 2068 7444.

Zdjęcie dokumentu 339/2013

Decyzja 331/2013 dla Fundacji „Dbam o Zdrowie” z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 9 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 5 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych, artykułów medycznych i sprzętu medycznego, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 36 1050 0086 10000 0090 3022 5420.

Zdjęcie dokumentu 331/2013

Decyzja 330/2013 dla Fundacji Dzieci Afryki z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., zbiórki publicznej: pod hasłem „Piórniki dla Afryki”, polegającej na zbiórce i przekazaniu piórników szkolnych, wyposażonych w podstawowe przybory, podopiecznym Fundacji – uczniom z Afryki, pod hasłem „Sukienki do Afryki”, polegającej na zbiórce i przekazaniu sukienek i koszul na rzecz mieszkańców wioski Gnani.

Zebrane dary rzeczowe mogą być rozdysponowane za granicą, w Republice Burundi, Republice Ghany, Republice Kamerunu, Republice Namibii, Republice Ugandy, Republice Sudanu Południowego.

Zdjęcie dokumentu 330/2013

Decyzja 329/2013 dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z Rabki–Zdroju

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na: zakup leków, odżywek wysokokalorycznych, suplementów diety, wyrobów medycznych, wykorzystywanych w leczeniu mukowiscydozy, pokrycie kosztów dojazdów chorych na mukowiscydozę do ośrodków leczniczych, zakup urządzeń rehabilitacyjnych, sprzętu medycznego i pomocniczego na potrzeby Bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego, pokrycie kosztów domowej rehabilitacji chorych na mukowiscydozę w zakresie wynagrodzenia fizjoterapeutów i dojazdu fizjoterapeuty do domu chorego oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych, opracowanie, wydanie i dystrybucję czasopisma „Mukowiscydoza”, pokrycie kosztów przebudowy Oddziału Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na potrzeby leczenia mukowiscydozy w zakresie pokrycia kosztów prac budowlanych, zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia kompleksu izolatek, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 02 1020 3466 0000 9802 0089 3776,
 • zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • aukcji w serwisie allegro.pl samochodu marki BMW X Drive, przekazanego Towarzystwu przez Justynę Kowalczyk, w cenie wywoławczej 133 221,93 zł.

Zdjęcie dokumentu 329/2013

Decyzja 327/2013 dla Fundacji Agrostudent z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 29 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie  w terminie do 5 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych środków na organizację praktyk w gospodarstwach rolniczych dla uczniów liceów i techników oraz organizację szkoleń i zajęć komputerowych, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 89 1090 1841 0000 0001 1998 3878,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 327/2013

Decyzja 326/2013 dla Fundacji Pegasus z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 25 lipca 2013 r., uzupełnionego 28 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie  w terminie do 15 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • zakup koni zagrożonych ubojem lub przebywających w złych warunkach,
 • pokrycie kosztów transportu wykupionych koni do ośrodka Fundacji lub klinik i pensjonatów dla koni,
 • pokrycie kosztów usług kowalskich oraz usług weterynaryjnych dla zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji,
 • utrzymanie wykupionych koni, przebywających w ośrodku Fundacji w Muskułach oraz  w pensjonatach i klinikach dla koni, według rodzaju wydatków wymienionych we wniosku o udzielenie pozwolenia,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 45 1140 2017 0000 4602 1304 2652,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci paszy i suplementów dla koni, szczotek, kantarów, uwiązów.

Zdjęcie dokumentu 326/2013

Zmiana decyzji 326/2013 decyzją 435/2013

w ten sposób, że: do wpisu określającego cel zbiórki publicznej dodaję wpis: „opiekę nad psami – podopiecznymi Fundacji”, do wpisu określającego formy zbiórki dodaję wpis: „sprzedaży w serwisie aukcyjnym następujących przedmiotów:

 •  wiązek Siana na Wigilijny stół, 500 szt. w cenie wywoławczej 10 zł za 1 szt.,
 • ręcznie wykonanych kart okolicznościowych, 1000 szt. w cenie wywoławczej 15 zł za 1 szt.,
 • zdjęć z podobiznami podopiecznych Fundacji, 2000 szt. w cenie wywoławczej 5 zł za 1 szt.,
 • rysunków zwierząt wykonanych przez dzieci i młodzież w ramach I edycji kampanii „Koń jaki jest każdy widzi”, 1000 szt. w cenie wywoławczej 10 zł za 1 szt. oraz zbiórki artykułów dla psów: karma, posłania, witaminy, smycze, obroże.”

Zdjęcie decyzji 435/2013

Decyzja 325/2013 dla Fundacji „Cor Bonum – Dar Serca” z Dziełdowa

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 22 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 3 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Fundacji, poprzez pokrycie kosztów transplantacji płuc, rehabilitacji, zakupu leków oraz transportu do kliniki, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 91 1140 1111 0000 4157 9400 1001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

         Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą w Republice Austrii.

Zdjęcie dokumentu 325/2013

Decyzja 324/2013 dla Żorskiego Stowarzyszeniu dla Zwierząt

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 2 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 sierpnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc bezdomnym zwierzętom, poprzez zakup karmy, leków oraz pokrycie kosztów badań i usług weterynaryjnych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 19 2030 0045 1110 0000 0275 0780,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumnetu 324/2013 

Decyzja 322/2013 dla Stowarzyszenia Alternatywnego Wychowania z Łodzi

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 lipca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 30 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 27 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznych Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi, w zakresie:

 • organizacji obozów letnich i zimowych, poprzez pokrycie kosztów pobytu, wyżywienia, transportu podopiecznym i kadry,
 • pokrycia kosztów działalności Środowiskowej Świetlicy, poprzez opłacenie czynszu, mediów, wyżywienia dzieci, zakup środków czystości, wyposażenie apteczki, zajęcia terapeutyczne dla dzieci, w tym zakup materiałów do zajęć oraz wynagrodzenie kadry,
 • organizacji Wigilii oraz Dnia Dziecka dla podopiecznych, ich rodzin, poprzez pokrycie kosztów poczęstunku, zakupu materiałów dekoracyjnych, materiałów do zabaw, prezentów dla dzieci,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 48 1140 2017 0000 4602 1218 9587.

Zdjęcie dokumentu 322/2013

Zmiana decyzji 322/2013 decyzją 151/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 322/20 13 z dnia 3 września 2013 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Alternatywnego Wychowania z siedzibą w Łodzi

(ul. Wólczańska 225, 93-005 Łódź) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający prowadzenie zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe zastępuję wpisem: „dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 48 1140 2017 0000 4502 1218 9629”.

Zdjęcie dokumentu 151/2014

Decyzja 321/2013 dla Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 19 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 2 września 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz pomocy dzieciom syryjskim, przebywającym na terenie Republiki Libańskiej, poprzez zakup artykułów szkolnych i pomocy naukowych, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 90 1140 0000 0000 5228 6800 1021.

         Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą w Republice Libańskiej.

Zdjęcie dokumentu 321/2013

Decyzja 319/2013 dla Organizacji Skorpion Polkowice

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 24 lipca 2013 r., uzupełnionego 26 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków  na pomoc osobom niepełnosprawnym, poprzez zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego i pomocniczego, sfinansowania zajęć, turnusów i zawodów sportowo-rehabilitacyjnych oraz spotkań kulturalno-społecznych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 83 2130 0004 2001 0574 8579 0004,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 319/2013

Decyzja 317/2013 dla Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci – UNICEF z Warszawy

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 26 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 27 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na akcję humanitarną prowadzoną przez UNICEF w związku z trwającym w Syryjskiej Republice Arabskiej konfliktem zbrojnym poprzez pokrycie kosztów zakupu i transportu artykułów związanych ze zdrowiem i żywieniem, w tym dystrybucji materiałów informacyjnych o prowadzonych działaniach pomocowych oraz sfinansowanie działań związanych z zapewnieniem dostępu do wody pitnej i środków higienicznych, w tym budowy miejsc sanitarnych, zapewnieniem ochrony dzieci, zapewnieniem dzieciom dostępu do edukacji, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 04 1020 1026 0000 1102 0204 8577,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane za granicą, zasilą główny fundusz UNICEF w Nowym Jorku, następnie będą wydatkowane w Syryjskiej Republice Arabskiej, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Republice Libańskiej, Republice Turcji, Republice Iraku oraz Arabskiej Republice Egiptu..

Zdjęcie dokumentu 317/2013

Decyzja 313/2013 dla Fundacji „Samarytanin” ze Szczecina

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 19 lipca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 20 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 sierpnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Fundacji, poprzez pokrycie kosztów leczenia, podróży, zakwaterowania, turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu leków, sprzętu medycznego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 46 1020 4795 0000 9502 0265 6643,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

   Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą w Chińskiej Republice Ludowej, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Republice Francji, Republice Włoskiej.

Zdjęcie dokumentu 313/2013

Decyzja 311/2013 dla Fundacji „Ostatni Rejs” z siedzibą w Wolinie na utworzenie „Skweru Ludziom Morza”, miejsca pamięci osób, które nie wróciły z morza

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 lipca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 20 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 grudnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na utworzenie „Skweru Ludziom Morza”, miejsca pamięci osób, które nie wróciły z morza do swoich bliskich, poprzez pokrycie kosztów umieszczenia na kamieniu tablicy upamiętniającej, zakupu flag do masztów oraz prac przygotowawczych i nawierzchniowych, według listy wydatków wskazanej we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 79 9393 0000 0015 7889 2000 0010,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 311/2013

Decyzja 310/2013 dla Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z Wrocławia na sfinansowanie projektu architektonicznego i budowlanego Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 25 października 2013 r. do 24 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie projektu architektonicznego i budowlanego Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu poprzez pokrycie kosztów:

 • sporządzenia dokumentacji wykonawczej,
 • nadzoru inwestorskiego,
 • reprezentacji inwestora w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie,
 • opracowania dokumentacji powykonawczej,
 • nadzoru architektonicznego,
 • prac przygotowawczych – archeologicznych, robót ziemnych, przyłączy i innych niezbędnych do prowadzenia robót drogowych,
 • przebudowy układu drogowego zewnętrznego i wewnętrznego,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 68 1160 2202 0000 0000 9739 2333,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms, hasło „Nadzieja” na numer 72165 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych , przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 2,46 zł, z tym że w przypadku usług: operatora Polkomtel S. A. i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o. o. z systemu sprzedaży postpaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2,46 zł, pozostałych operatorów oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2,- zł, a kwotę 0,46 zł operator rozliczy z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 310/2013

Decyzja 309/2013 dla Fundacji Dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „Emir” z  Żabiej Woli na opiekę nad zwierzętami w tym m.in. zakup karmy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lipca 2013 r., uzupełnionego 14 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na opiekę nad zwierzętami, poprzez pokrycie kosztów: zakupu karmy, chipów elektronicznych dla zwierząt, leczenia zwierząt – koszt usług weterynaryjnych obejmujących pierwszą pomoc po wypadkach, zabiegi chirurgiczne, diagnostykę laboratoryjną, w tym cotygodniowe wizyty lekarza weterynarii w schronisku, wydatki związane ze szczepieniem, chipowaniem, zabiegami pooperacyjnymi, higienicznymi i profilaktycznymi, sterylizacji i kastracji zwierząt, zajęć z zoopsychologiem i treserem, interwencji w przypadku znęcania się nad zwierzętami, tj. koszt transportu, paliwa i odławiania,  w następujących formach:

 • zbiórki  dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki  dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki  darów  rzeczowych przeznaczonych dla zwierząt w  postaci  karmy, żywności, środków chemicznych, pielęgnacyjnych i opatrunkowych, zabawek, kagańców, smyczy, obroży, misek oraz innych wskazanych we wniosku o udzielnie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 309/2013

Decyzja 308/2013 dla Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Amicus” na budowę i wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 25 lipca 2013 r., uzupełnionego 14 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na budowę i wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wojszynie, poprzez budowę wybiegu dla zwierząt i wyposażenia pomieszczeń, według listy wydatków wskazanej we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 31 1680 1235 0000 3000 1910 7169,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży butelek zdobionych metodą decoupage z różnymi motywami w ilości 20 sztuk, w cenie 20 zł/szt.
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci bud dla psów, domków dla kotów, klatek dla zwierząt, akcesoriów dla zwierząt oraz zestawów do sprzątania, według lity przedmiotów wskazanej we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Zdjęcie dokumentu 308/2013

Decyzja 307/2013 dla Fundacji Audemus Audire z Warszawy na wydanie książki Joanny Niedzielskiej o przekraczaniu barier napotykanych przez osoby niedosłyszące

Treść decyzji:  na podstawie wniosku z dnia 23 lipca 2013 r., uzupełnionego 14 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 lipca 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na wydanie książki Joanny Niedzielskiej o przekraczaniu barier napotykanych przez osoby niedosłyszące, poprzez pokrycie kosztów przygotowania, druku, korekty książki, projektu graficznego okładki oraz wysyłki książki, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 71 1160 2202 0000 0002 4258 7408.

Zdjęcie dokumentu 307/2013

Decyzja 306/2013 dla Fundacji Polsad z Wrocławia na zakup ultrasonografu, łóżka medycznego, biurka oraz szafy na akta medyczne

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 18 lipca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 14 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków  na zakup ultrasonografu, łóżka medycznego, biurka oraz szafy na akta medyczne, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 92 1050 1575 1000 0091 3482 9820,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 306/2013

Decyzja 305/2013 dla Fundacji Dzieci Niczyje z Warszawy m.in. na prowadzenie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 14 sierpnia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 1 września 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na prowadzenie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz prowadzenie pomocy psychologicznej w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” w ramach wsparcia dzieci - ofiar przemocy i wykorzystywania seksualnego, według rodzaju wydatków określonych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 61 1240 6292 1111 0010 4972 1279.

Zdjęcie dokumentu 305/2013

Decyzja 304/2013 dla Fundacji Faktu „Od Serca” z Warszawy m.in. na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • sfinansowanie lub dofinansowanie zabiegów inwazyjnych i nieinwazyjnych, rehabilitacyjnych, leczenia oraz zakupu urządzeń pobudzających, wspomagających działanie bądź zastępujących funkcje części bądź całości układów człowieka,
 • zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz środków transportu na potrzeby transportu medycznego dla publicznych placówek medycznych, opiekuńczych, organizacji niosących pomoc medyczną lub okołomedyczną,

w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 60 1880 0009 0000 0011 0211 4001.

Zdjęcie dokumentu 304/2013

Decyzja 303/2013 dla Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z Poznania na zakup aparatu do znieczulenia ogólnego ze zdalnym monitorowaniem pacjenta przy obrazowaniu MRI

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 31 lipca 2013 r., uzupełnionego 12 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 do 21 września 2013 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup aparatu do znieczulenia ogólnego ze zdalnym monitorowaniem pacjenta przy obrazowaniu MRI dla Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Poznaniu, w formie aukcji następujących przedmiotów:

 1. zdjęcie Czesław Niemena z prywatnego albumu w cenie wywoławczej 300,- zł;
 2. zdjęcie kalafiora autorstwa Natalii Niemen w cenie wywoławczej 200,- zł;
 3. komplet 6 płyt Elenii z autografem w cenie wywoławczej 300,- zł;
 4. ksiązka McDusia autorstwa Małgorzaty Musierowicza w cenie wywoławczej 100,- zł;
 5. 3 rzeźby autorstwa Kazimierza Rafalska w cenie wywoławczej 150,- zł każda;
 6. płyta zespołu AudioFeels „Live” z autografami w cenie wywoławczej 100,- zł;
 7. książka „Afe-ryzmy” autorstwa Ryszarda Podlewskiego w cenie wywoławczej 100,-;
 8. przelot samolotem Cessna gwarantowany przez Aeroklub Poznański w cenie wywoławczej 250,- zł;
 9. gitara Raya Wilsona w cenie wywoławczej 1500,- zł;
 10. medal przekazany przez Fundacje Wielkopolskie Wioślarstwo w cenie wywoławczej 1000,- zł;
 11. koszulka piłkarska „Warta Poznań” z autografami piłkarzy klubu w cenie wywoławczej 150,- zł;
 12. książka „Jak występować publicznie nie tylko w telewizji” autorstwa Tomasza Kammela w cenie wywoławczej 100,- zł;
 13. 2 książki „Dziennik perkusisty” autorstwa Jana Budziaszka z autografem  w cenie wywoławczej 50,- zł każda;
 14. książka „Dziennik perkusisty II” autorstwa Jana Budziaszka z autografem  w cenie wywoławczej 50,- zł;
 15. książka „Dziennik perkusisty IV” autorstwa Jana Budziaszka z autografem  w cenie wywoławczej 50,- zł;
 16. książka „Dziennik perkusisty – odkrycie Ameryki” autorstwa Jana Budziaszka z autografem  w cenie wywoławczej 50,- zł;
 17. „zabytkowe” narty Pani Marii Witak Prezesa „Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu” w cenie wywoławczej 250,- zł.

Zdjęcie dokumentu 303/2013

Decyzja 302/2013 dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Rozwoju z Gdańska na projekt„Krok po kroku – Razem w Świat” dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 30 sierpnia 2013 r. do 30 sierpnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację projektu „Krok po kroku – Razem w Świat” dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR) i ich rodzin, polegającego na finansowaniu terapii indywidualnej dzieci, zajęć grupowych, grup wsparcia dla rodzin, zakupu biletów do Teatru Miniatura, Ośrodka Kultury Morskiej, Oceanarium, zakupu artykułów plastycznych i przemysłowych, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży babeczek/ muffinek w ilości 1 000 sztuk, w cenie sprzedaży 2 zł/szt.,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych

Zdjęcie dokumentu 302/2013 

Decyzja 301/2013 dla Stowarzyszenia Pozytywne.com z Wrocławia na tworzenie „Pokojów Życzliwości” – nowoczesnych, relaksacyjnych i edukacyjnych miejsc dla dzieci, zlokalizowanych w szpitalach dziecięcych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 lipca 2013 r., uzupełnionego 13 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na tworzenie „Pokojów Życzliwości” – nowoczesnych, relaksacyjnych i edukacyjnych miejsc dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zlokalizowanych w szpitalach dziecięcych w Polsce, poprzez sfinansowanie wyposażenia pokojów i kosztów prac modernizacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na ich utworzenie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 28 1050 1403 1000 0023 6230 3188,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży kartek świątecznych przygotowanych przez dzieci ze szpitali w ilości 1 000 sztuk, w cenie sprzedaży 5 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 301/2013

Decyzja 300/2013 dla  Stowarzyszenia „Maraton Dbam o Zdrowie” z Łodzi na wsparcie dla organizacji charytatywnych – partnerów społecznych Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2014

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 17 lipca 2013 r., uzupełnionego 12 sierpnia  2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 września 2013 r. do 13 kwietnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na rzecz czterech, wymienionych we wniosku organizacji charytatywnych – partnerów społecznych Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2014, uczestniczących w organizowanym w ramach wydarzenia charytatywnym projekcie „Razem Możemy Więcej”, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 88 1160 2202 0000 0002 3198 8688.

Zdjęcie dokumentu 300/2013

Decyzja 299/2013 dla Europejskiej Fundacji Opieki z Lublina na pomoc podopiecznym Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 17 lipca 2013 r., uzupełnionego 9 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 września 2013 r. do 30 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków i środków pielęgnacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych i ich opiekunów, kosztów rozmów i abonamentu telefonicznego związanych z utrzymaniem i obsługą infolinii na rzecz seniora, służącej wsparciu nieformalnych opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, w następujących formach:

 • zbiórki na specjalne konto bankowe o numerze: 60 1030 0019 0109 8533 0004 2644,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 299/2013

Decyzja 298/2013 dla Fundacji „Forani” z Warszawy m.in. na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zabiegów, operacji, konsultacji medycznych, badań, opieki lekarskiej, zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków, żywności, środków higienicznych, odzieży, kosztów utrzymania, zakupu i przystosowania mieszkania lub środka transportu dla potrzeb podopiecznych, nauki związanej z koniecznością zmiany zawodu, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku, w następujących formach:

 • zbiórki na specjalne konto bankowe o numerze: 62 1160 2202 0000 0002 4171 4473,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terenie Polski i za granicą, na terenie Republiki Francuskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Portugalskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Danii, Królestwa Szwecji, Królestwa Niderlandów, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republice Ludowej, Izraelu oraz w Dubaju.

Zdjęcie dokumentu 298/2013

Decyzja 297/2013 dla Fundacji Siepomaga z Poznania na pomoc niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 19 lipca 2013 r., uzupełnionego 9 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 20 sierpnia 2013 r. do 19 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle  i nieuleczalnie chorym poprzez zakup leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, finansowanie i współfinansowanie leczenia, rehabilitacji, zabiegów i operacji podopiecznych w kraju i za granicą, w tym dojazdów i pobytu opiekuna, według zasad i rodzaju kosztów przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 49 2490 0005 0000 4600 7688 4751,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zdjęcie dokumentu 297/2013

Decyzja 296/2013 dla Fundacji Pomocna Mama z Poznania środków na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 lipca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 9 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji - osób chorych  i niepełnosprawnych, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 03 2030 0045 1110 0000 0274 1950.    Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą w Królestwie Hiszpanii.

Zdjęcie dokumentu 296/2013

Decyzja 293/2013 dla Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci z Pszczyny na opiekę nad dziećmi nieuleczalnie chorymi oraz na wypoczynek wakacyjny dla podopiecznych i ich rodzin

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 12 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 16 do 23 sierpnia 2013 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup leków, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz środków higieny osobistej, niezbędnych do opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi oraz na organizację wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych i ich rodzin,w formie aukcji na portalu internetowym następujących przedmiotów:

 1. koszulka Rekordzistki Polski w chodzie na 20 km Katarzyny Kwoki z autografami Reprezentantów Polski na 14 Mistrzostwach Świata w Moskwie, 1 szt. w cenie wywoławczej 1500,- zł;
 2. koszulka Reprezentacji Polskich Siatkarzy, 1 szt. w cenie wywoławczej 1500,- zł;
 3. kalendarz na 2013 r. ze zdjęciem i podpisem Grzegorza Sudoła, Wicemistrza Mistrzostw Europy w Barcelonie w chodzie, 3 szt. w cenie wywoławczej 20,- za 1 szt.;
 4. karty z autografem Grzegorza Sudoła, Wicemistrza Mistrzostw Europy w Barcelonie w chodzie, 3 szt. w cenie wywoławczej 20,- zł za 1 szt.;
 5. karty pocztowe z autografem Rafała Augustyna dwukrotnego Medalisty Pucharu Europy w chodzie sportowym, 25 szt. w cenie wywoławczej 20,- zł za 1 szt.

Zdjęcie dokumentu 293/2013

Zmiana decyzji 293/2013 decyzją 314/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki zastępuję wpisem: „do 30 września 2013 r.”

Zdjęcie dokumentu 314/2013

Decyzja 292/2013 dla Polskiego Czerwonego Krzyża z Warszawy na projekt „Bądź gotowy” - przygotowanie służb PCK oraz obywateli do reagowania na klęski i katastrofy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 7 lipca 2013 r., uzupełnionego 8 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz projektu PCK „Bądź gotowy”, związanego z odpowiednim przygotowaniem służb PCK oraz polskich obywateli do reagowania na klęski i katastrofy, obejmującego uzupełnienie magazynów interwencyjnych, zakup specjalistycznego sprzętu, doposażenie i szkolenie Grupa Ratownictwa PCK i wolontariuszy, według rodzaju wydatków wyszczególnionych we wniosku o wydanie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 43 1160 2202 0000 0002 4232 2908,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 292/2013

Decyzja 291/2013 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu m.in. na redakcję stylistyczno – językową, projekt graficzny i druku materiałów oraz katalogu do wystawy „Obóz Pracy w Łambinowicach 1945-1946”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 22 lipca 2013 r., uzupełnionego 8 sierpnia  2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztu redakcji stylistyczno-językowej, projektu graficznego, składu komputerowego oraz druku materiałów edukacyjnych, informatora i katalogu do wystawy stałej pod roboczym tytułem „Obóz Pracy w Łambinowicach 1945-1946”, prezentowanej w łambinowickiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 46 2030 0045 1110 0000 0273 2640.

Zdjęcie dokumentu 291/2013 

Decyzja 290/2013 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu na konserwację Pomnika Jeńców Serbskich na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 lipca 2013 r., uzupełnionego 8 sierpnia  2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 lipca 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na konserwację Pomnika Jeńców Serbskich na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 08 2030 0045 1110 0000 0272 8280.

Zdjęcie dokumentu 290/2013 

Decyzja 289/2013 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej z Wrocławia m.in. na leczenie, rehabilitację i pomoc dla podopiecznego Komitetu

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 lipca 2013 r., uzupełnionego 7 sierpnia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej pod hasłem „TATARAK”  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, pomocy psychoonkologicznej, zakupu leków, środków pielęgnacyjnych, przejazdów, wydatków niezbędnych w procesie leczenia podopiecznego Komitetu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 31 1020 5226 0000 6602 0446 1323,
 • zbiórki dobrowolnych datków zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 289/2013

Decyzja 288/2013 dla Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” na zakup sprzętu medycznego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 5 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup sprzętu medycznego, w tym stojaków do kroplówek i parawanów, które zostaną przekazane placówkom leczącym osoby chore na nieswoiste zapalenia jelita, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 28 1240 1037 1111 0010 1633 3393

Zdjęcie dokumentu 288/2013

Decyzja 286/2013 dla Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z Łodzi na pomoc dzieciom i młodzieży m.in. z ubogich i patologicznych rodzin

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom i młodzieży, pochodzącej z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych patologią, a także chorym i niepełnosprawnym w integracji  ze społeczeństwem oraz ich aktywizacji twórczej i zawodowej poprzez finansowanie:

 • organizowanych przez Fundację, szkoły i świetlice środowiskowe lub inne organizacje wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego,
 • zakupu paczek żywnościowych i okolicznościowych, obiadów szkolnych, odzieży, podręczników i przyborów szkolnych, biletów wstępu do kin, teatrów, na imprezy sportowo – rekreacyjne i integracyjne,
 • leczenia, zakupu leków, usług rehabilitacyjnych,

w formie zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 286/2013

Decyzja 285/2013 dla Fundacji Tesco Dzieciom z Krakowa na wsparcie dla podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo–wychowawczych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 31 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup żywności, sprzętu kuchennego i środków czystości dla podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych – dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu Dożywiania Potrzebujących Dzieci „ Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 25 1030 1508 0000 0008 1636 7042,
 • zbiórki dobrowolnych datków zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 285/2013 

Decyzja 284/2013 dla Stowarzyszenia „Dogi Adopcje” z Zabrza na pomoc zwierzętom, w szczególności psom rasy dog niemiecki

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 25 czerwca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 5 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom, znajdującym się pod opieką Stowarzyszenia, w szczególności psom rasy dog niemiecki, poprzez pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej, leczenia, kastracji i sterylizacji, opłat za pobyt zwierząt w hotelach oraz zakup karmy, w następujących formach:

zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
sprzedaży przedmiotów:

 • książka „Psie życie”, zbiór opowiadań  wydawnictwa Ars Scriptis-2, 300 szt. , 25 zł/szt.,
 • kalendarz ścienny, duży na rok 2014 z logo Stowarzyszenia, 500 szt., 25 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 284/2013

Decyzja 282/2013 dla Stowarzyszenia Daleko Więcej z Krakowa na wybudowanie i wyposażenie kuchni przy domu dziecka New Hope w Kyenjojo w Ugandzie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku nadesłanego 1 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na wybudowanie i wyposażenie kuchni przy domu dziecka New Hope w miejscowości Kyenjojo w Ugandzie, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów. Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Republiki Ugandy.

Zdjęcie dokumentu 282/2013

Decyzja 281/2013 dla Fundacji „Happy Kids” z Łodzi m.in. na wsparcie placówek wychowawczo - opiekuńczych typu rodzinnego oraz na szkolenia osób prowadzących placówki

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r., uzupełnionego w dniu 17 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie:

 • opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem prowadzonych placówek wychowawczo - opiekuńczych typu rodzinnego, a także budowy, otwarcia, wyposażenia i bieżącego funkcjonowania nowych placówek, transportu i przejazdów wychowanków, zakupu niezbędnego wyposażenia, sprzętu, urządzeń, wydatków związanych remontami i bieżącymi naprawami,
 • wypoczynku letniego, zimowego, wyjazdów okolicznościowych dla wychowanków,
 • kosztów związanych z ochroną zdrowia podopiecznych,
 • szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje osób prowadzących placówki opiekuńczo
 • wychowawcze oraz kandydatów na prowadzących różne formy pieczy zastępczej,
 • wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla osób prowadzących placówki opiekuńczo
 • wychowawcze typu rodzinnego bądź rodziców zastępczych współpracujących z Fundacją,
 • wsparcia edukacyjnego i finansowego wychowanków i podopiecznych Fundacji,

według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 27 1160 2202 0000 0002 4096 4226,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 281/2013 

Zmiana decyzji 281/2013 decyzją 312/2013

Umarzam postępowanie z wniosku Fundacji „Happy Kids” z siedzibą w Łodzi (ul. Żniwna 10 lok. 14, 94-250 Łódź) z dnia 9 lipca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 150/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

 Zdjęcie dokumentu 312/2013

Decyzja 280/2013 dla Fundacji Kasisi z Warszawy na pomoc dzieciom z sierocińca w Kasisi

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 23 lipca 2013 r., uzupełnionego 2 sierpnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 sierpnia 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom z sierocińca w Kasisi, poprzez pokrycie kosztów:

 • prac remontowych, zakupu doposażenia i modernizacji sierocińca,
 • zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego do ratowania życia i zdrowia, w tym zakupu ambulansu zakupu odzieży, wyżywienia, środków higieniczno-kosmetycznych, pielęgnacyjnych, leczenia oraz rehabilitację i edukację podopiecznych,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:

 • 33 1090 1883 0000 0001 2159 4519 dla wpłat PLN;
 • 81 1090 1883 0000 0001 2148 8507 dla wpłat EURO.

      Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Zambii.

Zdjęcie dokumentu 280/2013

Decyzja 280/2013 została zmieniona decyzją 64/2014

Treść zmiany: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 280/20 13 z dnia 2 sierpnia 2013 r., zezwalającą Fundacji Kasisi z siedzibą w Warszawie
(ul. Pomiechowska 47 lok. 14, 04-694 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w taki sposób, że wpis określający formy prowadzenia zbiórki publicznej zastępuje wpisem: „- dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:

 •  33 1090 1883 00000001 2159 4519 dla wpłat w walucie PLN,
 • 8110901883000000012148 8507 dla wpłat w walucie EUR,
 • 25 1090 1883 0000 0001 2274 4598 dla wpłat w walucie GBP,
 • 77 1090 1883 0000 0001 2274 4632 dla wpłat w walucie USD.”

Zdjęcie dokumentu 64/2014

 

Decyzja 279/2013 dla Stowarzyszenia Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z Warszawy m.in. na pomoc zwierzętom, które przebywają w domach tymczasowych

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 26 czerwca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 31 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów i środków na pomoc w opiece nad kotami wolnobytującymi z terenu miasta Jaworzna oraz pomoc w opiece nad zwierzętami, przebywającymi w domach tymczasowych, z którymi Stowarzyszenie ma podpisane porozumienia, poprzez pokrycie kosztów:

 • diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, leczenia, szczepień, zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt,
 • zakupu karmy i akcesoriów potrzebnych w opiece nad zwierzętami,  według listy wydatków wskazanej we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 80 1020 2528 0000 0202 0351 8263,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: karmy dla zwierząt, artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków dla zwierząt, żwirku, obroży, smyczy, kagańców, misek, legowisk, klatek dla zwierząt

Zdjęcie dokumentu 279/2013

Decyzja 278/2013 dla „Fundacji Być Bardziej” z Warszawy na projekt „Nakarm Głodnego”, czyli między innymi na dożywianie dzieci i młodzieży ​

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 16 lipca 2013 r., uzupełnionego 31 lipca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych funduszy na finansowanie realizowanego przez Fundację projektu „Nakarm Głodnego”, poprzez pokrycie kosztów:

 1. finansowania dożywiania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w roku szkolnym 2013/2014, w ramach przyznawania stypendiów obiadowych oraz sfinansowanie obozów wakacyjnych organizowanych przez Fundację,
 2. prac programistycznych mających na celu stworzenie i rozwijanie internetowych serwisów „Nakarm Głodnego” w celu zarządzania projektem na terenie Polski oraz wynajmu serwerów utrzymujących serwisy „Nakarm Głodnego”,
 3. organizacji szkoleń dla wolontariuszy projektu,
 4. przygotowania, druku i wysyłki materiałów niezbędnych wolontariuszom do realizacji projektu,
 5. przygotowania, produkcji i emisji/ dystrybucji materiałów informacyjnych i promujących  projekt,
 6. organizacji gal finałowych dla wolontariuszy, darczyńców, instytucji i dzieci objętych projektem, celem podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt,
 7. produkcji spotów radiowych i telewizyjnych służących pozyskaniu darczyńców i wolontariuszy oraz zachęcaniu do niesienia pomocy,

według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 59 1240 1040 1111 0010 5099 7539,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 278/2013

Decyzja 277/2013 dla Fundacji na rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów „Irma” z Poznania m.in. na wyposażenie jednostki , kaski, hełmy i sprzęt specjalistyczny

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 23 lipca 2013 r., uzupełnionego 29 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej Irma, poprzez: wyposażenie Jednostki  w umundurowanie, kaski i hełmy oraz sprzęt specjalistyczny, niezbędny do wykonywania akcji poszukiwawczych, poprzez pokrycie kosztów zakupu systemu łączności, nawigacji wraz z mapami topograficznymi Polski, specjalistycznego samochodu ratowniczego, przyczepy jednoosiowej, map specjalistycznych, sprzętu oświetleniowego oraz apteczek z wyposażeniem, budowę specjalistycznego toru przeszkód do ćwiczeń dla psów i przewodników, w tym zakup akcesoriów treningowych oraz operacyjnych dla psów, pokrycie kosztów szkoleń specjalistycznych dla członków Jednostki, pokrycie kosztów zatrudnienia Instruktora-Trenera odpowiedzialnego za cały proces szkoleniowy i treningowy Jednostki, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 93 2030 0045 1110 0000 0273 3540,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 42 000 złotych
 • sprzedaży przedmiotów

Zdjęcie dokumentu 277/2013

Zmiana decyzji poprzez  uzupełnienie listy przedmiotów na sprzedaż (I)

Zdjęcie dokumentu 323/2013

Zmiana decyzji poprzez uzupełnienie listy przedmiotów na sprzedaż (II)

Zdjęcie dokumentu 454/2013

Zmiana decyzji 277/2013 decyzją 177/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 277/20 13 z dnia 30 lipca 2013 r., zmienioną decyzją Nr 323/2013 r. z dnia 3 września 2013 r. oraz decyzją Nr 454/20 13 z dnia 18 listopada 2013 r., zezwalającą Fundacji na rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów „Irma” z siedzibą w Poznaniu (Ul. Wieżowa 75 lok. 29, 61-1 11 Poznań) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do listy przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży dodaję:

 1. koszulka meczowa Stelmet Zielona Góra z autografami zawodników 2 szt. I zł/szt.,
 2. kalendarz Stelmat Zielona Góra na rok 2014 1 szt. 1 zł/szt.,
 3. szalik dziecięcy Stelmat Zielona Góra I szt. 1 zł/szt.,
 4. świecznik metalowy w kształcie motocykla 1 szt. I zł/szt.,
 5. strój kangura do przebrania I szt. 500 zł/szt.,
 6. płyta CD z autografem Goorala 3 szt. 20 zł/szt.,
 7. zdjęcie z autografem Barbary Kurdej-Szatan 5 szt. I zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 177/2014

 

Decyzja 276/2013 dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu Orator z Wrocławia na rehabilitację i terapię osób z wadą słuchu

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 czerwca 2013 r., uzupełnionego 22 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizowanie i prowadzenie rehabilitacji i terapii osób z wadą słuchu, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia terapeutów, zakupu pomocy dydaktycznych, wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 06 2190 002 3000 0046 4013 0103,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 276/2013

Decyzja 268/2013 dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Radosny Uśmiech” z  Krakowa na pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 1 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez finansowanie zakupu leków, wyposażenia medycznego, środków czystości i higienicznych, opatrunkowych, żywności, odzieży, obuwia, zakupu książek, artykułów szkolnych oraz opłat  mieszkaniowych, według listy wydatków wskazanych we wniosku, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 268/2013

Decyzja 267/2013 dla Fundacji „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. Św. Józefa Kalasancjusza z   Warszawy  na pomoc dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji losowej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 czerwca 2013 r., uzupełnionego 17 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji losowej, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zabiegów, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków leczniczych i opatrunkowo-higienicznych oraz sfinansowania potrzeb rodzin ubogich, poprzez zakup opału, żywności, środków czystości, dojazdów do szpitali, pobytu w przyszpitalnych hotelach, zakup książek, przyborów szkolnych i urządzeń ułatwiających naukę, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 25 1240 6292 1111 0010 4518 8632,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 267/2013

Decyzja 266/2013 dla Fundacji „Wspólna Droga” – United Way Polska z  Warszawy  z przeznaczeniem zebranych darów na pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej, poprzez przekazanie wyprawki szkolnej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 1 września 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów na pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej, poprzez przekazanie wyprawki szkolnej, w formie zbiórki przyborów szkolnych, materiałów papierniczych i piśmienniczych, materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz innych akcesoriów szkolnych.

Zdjęcie dokumentu 266/2013

Decyzja 265/2013 dla Fundacji Wchodzę w To! z  Tychów na pomoc niepełnosprawnym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 16 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów i środków na:

 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej zwiększającej dostęp do informacji o kierunkach rozwoju metod leczenia i rehabilitacji schorzeń narządów ruchu, poprzez pokrycie kosztów opłat za czas antenowy, witryny internetowe, związanych z niezbędnymi dojazdami, opłat za telefon, korespondencję, związanych z produkcją materiałów informacyjnych, reklamowych oraz materiałów edukacyjno – integracyjnych i opłat za opracowanie materiałów graficznych w postaci elektronicznej, promujących cel zbiórki,
 • udzielanie pomocy materialnej i finansowej dla ludzi chorych i niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć leczniczych, rehabilitacyjnych i przystosowawczych do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • podejmowanie działań minimalizujących problem życia chorych na obrzeżach społeczeństwa, wspierających aktywność społeczną osób niepełnosprawnych, udział w zajęciach wyrównawczych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych, psychologicznych, szkoleniach, w tym szkoleniach zwiększających kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych, poprzez pokrycie kosztów wynajmu lokalu lub terenu do realizacji celu, dojazdów, opłat za telefon, korespondencję, wynagrodzenia zespołów muzycznych, aktorów, grup teatralnych, specjalistów z dziedziny psychologii, psychiatrii, medycyny i rehabilitacji, opłat za czas antenowy, witryny internetowe, zakup projektora, opłat związanych z produkcją materiałów informacyjnych oraz edukacyjno-integracyjnych, opracowaniem materiałów graficznych w postaci elektronicznej, kosztów związanych z produkcją materiałów reklamowych, promujących cel zbiórki,
 • promowanie uzdolnionych osób niepełnosprawnych i ich wybitnych osiągnięć twórczych i sportowych, poprzez pokrycie kosztów przygotowania materiałów informacyjnych i graficznych oraz wsparcie finansowe dla uzdolnionych osób chorych i niepełnosprawnych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 52 1750 0012 0000 0000 2140 8425,
 • zbiórki datków do puszek kwestarskich oraz zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: sprzętu medycznego i ortopedycznego, sprzętu sportowego, odzieży, artykułów szkolnych, przedmiotów użytku domowego.

     Zebrane dary i środki pieniężne mogą być wydatkowane i rozdysponowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Republiki Austrii, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Włoskiej, Stanów Zjednoczonych, Konfederacji Szwajcarskiej.

Zdjęcie dokumentu 265/2013

Decyzja 264/2013 dla Stowarzyszenia   Pomocy Zwierzętom S.O.S Husky z Tychów na rzecz zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania i  humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 maja 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 15 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania i  humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, poprzez: zakup karmy dla zwierząt, pokrycia kosztów transportu, pobytu zwierząt w klinice lub miejscu przechowywania zwierząt, opieki weterynaryjnej, leczenia i sterylizacji, pokrycie kosztów broszur edukacyjnych dotyczących problemu bezdomności, w następujących formach:

dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 03 1090 1652 0000 0001 1922 6770,

zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,

sprzedaży przedmiotów:

 • kartka pocztowa oznaczona znakiem Stowarzyszenia, 200 szt., 10 zł/szt.,
 • przypinka oznaczona znakiem Stowarzyszenia, 50 szt.,12 zł/szt.,
 • nalepka oznaczona znakiem Stowarzyszenia, 50 szt.,10 zł/szt.,
 • kubek oznaczona znakiem Stowarzyszenia, 50 szt. ,17 zł/szt.,
 • koszulka oznaczona znakiem Stowarzyszenia, 50 szt., 35 zł/szt.,
 • kalendarz 12-kartkowy oznaczony znakiem Stowarzyszenia, 250 szt.,  39 zł/szt.,

zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy, koców, obroży, smyczy, klatek, misek, środków czystości.

Zdjęcie dokumentu 264/2013

Decyzja 263/2013 dla Fundacji „Jedyna Taka” z  Ciechocinka na utrzymanie i obsługę serwisu internetowego, który ma za zadanie promować osoby niepełnosprawne w szczególności kobiety, zmieniając ich wizerunek w społeczeństwie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na utrzymanie i obsługę serwisu internetowego, który ma za zadanie promować osoby niepełnosprawne w szczególności kobiety, zmieniając ich wizerunek w społeczeństwie, poprzez pokrycie kosztów wynajmu serwera, domeny oraz projektów graficznych i tekstowych, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 97 9537 0000 2001 0017 5203 0002.

Zdjęcie dokumentu 263/2013

Decyzja 260/2013 dla Fundacji Działań Kulturalnych i Społecznych z Warszawy  na realizację rekonstrukcji małej architektury z lat 40. XX wieku, poprzez pokrycie kosztów wykonania dwóch betonowych ław, chodnika i ścieżki zbiegu ul. Katowickiej i ul. Zwycięzców w Warszawie

Treść decyzji:  na podstawie wniosku z dnia 18 czerwca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 12 lipca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację rekonstrukcji małej architektury z lat 40. XX wieku, poprzez pokrycie kosztów wykonania dwóch betonowych ław, chodnika i ścieżki zbiegu ul. Katowickiej i ul. Zwycięzców w Warszawie, według listy wydatków wskazanych we wniosku, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 49 1020 1156 0000 0127 7839.

Zdjęcie dokumentu 260/2013

Zmiana decyzji 260/2013 decyzją 505/2013 poprzez zmianę terminu zakończenia zbiórki na 30 czerwca 2014 r.

Zdjęcie dokumentu 505/2013

Decyzja 252/2013 dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Poszkodowanym w Wypadkach z  Grudziądza na pomoc dzieciom z autyzmem

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2013 r., uzupełnionego 11 lipca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 25 lipca 2013 r. do 25 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom z autyzmem, poprzez pokrycie kosztów ich terapii, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 74 1240 3998 1111 0010 1580 1820.

Zdjęcie dokumentu 259/2013

Decyzja 258/2013 dla Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza z Warszawy m.in. na wsparcie Poradni dla ofiar i sprawców przemocy seksualnej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 lipca 2013 r., uzupełnionego w dniu 11 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 21 sierpnia

2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • finansowanie Poradni dla ofiar i sprawców przemocy seksualnej i telefonu zaufania, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia terapeuty,
 • szkolenia dla wolontariuszy z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów,
 • organizację warsztatów i spotkań z młodzieżą, rodzicami, opiekunami, prowadzonych w ramach wolontariatu przez edukatorów Fundacji, mających na celu przekazanie wiedzy dotyczącej profilaktyki przemocy seksualnej, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatorki wolontariuszy,
 • organizację warsztatów spotkań dla kuratorów i pracowników socjalnych, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów,
 • pokrycie kosztów druku materiałów informacyjnych, ulotek, zawierających informacje co jest przemocą seksualną, w jaki sposób się przed nią chronić i dokąd zwracać się o pomoc,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 97 1090 2851 0000 0001 1878 8542.

Zdjęcie dokumentu 258/2013

Decyzja 255/2013 dla Fundacji Futuramka z Białegostoku na leczenie, rehabilitację oraz sprzęt ortopedyczny dla podopiecznych Fundacji

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 31 maja 2013 r., uzupełnionego 8 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu ortopedycznego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 08 1020 1332 0000 1102 0839 2054,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 255/2013

Decyzja 254/2013 dla Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA z Warszawy na pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r., uzupełnionego w dniu 4 lipca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką Fundacji poprzez pokrycie kosztów:

 • wykupu koni, które przebywają w złych warunkach lub które zostały przeznaczone  na rzeź,
 • rehabilitacji koni i innych zwierząt, zabiegów chirurgicznych, konsultacji, badań, usług weterynaryjnych,
 • zakupu sprzętu weterynaryjnego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych, opatrunkowych i higienicznych dla zwierząt,
 • zakupu paliwa potrzebnego do transportu zwierząt do stajni Fundacji, obiektów dzierżawionych przez Fundację, lecznic, szpitali dla zwierząt lub do domów adopcyjnych,
 • bieżącego utrzymania zwierząt, tj. zakup słomy, siana, trocin na ściółkę, żywności, witamin, suplementów diety oraz niezbędnych sprzętów do pielęgnacji zwierząt,
 • utrzymania prowadzonych przez Fundację stajni dla koni oraz innych zwierząt, opłacenie mediów, czynszów dzierżawnych, dzierżawy ziemi, łąki do wypasu koni,
 • utrzymania uratowanych zwierząt w pensjonatach i specjalistycznych klinikach, tj. kosztów pobytu zwierząt i zapewnienia im specjalistycznej całodobowej opieki, związanych z przekazywaniem uratowanych koni w adopcję, kontroli przed i poadopcyjnych, wyjazdów na terenie całej Polski, wydatków na bilety kolejowe i paliwo, związanych z przeprowadzeniem interwencji w sprawie maltretowanych zwierząt, w tym kosztów związanych z postępowaniem prawnym i sądowym, kosztów związanych z utrzymaniem samochodu interwencyjnego, kosztów przejazdów środkami komunikacji,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 73 2030 0045 1110 0000 0255 8330,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów w naturze w postaci: żywności dla zwierząt, koców, misek, środków czystości.

Zdjęcie dokumentu 254/2013

Decyzja 253/2013 dla Komitetu Organizacyjnego zbiórki publicznej przy ZSO Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach na budowę pomnika Franciszka Dionizego Kniaźnina

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 2 maja 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 8 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie projektu i wykonania pomnika Franciszka Dionizego Kniaźnina na Skwerze Niepodległości w Puławach, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 42 1560 1195 2097 4554 8000 0009,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:

10 złotych w ilości  2000  szt. na kwotę    20.000 – zł,
20 złotych w ilości 3000 szt. na kwotę    60.000 – zł,
o łącznej wartości 80.000 – zł.

Zdjęcie dokumentu 253/2013

Decyzja 252/2013 dla Stowarzyszenia Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy m.in. na sfinansowanie budowy Pomnika Armii Krajowej w Krakowie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 28 czerwca 2013 r., uzupełnionego  4 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych środków na opracowanie dokumentacji projektowej zwycięskiej pracy konkursowej oraz na sfinansowanie budowy Pomnika Armii Krajowej w Krakowie, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 21 1020 1097 0000 7802 0232 6445.

Zdjęcie dokumentu 252/2013

Decyzja 251/2013 dla Stowarzyszenia „Warto jest Pomagać” z Zielonej Góry m.in. na pokrycie kosztów operacji, leczenia, transportu i pobytu w placówkach zdrowia podopiecznych Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 czerwca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 7 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do  2 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów operacji, leczenia, transportu i pobytu w placówkach zdrowia, zakupu leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 95 1140 1850 0000 2096 6400 1030,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

         Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą, w Republice Federalnej Niemiec.

Zdjęcie dokumentu 251/2013  

Decyzja 250/2013 dla Fundacji Skrzydlaty Pies z Bukowna na pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 2 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów i środków na pomoc zwierzętom, znajdującym się pod opieką Fundacji, poprzez pokrycie kosztów:

 • pobytu i wyżywienia zwierząt w hotelach dla zwierząt i w domach tymczasowych do momentu znalezienia dla nich domów stałych,
 • szczepień, chipowania, leczenia zwierząt oraz kosztów zabiegów kastracji zwierząt,
 • zakupu kojców oraz bud,
 • zakupu paliwa, związanego z transportem zwierząt,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 43 1050 1445 1000 0090 8000 1655,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci akcesoriów dla zwierząt,
 • sprzedaży przedmiotów:

figurka ,,skrzydlatego psa” 50 sztuk  20 złotych za sztukę, 
srebrna przywieszka ,,skrzydlate psy”  30 sztuk 50 złotych za sztukę,
pocztówka z wizerunkiem zwierząt  500 sztuk 2 złotych za sztukę.

Zdjęcie dokumentu 250/2013

Decyzja 249/2013 dla Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z Gdyni m.in. na zakup literatury, gier i pomocy edukacyjnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 2 lipca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wparcie instytucji świadczących pomoc dzieciom, poprzez:

 • zakup literatury, gier i pomocy edukacyjnych – multimedialnych programów, zabaw i systemów edukacyjnych, sprzętu komputerowego, komputerów z oprogramowaniem oraz odzieży,
 • sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uzdolnionych wychowanków,
 • pokrycie kosztów wyjazdów edukacyjnych: obozów językowych, wycieczek krajoznawczo - historycznych,
 • pokrycie kosztów podróży i wynagrodzenia trenerów w ramach organizacji szkoleń skierowanych do podopiecznych domów dziecka, realizowanych na podstawie autorskich projektów Stowarzyszenia: „Moje pierwsze pieniądze” oraz „Żyj Finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 21 1090 1102 0000 0001 1253 8155,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 249/2013

Decyzja 248/2013 dla Fundacji im. Brata Alberta z Radwanowic m.in. na organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 22 kwietnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 3 lipca 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, środowiskowych, domów samopomocy oraz organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do akceptacji osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej, według rodzaju wydatków wyszczególnionych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 248/2013

Decyzja 246/2013  dla Fundacji na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt Primum ze Skierd na wsparcie dla ośrodków rehabilitacji zwierząt, w szczególności ośrodków rehabilitacji jeży

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 27 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów na wsparcie dla ośrodków rehabilitacji zwierząt, w szczególności ośrodków rehabilitacji jeży, w których odbywa się leczenie i rehabilitacja jeży wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska, w formie zbiórki darów w postaci: karmy dla zwierząt, środków higienicznych, materiałów medycznych, środków odkażających, środków czystości, środków opatrunkowych, niezbędnego wyposażenia dla ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz kompletnych domków dla jeży.

Zdjęcie dokumentu 246/2013

Decyzja 245/2013 dla Fundacji Świętej Jadwigi Królowej z Bydgoszczy na pokrycie kosztów operacji i leczenia w klinice w Sankt Augustin w Niemczech

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r., uzupełnionego 26 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Fundacji, poprzez pokrycie kosztów operacji i leczenia w klinice w Sankt Augustin na terenie Republiki Federalnej Niemiec, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 69 1600 1185 0004 0807 4789 5151.          Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą, w Republice Federalnej Niemiec.

Zdjęcie dokumentu 245/2013

Decyzja 243/2013 dla Fundacji Serce do Serca z siedzibą z Wrocławia na budowę szkoły podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Katandze w Republice Ugandy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 czerwca 2013 r., uzupełnionego w dniu 27 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 6 lipca 2013 r. do dnia 6 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę szkoły podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w miejscowości Katanga w Republice Ugandy, poprzez sfinansowanie: projektu szkoły, zakupu materiałów budowlanych i wykonania pokrycia dachowego, wykonania stolarki okiennej, drzwiowej i podłóg w pomieszczeniach szkolnych, instalacji elektrycznej, instalacji wodno–kanalizacyjnej, prac wykończeniowych, wyposażenia pomieszczeń sanitarnych i wyposażenia szkoły oraz zakupu pomocy dydaktycznych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 94 1020 5226 0000 6402 0443 0799,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zebrane ofiary mogą być rozdysponowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Republiki Ugandy.

Zdjęcie dokumentu 243/2013

Decyzja 242/2013 dla Społecznego Komitetowi na rzecz upamiętnienia osoby śp. Krzysztofa Kozłowskiego z Krakowa na sfinansowanie projektu oraz wykonania popiersia i aranżacji miejsca pamięci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 25 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie projektu oraz wykonania popiersia i aranżacji miejsca pamięci dla śp. Krzysztofa Kozłowskiego, które usytuowane będzie na terenie siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Rakowieckiej 2a, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 161 1240 2135 1111 0010 5185 1210.

Zdjęcie dokumentu 242/2013 

Zmiana decyzji decyzją 383/2013

Treść: w sentencji decyzji do wpisu określający cel zbiórki dodaję wpis: „dofinansowanie leczenia, rehabilitacji i rozwoju edukacyjnego podopiecznych Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW”, oraz do wpisu wskazującego formy prowadzenia zbiórki dodaję wpis: „zbiórki ofiar w naturze”.

Zdjęcie dokumentu 383/2013

Decyzja 241/2013 dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach z Warszawy na udzielanie pomocy rodzinom osieroconym przez policjantów poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 czerwca 2013 r., uzupełnionego 25 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, w tym również na terenach i w obiektach pozostających pod zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez MSW, z przeznaczeniem zebranych środków na udzielanie pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osieroconym przez policjantów poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych, realizowaną w formie:

 • sfinansowania zakupu leków, materiałów opatrunkowych, aparatów i urządzeń rehabilitacyjnych, obuwia, odzieży, opału, naprawy lub zakupu sprzętu AGD i RTV, remontu mieszkania,
 • dofinansowania opłat za czynsz i energię elektryczną,
 • wsparcia finansowego w dokończeniu nauki w przypadkach utraty przez sierotę prawa do renty,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 89 1020 1068 0000 1602 0228 5922,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 241/2013

Zmiana decyzji decyzją 539(536)/2013

Treść decyzji: zmieniam w ten sposób, że do wpisu wskazującego formy zbiórki dodaję wpis: „sprzedaży 300 sztuk cegiełek wartościowych o nominale 200,- zł ”.

Zdjęcie decyzji 539(356)/2013

Decyzja 240/2013 dla Fundacji „Dr Clown” z Warszawie m.in. na zakup akcesoriów, zabawek, pomocy dydaktycznych dla wolontariuszy – terapeutów

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r., uzupełnionego w dniu 24 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków finansowych na pokrycie kosztów:

 • zakupu akcesoriów, zabawek, pomocy dydaktycznych dla wolontariuszy – terapeutów, upominków dla dzieci przebywających w szpitalach i placówkach specjalnych, farbek do malowania twarzy i kosmetyków do demakijażu,
 • zakupu, czyszczenia, prania i konserwacji strojów dla wolontariuszy – terapeutów,    
 • przejazdów między szpitalami i placówkami specjalnymi,                                                 
 • stałych szkoleń doskonalących umiejętności terapeutyczne „Dr Clownów” z zakresu podstaw psychologii klinicznej i sztuki artystycznej: klaunady, magii, podstaw pantomimy oraz form teatralnych,
 • przesyłek akcesoriów do Oddziałów Fundacji na terenie kraju oraz druku materiałów edukacyjnych,

w następujących  formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 42 1240 1125 1111 0000 0346 0184,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 240/2013

Decyzja 239/2013 dla Fundacji Wspierania Rodziny – Adams z Poznania na uzupełnienie wpisów dotyczących celu, terminu przeprowadzenia zbiórki oraz wydatkowania środków

Treść decyzji: Zmieniam decyzję 27/2012 w następujący sposób:

1. sentencję decyzji określającą  cel zbiórki publicznej, zastępuję wpisem:  „ na rzecz podopiecznego Fundacji, poprzez pokrycie kosztów rehabilitacji oraz leczenia”,

2. sentencję decyzji określającą termin zakończenia zbiórki publicznej, zastępuję wpisem:  „do 30 czerwca 2014 r.”,

3. sentencję decyzji określającą miejsce wydatkowania zebranych ofiar, pozyskanych w ramach prowadzonej zbiórki publicznej, zastępuję wpisem: „zebrane fundusze mogą być zużytkowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. Zdjęcie dokumentu 239/2013

Decyzja 238/2013 dla Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci” z Warszawy m.in. na wynajem pomieszczeń na placówki Stowarzyszenia przeznaczonych na świetlicę młodzieżową, świetlicę socjoterapeutyczną i salę szkoleniową

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r., uzupełnionego 25 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • wynajem pomieszczeń na placówki Stowarzyszenia przeznaczonych na świetlicę młodzieżową, świetlicę socjoterapeutyczną, salę szkoleniową oraz  ich eksploatację, poprzez pokrycie kosztów opłat za czynsz, telefon, monitoring, zakup artykułów piśmiennych i biurowych,
 • zakup materiałów dydaktycznych do zajęć w ramach poszczególnych programów socjoterapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych,
 • na pomoc dzieciom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pokrycie kosztów udzielania porad pedagogicznych, socjalnych, psychologicznych,
 • wyjazdy podopiecznych Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów pobytu, wyżywienia, ubezpieczenia i transportu,
 • remont Klubu dla Młodzieży przy ul. Szwedzkiej, poprzez pokrycie kosztów opłacenia robotników i zakupu materiałów budowlanych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 57 1240 6175 1111 0000 4571 7204,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 238/2013 

Decyzja 237/2013 dla Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z Warszawy na uzupełnienie wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej

Treść decyzji polegająca na zmianie decyzji 8/2012: zmieniam w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis:

„ –  wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „POMAGAM” na numer 74565 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 r., koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 4,92 zł z VAT, z tego:

operatorzy POLKOMTEL S. A., T Mobile Polska S.A. oraz PTK Centertel Sp. z o.o. z systemu sprzedaży postpaid na realizację celu zbiórki publicznej przekażą kwotę 4,92 zł,
pozostali operatorzy z systemu sprzedaży postpaid oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid na realizację cel zbiórki publicznej przekażą kwotę 4,00 zł, natomiast kwotę podatku VAT w wysokości 0,92 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.”.

Zdjęcie dokumentu 237/2013

Zmiana decyzji 237/2013 decyzją 316/2013

Treść decyzji: zmienia w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający prowadzenie zbiórki publicznej w formie wysyłania wiadomości tekstowych typu sms, zastępuję wpisem:

 „ –  wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „POMAGAM” na numer 74565 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 r., koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 4,92 zł z VAT, z tego: operatorzy POLKOMTEL S. A. oraz PTK Centertel Sp. z o.o. z systemu sprzedaży postpaid na realizację celu zbiórki publicznej przekażą kwotę 4,92 zł, pozostali operatorzy z systemu sprzedaży postpaid oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid na realizację cel zbiórki publicznej przekażą kwotę 4,00 zł, natomiast kwotę podatku VAT w wysokości 0,92 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.”.

Zdjęcie decyzji 316/2013

Decyzja 236/2013 dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z Łodzi m.in. na zakup sprzętu medycznego dla szpitali, ośrodków zdrowia i ośrodków rehabilitacyjnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 czerwca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od dnia 3 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • zakup sprzętu medycznego dla szpitali, ośrodków zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych i innych placówek medycznych oraz dla indywidualnych podopiecznych,
 • zakup produktów spożywczych i przemysłowych celem przygotowania paczek pomocowych dla podopiecznych indywidualnych i instytucjonalnych, wydawanych z okazji świąt okolicznościowych,
 • zakup leków dla dzieci niepełnosprawnych i chorych z rodzin potrzebujących,
 • dofinansowanie operacji, zabiegów medycznych i specjalistycznego leczenia dla dzieci,
 • dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej oraz uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i chorych,
 • dofinansowanie wyjazdów kolonijnych i zimowisk, zielonych szkół, wycieczek, wczasów dla matki z dzieckiem,
 • sfinansowanie organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci, poprzez zakup drobnych upominków, poczęstunku, zapewnienie obsługi estradowej i finansowanie atrakcji dla dzieci,
 • sfinansowanie prac modernizacyjnych w kolejnych pomieszczeniach Centrum Integracji Dzieci z Porażeniem Mózgowym prowadzonego przez Fundację, poprzez montaż platformy przyschodowej na biegu schodów łączących piwnicę z parterem, montaż drzwi przeciwpożarowych z ościeżnicami, zakup drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, zakup i montaż zewnętrznej pochylni stalowej, wykonanie żelbetonowej pochylni wewnętrznej, zakup i montaż dźwigu elektrycznego, wykonanie prac instalacyjnych, wymiany instalacji elektrycznej, wodno– kanalizacyjnej, wentylacyjnej, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymianę pozostałej stolarki okiennej, wykonanie prac wykończeniowych w docelowej bryle budynku,
 • sfinansowanie terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, ruchowej dla uczestników Centrum Integracji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Łodzi,
 • organizacje seminarium poświęconego problematyce prowadzenia kompleksowej terapii dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, zwłaszcza dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zalecanym metodom rehabilitacji i usprawnienia poprzez sfinansowanie wydatków związanych z wynajmem sali szkoleniowej, wydrukiem materiałów i poczęstunku,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 17 8784 0003 2002 0042 6002 0011,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 236/2013

Decyzja 234/2013 dla Stowarzyszenia Mierz Wysoko z Warszawy na zajęcia ze specjalistami i zakup materiałów plastycznych i papierniczych do prowadzenia zajęć w Klubie Młodzieżowym

Treść decyzji:pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 czerwca 2012 r., uzupełnionego 24 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 lipca 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków finansowych na rozwinięcie oferty Klubu Młodzieżowego przy ul. Brzeskiej, poprzez pokrycie kosztów zajęć ze specjalistami, zakupu materiałów plastycznych i papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć, wyjść z podopiecznymi do miejsc kultury i rozrywki oraz remontu, według listy wydatków wskazanych we wniosku, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 17 2130 0004 2001 0366 6757 0003,
 • sprzedaży przedmiotów:

przedmiot,  ilość, cena  wywoławcza

 1. koszulka z autografem reprezentacji Polski  w piłce siatkowej (PZPS), 1 szt. 1 000 zł/szt.,
 2. seria płyt DVD z serialem „Czas Honoru” z autografami Macieja Zakościelnego, 1 zestaw 400 zł/zestaw,
 3. książka oraz płyty CD i DVD z Przystanku Woodstock  z autografem Jurka Owsiaka, 1 szt. 200 zł/szt.,
 4. książka i gadżety Komendy Głównej Policji, 1 zestaw 150 zł/ zestaw,
 5. płyta z autografem mima Ireneusza Krosnego, 1 szt. 75 zł/szt.,
 6. koszulka z autografami gwiazd od Krewniaków oraz maskotka, 5 zestawów 150 zł/zestaw,
 7. płyty CD Happysad z autografami, 1 zestaw 75 zł/zestaw,
 8. płyta CD Paula i Karol z autografami, 1 zestaw 75 zł/zestaw,
 9. płyta CD i gadżety od Dody, 1 zestaw 100 zł/zestaw,
 10. płyta CD z autografami zespołu Hunter, 1 szt. 75 zł/szt.,
 11. Kroniki Ścigania z autografem Kuby Giermaziaka, 1 zestaw 250 zł/zestaw,
 12. koszulka z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej (PZPN), 1 szt. 1 000 zł/szt.,
 13. koszulka z autografami amerykańskich zawodników footballu amerykańskiego od Warsaw Eagles, 1 szt. 500 zł/szt.,
 14. obraz od Doroty Gardian, 1 szt. 400 zł/szt.,
 15. korki Roberta Lewandowskiego, 1 para 1 000 zł/para,
 16. piłka i koszulka od siatkarzy plażowych  Michała Kądzioły i Jakuba Szałankiewicza, 1 zestaw 500 zł/zestaw,
 17. litografie od Adama Walasa, 1 zestaw 200 zł/zestaw.

Zdjęcie dokumentu 234/2013

Zmiana decyzji 234/2013 decyzją 261/2013 przez przedłużenie zbiórki

Zmiana: w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki publicznej, tj.: „do 15 lipca 2013 r.”, zastępuję wpisem: „do 31 sierpnia 2013 r.”.

Zdjęcie dokumetu 261/2013

Decyzja 233/2013 dla  Stowarzyszenia Promocji Tańca „Prodance” z Kępy na pomoc dzieciom utalentowanym tanecznie w rozwijaniu potencjału artystycznego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r., uzupełnionego 24 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 24 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom utalentowanym tanecznie w rozwijaniu potencjału artystycznego, poprzez pokrycie kosztów wynajęcia Sali przystosowanej do prowadzenia warsztatów z tańca oraz wynagrodzenia nauczyciela choreografa, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 77 2030 0045 1170 0000 0443 4730,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej emisji 3 000 złotych, w poszczególnych nominałach:
 • 5 zł, w ilości  200 szt., o łącznej wartości 1000 zł,
 • 10 zł w ilości 200 szt.  o łącznej wartości  2000 zł,
 • sprzedaży przedmiotów:

przedmiot,  ilość, cena sprzedaży:

 1. ręcznie robiona mała ozdoba wisząca, 100 szt. 5 zł/szt.,
 2. ręcznie robiona średnia ozdoba wisząca, 100 szt. 10 zł/szt.,
 3. ręcznie robiona duża ozdoba wisząca, 100 szt. 20 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 233/2013

Decyzja 232/2013 dla Stowarzyszenia ,,Otwarte Klatki” z Poznania m.in. na organizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej propagującej szacunek wobec zwierząt

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 19 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 24 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej propagującej szacunek wobec zwierząt oraz światopogląd i sposób życia wolny od okrucieństwa i przemocy wobec nich, poprzez:

 • pokrycie kosztów prowadzenia informacyjnego serwisu internetowego, opłacenia domeny, serwera, opracowania graficznego i programistycznego strony,
 • pokrycie kosztów organizacji wydarzeń specjalnych związanych z tematyką kampanii, informacyjnych akcji ulicznych, happeningów, konferencji prasowych, wykładów, pokazów filmów, zajęć we wszystkich typach szkół, w tym wydatków związanych z wynajmem sal, rzutników, nagłośnienia, dojazdem prelegentów i prelegentek, biorących udział
 • w ww. wydarzeniach,
 • pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów multimedialnych i materiałów informacyjnych związanych z tematyką kampanii, ulotek, plakatów, banerów, przejazdów, obróbki materiałów, produkcji i publikacji nośników i poligrafii,
 • pokrycie kosztów bieżących interwencji w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, szczególnie wykorzystywanych w celach komercyjnych, naukowych i rozrywkowych, w tym dojazdów do miejsc interwencji, konsultacji, badań i usług weterynaryjnych, transportu zwierząt, zakupu sprzętu weterynaryjnego i rehabilitacyjnego, środków leczniczych, opatrunkowych, higienicznych dla zwierząt, oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zwierząt,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 76 2030 0045 1110 0000 0263 4130,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 232/2013

Decyzja 231/2013 dla Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami ,,Nadzieja na Dom” z Sosnowca na pomoc zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 czerwca 2013 r., uzupełnionego w dniu 20 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie szkół i placówek oświatowych za zgodą ich władz,  z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • pokrycie kosztów leczenia i kastracji kotów przebywających w przytulisku Kocia Chatka
 • w Sosnowcu oraz zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu,
 • pokrycie kosztów budowy, przebudowy oraz wyposażenia boksów i pomieszczeń dla psów,
 • zakup skalera ultradźwiękowego, wagi do ważenia zwierząt, kompletu narzędzi chirurgicznych, sterylizatora, zestawu do reanimacji, otoskopu, laryngoskopu, klatek i noszy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 42 2030 0045 1110 0000 0265 1620,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 231/2013

Zmiana decyzji 231/2013 decyzją 416/2013 poprzez uzupełnienie celu zbiórki

Zmiana:  w taki sposób, że do wpisu określającego cel zbiórki publicznej dodaję wpis:  „ – pokrycie kosztów hoteli dla psów, – pokrycie kosztów zakupu karmy dla zwierząt.”

Zdjęcie dokumentu 416/2013

Decyzja nr 230/2013 dla Związku Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności z Warszawy na wsparcie dla organizacji i instytucji zajmujących się dożywianiem dzieci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 31 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 19 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 4 października 2013 r. do dnia 5 października 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych artykułów żywnościowych z długim terminem przydatności do spożycia dla organizacji i instytucji zajmujących się dożywianiem dzieci.

Zdjęcie dokumentu 230/2013

Decyzja 229/2013 dla Fundacji Jokot z Warszawy na pomoc zwierzętom m.in. poprzez pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r., uzupełnionego 18 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom, poprzez:

 • pokrycie kosztów leczenia, sterylizacji i kastracji,
 • zakup karmy, odżywek, witamin, żwirku, środków pielęgnacyjnych,
 • przekazanie kupionych i zebranych darów rzeczowych przytuliskom i domom tymczasowym, współpracującym z Fundacją,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 27 1750 0012 0000 0000 2175 2158,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów:

przedmiot, ilość, cena sprzedaży

 1. własnoręcznie wykonane kolczyki, 100 par, 20 zł/para,
 2. własnoręcznie wykonane broszki, 15 szt., 25 zł/szt.,
 3. zdjęcia zwierząt w formie A-3, 72 szt., 50 zł/szt.,
 4. zdjęcia zwierząt w formacie A-4,  72 szt., 30 zł/szt.,
 5. zdjęcia cyfrowe zwierząt, 500 szt., 10 zł/szt.
 6. zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy dla zwierząt, odżywek, witamin, żwirku, środków pielęgnacyjnych i akcesoriów dla zwierząt.

Zdjęcie dokumentu 229/2013

Decyzja 228/2013 dla Fundacji Kazimierza Górskiego z Warszawy na budowę Pomnika Kazimierza Górskiego na Stadionie Narodowym w Warszawie

Treść decyzji:  na podstawie wniosku z dnia 7 marca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie  19 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 września 2014 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę Pomnika Kazimierza Górskiego na Stadionie Narodowym w Warszawie, tj. sfinansowanie wynagrodzenia członków jury oraz nagród w konkursie na projekt, kosztów projektu i posadowienia Pomnika, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:

 • 62 1020 1042 0000 8602 0289 1034 dla wpłat PLN;
 • 58 1020 1042 0000 8302 0289 1059 dla wpłat USD
 • 67 1020 1042 0000 8402 0289 1042 dla wpłat EURO.

Zdjęcie dokumentu 228/2013 

Zmiana decyzji 228/2013 decyzją 7/2014 poprzez uzupełnienie formy zbiórki

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki dodaję:

„- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanej skarbony stacjonarnej, umieszczonej za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektu, - sprzedaży w drodze aukcji następujących przedmiotów:

 1. plakat Reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w 1974 r. z podpisami wszystkich zawodników i trenerów, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 2. koszulka sportowa z podpisami zawodników i trenerów — uczestników meczu Anglia — Polska na stadionie Wembley w Londynie w 1973 r., w cenie wywoławczej 100,- zł,
 3. koszulka meczowa Reprezentacji Polski z nazwiskiem p. Donalda Tuska i jego podpisem, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 4. pióro wieczne prestiżowej marki Sheaffer, przekazane przez p. Aleksandra Kwaśniewskiego w cenie wywoławczej 100,- zł,
 5. kolekcja replik trzech monet polskich z XVI w, przekazana przez Związek Banków Polskich, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 6. pamiątkowy medal NBP z okazji Mistrzostw Europy Euro 2012, podarowany przez p. Marka Belkę, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 7. statuetka łodzi wyścigowej, nagrody dla Mistrza Świata w wyścigach motorowodnych w 1983 r. p. Waldemara Marszałka, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 8. czapka sportowa FC Barcelona, podarowana przez p. Jana Englerta, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 9. akwarela autorstwa Andrzeja Wasilewskiego przedstawiająca Stare Miasto w Warszawie, przekazana przez p. Adama Struzika, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 10. medal wydany z okazji 40-tej rocznicy zdobycia złotego medalu olimpijskiego w Monachium w 1972 r. przez Reprezentację Polski w piłce nożnej, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 11. kalendarz na 2014 r. wydany z okazji Rajdu Dakar w 2014 r. z podpisem darczyńcy p. Adama Małysza, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 12. dwie książki z limitowanych serii wydawniczych: „Wykwintna Kuchnia Polska” oraz „Chłopi” Władysława Reymonta w ekskluzywnej oprawie, przekazane przez p. Andrzeja Byrta, Zarząd Targów Poznańskich, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 13. ręcznie malowana figurka porcelanowa z Fabryki Porcelany w Ćmielowie z 1957 r., przekazana przez p. Andrzeja Arendarskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 14. koszulka piłkarskiej reprezentacji Włoch z podpisem darczyńcy p. Andzreja Biernata, Ministra Sportu i Turystyki, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 15. odlew buta piłkarskiego, dar UEFA przekazany przez Prezydenta Michaela Platiniego Polskiemu Związkowi Piłki Noznej w związku z organizacją Mistrzostw Europy w 2012 r., w cenie wywoławczej 100,- zł,
 16. dwie porcelanowe filiżanki i talerzyki w drewnianym etui oraz bilet z podpisem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 17. bilet i oficjalny program meczowy z meczu Anglia — Polska na stadionie Wembley w 1973 r.,
 18. przekazane przez p. Tomasza Jagodzińskiego, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 19. piłka z meczu Ruch Chorzów — Legia Warszawa z podpisami piłkarzy, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 20. portret Kazimierza Górskiego na okładce miesięcznika, podarowany przez miesięcznik Forbes, w cenie wywoławczej 100,- zł,
 21. piłka z podpisami zawodników Lechii Gdańsk, przekazana przez Firma Sport Hospitality, w cenie wywoławczej 100,- zł.

 Zdjęcie dokumentu 7/2014

Decyzja 227/2013 dla Fundacji Dobra Sieć z Warszawy na stypendia dla młodych sportowców

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 maja 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 18 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na stypendia dla młodych sportowców w ramach Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki, z przeznaczeniem na rozwój kariery sportowej, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 16 1160 2202 0000 0002 2446 6373.

Zdjęcie dokumentu 227/2013

Decyzja 226/2013 dla Komitetu Organizacyjnego ,,Wspólnie dla Dzieci z Jaszkotla” m.in. na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 5 kwietnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 13 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 15 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz częściowe sfinansowanie wyjazdu integracyjnego dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci im. Jana Pawła II oraz ich opiekunów, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
  5 złotych w ilości  1500szt. na kwotę     7500 – zł,
  10 złotych w ilości  4500 szt. na kwotę 45000 – zł,
  o łącznej wartości 52500 – zł.

Zdjęcie dokumentu 226/2013

Decyzja 225/2013 dla Fundacji Serce Barda m.in. na remontu budynku przeznaczonego na Muzeum Agatów i Minerałów z okolic Barda i Kotliny Kłodzkiej

Treść decyzji:pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 12 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie części kosztów remontu budynku przeznaczonego na Muzeum Agatów i Minerałów z okolic Barda i Kotliny Kłodzkiej, salę koncertowo – wystawienniczą, zajazd dla pielgrzymów i turystów oraz odnowienie pomników, figurek i kapliczek dróg krzyżowych trzech kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej. w formie zbiórki datków do puszek kwestarskich i zaplombowanej skarbony stacjonarnej, umieszczonej w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 225/2013

Decyzja 224/2013 dla Fundacji Świat z Uśmiechem z Oleśnicy na pomoc podopiecznej m.in. poprzez pokrycie kosztów przeszczepu płuc

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 maja 2013 r., uzupełnionego 13 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznej Fundacji, poprzez pokrycie kosztów przeszczepu płuc w klinice w Wiedniu, leczenia i rehabilitacji oraz pobytu z osobą towarzyszącą w Wiedniu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 51 1240 1994 1111 0010 5166 3028,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze mogą być zużytkowane na terenie Polski i za granicą, na terenie Republiki Austrii.

Zdjęcie dokumentu 224/2013

Decyzja 222/2013 dla Fundacji im. Zofii Kossak z Górek Wielkich na wsparcie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 maja 2013 r., uzupełnionego 16 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 lipca 2013 r. do 1 lipca 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wsparcie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowwskiej w Górkach Wielkich, poprzez pokrycie kosztów opłat za gaz, energię elektryczną, monitorowanie i konserwację przeciwpożarową oraz opłat za telefon, w formie sprzedaży przedmiotów:

przedmiot, ilość, cena sprzedaży

 1. grafika „Pogoń” Aleksandra Bury, 35x25,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 2. grafika „Pogoń” Aleksandra Bury, 25x18,, 4 szt., 70 zł/szt.,
 3. grafika „Sowa nocną porą” Anna Wojciechowska, 38x35,5,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 4. grafika „Kurki Wielkie” Izabela Krawczyk, linoryt, 44x35,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 5. grafika „Kurki Wielkie” Izabela Krawczyk, linoryt, 44x35,5,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 6. grafika „Kurki Wielkie” Izabela Krawczyk, linoryt, 42x35,5,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 7. grafika „Pejzaż 61” K. Lipczewska, linoryt, 32x32,5,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 8. grafika „Pejzaż 62” K. Lipczewska, linoryt, 32x32,5,, 2 szt., 80 zł/szt.,
 9. grafika „Ikoro” Anna Pluta, linoryt, 30x21,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 10. grafika „Ikoro” Anna Pluta, linoryt, kolor, 30x21,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 11. grafika „Marzenia sowy” Magdalena Seget,
 12. suchy tłok, linoryt, 50x37,5,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 13. grafika „Marzenia sowy” Magdalena Seget,
 14. suchy tłok, linoryt, 50x34,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 15. grafika „Marzenia sowy” Magdalena Seget,
 16. suchy tłok, linoryt, 50x35,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 17. grafika „Jeż 2” Emilia Latt, linoryt, 34,5x33,5,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 18. grafika „Jeż 2” Emilia Latt, linoryt, 36,5x33,5,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 19. grafika „Jeż kolor” Emilia Latt, linoryt, 34,5x37,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 20. grafika „Jeż 3” Emilia Latt, linoryt, 34,5x34,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 21. grafika „Jeż 3” Emilia Latt, linoryt, 34,5x33,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 22. grafika „Dwór” Justyna Bernacka, linoryt, 38x37,5,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 23. grafika „Dwór” Justyna Bernacka, linoryt, 42x42,5,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 24. grafika „Klawiki” Izabela Krawczyk, 30x30,, 1 szt., 60 zł/szt.,
 25. grafika „Piruski” Izabela Krawczyk, 30x30,, 1 szt., 50 zł/szt.,
 26. grafika „Klawiki i Piruski” Izabela Krawczyk, 30x30,, 1 szt., 60 zł/szt.,
 27. grafika „Kluczki” Izabela Krawczyk, 30x30,, 1 szt., 60 zł/szt.,
 28. grafika „Chichotek Drzewny” Paulina Kosma, tryptyk, 21x30,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 29. grafika „Smolik” Paulina Kosma, tryptyk, 21x30,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 30. grafika „Akwadon Miejski” Paulina Kosma, tryptyk, 21x30,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 31. grafika „Hlacz Chlustacz” Katarzyna Russek, 50x35,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 32. grafika „Hlacz Chlustacz” Katarzyna Russek, 49x35,5,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 33. grafika „Kompozycja I” Hubert Piątkowski, linoryt, 25x27,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 34. grafika „Igiigi” Monika Martys, linoryt, 24x34,5,, 1 szt., 60 zł/szt.,
 35. grafika „Sato i sowa” Hubert Piątkowski, linoryt, 34,5x35,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 36. grafika „Kluczek” Anna Michaluk, linoryt, 34x35,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 37. grafika „O, maru!” Weronika Leciak, linoryt, 40x40,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 38. grafika „Sowa” Julita Nowosad, linoryt, 42,5x49,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 39. grafika „Chlaszczu” Agata Plank, 49x35,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 40. grafika „Pieczarki” Agnieszka Woźniak, linoryt, 20,5x10,, 2 szt., 35 zł/szt.,
 41. grafika „Pieczarki” Agnieszka Woźniak, linoryt, 10x10,, 4 szt., 20 zł/szt.,
 42. grafika „z cyklu Pieczarki” Agnieszka Woźniak,
 43. linoryt, 21x30,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 44. grafika „z cyklu Pieczarki” Agnieszka Woźniak,
 45. linoryt, 20,5x29,5,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 46. grafika „Bracia” Monika Martys, linoryt, 24,5x35,, 1 szt., 120 zł/szt.,
 47. grafika „Bracia III” Monika Martys, linoryt, 25x35,, 1 szt., 90 zł/szt.,
 48. grafika „Dwór w Górach Wielkich” autor nieznany,
 49. linoryt, 35x28,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 50. grafika „Dwór w Górach Wielkich” autor nieznany,
 51. linoryt, 35x25,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 52. grafika „Koty” Marta Sobalska, technika mieszana, 40x30,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 53. grafika „Kacperek” Marta Sobalska, technika mieszana, 30x30,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 54. grafika „Kanapony” Aleksandra Bury, rysunek, 30x21,, 1 szt., 70 zł/szt.,
 55. grafika „Sowa” Katarzyna Russek, rysunek, 42x30,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 56. grafika „Akwadon” autor nieznany, linoryt, 30x21,, 4 szt., 70 zł/szt.,
 57. grafika „Twarz” autor nieznany, technika mieszana, 26x30,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 58. grafika „Twarz 2” autor nieznany, technika mieszana, 29,5x36,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 59. grafika „Twarz 3” autor nieznany, technika mieszana, 32,5x39,5,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 60. grafika „Cykl zwierząt” Krystyna Barkla, technika mieszana, 98x30,, 2 szt., 100 zł/szt.,
 61. grafika „Studium armaty” autor nieznany, 52x39,5,, 1 szt., 80 zł/szt.,
 62. grafika „Miasto” Marta Sobalska, technika mieszana, 70x40,, 1 szt., 120 zł/szt.,
 63. grafika „Akwadon” Zdzisław Wiatr, technika mieszana, 49x70,, 1 szt., 300 zł/szt.,
 64. grafika „Kanapon” Zdzisław Wiatr, technika mieszana, 49x70,, 1 szt., 300 zł/szt.,
 65. grafika „Sowa w locie” A. Wojciechowska, rysunek, 70x44,, 1 szt., 150 zł/szt.,
 66. grafika „Kanapony w domu” Adam Wiatrowski i Jakub Zdejszy, technika mieszana, 70x46,, 1 szt., 200 zł/szt.,
 67. grafika „Kanapony w domu II” Adam Wiatrowski i Jakub Zdejszy, technika mieszana, 71x53,, 1 szt., 100 zł/szt.,
 68. obraz „Górski pejzaż” autor nieznany, 40x50, , 1 szt., 200 zł/szt.,
 69. obraz „Świt w ruinach” Izabela Krawczyk, 40x50, , 1 szt., 300 zł/szt.,
 70. obraz „Pustynia” autor nieznany, 40x50, , 1 szt., 150 zł/szt.,
 71. obraz „Dwa kolory” Anna Michaluk, 40x50, , 1 szt., 200 zł/szt.,
 72. obraz „Pejzaż” Aleksandra Wiecierzewska, 40x26, , 1 szt., 150 zł/szt.,
 73. obraz „Morskie oko” autor nieznany, 40x26, , 1 szt., 150 zł/szt.,
 74. obraz „Bursztyn” Michał Bernat, 40x26, , 1 szt., 150 zł/szt.,
 75. rzeźba „Głowa Konia” Federico Pierazzuoli, wysokość 90 cm, , 1 szt., 300 zł/szt.,
 76. rzeźba „Błękitne oczy kobiety” autor nieznany, wysokość 60 cm, , 1 szt., 110 zł/szt.,
 77. rzeźba „Rzeźba ludowa” autor nieznany, wysokość 25 cm, , 1 szt., 100 zł/szt.,
 78. rzeźba „Postać w korze” autor nieznany, wysokość 33 cm, , 1 szt., 100 zł/szt.,
 79. rzeźba „Płaskorzeźba róża” autor nieznany, wysokość 30 cm, , 1 szt., 80 zł/szt.,
 80. rzeźba „Płaskorzeźba słoneczniki” Anna Urbańska, wysokość 30 cm, , 1 szt., 120 zł/szt.,
 81. rzeźba „Ksiązki z podróży w wyobraźnię” Enrico Diprima, wysokość 120 cm, , 1 szt., 800 zł/szt.,
 82. rzeźba „Ławeczka dla panów” Bohuslav Heczko, wysokość 115 cm, , 1 szt., 500 zł/szt.,
 83. rzeźba „Duch lasu” Jan Incoronato, wysokość 163 cm, , 1 szt., 700 zł/szt.,
 84. rzeźba „Skarbnik” Henryk Okun, wysokość 100 cm, , 1 szt., 800 zł/szt.,
 85. rzeźba „Pędziwiatr” Henryk Okun, wysokość 120 cm, , 1 szt., 500 zł/szt.,
 86. rzeźba „Ogród Anny i Zofii” Andrzej Pochopień, wysokość 115 cm, , 1 szt. 2 500 zł/szt.,
 87. rzeźba „Macierzyństwo” Joachim Porada, wysokość 115 cm, , 1 szt., 800 zł/szt.,
 88. rzeźba „Rodzina w ogrodzie” Joachim Porada, wysokość 115 cm, , 1 szt., 850 zł/szt.,
 89. rzeźba „Tęsknota za wolnością” Hanin Tasmenn, wysokość 100 cm, , 1 szt., 500 zł/szt.,
 90. rzeźba „Męskie marzenie” Martin Heczko, wysokość 180 cm, , 1 szt., 600 zł/szt.,
 91. rzeźba „Krzesło mądrości nietoperza” Martin Heczko, wysokość 133 cm, , 1 szt., 600 zł/szt.,
 92. rzeźba „Nadzieja” Piotr Kusch, wysokość 150 cm, , 1 szt., 800 zł/szt.,
 93. rzeźba „Bogini lasów” Anna Urbańska, wysokość 74 cm, , 1 szt., 800 zł/szt.,
 94. rzeźba „Kałamarz” Michaele Bartolini, wysokość 50 cm, , 1 szt., 250 zł/szt.,
 95. rzeźba „Myśliciel” Jacopo Naccarato, wysokość 150 cm, , 1 szt., 800 zł/szt.,
 96. rzeźba „Tęsknota z miłości” Hanin Tasmenn, wysokość 105 cm, , 1 szt., 400 zł/szt.,
 97. rzeźba „Gra” Józef Mierzwa, wysokość 75 cm, , 1 szt., 500 zł/szt.,
 98. rzeźba „Ewa” Joachim Porada, wysokość 120 cm, , 1 szt., 800 zł/szt.,
 99. rzeźba „Portret” Claudia Chianucci, wysokość 90 cm, , 1 szt., 500 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 222/2013

Decyzja 221/2013 dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego z Mosina na zmianę wpisu określającego przeznaczenie zebranych ofiar

Zmiana decyzji 21/2011: na wniosek strony decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 21/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego z siedzibą w Mosinie (ul. Kościuszki 1, 62-050 Mosina) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający przeznaczenie zebranych ofiar pochodzących ze zbiórki zbiórki, tj.: „    z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia podopiecznego Stowarzyszenia”, zastępuję wpisem: „    z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznego Stowarzyszenia, znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej”,

oraz wpis określający miejsce wydatkowania zebranych środków, zastępuję wpisem: ,, Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. Pozostałe warunki decyzji Nr 21/2011 pozostają bez zmian.

Zdjęcie dokumentu 221/2013

Decyzja 218/2013 dla Stowarzyszenia ,,Związek Miast i Gmin Morskich” z Gdańska na realizację programu wychowania morskiego dzieci i młodzieży w tym wykorzystanie historycznego żaglowca ,,Generał Zaruski”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 5 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją historycznego żaglowca ,,Generał Zaruski”, w związku z realizacją programu wychowania morskiego dzieci i młodzieży, tj. zakupu paliwa i zużywającego się wyposażenia oraz sprzętu, wyżywienia dla uczestników rejsów, opłacenia kadry oficerskiej, napraw oraz konserwacji żaglowca, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 85 1440 1345 0000 0000 1150 2218.

Zdjęcie dokumentu 218/2013

Zmiana decyzji 218/2013 decyzja 182/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 218/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. zezwalającą Stowarzyszeniu „Związek Miast i Gmin Morskich” z siedzibą w Gdańsku (ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki publicznej „do 15 czerwca 2014 r.”, zastępuję wpisem: „do 31 października 2014 r.”

Zdjęcie dokumentu 182/2014

Decyzja 217/2013 dla ,,Fundacji VIVE Serce Dzieciom” z Kielc na wyjazd podopiecznego Fundacji na turnus rehabilitacyjny

Treść decyzji: pozwalam na na podstawie wniosku z dnia 7 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów wyjazdu podopiecznego Fundacji na czterotygodniowy turnus rehabilitacyjny odbywający się w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej ,,Votum”, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 51 1140 2017 0000 4402 1262 0110,
 • sprzedaży przedmiotów:

nazwa przedmiotu, ilość, cen wywoławcza

 1. medal za Mistrzostwo Polski 2013 1 szt. 100 zł,
 2. bluza bramkarska Sławomira Szmala bramkarza KS Vive Targi Kielce z autografami całej drużyny 1 szt. 100 zł,
 3. oryginalna piłka z Ligi Mistrzów (EHF Champion League) 1 szt. 100 zł.

Zdjęcie dokumentu 217/2013

Decyzja 2015/2013 dla Fundacji Gajusz z Łodzi na prowadzenie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 4 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na prowadzenie Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, w skład którego wchodzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej oraz Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci, poprzez:

 • opłacenie wynagrodzenia lekarzy i rehabilitantów Hospicjum Domowego oraz Hospicjum Stacjonarnego,
 • opłacenie połączeń telefonicznych dyżurnych Hospicjów czynnych cała dobę,
 • zakup wyposażenia pomieszczeń Hospicjum Stacjonarnego, tj. zakup leżanek, foteli, krzeseł, regałów, szaf i biurek,
 • prace wykończeniowe na terenie Hospicjum Stacjonarnego, tj. pokrycie kosztów malowania ścian, montażu wykładzin i oświetlenia,

w formie wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „GAJUSZ” na numer 72565 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 2,46 zł z VAT, z tego operatorzy: Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o. o, POLKOMTEL S. A. na cel zbiórki publicznej przekażą organizatorowi kwotę 2,46 zł, natomiast z usług pozostałych operatorów oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid na cele zbiórki organizacja otrzyma kwotę 2 zł, a kwotę podatku VAT w wysokości 0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 215/2013

Decyzja 214/2013 dla Stowarzyszenia Korzenie Nasz Dom z Pruchnika na pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 5 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym, poprzez pokrycie kosztów zakupu sprzętu i artykułów medycznych według listy wskazanej we wniosku, w formie sprzedaży płyt zespołu Siloe Yad Adonai w ilości 500 szt., w cenie 20 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 214/2013

Zmiana decyzji 214/2013 decyzją 504/2013

w ten sposób, że wpis określający termin zbiórki zastępuję wpisem: „w terminie do 31 maja 2014 r.”

Zdjęcie dokumentu 504/2013.

 

Decyzja 213/2013 dla Stowarzyszenia Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza na zakwaterowanie i wyżywienia dla osób przeprowadzających konserwację malowideł ściennych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 maja 2012 r., uzupełnionego 3 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie powiatu nyskiego, z przeznaczeniem zebranych środków finansowych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób przeprowadzających konserwację malowideł ściennych Stanisława Stroińskiego we wnętrzach polskiego kościoła w Łopatynie na Ukrainie, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 15 600 złotych:

nominał 5 złotych w ilości 1 600 szt. o wartości 8 000 złotych,
nominał 10 złotych w ilości 760 szt. o wartości 7 600 złotych.

Zdjęcie dokumentu 213/2013

 

Decyzja 212/2013 dla Fundacji Osiem Marzeń z Szydłowca na remont i wyposażanie pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole

Treść decyzji: pozwalam na na podstawie wniosku z  dnia 14 maja 2013 r. na  przeprowadzenie w  terminie od 1 lipca 2013 r. do 1 lipca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na remont i wyposażanie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole przy ul. Garbarskiej w Szydłowcu, poprzez pokrycie kosztów zakupu farby do ścian, paneli podłogowych, grzejników, mebli biurowych, stolików, krzesełek i szafeczek przedszkolnych, leżaków dla dzieci, sprzętu nagłaśniającego, zakupu płytek ściennych i podłogowych wraz z wykonawstwem, zakupu i montażu armatury łazienkowej oraz alarmu, zakupu pomocy dydaktycznych do pracy metodą Marii Montessori, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 68 1940 1076 3112 5910 0001 0000,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 212/2013

 

Decyzja 211/2013 dla Stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta z Wrocławia m.in. na przygotowywanie i wydawanie posiłków dla najuboższych mieszkańców Świdnika

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 16 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie przez Koło w Świdniku, jednostkę terenową Stowarzyszenia w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację Kampanii „4,38”, tj. przygotowywanie i wydawanie posiłków dla najuboższych mieszkańców Świdnika oraz pokrycie kosztów wyposażenia kuchni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku poprzez zakup blatów przemysłowych i palników, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 27 8689 0007 6000 1100 2000 0020.

Zdjęcie dokumentu 211/2013

 

Decyzja 210/2013 dla Stowarzyszenia Wolontariuszy ,,Kundellos” z Warszawy na pomoc dla zwierząt ze schroniska w Józefowie koło Legionowa

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 7 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 7 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 14 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów i środków na poprawę warunków bytowania oraz pomoc dla zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Józefowie koło Legionowa i pod opieką tymczasowych opiekunów, poprzez pokrycie kosztów:

 • zakupu karmy specjalistycznej, akcesoriów dla zwierząt, materiałów na ubrania dla zwierząt, środków odkażających, środków przeciwko kleszczom, pchłom i komarom, narzędzi do sterylizacji i kastracji zwierząt,
 • prac remontowych w boksach dla psów, prac związanych z wykonaniem ubrań dla zwierząt oraz usług odkażających, zapewniających poprawę warunków sanitarnych w schronisku,
 • leczenia i rehabilitacji chorych zwierząt, działań profilaktycznych, tj. szczepień, odrobaczania, zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt,
 • organizacji szkoleń z zakresu umiejętności postępowania z psami, z udziałem lekarzy weterynarii i behawiorystów dla wolontariuszy ze Stowarzyszenia,
 • działań promujących adopcję bezdomnych zwierząt oraz zachęcających do działalności wolontariackiej na ich rzecz,
 • wsparcia dla osób prywatnych opiekujących się bezdomnymi zwierzętami, zwłaszcza osób oferujących bezdomnym psom domy tymczasowe do czasu adopcji, w postaci zakupu karmy, sfinansowania szczepień, leczenia, rehabilitacji zwierząt,
 • przygotowania i wykonania materiałów i gadżetów promocyjnych służących upowszechnianiu wiedzy o istnieniu Stowarzyszenia oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie, w celu propagowania adopcji zwierząt ze schroniska oraz przyłączenia się do działań wolontariackich na jego rzecz,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 67 1540 1157 2034 9111 1263 0002,
 • zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: żywności dla zwierząt, akcesoriów dla zwierząt, materiałów do ocieplenia bud dla psów,
 • sprzedaży przedmiotów:

rodzaj przedmiotu, ilość, cena

 1. kalendarz na 2014 r. 150 sztuk, 35 złotych za sztukę,
 2. kolczyki, 15 par, 10 złotych za parę,
 3. bransoletki 15 sztuk, 5 złotych za sztukę,
 4. zwierzęta z papieru – orgiami 10 sztuk, 10 złotych za sztukę,
 5. breloczki 200 sztuki, 3 złote za sztukę,

oraz aukcji następujących przedmiotów:

rodzaj przedmiotu, ilość cena wywoławcza

 1. biżuteria, 50 sztuk, 100 złotych za sztukę,
 2. torebki, 5 sztuk, 100 złotych za sztukę,
 3. koszulka z autografem piłkarzy Legii, 1 sztuka,1000 złotych sztuka,
 4. obrazy, 10 sztuk, 40 złotych za sztukę,
 5. akcesoria dla psów 25 sztuk, 20 złotych za sztukę,
 6. odzież 10 sztuk, 20 złotych za sztukę,
 7. zdjęcia/pocztówki 200 sztuk, 5 złotych za sztukę,
 8. bilety na imprezy 4 sztuki, 400 złotych za sztukę,
 9. płyta CD z autografem wykonawcy 1 sztuka, 500 złotych sztuka.

Zdjęcie dokumenty 210/2013

 

Decyzja 209/2013 dla Muzeum Powstania Warszawskiego z Warszawy m.in. na budowę i renowację zaniedbanych mogił Powstańców Warszawskich oraz członków Polskiego Państwa Podziemnego

Treść decyzji: pozwalam Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 79; 00-844 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 24 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę i renowację zaniedbanych i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich 1944 roku oraz członków Polskiego Państwa Podziemnego pochowanych na cmentarzach na terenie Warszawy oraz budowę i renowację miejsc pamięci, w tym tablic pamiątkowych związanych z Powstaniem Warszawskim 1944 roku, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 26 1060 0076 0000 3310 0019 6191,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 209/2013

 

Decyzja 208/2013 dla Stowarzyszenia „Nadzieja na Euro” z Warszawy na zakup sprzętu sportowego dla drużyn piłkarskich z domów dziecka

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu „Nadzieja na Euro” z siedzibą w Warszawie (ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 10 do 16 czerwca 2013 r. ogólnopolskiej zbiórki publicznej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup sprzętu sportowego dla drużyn piłkarskich z polskich domów dziecka,w formie aukcji na portalu internetowym koszulki klubowej, podarowanej Stowarzyszeniu przez piłkarza Reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego, z autografami piłkarzy Klubu Sportowego Borussia Dortmund, w cenie wywoławczej 200,- zł.

Zdjęcie dokumentu 208/2013

Zmiana decyzji decyzją 219/2013

Treść decyzji: zmieniam decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 208/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r., zezwalającą Stowarzyszeniu „Nadzieja na Euro” z siedzibą w Warszawie (ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki zastępuję wpisem: „do 24 czerwca 2013 r.”

Zdjęcie dokumentu 219/2013

Decyzja 207/2013 dla Komitetu ,,Róża” z Sosnowca na turnusy rehabilitacyjne podopiecznej Komitetu

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi ,,Róża” z siedzibą w Sosnowcu (ul. Gwarków 1 lok. 2, 41-208 Sosnowiec) na podstawie wniosku z dnia 16 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 27 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych podopiecznej Komitetu oraz kosztów związanych z pobytem opiekuna, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 09 1050 1360 1000 0091 3487 5781,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 207/2013

 

Decyzja 205/2013 dla Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci – UNICEF z Warszawy na akcję humanitarną w Republice Mali

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa), na podstawie wniosku z dnia 29 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na akcję humanitarną prowadzoną przez UNICEF w  Republice Mali, w związku z dramatyczną sytuacją dzieci w tym kraju spowodowaną kryzysem politycznym i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną mieszkańców poprzez sfinansowanie działań prowadzonych w zakresie walki z niedożywieniem, ochroną zdrowia, zapewnieniem dostępu do wody pitnej, zapewnieniem ochrony dzieci przed przemocą, zapewnieniem dzieciom dostępu do edukacji, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 73 1020 1013 0000 0102 0151 5907,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 205/2013

 

Decyzja 204/2013 dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Warszawy na stypendia dla uzdolnionych uczniów gimnazjów, liceów oraz studentów uczelni wyższych

Treść decyzji: Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie (ul. Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 28 maja 2013 r., na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów gimnazjów, liceów oraz studentów uczelni wyższych, będących stypendystami Fundacji, w następujących formach:

 • w terminie od 6 do 22 października 2013 r. zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • w terminie od 15 września 2013 r. do 31 października 2013 r. wysyłania wiadomości tekstowych typu sms na numer 7250 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej, hasło „POMOC”, przy czym koszt wysłania jednej wiadomości tekstowej wyniesie 2,46 zł z VAT, z tego organizator otrzyma 2,00 zł na cele zbiórki publicznej, natomiast kwotę podatku VAT w wysokości 0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym,
 • w terminie od 15 września 2013 r. do 31 października 2013 r. dokonywania połączeń typu audiotele na numer 0 704 20 72 50, przy czym koszt wykonania jednego połączenia wyniesie 2,50 zł z VAT, z tego organizator zbiórki otrzyma 2,03 zł na cele zbiórki publicznej, natomiast kwotę podatku VAT w wysokości 0,47 zł Telekomunikacja Polska rozliczy z urzędem skarbowym,
 • w terminie od 15 września 2013 r. do 15 listopada 2013 r. dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001.

Zdjęcie dokumentu 204/2013

 

Decyzja 203/2013 dla Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Sejn na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym

Treść decyzji: pozwalam Regionalnemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z  siedzibą w Sejnach (ul. Wojska Polskiego 60D, 16-500 Sejny) na podstawie wniosku z dnia 23 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także na terenie urzędów administracji publicznej oraz szkół i placówek oświatowych,z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, poprzez pokrycie kosztów:

 • leczenia, rehabilitacji, operacji, zabiegów i konsultacji medycznych, badań lekarskich, diagnostycznych i kontrolnych, turnusów rehabilitacyjnych sanatoryjnych i wypoczynkowych, w tym transportu i pobytu rodziców/opiekunów podopiecznych Stowarzyszenia,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, medycznego i pomocniczego, specjalistycznego obuwia, lekarstw, środków medycznych, szczepionek, środków higienicznych, odżywek i suplementów stosowanych przy dietach, w tym transportu kupionych artykułów do podopiecznych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 62 9354 0007 0000 0000 1629 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 203/2013

 

Decyzja 202/2013 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum im. Witkacego - ,,Nienasycenie” z Warszawy m.in. na budowę nagrobka dla wieloletniego nauczyciela LXIV LO

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Przyjaciół Liceum im. Witkacego - ,,Nienasycenie” z siedzibą w Warszawie (ul. Elbląska 51, 01-737 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 15 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 31 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie budowy nagrobka dla wieloletniego nauczyciela LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie oraz na wsparcie materialne dla wdowy po nim, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 08 2030 0045 1110 0000 0264 9710.

Zdjęcie dokumentu 202/2013

Decyzja 201/2013 dla Fundacji ,,Pokonaj Raka” z Gdyni na szkolenia i kursy przygotowujące do wypraw wspinaczkowych dla podopiecznych Fundacji

Treść decyzji: pozwalam Fundacji ,,Pokonaj Raka” z siedzibą w Gdyni (ul. Legionów 107 D lok. 15, 81-472 Gdynia) na podstawie wniosku z dnia 8 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 15 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na szkolenia i kursy przygotowujące do wypraw wspinaczkowych dla podopiecznych Fundacji, osób, które wygrały walkę z chorobą nowotworową oraz na zakup niezbędnego sprzętu dla uczestników wypraw,

Zdjęcie dokumentu 201/2013

Decyzja 200/2013 dla Fundacji „Forani” z Warszawy na pomoc podopiecznej Fundacji

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Forani” z  siedzibą w Warszawie (ul. Stefana Bryły 2 lok. 130, 02-685 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 3 czerwca  2013 r. do 3 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznej Fundacji, poprzez pokrycie kosztów:leczenia, rehabilitacji, zabiegów, operacji, konsultacji medycznych, badań, opieki lekarskiej, w tym transportu do placówek medycznych, wyżywienia i zakwaterowania w placówkach medycznych podopiecznej i opiekuna, transportu do szkoły, zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, sportowego, środków leczniczych, opatrunkowo-higienicznych, leków, żywności, środków czystości, odzieży, opłat za czynsz, gaz, prąd, telefon,zakupu i przystosowania mieszkania lub środka transportu dla potrzeb podopiecznej, nauki związanej z koniecznością zmiany zawodu, tj. zakupu książek, urządzeń ułatwiających naukę,

w następujących formach:

 • zbiórki na specjalne konta bankowe:
 • do wpłat w PLN o numerze 72 1160 2202 0000 0002 4041 9537,
 • do wpłat w EUR o numerze 67 1160 2202 0000 0002 4042 2246,
 • do wpłat w USD o numerze 86 1160 2202 0000 0002 4042 2389,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 200/2013

Decyzja 200/2013 została zmieniona:

decyzją 235/2013 polegająca na uzupełnienie wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „ –  sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości  10 000 złotych, w poszczególnych nominałach:

  10 zł w ilości      500 szt.      o łącznej wartości          5 000 zł,
  50 zł  w ilości      100 szt.      o łącznej wartości          5 000 zł,

sprzedaży  przedmiotów:

 1. zaproszenie na koncert Justyny Steczkowskej  1 szt.  500 zł/szt.,
 2. zaproszenie na kolację z Hanną Lis  1 szt.   500 zł/szt.,
 3. dwuosobowe zaproszenie na kolację   z Andrzejem Piaskiem Piasecznym   1 szt.  500 zł/szt.,
 4. zaproszenie na aktywny wieczór z Tomaszem Lisem  1 szt.  500 zł/szt.,
 5. srebrna suknia z kolekcji La Mania w rozmiarze 36  1 szt.  500 zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 235/2013 

decyzją 244/3013 poprzez uzupełnienie listy przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży

Zdjęcie dokumentu 244/2013

decyzją 320/2013 w ten sposób, że wpis określający ilość cegiełek wartościowych o nominale 10 zł, przeznaczonych do sprzedaży podczas zbiórki, zastępiono wpisem:

„10 zł w ilości 800 szt. na kwotę 8 000 zł.”  oraz uzupełniono listę przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży.

Zdjęcie dokumentu 320/2013

decyzją 333/2013 w ten sposób, że do listy przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży dodano wpis:                                                                                                      

83. sukienka marki La Mania o nazwie Georgia                         1 szt.                1 000 zł/szt.,

84. sukienka marki La Mania o nazwie Madalena                      1 szt.                1 000 zł/szt.,

85.  bluza Ballisima i spódnica Avedina marki La Mania           1 komplet        1 000 zł/komplet.

 Zdjęcie dokumentu 474/2013

Zdjęcie dokumentu 333/2013

decyzją 474/2013 w ten sposób, że do listy przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży dodano wpis:                                                                                                                   

86. specjalny kalendarz o nazwie „Ruch dla Beaty” na 2014 rok                       25 szt.    500 zł/szt.

decyzją 534/2013 w ten sposób, że uzupełniono listę przedmiotów na sprzedaż

decyzją 537/2013 w ten sposób, że uzupełniono listę przedmiotów na przedaż

Zdjęcie dokumentu 537.2013

Decyzja 534/2013 dla Lions Club Poznań New Design na wyposażenie Hospicjum Pallium w Poznaniu

Zdjęcie dokumentu 534/2013

Decyzja 199/2013 dla Fundacji Siepomaga z Poznania na uzupełnienie wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej

Treść decyzji: zmieniam na wniosek strony z dnia 20 maja 2013 r. decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 199/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., zezwalającą Fundacji Siepomaga  z siedzibą w Poznaniu (ul. Wszystkich Świętych 5 lok. 7, 61-843 Poznań), na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis:

 • „zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.”

oraz wpis określający miejsce wydatkowania zebranych ofiar zastępuję wpisem:

 • ,,  Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej i Stanów Zjednoczonych.”

Zdjęcie dokumentu 199/2013

Decyzja 198/2013 dla Stowarzyszenia Związek Żołnierzy Wojska Polskiego z Warszawy na prace związane z utworzeniem ,,Domu Weterana” w Strzegocinie

Treść decyzji: pozwalam Stowarzyszeniu Związek Żołnierzy Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie (ul. 11 listopada 17/19 lok. Blok nr 1, 03-446 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 15 października 2012 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 23 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 1 października 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na prace związane z utworzeniem ,,Domu Weterana” w Strzegocinie, tj. opracowanie projektów zabezpieczenia i odwodnienia terenu oraz nałożenie opasek hydrologicznych na mury budynku,w formie sprzedaży cegiełek wartościowych.

Zdjęcie dokumentu 198/2013

Decyzja 197/2013 dla Fundacji Uczelni Łazarskiego z Warszawy na stypendia naukowe dla zdolnych, niezamożnych kandydatów na studia

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie (ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa)
na podstawie wniosku z dnia 21 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 12 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na stypendia naukowe dla zdolnych, niezamożnych kandydatów na studia w Uczelni Łazarskiego oraz studentów Uczelni Łazarskiego,  w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 52 1050 1025 1000 0090 8000 6969,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbony stacjonarnej, umieszczonej w obiekcie, za zgodą jego właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych.

Zdjęcie dokumentu 197/2013

Decyzja 196/2013 dla Fundacji Oświatowej ,,Ekola” z Wrocławia na pomoc dla Zespołu Szkół w Bombolulu w Mombasie

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Oświatowej ,,Ekola” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław) na podstawie wniosku z dnia 14 maja 2013 r., na przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2013 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Wrocławia,z przeznaczeniem zebranych środków na zakup urządzenia do uzdatniania wody dla Zespołu Szkół w Bombolulu w Mombasie, w formie zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 196/2013

Decyzja 195/2013 dla ,,Dolnośląskiej Fundacji Przyjaciele” z Wrocławia m.in. na remont mieszkań osób niepełnosprawnych

Treść decyzji: pozwalam ,,Dolnośląskiej Fundacji Przyjaciele” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Olbińska 32 lok. 53, 50-233 Wrocław) na podstawie wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 27 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 1 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych darów i środków na remont mieszkań osób niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, artykułów chemicznych i środków higienicznych.w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze w postaci: odzieży, mebli, sprzętu RTV i AGD, zabawek, sprzętu sportowego, artykułów szkolnych, artykułów żywnościowych, materiałów budowlanych i wykończeniowych, wózków, nosidełek, chodzików dla dzieci.

,Zdjęcie dokumentu 195/2013

Decyzja 194/2013 dla Fundacji Łukasza Krasonia „Wstań i Idź” z Wrocławia m.in. na organizację warsztatów edukacyjno – motywacyjnych dla osób bezrobotnych i studentów

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Łukasza Krasonia „Wstań i Idź” z siedzibą we Wrocławiu (ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław) na podstawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 28 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 8 czerwca 2013 r. do 8 sierpnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie: Wrocławia, Opola, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Łodzi, Torunia, Bydgoszczy, Gdańska, Szczecina, Poznania, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup specjalnych rowerów dla osób nie mogących korzystać z konwencjonalnych konstrukcji oraz na organizację warsztatów edukacyjno – motywacyjnych podczas akcji „Wstań i Jedź”, adresowanych do osób bezrobotnych i studentów, z zakresu skutecznego działania, wyznaczania celów i zarządzania sobą w czasie, w następujących formach:

 •  dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 194/2013

Decyzja 193/2013 dla Fundacji „Kuroniówka Fundacja Joanny Liszkiewicz – Kuroń” z Izabelina na zakładanie i prowadzenie placówek gastronomicznych dla potrzebujących i najuboższych

Treść decyzji: pozwalam Fundacji „Kuroniówka Fundacja Joanny Liszkiewicz - Kuroń” z siedzibą w Izabelinie (ul. Z. Krasińskiego 104, 05-080 Izabelin) na podstawie wniosku z dnia 24 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 21 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,z przeznaczeniem zebranych środków na zakładanie i prowadzenie placówek gastronomicznych dla potrzebujących i najuboższych, dożywianie potrzebujących i najuboższych grup społecznych, organizowanie kursów gotowania, przygotowywanie żywności dla dzieci i osób pozostających bez pracy, według rodzaju wydatków określonych we wniosku o udzielenie pozwolenia, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 37 1160 2202 0000 0002 3824 2129,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 193/2013 

Decyzja 191/2013 dla Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia

Treść decyzji: pozwalam Opolskiemu Stowarzyszeniu Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej z siedzibą w Opolu (ul. Tysiąclecia 7C, 45-272 Opole), na podstawie wniosku z dnia 8 maja 2013 r., uzupełnionego 27 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do  31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz zakupu środków medycznych, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 60 1680 1235 0000 3000 1993 4833.

Zdjęcie dokumentu 191/2013

Decyzja 190/2013 dla Fundacji Wspierania Rodziny - Adams z Poznania na pomoc podopiecznemu Fundacji

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Wspierania Rodziny - Adams z siedzibą w Poznaniu (ul. Piękna 44, 60-589 Poznań), na podstawie wniosku z dnia 8 maja 2013 r., uzupełnionego 27 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do  15 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Fundacji, poprzez pokrycie kosztów operacji wszczepienia urządzenia wspomagającego pracę komory serca w klinice w Berlinie, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 47 1140 2017 0000 4702 1301 6474.

Zdjęcie dokumentu 190/2013

Decyzja 189/2013 dla Komitetu Organizacyjnego „Przyjaciele Piszkowic” z Piszkowic na wsparcie Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego m.in. poprzez zakup żywności

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu „Przyjaciele Piszkowic” przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci w Piszkowicach  (Piszkowice 53, 57-300 Kłodzko), na podstawie wniosku z dnia 23 maja 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 29 maja 2013 r., na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, poprzez pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, odżywek specjalistycznych do dożywiania dojelitowego, środków czystości i higieny osobistej, opału do ogrzewania pomieszczeń, środków zaopatrzenia ortopedycznego, narzędzi medycznych i urządzeń do rehabilitacji oraz rehabilitacji, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 69 1090 2327 0000 0001 2117 9313, w terminie od 31 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
 • aukcji w dniu 31 maja 2013 r. rzeźby z czekolady, ufundowanej przez Lotto Wedel Sp. z o.o.,  na antenie Programu 3 Polskiego Radia, w cenie wywoławczej 500 zł.

Zdjęcie dokumentu 189/2013 

Decyzja 186/2013 dla Fundacji ,,Psiegrane Marzenia” z Warszawy na pomoc zwierzętom m.in. poprzez pokrycie kosztów leczenia

Treść decyzji: pozwalam Fundacji ,,Psiegrane Marzenia” z siedzibą w Warszawie (ul. Koryncka 11, 04-686 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 22 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 1 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów oraz środków na pomoc zwierzętom poprzez pokrycie kosztów:

 • usług weterynaryjnych, leczenia, badań, rehabilitacji, szczepień, odrobaczania, chipowania, zabiegów sterylizacji i kastracji,
 • zakupu lekarstw, akcesoriów dla zwierząt, środków przeciw pchłom i kleszczom, podkładów, pieluch, ubranek dla psów, sprzętu rehabilitacyjnego i weterynaryjnego, środków leczniczych, opatrunkowych, higienicznych i pielęgnacyjnych dla zwierząt, bud, słomy na ściółkę, klatek, transporterów, kojców, materiałów budowlanych i narzędzi do budowy i naprawy kojców oraz bud, karmy suchej, mokrej, leczniczej, specjalistycznej, ryżu, mięsa, witamin i suplementów diety,
 • pobytu w hotelach dla zwierząt i lecznicach, konsultacji u behawiorysty, transportu do lecznic, hoteli, domów tymczasowych i stałych,
 • przygotowania kampanii informacyjnej na rzecz praw zwierząt, oraz propagowania adopcji zwierząt, tj. kosztów druku i dystrybucji ulotek, plakatów i materiałów reklamowych, związanych z przekazaniem uratowanych zwierząt w adopcję, wydatków związanych z kontrolami przed i po adopcyjnymi, oraz interwencjami na terenie kraju, tj. kosztów biletów i paliwa,prowadzenia strony internetowej promującej adopcje oraz ułatwiającej znalezienie domów dla zwierząt, tj. opłat za domenę i serwer oraz wydatków związanych z graficznym ii programistycznym opracowaniem strony,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 71 1540 1287 2049 5713 2976 0002,
 • zbiórki ofiar w naturze w postaci: karmy dla zwierząt, witamin i suplementów diety, ryżu, leków, akcesoriów dla zwierząt, koców, kołder, poduszek, środków czystości, materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę kojców i bud.

Zdjęcie dokumentu 186/2013

Decyzja 185/2013 dla Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” ze Stawnicy na pomoc osobom niepełnosprawnym

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z siedzibą w Stawnicy (Stawnica 33, 74-400 Złotów), na podstawie wniosku z dnia 6 maja 2013 r., uzupełnionego 23 maja 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, leczenia i operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, zakupu leków oraz protez dla podopiecznych Fundacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 21 8944 0003 0000 2088 2000 0070,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 185/2013

Decyzja 184/2013 dla  Fundacji Rozwiń Skrzydła z Lublina na uruchomienie i funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Mocy dla młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Rozwiń Skrzydła z siedzibą w Lublinie (ul. Olchowa 5 lok. 33, 20-355 Lublin) na podstawie wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 22 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 30 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na uruchomienie i funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Mocy, zajmującego się młodymi ludźmi w wieku 12-25 lat, zagrożonymi wykluczeniem społecznym na terenie województwa lubelskiego, poprzez realizowanie programów: bezpłatnych korepetycji, indywidualnego wsparcia psychoedukacyjnego dla młodzieży i ich rodzin, grupowych zajęć profilaktyczno-motywacyjnych oraz rozwoju zainteresowań i wycieczek edukacyjnych, tj. pokrycie kosztów:

 • zakupu materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, podręczników, materiałów papierniczych, plastycznych, przyborów szkolnych, map, notebooków, tonerów, oprogramowań komputerowych, sprzętu ICT, IT, audiowizualnego, fotograficznego, nagłośniającego, oświetleniowego, sportowego i cyrkowego, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, okularów, aparatów słuchowych, pomp insulinowych, wózków inwalidzkich, sprzętu ortopedycznego, ortodontycznego, leków, środków higieny,
 • zakupu biletów wstępu do obiektów rekreacyjnych i kulturowych, wynagrodzenia przewodników, tłumaczy w przypadku działań międzynarodowych oraz pokrycia kosztów wycieczek, tj. podróży, zakwaterowania i wyżywienia,
 • wynagrodzeń koordynatorów Młodzieżowego Centrum Mocy odpowiadających za realizację ww. programów, wynagrodzeń trenerów prowadzących szkolenia dla korepetytorów oraz trenerów prowadzących zajęcia, wynagrodzeń psychologa, pedagoga, psychoprofilaktyka, doradcy zawodowego, logopedy, dietetyka oraz  wyposażenia miejsca pracy specjalistów, tj. zakupu mebli, farby do malowania, literatury fachowej,
 • połączeń telefonicznych związanych z realizowaniem ww. programów, opłat za czynsz, Internet, wynajem pomieszczeń,
 • promocji i rekrutacji, tj. druku ulotek plakatów, obsługi strony internetowej odpowiadającej za realizację zadań związanych z ww. programami,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 2030 0045 1110 0000 0248 8880,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów:
 • ręcznie wykonana biżuteria                                  500 szt.                  18zł/szt.,
 • ręcznie wykonany zestawy biżuterii,
 • małe szkatułki, pudełeczka                                 300 szt.                  29 zł/szt.,
 • ręcznie wykonane lampiony, pudełka na zabawki,
 • kompozycje kwiatowe i prezentowe, komplet
 • biżuterii                                                              300 szt.                  47 zł/szt.

 Zdjęcie dokumentu 184/2013 

Decyzja 183/2013 dla Stowarzyszenia „Warto jest Pomagać” z Zielonej Góry na operację, leczenie i pobyt w Republice Włoskiej podopiecznego Stowarzyszenia

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 maja 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 22 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do  30 września 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz jednego podopiecznego Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów operacji, leczenia i pobytu w Republice Włoskiej, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 62 1140 1850 0000 2096 6400 1042.  Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą, w Republice Włoskiej.

Zdjęcie dokumentu 183/2013

Zmiana decyzji decyzją 216/2013

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „ - zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,    - zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych za  zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.”

 Zdjęcie dokumentu 216/2013

Decyzja 182/2013 dla Fundacji Razempamoja z Warszawy na sfinansowanie stypendiów edukacyjnych dla uczniów szkoły św. Filipa w slumsie Mathare w Nairobi oraz uczniów w Rabce-Zdroju

Treść decyzji: Pozwalam Fundacji Razempamoja z siedzibą w Warszawie (ul. Grenadierów 40 lok. 29, 04-073 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 22 marca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 20 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie stypendiów edukacyjnych dla uczniów szkoły św. Filipa w slumsie Mathare w Nairobi oraz uczniów w Rabce-Zdroju, poprzez pokrycie kosztów związanych z ukończeniem nauki na poziomie szkoły średniej, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 31 2490 0005 0000 4600 1784 3988,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży przedmiotów:
 • talerz ceramiczny z rysunkami dzieci z Mathare wykonany w pracowni KlajsterMajster, 100 szt., cena wywoławcza 30 zł/szt.,
 • koszulka z nadrukiem, 100 szt., cena wywoławcza  30 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 182/2013  

Decyzja 181/2013 dla Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane z Musuł m.in. na utrzymanie zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji w domach tymczasowych i płatnych hotelach dla zwierząt

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 17 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • utrzymanie zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji w domach tymczasowych i płatnych hotelach dla zwierząt, tj. pokrycie kosztów pobytu, zakup suchej karmy i karmy specjalistycznej dla zwierząt chorych,
 • leczenie zwierząt, tj. pokrycie kosztów usług weterynaryjnych, obejmujących pierwszą pomoc po wypadkach, zabiegów chirurgicznych, zakupu leków i szczepień, diagnostyki laboratoryjnej oraz cotygodniowych wizyt lekarza weterynarii w miejscach przetrzymywania zwierząt,
 • resocjalizację zwierząt w formie zajęć z zoopsychologiem i treserem, przywracających normalne relacje między człowiekiem i zwierzęciem,
 • pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz sfinansowanie programu chipowania zwierząt,
 • pokrycie wydatków związanych z organizacją akcji z zakresu edukacji humanitarnej w szkołach i organizacją szkoleń dla gmin i służb mundurowych, tj. kosztów druku materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz przygotowania prezentacji multimedialnych,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • 10 złotych w ilości   500 szt. na kwotę     5.000 – zł,
 • 20 złotych w ilości   500 szt. na kwotę      10.000 – zł,

o łącznej wartości 15.000 – zł

Zdjęcie dokumentu 181/2013

Decyzja 180/2013 dla Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina m.in. na utrzymanie dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację dla dzieci z grup ryzyka społecznego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 30 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 17 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 23 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • dofinansowanie kosztów utrzymania dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację dla dzieci z grup ryzyka społecznego, znajdujących się przy ul. Jezuickiej 17 lok. 2 oraz ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 w Lublinie, poprzez: pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, transportem dzieci i młodzieży, transportem żywności, opłatami za media, remontami pomieszczeń i konserwacją budynków, tj. ociepleniem dachów i wymianą poszycia, ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem elewacji, izolacją fundamentów oraz wynagrodzeniami wychowawców w ww. ośrodkach,
 • dofinansowanie zakupu materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji codziennych zajęć edukacyjnych z dziećmi w ramach programu wychowawczo-edukacyjnego pod nazwą „Akademia Młodzieżowa”, tj. zakup artykułów biurowych, akcesoriów sportowych, nagród dla zwycięzców konkursów wiedzy i turniejów sportowych, książek, nośników pamięci, drobnego sprzętu elektronicznego, akcesoriów szkolnych, pucharów, plakietek, medali i dyplomów,
 • dofinansowanie materiałów i kosztów programowych niezbędnych do organizacji obozu zimowego i kolonii letnich dla podopiecznych Fundacji, tj. kosztów wyżywienia, zakwaterowania, transportu podopiecznych, transportu żywności, biletów wstępu do ośrodków kulturalnych i sportowych, oraz akcesoriów biurowych, plastycznych i sportowych wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 39 1060 0076 0000 3300 0070 8636.

Zdjęcie dokumentu 180/2013

Decyzja 179/2013 dla Fundacji „Mikropsy” z Warszawy m.in. na zakup karmy, koców, posłań, misek, obroży i smyczy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 7 marca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 17 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 25 maja 2013 r. do 25 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • zakup karmy, koców, posłań, misek, obroży i smyczy ,preparatów dezynfekujących, środków czystości, sprzętów do pielęgnacji psów, środków leczniczych, opatrunkowych i higienicznych dla psów oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zwierząt będących pod opieką Fundacji lub pod opieką osób współpracujących z Fundacją, rehabilitacji, zabiegów chirurgicznych, niezbędnych konsultacji, badań i usług weterynaryjnych, leczenia, szczepień, sterylizacji i kastracji,
 • utrzymania psów w hotelach i specjalistycznych klinikach, poprzez pokrycie kosztów pobytu psów i zapewnienie specjalistycznej całodobowej opieki,
 • pokrycie kosztów transportu psów do domów tymczasowych, adopcyjnych, lecznic szpitali dla zwierząt, hoteli dla zwierząt współpracujących z Fundacją,
 • interwencje, przekazywanie uratowanych psów do adopcji, kontrolę przed i poadopcyjną, poprzez pokrycie kosztów zakupu biletów i paliwa,
 • przygotowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz praw zwierząt, poprzez pokrycie kosztów druku i dystrybucji ulotek, plakatów, banerów,
 • prowadzenie serwisu internetowego ułatwiającego znajdowanie nowych domów dla zwierząt w potrzebie, poprzez pokrycie kosztów opłat za domenę, serwer, opracowanie graficzne i oprogramowanie strony,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 05 1090 1043 0000 0001 2026 8927,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 37000 złotych, w poszczególnych nominałach:
 • 10 zł , w ilości , 200 szt., o łącznej wartości, 2000 zł,
 • 25 zł, w ilości, 200 szt., o łącznej wartości , 5000 zł,
 • 50 zł, w ilości, 200 szt., o łącznej wartości, 10000 zł,
 • 100 zł, w ilości, 200 szt., o łącznej wartości, 20000 zł,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: koców, kołder, ręczników, materaców, karmy dla zwierząt, witamin, klatek, transporterów dla zwierząt, smyczy, obroży, kagańców, zabawek, szelek, misek, środków przeciw pchłom i kleszczom, środków czystości.

Zdjęcie dokumentu 179/2013

Decyzja 178/2013 dla Fundacji „Aby Żyć” z Krakowa m.in. na szczepienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statucie materialnym przeciw pneumokokom i meningokokom

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 17 kwietnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 15 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 25 maja  2013 r. do 24 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów szczepienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statucie materialnym przeciw pneumokokom i meningokokom oraz wspieranie leczenia, rehabilitacji dzieci i młodzieży po przebytych chorobach, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 72 1910 10482101 0290 5873 0003,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 178/2013

Decyzja 177/2013 dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z Rabki – Zdroju na remont izolatki z łazienką na Oddziale Pulmonologii w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na remont izolatki z łazienką na Oddziale Pulmonologii w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 20 1020 3466 0000 9702 0026 4747,
 • sprzedaży przedmiotów:
 • koszulka z autografem Justyny Kowalczyk  , 1 szt., cena wywoławcza 1 zł
 • piłeczka pingpongowa z autografem Natalii Partyki , 1 szt., cena wywoławcza 1 zł
 • książka Beaty Pawlikowskiej z autografem, 5 szt., cena wywoławcza 1 zł / 1szt.
 • zdjęcie Justyny Kowalczyk z autografem 10 szt., cena wywoławcza 1 zł / 1szt.
 • koszulka reprezentacji Polski z orzełkiem, 3 szt., cena wywoławcza 1 zł / 1szt.
 • pocztówki drużyny piłkarskiej Wisła Kraków , 3 szt., cena wywoławcza 1 zł / 1szt.
 • koszulka reprezentacji Polski z orzełkiem, Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008 r. , 1 szt., cena wywoławcza 1 zł
 • lizak policyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, 1 szt., cena wywoławcza 1 zł
 • czapka kucharska firmy Kegel Błażusiak z autografem Karola Okrasy, 2 szt., cena wywoławcza 1 zł / 1szt.
 • koszulka sportowa , 3 szt., cena wywoławcza 1 zł / 1szt.

Zdjęcie dokumentu 177/2013

Zmiana decyzji 177/2013 decyzją 332/2013

w ten sposób, że wpis określający sprzedaż przedmiotów zastępuję wpisem: „nazwa przedmiotu, ilość, cena wywoławcza:

 1. koszulka z autografem Justyny Kowalczyk , 1 szt., 100 zł/szt.,
 2. piłeczka pingpongowa z autografem Natalii Partyki , 1 szt., 10 zł/szt.,
 3. książka Beaty Pawlikowskiej „Blondynka na Czarnym Lądzie” z autografem, 1 szt., 30 zł/szt.,
 4. książka Beaty Pawlikowskiej „Blondynka wśród łowców tęczy” z autografem, 1 szt., 30 zł/szt.,
 5. książka Beaty Pawlikowskiej „Blondynka na Kubie” z autografem, 1 szt., 30 zł/szt.,
 6. książka Beaty Pawlikowskiej „Blondynka w dżungli” z autografem, 1 szt., 30 zł/szt.,
 7. książka Beaty Pawlikowskiej „Blondynka w Chinach” z autografem, 1 szt., 50 zł/szt.,
 8. zdjęcie Justyny Kowalczyk z autografem 10 szt., 10 zł/szt.
 9. koszulka reprezentacji Polski z orzełkiem, 3 szt., 50 zł/szt.
 10. pocztówki drużyny piłkarskiej Wisła Kraków , 3 szt., 10 zł/szt.
 11. koszulka reprezentacji Polski z orzełkiem, z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008 r. , 1 szt., 50 zł/szt.,
 12. lizak policyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, 1 szt. 50 zł/szt.,
 13. czapka kucharska firmy Kegel Błażusiak z autografem Karola Okrasy , 2 szt., 30 zł/szt.,
 14. koszulka sportowa , 3 szt., 30 zł/szt.,
 15. koszulka reprezentacji Portugalii z autografem Cristiano Ronaldo oraz zdjęcie piłkarza z koszulką, 1 szt., 100 zł/szt.,
 16. koszulka reprezentacji Włoch z autografem Andrea Pirlo oraz zdjęcie piłkarza z koszulką, 1 szt., 100 zł/szt.,
 17. koszulka treningowa reprezentacji Irlandii z autografem Robbie Keana, 1 szt., 70 zł/szt.,
 18. koszulka firmy butterfly z autografem Natalii Partyki, 1 szt., 50 zł/szt.,
 19. czapka firmy 4f z autografem i dedykacją Kamila Stocha, 1 szt., 50 zł/szt.,
 20. szklany plastron startowy z wizerunkiem reprezentacji skoczków narciarskich, przekazany przez Apoloniusza Tajnera, 1 szt., 100 zł/szt.,
 21. biżuteria YES – naszyjnik Rozalie, 1 szt. 163,95 zł/szt.,
 22. biżuteria YES – naszyjnik Pavoni, 1 szt. 103,82 zł/szt.,
 23. biżuteria YES – pozłacana łańcuszek, 1 szt. 45,09 zł/szt.,
 24. biżuteria YES – srebrny łańcuszek, 1 szt. 7,60 zł/szt.,
 25. biżuteria YES – puzderko Love is everywhere, 1 szt. 96,78 zł/szt.,
 26. kalendarz z wizerunkiem Dody, 3 szt., 10 zł/szt.,
 27. Canon Cartridge 707, 2 szt., 100 zł/szt.,
 28. zastawa stołowa z platerowanego srebra, 1 szt., 100 zł/szt.,
 29. pamiętnik Igi Hedwig, 20 szt., 20 zł/szt.,
 30. płyta CD „Życie z M”, 20 szt., 20 zł/szt.,
 31. płyta CD z muzyką z musicalu Koty, 25 szt., 30 zł/szt.,
 32. koszulka z autografem Adama Małysza, 1 szt., 100 zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 332/2013

Zmiana decyzji 177/2013 decyzją 363/2013

w ten sposób, że do listy przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży dodaję: „aukcji w serwisie allegro.pl zdjęcia Justyny Kowalczyk z autografem, w ilości 100 sztuk, w cenie wywoławczej 10zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 363/2013

Decyzja 176/2013 dla Fundacji na rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki „Latebra” z Gdańska na odbudowę unikatowego niemieckiego niszczyciela czołgów JagdPanzer Hetzer 38T

Teść decyzji:  na podstawie wniosku z dnia 22 marca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 15 maja 2013 r., na przeprowadzenie zbiórki publicznej w terminie do 31 grudnia 2013 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na odbudowę unikatowego niemieckiego niszczyciela czołgów JagdPanzer Hetzer 38T, wydobytego na plaży półwyspu helskiego w 2007 r. na wysokości Juraty, poprzez pokrycie kosztów odbudowy gąsienic i pancerza zewnętrznego pojazdu, w formie sprzedaży przedmiotów tj. pamiątki wykonanej z drewna dębowego z ogniwem gąsienic w ilości 500 szt. w cenie 85 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 176/2013

Decyzja 174/2013 dla Stowarzyszenia Venta - Dzieciom z Warszawy m.in. na dofinansowanie do zabiegów operacyjnych i turnusów rehabilitacyjnych

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 6 maja 2013 r., uzupełnionego 14 maja 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 18 maja 2013 r. do 18 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • dofinansowanie do zabiegów operacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • objęcie osób niepełnosprawnych szczególną pomocą, tj. zakup żywności, leków, przedmiotów pierwszej potrzeby,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 40 1050 1012 1000 0090 3018 5202,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 174/2013

Decyzja 173/2013 dla Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty z Lanckorony m.in. na zakup protez dla podopiecznych Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 14 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • zakup protez dla podopiecznych Fundacji,
 • pokrycie kosztów opieki psychologicznej oraz psychotraumatologicznej osób objętych Ogólnopolskim Programem Protezowania,
 • organizacji dla osób niepełnosprawnych wypraw trampingowych, spotkań z uczniami szkolnymi, udziału w wydarzeniach biegowych z zespołu biegowego Jasiek Mela Team, wypraw w tereny podgórskie w ramach programu „Razem na Szczyty”, tj. pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i transportu,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 34 1090 1665 0000 0001 2083 3084,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 173/2013

Decyzja 172/2013 zmieniająca decyzję 94/2012 MSW dla Komitetu Budowy Memoriału Wolnego Słowa z Warszawy w sprawie zmiany wpisu określającego termin przeprowadzenia zbiórki publicznej

Treść decyzji: w sentencji decyzji wpis określający termin przeprowadzenia zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „w terminie do dnia 14 września 2013 r.”.

Zdjęcie dokumentu 172/2013

Decyzja 171/2013 dla Honorowego Komitetu Fundatorów Sztandaru Dla Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej na zakup sztandaru oraz wykonanie medali pamiątkowych dla członków Oddziału, zaproszonych gości oraz darczyńców

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 14 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 24 listopada 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup sztandaru dla Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonanie medali pamiątkowych dla członków Oddziału, zaproszonych gości oraz darczyńców, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 02 2030 0045 1110 0000 0266 1070.

Zdjęcie dokumentu 171/2013

Decyzja 170/2013 dla Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej na przygotowanie paczek z przyborami szkolnymi dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 6 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 23 sierpnia 2013 r. do dnia 24 sierpnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie województwa lubuskiego oraz powiatów głogowskiego i polkowickiego znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego, z przeznaczeniem zebranych darów na przygotowanie paczek z przyborami szkolnymi dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z terenu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci przyborów szkolnych.

Zdjęcie dokumentu 170/2013

Decyzja 169/2013 dla Fundacji Dzieciom „Pomagaj” z Wolicy na pomoc osobom niepełnosprawnym

Treść decyzji:  na podstawie wniosku z dnia 22 marca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 9 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 14 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym, poprzez:

 • sfinansowanie leczenia, rehabilitacji oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,
 • sfinansowanie turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
 • organizację Rodzinnego Festynu Integracyjnego, tj. pokrycie kosztów usług cateringowych, usług rozrywkowych oraz wynajmu namiotu plenerowego,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 57 1090 1128 0000 0001 2099 2840,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu 169/2013

Decyzja 168/2013 dla Fundacji ,,Ratujemy Dogi” z Sosnowca m.in. na zakup leków dla psów

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 22 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 9 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup leków dla psów, pokrycie kosztów leczenia i zabiegów sterylizacji psów, zakup karmy dla psów pozostających pod opieką Fundacji oraz opłacenie hoteli, w  których psy przebywają tymczasowo, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 24 1050 1360 1000 0023 5899 5898,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 168/2013

Decyzja 167/2013 dla Ekumenicznej Fundacji Dobrego Pasterza z Łodzi na przygotowanie paczek dla osób potrzebujących zawierających m.in. artykuły spożywcze

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 22 kwietnia 2013 r., uzupełnionego dnia 8 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na przygotowanie paczek dla osób potrzebujących, zawierających artykuły spożywcze, odzież, obuwie, bieliznę pościelową, ręczniki, koce, chemię gospodarczą, środki higieniczne, przybory szkolne dla dzieci i młodzieży oraz na pokrycie w całości lub w części kosztów zakupu leków dla osób potrzebujących, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 66 1500 2295 1222 9000 4509 0000,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze: artykułów spożywczych i chemicznych, odzieży, obuwia.

Zdjęcie dokumentu 167/2013 

Decyzja 166/2013 dla Fundacji Silni Razem z Warszawy na pokrycie kosztów zabiegu kardiochirurgicznego podopiecznej Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na na podstawie wniosku z dnia 2 maja 2013 r., uzupełnionego w dniu 9 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie urzędów administracji publicznej, szkół i placówek oświatowych oraz na terenach i w obiektach pozostających w zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony Narodowej po uzyskaniu stosownej zgody, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów zabiegu kardiochirurgicznego podopiecznej Fundacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 15 1540 1157 2115 9127 8328 0004,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zebrane ofiary mogą być rozdysponowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Zdjęcie dokumentu 166/2013 

Zmiana decyzji 166/2014 decyzją 261/2014

Treść: na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 166/2014 z dnia 13 marca 2014 r., zezwalającą Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że wpis określający ilość cegiełek wartościowych o nominale 2 zł, przeznaczonych do sprzedaży podczas zbiórki, zastępuję wpisem: „2,- zł w ilości 127 642 szt. o wartości 255 284,-zł.”

Zdjęcie dokumentu 261/2014

Decyzja 165/2013 dla Stowarzyszenia „Sursum Corda” z Nowego Sącza na finansowanie Programu „NA RATUNEK”, skierowanego do osób chorych i niepełnosprawnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 22 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 9 maja 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie realizowanego przez Stowarzyszenie Programu „NA RATUNEK”, skierowanego do osób chorych i niepełnosprawnych, poprzez pokrycie kosztów:

 • leczenia, rehabilitacji, operacji, zabiegów medycznych, konsultacji medycznych i badań lekarskich, badań diagnostycznych i kontrolnych, turnusów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych i wypoczynkowych;
 • porodów dla matek, u których została zdiagnozowana prenatalnie wada płodu;
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, medycznego i pomocniczego, w części przekazywanego na rzecz beneficjentów Stowarzyszenia, w części pozostawionego w siedzibie Stowarzyszenia, celem wypożyczania osobom chorym i niepełnosprawnym, w ramach niekomercyjnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
 • zakupu specjalistycznego obuwia, lekarstw, środków medycznych, szczepionek, środków higienicznych, artykułów spożywczych, odżywek i suplementów stosowanych przy dietach;
 • transportu lub dojazdu do miejsca leczenia, rehabilitacji lub wypoczynku oraz pobytu rodziców lub opiekunów w związku z leczeniem lub rehabilitacją beneficjenta;
 • likwidacji barier architektonicznych i przystosowania miejsc zamieszkania do codziennego funkcjonowania osoby chorej lub niepełnosprawnej;
 • działań promocyjno-informacyjnych, tj. wydatków ponoszonych w związku z realizacją Programu:
 • przygotowanie, produkcja/druk i emisja/dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych zachęcających darczyńców i inne osoby do współtworzenia Programu, oraz podziękowań dla dotychczasowych darczyńców;
 • produkcji spotów radiowych i/lub telewizyjnych służących pozyskaniu wolontariuszy, darczyńców oraz zachęcaniu do zaangażowania się w pomoc potrzebującym – podopiecznym Programu i współtworzenia Programu;
 • emisji reklam w mediach, mających na celu pozyskanie darczyńców dla podopiecznych Programu;
 • organizacji spotkań integracyjno - szkoleniowych dla rodziców, dzieci i osób objętych Programem „Na Ratunek”, tj. kosztów transportu na spotkania, wyżywienia, noclegów, wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia prelegentów i trenerów;
 • transportu sprzętu/środków medycznych/lekarstw itp. od dostawców oraz do podopiecznych”.

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe 26 8805 0009 0018 7596 2000 0080,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane za granicą, na terytorium: Republiki Federalnej Niemiec, Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 165/2013

Decyzja 163/2013 dla Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży z Sułowa na budowę pomnika upamiętniającego wydarzenia i osoby, które walczyły o wolność ojczyzny

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 2 kwietnia 2013 r., uzupełnionego 2 maja 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do 15 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę pomnika historycznego upamiętniającego wydarzenia i osoby, które z narażeniem zdrowia i życia walczyły o wolność ojczyzny, poprzez pokrycie kosztów:

 • przygotowania projektu i dokumentacji projektowej pomnika,
 • budowy pomnika, tj. robót budowlanych, zakupu materiałów budowlanych,
 • odbioru obiektu,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 50 9582 0000 2000 0025 3389 0002.

Zdjęcie dokumentu 163/2913

Decyzja 160/2013 dla Fundacji Dzieci Które Kochacie – Fundacja Archon + z Myślenic m.in. na remont domów i mieszkań, gdzie wychowują się dzieci z rodzin zastępczych i ubogich

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 10 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 29 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków finansowych na zakup materiałów remontowo–budowlanych potrzebnych do budowy i remontów domów i mieszkań, w których wychowują się dzieci z rodzin zastępczych i rodzin ubogich, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 85 1240 5051 1111 0010 4428 2078,
 • zbiórki ofiar w naturze w postaci materiałów remontowo–budowlanych.

Zdjęcie dokumentu 160/2013

Zmiana decyzji 160/2013 decyzją 12/1014 na  uzupełnienie formy zbiórki

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki dodaję: „- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich”

Zdjęcie dokumentu 12/2014

Zmiana decyzji 160/2013 decyzją 117/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 160/20 13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zmienioną decyzją Nr 12/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., zezwalającą Fundacji Dzieci Które Kochacie-Fundacja Archon + z siedzibą w Myślenicach (ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w taki sposób, że wpis określający cel zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych środków finansowych na zakup materiałów remontowo-budowlanych oraz pokrycie kosztów wykończenia, wyposażenia i usług remontowo-budowlanych, potrzebnych do budowy, remontów domów i mieszkań, w których wychowują się dzieci z rodzin zastępczych i rodzin ubogich”,

Zdjęcie dokumentu 117/2014

Zmiana decyzji 160/2013 decyzją 264/2014

Treść: na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 160/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zmienioną decyzją Nr 12/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. oraz decyzją Nr 117/2014 z 26 lutego 2014 r. zezwalającą Fundacji Dzieci Które Kochacie – Fundacja Archon+ z siedzibą w Myślenicach (ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „do 30 sierpnia 2014 r.”.

Zdjęcie dokumentu 264/2014

 

Decyzja 159/2013 dla Fundacji pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom ,,SILENTIO” z  Warszawy na pomoc podopiecznym Fundacji oraz ich opiekunom

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 29 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym będących podopiecznymi Fundacji oraz ich opiekunom, poprzez:

 • zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, wybranych produktów spożywczych związanych ze stosowanymi dietami, sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania służącego do nauki i usprawniania komunikacji z otoczeniem,
 • pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, edukacji, terapii, specjalistycznej opieki, dojazdów podopiecznych i ich opiekunów na specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne i lecznicze, wydatków związanych z pobytem w miejscach leczenia i rehabilitacji w czasie ich trwania, wypoczynkiem dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzeństwa i opiekunów oraz wydatków związanych z prowadzeniem przez Fundację ośrodka dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, tj. kosztów czynszu i eksploatacji wynajętego lokalu, kosztów mediów, kosztów wynagrodzenia specjalistów i obsługi administracyjnej ośrodka oraz kosztów zakupu niezbędnego doposażenia i materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi,
 • udzielenie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 98 1240 1125 1111 0010 2835 9624,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 159/2013 

Decyzja 158/2013 dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania na zbiórkę używanych okularów dla potrzebujących w krajach misyjnych pod nazwą „Czary mary okulary”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 24 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 10 do 31 maja 2013 r. ogólnopolskiej zbiórki używanych okularów dla potrzebujących w krajach misyjnych pod nazwą „Czary mary okulary”. Zebrane okulary zostaną przekazane placówce w Maggotty na Jamajce, gdzie misję prowadzą polskie misjonarki Sercanki.

Zdjęcie dokumentu 158/2013

Zmiana decyzji 158/2013 decyzją 262/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający miejsce rozdysponowania pozyskanych w ramach zbiórki publicznej darów: „Zebrane okulary zostaną przekazane placówce Maggotty na Jamajce, gdzie misję prowadzą polskie misjonarki Sercanki.”, zastępuję wpisem: „Zebrane okulary zostaną przekazane za pośrednictwem misjonarzy osobom potrzebującym z Jamajki, Republiki Zambii, Republiki Konga, Wielonarodowego Państwa Boliwii, Republiki Indii, Republiki Południowej Afryki, Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii, Republiki Białorusi, Niezależnego Państwa Papui – Nowej Gwinei.”.

 Zdjęcie dokumentu 262/2013

Decyzja 156/2013 dla Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia z Wrocławia m.in. na finansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych Fundacji w kraju i za granicą

Treść decyzji:na podstawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2013 r.  na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie:

 • kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych Fundacji w kraju i za granicą,
 • dojazdów do ośrodków zagranicznych, opłat za pobyt w szpitalu, kosztów pobytu opiekuna,
 • zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, dostosowania pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zakupu leków nierefundowanych przez NFZ lub refundowanych częściowo,
 • kosztów pobytu opiekuna w hotelu w wypadku, gdy opieka jest nieodzowna ze względów medycznych,
 • kosztów stosowania diety zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe 79 1240 1994 1111 0010 1861 8795,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrane fundusze będą wydatkowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium: Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 156/2013

Decyzja 155/2013 dla Fundacji Dzieci Afryki z Warszawy m.in. na dożywianie dzieci m.in. w Republice Burundi, Republice Ghany, Republice Kamerunu, znajdujących się pod opieką polskich misjonarzy oraz Agape Community Centre Program w Ugandzie

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 17 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dożywianie, kształcenie, profilaktykę zdrowotną, leczenie ubogich i osieroconych dzieci w Republice Burundi, Republice Ghany, Republice Kamerunu, Republice Namibii, Republice Ugandy, Republice Zambii, znajdujących się pod opieką polskich misjonarzy oraz Agape Community Centre Program w Ugandzie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 78 2490 0005 0000 4600 9165 1606,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane za granicą, w Republice Burundi, Republice Ghany, Republice Kamerunu, Republice Namibii, Republice Ugandy, Republice Zambii.

Zdjęcie dokumentu 155/2013

Decyzja 154/2013 dla Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” z Wrocławia m.in. na finansowanie operacji medycznych, leczenia, rehabilitacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 22 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu 26 kwietnia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 20 maja 2013 r. do 19 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • finansowanie operacji medycznych, leczenia, rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji, będących pacjentami Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
 • zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów opatrunkowych i higienicznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla podopiecznych Fundacji,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 11 1160 2202 0000 0000 9484 1677,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 154/2013

Zmiana decyzji 154/2013 decyzją 467/2013 uzupełnienie formy zbiórki

w ten sposób, że w sentencji decyzji do form prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „- sprzedaży w drodze aukcji:

 • epizodycznej roli w serialu telewizyjnym „Pierwsza Miłość”, połączonej ze zwiedzaniem planu, w cenie wywoławczej 1000,- zł;
 • podwójnego zaproszenia na spektakl „Mistrz i Małgorzata” w Teatrze Capitol w dniu 1 lutego 2014 r. z programem przedstawienia, zawierającym autografy artystów i dwiema koszulkami z logo spektaklu, w cenie wywoławczej 150,- zł;
 • godzinnego spotkania z Martyną Wojciechowską w Redakcji National Geographic  w cenie wywoławczej 500,- zł;
 • weekendu z Mercedesem, z pobytem w hotelu „Szarotka” w Zieleńcu, w cenie wywoławczej 1500,- zł”.

Zdjęcie dokumentu 467/2013

Zmiana decyzji 154/2013 decyzją 134/2014

Treść: zmieniam decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 154/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r, zezwalającą Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu (Ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wrocław) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający miejsce wydatkowania zebranych środków zastępuję wpisem: „Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, w Republice Federalnej Niemiec, Republice Austrii, Republice Włoskiej, Republice Francuskiej, Wielkiej Brytanii, Republice Czeskiej, Królestwie Belgii, Królestwie Niderlandów, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice, Finlandii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Słowackiej, Republice Słoweńskiej, Republice Węgierskiej”.

Zdjęcie dokumentu 134/2014

Decyzja 153/2013 dla Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko z Krakowa na wsparcie osób z niepełnosprawnością w ramach realizowanego projektu ,,Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 kwietnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 26 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wsparcie osób z niepełnosprawnością w ramach realizowanego projektu ,,Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty”, poprzez pokrycie kosztów organizacji Festiwalu:

 • sfinansowanie nagród dla uczestników Festiwalu,
 • pokrycie kosztów promocji festiwalu w mediach oraz kosztów produkcji spotu reklamowego,
 • pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem medycznym, sanitarnym, ochroną festiwalu, transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników, artystów i zaproszonych gości, honorarium dla nauczycieli śpiewu prowadzących warsztaty wokalne, wynajmem studia i sprzętu muzycznego w tygodniu poprzedzającym finał Festiwalu,
 • pokrycie kosztów scenografii oraz sceny wraz z zasceniem, wynajmu ściany diodowej, sprzętu zapewniającego łączność bezprzewodową, nagłośniającego i oświetleniowego, wraz z obsługą, montażem i demontażem,
 • pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i gospodarczych oraz sfinansowanie usług potrzebnych do organizacji Festiwalu,

w następujących formach:

 • wysyłania wiadomości tekstowych typu sms na numer 74711, hasło „POMAGAM” za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 4,92 zł z VAT z tym, że w przypadku usług: operatora POLKOMTEL Sp. z o. o i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Spółka z o. o. z systemu sprzedaży postpaid organizator na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 4,92 zł, operatorów P 4 Sp. z o. o. i Polskiej Telefonii Cyfrowej S. A. z systemu sprzedaży prepaid organizator na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 4,00 zł, a kwotę 0,92 zł stanowiącą należny podatek VAT operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym,
 • wykonywania połączeń typu audiotele na numer 704 407 400, za pośrednictwem operatora Telekomunikacja Polska S.A., przy czym koszt wykonania jednego połączenia wyniesie 4,99 zł z VAT, z tego organizator na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 4,06 zł, a kwotę 0,93 zł stanowiącą należny podatek VAT operator rozliczy z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 153/2013 

Decyzja 152/2013 dla Fundacji ,,SOS Animals” – Ogólnopolski Ruch Obrony Zwierząt z Częstochowy na bieżące utrzymanie zwierząt, m.in. pokrycie kosztów leczenia i opieki weterynaryjnej

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r., uzupełnionego dnia 24 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zwierząt, tj. pokrycie kosztów leczenia i opieki weterynaryjnej, szczepień ochronnych, zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych oraz zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji, zakup karmy i suplementów diety dla zwierząt, smyczy, obroży, szelek dla psów, misek, słomy i legowisk dla zwierząt, mat, bud i przenośnych kojców dla psów, transporterów i klatek dla kotów, środków pielęgnacyjnych, środków czystości, środków dezynfekcyjnych i preparatów przeciwpchelnych w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 58 2030 0045 1110 0000 0262 8440,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze w postaci: karmy dla zwierząt, legowisk, koców, transporterów, misek, środków czystości oraz akcesoriów dla zwierząt, tj. szczotek, obroży, smyczy, szelek, kagańców.

Zdjęcie dokumentu 152/2013

Decyzja 151/2013 dla Fundacji Walki z Rakiem – Pomocy Dzieciom z Sosnowca na finansowanie m.in. opieki rehabilitacyjnej i psychologicznej chorych i ich najbliższych

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 11 kwietnia 2013 r., uzupełnionego w dniu  24 kwietnia 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie od 1 czerwca 2013 r. do 1 czerwca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc w zakresie:

 • finansowania opieki rehabilitacyjnej, psychologicznej, dojazdów do placówek medycznych i ośrodków rehabilitacyjnych chorych oraz ich najbliższych, pokrycia kosztów żywienia chorego w placówce medycznej i szpitalu,
 • finansowania zakupu leków i środków higienicznych,
 • dofinansowania rodzinom kosztów życia codziennego, tj. pokrycia kosztów opłat za czynsz, media, zakupu opału, żywności, odzieży i obuwia,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 90 2490 0005 0000 4600 6087 7170,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 151/2013

Decyzja 150/2013 dla Fundacji „Wspólna Droga – United Way Polska z Warszawy na finansowanie stypendiów dla dzieci w ramach programu Fundacji „Partnerstwo dla Dzieci”

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 16 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie stypendiów dla dzieci w ramach programu Fundacji „Partnerstwo dla Dzieci” – stypendiów socjalnych, edukacyjnych rozwojowych, służących rozwojowi indywidualnych talentów i wyrównaniu szans dzieci pochodzących z rodzin ubogich, wieloproblemowych, potrzebujących wsparcia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 1030 1582 0000 0005 0102 1091.

Zdjęcie dokumentu 150/2013

Zmiana decyzji 150/2013 decyzją 187/2013

Zmieniam na wniosek strony z dnia 21 maja 2013 r. decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 150/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., zezwalającą Fundacji ,,Wspólna Droga” – United Way Polska z siedzibą w Warszawie (ul. Kinowa 19 lok. U-1, 04-030 Warszawa), na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.”  

Zdjęcie dokumentu 187/2013

Decyzja 149/2013 zmieniająca decyzję MSWiA 219/2011 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na uzupełnienie wpisu określającego termin przedstawienia szczegółowego rozliczenia wydatkowania zebranych środków

Treść decyzji: zmieniam w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin przedstawienia szczegółowego rozliczenia wydatkowania zebranych środków na cele zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „Zobowiązuję Zarząd Fundacji do przedstawienia szczegółowego rozliczenia wydatkowania zebranych środków na cele zbiórki publicznej w terminie do dnia 31 marca 2013 r.”

Zdjęcie dokumentu 149/2013 

Decyzja 148/2013 dla Fundacji Niesiemy Nadzieję z Poznania na udzielanie pomocy podopiecznym Fundacji m.in. poprzez sfinansowanie zakupu leków

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 5 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na udzielanie pomocy podopiecznym Fundacji poprzez:

 • sfinansowanie zakupu leków, pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci, wydatków związanych
 • z organizacją czasu wolnego dzieci (koszty imprez plenerowych i okolicznościowych),
 • a także wydatków związanych z wyjazdami wakacyjnymi dzieci (koszty transportu, wyżywienia i noclegów),
 • pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności oraz innych przedmiotów codziennego użytku dla podopiecznych Fundacji,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 35 1160 2202 0000 0001 6173 3027.

Zdjęcie dokumentu 148/2013 

Decyzja 147/2013 dla Komitetu Budowy Kaplicy i Miejsca Pamięci gen. Stanisława Skalskiego w Kodymie na Ukrainie  na sfinansowanie m.in. kosztów projektu, pozwoleń i dokumentacji

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 18 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 31 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie kosztów projektu, pozwoleń, dokumentacji, materiałów, prac niezbędnych do wzniesienia kaplicy z zapleczem duszpasterskim i mieszkalnym, miejsca pamięci gen. Stanisława Skalskiego oraz zagospodarowania terenu, w formie zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zebrane środki pieniężne mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 147/2013 

Decyzja 146/2013 dla Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej na leczenie operacyjnego stawu biodrowego, rehabilitacji oraz zakupu lekarstw dla podopiecznej Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 12 marca 2013 r., uzupełnionego w dniu 22 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie leczenia operacyjnego stawu biodrowego, rehabilitacji oraz zakupu lekarstw dla podopiecznej Fundacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 96 1140 1225 0000 5350 6500 1007,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Republiki Federalnej Niemiec w klinice ARCUS Sportklinik Pforzheim, Rastatter  Str. 17-19, D-75179 Pforzheim i klinice Dr Franz Dengler GmbH & Co.KG Kapuzinerstrasse 1, D-76530 Baden-Baden.

Zdjęcie dokumentu 146/2013 

Decyzja 144/2013 dla Fundacji „Wcześniak Rodzice Rodzicom” z Warszawy na utworzenie Narodowego Centrum Wcześniaków

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r., uzupełnionego 18 kwietnia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 2 maja 2013 r. do 1 maja 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na utworzenie Narodowego Centrum Wcześniaków, poprzez pokrycie kosztu wynajmu lokalu, przebudowy powierzchni oraz jej adaptacji stosownie do potrzeb Centrum, zgodnie z wydatkami wskazanymi we wniosku, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 21 1240 6351 1111 0010 5044 7005.

Zdjęcie dokumentu 144/2013 

Decyzja 143/2013 dla Fundacji ,,Blask Nadziei” z Kielc na pomoc mieszkańcom wybranych krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 9 kwietnia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie dnia 17 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc mieszkańcom wybranych krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, poprzez pokrycie kosztów budowy studni, pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy humanitarnej w postaci żywności, ubrań, leków i szczepionek, tj. kosztów transportu, wydatków związanych z koordynacją działań pomocowych i rozdysponowaniem darów oraz na zwiększenie dostępu do edukacji, poprzez zakup materiałów edukacyjnych i pomocy naukowych oraz pokrycie kosztów ich transportu i rozdysponowania, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 61 1140 2017 0000 4002 1301 2394,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze w postaci: ubrań, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, leków, żywności.

Zebrane ofiary mogą być rozdysponowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Republiki Czadu, Republiki Sudanu, Algierskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej, Republiki Angoli, Republiki Dżibuti, Republiki Konga, Republiki Namibii, Federalnej Republiki Nigerii, Republiki Rwandy, Republiki Senegalu, Federalnej Republiki Somalii, Republiki Ugandy, Republiki Madagaskaru, Republiki Togijskiej, Republiki Sierra Leone, Republiki Zimbabwe, Republiki  Środkowoafrykańskiej, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Królestwa Lesoto, Republiki Liberii, Republiki Mali, Republiki Malawi, Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii, Republiki Kenii, Republiki Kamerunu, Republiki Mozambiku, Republiki Nigru, Republiki Senegalu, Republiki Ghany, Burkina Faso, Republiki Botswany, Wielonarodowego Państwa Boliwii, Republiki Peru, Republiki Ekwadoru, Kooperacyjnej Republiki Gujany, Republiki Surinamu, Federacyjnej Republiki Brazylii, Wschodniej Republiki Urugwaju, Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Republiki Kolumbii, Republiki Paragwaju, Królestwa Kambodży, Ludowej Republiki Bangladeszu, Demokratyczno – Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, Islamskiej Republiki Afganistanu, Republiki Filipin, Republiki Jemeńskiej oraz Laotańskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej.

Zdjęcie dokumentu 143/2013 

Decyzja 137/2013  dla Stowarzyszenia Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem” ze Szczecina m.in. na zakup materiałów dydaktycznych

Treść decyzji: Pozwalam Stowarzyszeniu Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem” z siedzibą w Szczecinie (ul. Bogurodzicy 3, 70-400 Szczecin) na podstawie wniosku z dnia 15 marca 2013 r., uzupełnionego 10 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r.  zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup materiałów dydaktycznych oraz wyżywienia dla wychowanków  Świetlicy  Środowiskowej „Promyczek” oraz  Klubu  Młodzieżowego „BAZA”, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 22 1240 3927 1111 0010 5052 4331.

Zdjęcie dokumentu 137/2013

Decyzja 136/2013 dla Fundacji Pomocy – Promyk z Warszawy m.in. na zakup leków oraz żywności dla podopiecznych Fundacji

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Pomocy – Promyk z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 18 marca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 11 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • zakup leków oraz żywności dla podopiecznych Fundacji,
 • organizowanie warsztatów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, poprzez pokrycie kosztów przejazdów wolontariuszy prowadzących zajęcia oraz zakupu materiałów szkoleniowych, tj. plansz, tablic, podręczników,
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 24 2030 0045 1110 0000 0261 7800,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 136/2013 

Decyzja 134/2013 dla Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej „Razem dla Krzysia” z Wrocławia na pokrycie kosztów leczenia podopiecznego

Treść decyzji: pozwalam Komitetowi Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej „Razem dla Krzysia” z siedzibą we Wrocławiu  (ul. Kościuszki 2 lok. 22, 50-038 Wrocław), na podstawie wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r., uzupełnionego 11 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w dniu 13 kwietnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Wrocław, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Komitetu, poprzez pokrycie kosztów leczenia w klinice w Greifswald na terenie Republiki Federalnej Niemiec, w formie sprzedaży przedmiotów.

Zdjęcie dokumentu 134/2013 

Decyzja 133/2013 dla Fundacji Świętego Munga z Warszawy na organizację i wyposażenie jadłodajni oraz wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci z gminy Zator

Treść decyzji:  pozwalam ,,Fundacji Świętego Munga” z siedzibą w Warszawie (ul. Długa 23/25/21, 00-238 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 20 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 8 kwietnia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację i wyposażenie jadłodajni oraz organizację wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci z terenu gminy Zator poprzez:

 • zakup naczyń kuchennych, sztućców, garnków do gotowania, zestawu noży gastronomicznych, szklanek i kubków,
 • sfinansowanie wyjazdów wypoczynkowych, tj. pokrycie kosztów wyżywienia, kosztów zajęć integracyjnych, wyjazdów fakultatywnych oraz zajęć dodatkowych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 23 2130 0004 2001 0611 2072 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich

Zdjęcie dokumentu 133/2013

Zmiana decyzji 133/2013 decyzją 318/2013

Treść zmiany: na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 133/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. zezwalającą „Fundacji Świętego Munga” z siedzibą w Warszawie (ul. Długa 23/25 lok. 21, 00-238 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki publicznej „do 31 sierpnia 2013 r.”, zastępuję wpisem: „do 31 grudnia 2013 r.”.

 Zdjęcie dokumentu 318/2013

Decyzja 132/2013 dla Fundacji Orimari z Warszawy na leczenie i rehabilitację chorych dzieci

Treść decyzji: pozwalam Fundacji Orimari z  siedzibą  w  Warszawie  (ul. Sułkowicka 2/4 lok. 41, 00-746 Warszawa) na podstawie wniosku z dnia 14 marca 2013 r., uzupełnionego dnia 4 kwietnia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do 15 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie i rehabilitację chorych dzieci oraz zakup sprzętu medycznego, tj. systemu do rejestracji potencjałów korowych u małych dzieci, który ocenia reakcje słuchowe w aparatach słuchowych w sposób obiektywny, systemu do videonystagmografii, służącego do diagnostyki zawrotów głowy w małych dzieci, inhalatora AMSA służącego do kompletnej terapii laryngologicznej, oraz stanowiska inhalacyjnego MI2 służącego do komfortowej i higienicznej inhalacji pacjentów,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1160 2202 0000 0002 0841 7327,
 • zbiórki dokonywanej poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu sms na numer 72 069  hasło „MFL” za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 2,46 zł z VAT, z tego na cel zbiórki organizator otrzyma kwotę 1,06 zł, kwotę podatku VAT wynoszącą 0,46 zł operator serwisu rozliczy z urzędem skarbowym, a pozostałą kwotę przeznaczy na koszt obsługi serwisu, w tym koszty operatorów sieci komórkowych.

Zdjęcie dokumentu 132/2013

Decyzja 131/2013 dla  Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia na pomoc rodzinom i podopiecznym Hospicjum

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 10 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc rodzinom i podopiecznym Hospicjum poprzez sfinansowanie:

 • zakupu leków i środków higieniczno-opatrunkowych,
 • zakupu sprzętu medycznego, części zamiennych oraz pokrycie kosztów naprawy sprzętu,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 10 1240 5497 1111 0010 5047 4737,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

 Zdjęcie dokumentu 131/2013

Zmiana decyzji 131/2013 decyzją 283/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „sprzedaży w drodze aukcji prac plastycznych dzieci:

 1. Pociąg Tuwima – praca zbiorowa dzieci, 18 – elementowy pociąg z wypalonej i szkliwionej gliny, 1 szt., cena wywoławcza 300,- zł;
 2. Marzenia – obrazek, praca wspólna, wymiary 118 cm x 90 cm, oprawa szklana, 1 szt., cena wywoławcza 200,- zł;
 3. Gliniana patera, autor: Ania, 1 szt., cena wywoławcza 50,- zł
 4. Gliniana patera, autor: Konrad, 1 szt., cena wywoławcza 50,- zł
 5. Gliniana patera, autor: Krystian, 1 szt., cena wywoławcza 50,- zł
 6. Gliniana patera, autor: Marcin, 1 szt., cena wywoławcza 50,- zł
 7. Gliniana patera, autor: Sandra, 1 szt., cena wywoławcza 50,- zł
 8. Gliniana patera, autor: Klaudia, 1 szt., cena wywoławcza 50,- zł.”

Zdjęcie dokumentu 283/2013

Zmiana decyzji 131/2013 decyzją 545/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „sprzedaży w drodze aukcji przedmiotów:

 1. Obraz Jezusa w drewnie, 1 szt., cena wywoławcza 50,- zł,
 2. Obraz pt. „Żaba na gałęzi”, 1 szt., cena wywoławcza 30,- zł,
 3. Okręt, 1 szt., cena wywoławcza 100,- zł,
 4. Zestaw koszyków wykonanych z papieru, 1 zestaw, cena wywoławcza 50,- zł,
 5. Obraz Papieża Jana Pawła II na płótnie, 1 szt., cena wywoławcza 50,- zł,
 6. Komplet: pióro i długopis, 2 komplety, cena wywoławcza 10,- zł/komplet,
 7. Komplet: maskotka z logo Policji i fajka, 1 komplet, cena wywoławcza 30,- zł.”

Zdjęcie dokumentu 545/2013

Decyzja 130/2013 dla Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz ich rodzinom ,,Jesteśmy Potrzebni” z Żyrardowa na wsparcie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na wsparcie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach poprzez:

 • zakup grzejników, wykładzin, kompletu wypoczynkowego, podnośnika rehabilitacyjnego, materacy rehabilitacyjnych, rowerka rehabilitacyjnego, stepperów, lampy Bioptron ze statywem,  przyrządów do intensywnego masażu, przyrządów do intensywnego masażu z podczerwienią, wózków rehabilitacyjnych, telewizora LCD o dużej przekątnej ekranu, rzutnika multimedialnego wraz z ekranem, radioodtwarzacza CD wraz z zestawem płyt, czajnika elektrycznego, kuchenki mikrofalowej, zestawu sztućców, kubków i talerzy, artykułów szkolnych, biurowych i drobnych pomocy dydaktycznych,
 • zakup leków, obuwia ortopedycznego, wkładek ortopedycznych, artykułów higienicznych, środków czystości codziennego użytku, okularów korekcyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia,
 • sfinansowanie wynagrodzenia rehabilitanta, pokrycie kosztów dodatkowej rehabilitacji, pokrycie kosztów zapewnienia opieki domowej dla podopiecznych Stowarzyszenia,
 • sfinansowanie uczestnictwa podopiecznych Stowarzyszenia w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, tj. pokrycie koszów występów artystycznych, teatralnych, muzycznych na terenie ośrodka, sfinansowanie biletów wstępu do kina i teatru, pokrycie kosztów wycieczek krajoznawczo-poznawczych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 25 1950 0001 2006 0449 1961 0003,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 130/2013

Decyzja 129/2013 dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Łapa” z Nowego Tomyśla na opiekę i leczenie zwierząt będących pod opieką Stowarzyszenia

Treść dokumentu: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 5 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 1 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na opiekę i leczenie zwierząt będących pod opieką Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów:

 • zakupu leków, szczepionek, środków pielęgnacyjnych, chipów identyfikujących, karmy, legowisk, bud,
 • usług weterynaryjnych, tj. operacji, kastracji, sterylizacji oraz szczepienia,
 • pobytu w hotelach dla zwierząt,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 5 złotych w ilości 1 000 sztuk o łącznej wartości 5000 złotych,
 • sprzedaży przedmiotów:
 • kubków z logiem Stowarzyszenia w ilości 20 sztuk, w cenie wywoławczej 10 zł/szt.,
 • kalendarzy z logiem Stowarzyszenia w ilości 50 sztuk, w cenie wywoławczej 15 zł/szt.,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy, akcesoriów dla zwierząt, pościeli, kołder i koców.

Zdjęcie dokumentu 129/2013

Decyzja 128/2013 dla Fundacji „Mam Serce” z Warszawy na leczenie dzieci z zespołem Aperta w Centrum Chirurgii Twarzowo-Czaszkowej Medical City Dallas w Stanach Zjednoczonych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 marca 2013 r., uzupełnionego 4 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 października 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia dzieci z zespołem Aperta w Centrum Chirurgii Twarzowo-Czaszkowej Medical City Dallas w stanie Teksas na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, leczenia i koniecznych badań chłopca chorującego na nowotwór złośliwy oka w specjalistycznych klinikach w Londynie Moorfields Eye Hospital oraz Saint Barholomew’s Hospital i Great Ormond Street Hospital na ternie Anglii, leczenia pooperacyjnego dzieci chorujących na artrogrypozę w dziecięcej klinice ortopedycznej (Ortyopaedische Kinderklinik) w Aschau, dzieci z wadami kończyn, w tym z zespołem Aperta w Szpitalu Dziecięcym Wilhelmstift w Hamburgu oraz leczenia i badań genetycznych dziewczynki z podejrzeniem karłowatości pierwotnej w klinice CeGaT GmbH w Tübingen na terenie Republiki Federalnej Niemiec, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 24 1160 2202 0000 0002  0936 3911,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą, na terenie następujących krajów: Anglii, Republiki Federalnej Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zdjęcie dokumentu 128/2013

Decyzja 127/2013 dla Komitetu  Mogę się Uczyć z Bydgoszczy m.in. na opłacenie czesnego i wyżywienia w szkole dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Center w Kenii

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2013 r., uzupełnionego 2 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na opłacenie czesnego, wyżywienia w szkole, zakupu mundurków, przyborów i pomocy szkolnych dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Center w okręgu Kajiado w Republice Kenii, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych:
 • o nominale 2 złotych w ilości 1 182 sztuk o łącznej wartości 2 364 złotych,
 • o nominale 5 złotych w ilości 806 sztuk o łącznej wartości 4 030 złotych,
 • o nominale 20 złotych w ilości 461 sztuk o łącznej wartości 9 220 złotych,
 • o nominale 110 złotych w ilości 59 sztuk o łącznej wartości 6 490 złotych,

Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Republiki Kenii.

Zdjęcie dokumentu 127/2013 

Decyzja 126/2013 dla Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego ,,Polska – Ukraina” z Poznania na zakup aparatu do sztucznego oddychania dla Zachodnioukraińskiego Dziecięcego Specjalistycznego Centrum Medycznego we Lwowie

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 1 lutego 2013 r., uzupełnionego w dniu 29 marca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 maja 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zakup aparatu do sztucznego oddychania, który będzie używany przy reanimacji w Zachodnioukraińskim Dziecięcym Specjalistycznym Centrum Medycznym we Lwowie,  w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto o numerze 4Decyzja 134/2013 dla1 1090 1854 0000 0001 2074 6744,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 126/2013

Decyzja 125/2013 dla Fundacji ,,Dla Polonii” z Warszawy na remont budynku Liceum Polonijnego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 marca 2013 r., uzupełnionego w dniu 26 marca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na remont budynku w którym ma się mieścić siedziba Liceum Polonijnego, poprzez sfinansowanie wykonania przedsionka z aluminium, nowych ścianek gipsowo-kartonowych, nowych posadzek oraz  wymianę instalacji elektrycznej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto numerze 56 1240 6175 1111 0010 5029 3745,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • 50 złotych w ilości  500 szt. na kwotę 25.000 – zł,
 • 100 złotych w ilości  500 szt. na kwotę 50.000 – zł,
 • 200 złotych w ilości 300 szt. na kwotę 60.000 – zł,
 • 500 złotych w ilości 100 szt. na kwotę 50.000 – zł,
 • 1000 złotych w ilości 100 szt. na kwotę 100.000 – zł,

o łącznej wartości 285.000 – zł

Zdjęcie dokumentu 125/2013

Zmiana dokumentu 125/2013 dokumentem 533/2013

w ten sposób, że wpis określający cel zbiórki zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych ofiar na sfinansowanie projektu architektonicznego, ekspertyzy technicznej, projektu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej, uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą P. POŻ i Sanepid w związku z remontem budynku, w którym ma się mieścić siedziba Liceum Polonijnego”.

Zdjęcie dokumentu 533/2013

Decyzja 124/2013 dla Stowarzyszenia Związek Strzelecki z Radomia na zakup sprzętu szkoleniowego dla Stowarzyszenia

Treść decyzji: pozwalamna podstawie wniosku z dnia 4 lutego 2013 r., uzupełnionego w dniu 22 marca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup sprzętu szkoleniowego dla Stowarzyszenia tj. materiałów dydaktycznych, przyborów technicznych do pisania i rysowania, przyborów do czyszczenia umundurowania i obuwia, akcesoriów do umundurowania, sprzętu łączności, plecaków, śpiworów, namiotów, oraz wyposażenia do lokali szkoleniowych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 18 2130 0004 2001 0351 3991 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • 5 złotych w ilości                            10.000                                                szt. na kwotę    50.000 – zł,
 • 10 złotych w ilości                            1.000                                                szt. na kwotę    10.000 – zł,
 • 25 złotych w ilości                               500                                                szt. na kwotę    12.500 – zł,
 • 50 złotych w ilości                               100                                                szt. na kwotę      5.000 – zł,
 • 100 złotych w ilości                              50                                                 szt. na kwotę      5.000 – zł,

o łącznej wartości  82.500 – zł.

Zdjęcie dokumentu 124/2013

Zmiana decyzji 124/2013 decyzją 337/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający wartość cegiełek przeznaczonych do sprzedaży zastępuję wpisem:

 • „5 zł    w ilości            4000 sztuk o wartości             20.000,- zł,
 • 10 zł    w ilości            1200 sztuk o wartości             12.000 zł,
 • 20 zł    w ilości              500 sztuk o wartości 10.000 zł,
 • 50 zł    w ilości              100 sztuk o wartości               5.000 zł,
 • 100 zł w ilości                50 sztuk o wartości               5.000 zł,

Razem 52.000 zł”,

Termin zakończenia zbiórki zastępuję wpisem: „do 30 marca 2014 r.”

Zdjęcie dokumentu 337/2013

Decyzja 123/2013 dla Fundacji Pomóc Więcej z Sosnowca m.in. na wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów na pomoc podopiecznym Fundacji oraz poprawę bytu materialnego osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, oraz zebranych środków na:

 • pokrycie kosztów zabiegów medycznych, leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • pokrycie kosztów przejazdów na leczenie i rehabilitację, kosztów likwidacji barier architektonicznych i przystosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup środków higienicznych i artykułów spożywczych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 47 1050 1360 1000 0023 5764 0297,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze: odzieży, środków czystości, sprzętu rehabilitacyjnego, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, książek, pomocy edukacyjnych.

Zdjęcie dokumentu 123/2013

Zmiana decyzji 123/2013 decyzją 295/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji numer specjalnego rachunku bankowego zastępuję numerem: „14 1750 0012 0000 0000 2194 9302.”

Zdjęcie dokumentu decyzji 295/2013

Decyzja 122/2013 dla Fundacji „Miej Serce” z Rybnika m.in. na zakup podręczników i lekarstw dla potrzebujących dzieci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 marca 2013 r., uzupełnionego 27 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom, poprzez:

 • pokrycie kosztów zakupu podręczników, książek, atlasów, artykułów szkolnych, plecaków, obuwia, produktów spożywczych, dożywiania dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • finansowanie zakupu lekarstw, produktów leczniczych dla dzieci, sprzętu medyczno-leczniczego i rehabilitacyjnego,
 • finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 122/2013

Decyzja 121/2013 dla Fundacji „Mon Ami” z Kars Dolnych m.in. na wykupu zwierząt, w tym koni, przeznaczonych na rzeź

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 28 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc zwierzętom, poprzez pokrycie kosztów:

 • wykupu zwierząt, w tym koni, niezdolnych do pracy, chorych, maltretowanych, przeznaczonych na rzeź,
 • diagnozy, leczenia, rehabilitacji, zakupu paszy, karmy dla zwierząt, ściółki, słomy, siana, witamin, suplementów, leków, sprzętu do pielęgnacji, tj. szczotki, zgrzebła, kantary, derek ochronnych, usług weterynaryjnych i kowalskich, pobytu zwierząt w pensjonatach i specjalistycznych klinikach weterynaryjnych,
 • utrzymania zwierząt w przytulisku Fundacji w Krasach Dolnych 22, tj. opłat za pobór mediów, czynszu dzierżawy ziemi przeznaczonej dla zwierząt z przytuliska oraz budowy ogrodzeń, wybiegów, boksów dla zwierząt, remontu stajni,
 • przejazdu komunikacją, noclegów związanych z wyjazdami interwencyjnymi,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 07 8591 0007 2110 0311 6674 0001,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci środków czystości, karmy oraz akcesoriów dla zwierząt.

Zdjęcie dokumentu 121/2013

Decyzja 120/2013 dla Fundacji Pomagamy Innym z Rzepina na wsparcie dla Domu Św. Karola w Kędzierzynie-Koźlu oraz Domu Dziecka w Cybince

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z  dnia 4 marca 2013 r., uzupełnionego w dniu 25 marca 2013 r., na przeprowadzenie w  terminie do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz:  Domu Św. Karola w Kędzierzynie-Koźlu oraz Domu Dziecka w Cybince, poprzez pokrycie kosztów zakupu pampersów, środków pielęgnacyjnych, proszków do prania, pościeli i ręczników oraz przekazanie zebranych darów, harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, poprzez dofinansowanie obozu harcerskiego, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 18 1020 2036 0000 0902 0081 0648,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci odzieży, obuwia, zabawek, pampersów, środków pielęgnacyjnych, proszków do prania, pościeli i ręczników.

Zdjęcie dokumentu 120/2013

Decyzja 119/2013 dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z Warszawy na realizację projektu „Okulary dla Afryki”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 14 lutego 2012 r., uzupełnionego ostatecznie 21 marca 2013 r., na przeprowadzenie  w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polski, z przeznaczeniem zebranych ofiar na realizację projektu „Okulary dla Afryki” poprzez:

 • przekazanie zebranych darów mieszkańcom Republiki Rwandy,
 • pokrycie kosztów opłat pocztowych, kurierskich i zakupu paliwa, związanych z transportem zebranych darów z Polski do Republiki Rwandy oraz dystrybucją darów na terenie Republiki Rwandy,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 06 1240 1994 1111 0010 3341 5713,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • sprzedaży przedmiotów, tj. pocztówek w ilości 2 000 szt. w cenie 5 zł/szt.,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci używanych okularów korekcyjnych.

Zebrane fundusze i dary mogą być zużytkowane na terenie Polski i za granicą, na terenie Republiki Rwandy.

Zdjęcie dokumentu 119/2013 

Zmiana decyzji 119/2014 decyzją 190/2014

Treść: zmieniam decyzję ostateczną Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 119/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., zezwalającą Towarzystwu Przyjaciół Ukrainy z siedzibą w Warszawie (Ul. Chełmska 21/19, 00-724 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy zbiórki dodaję wpis:

 • „zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów”.

Zdjęcie dokumentu 190/2014

Decyzja 118/2013 dla Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich” z Warszawy na pomoc osobom starszym, podopiecznych Stowarzyszenia

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z  dnia 4 marca 2013 r. na  przeprowadzenie w  terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dla osób starszych, podopiecznych Stowarzyszenia, poprzez:

 • organizację Świąt Wielkanocnych i Świat Bożego Narodzenia, tj. pokrycie kosztów cateringu, dekoracji i transportu podopiecznych,
 • organizację pobytu wakacyjnego, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia oraz transportu podopiecznych,

w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 51 1090 1043 0000 0001 1501 9429.

Zdjęcie dokumentu 118/2013

Decyzja 117/2013 dla Fundacja Vital z Krakowa na wsparcie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 1 marca 2013 r., ostatecznie uzupełnionego 19 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 kwietnia 2013 r. do 14 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup szyn do pasywnej mobilizacji stawów „Artromot” dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 16 1160 2202 0000 0001 9512 7850.

Zdjęcie dokumentu 117/2013 

Decyzja 116/2013 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej „Samorząd Studentów UJ-CM" z Krakowa na pomoc ubogim w Republice Peru

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 marca 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 22 marca 2013 r., na przeprowadzenie w dniu 24 marca 2013 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Kraków, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc ubogim, odizolowanym społecznościom wiejskim żyjącym w Republice Peru w okolicach miasta Cuzco, poprzez zakup środków medycznych, leków, opatrunków, jednorazowych rękawiczek, w następujących formach:

 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 20 złotych w ilości 235 sztuk o łącznej wartości 4 700 złotych.       

Zebrane fundusze będą wydatkowane za granicą, na terenie Republiki Peru.

Zdjęcie dokumentu 116/2013

Decyzja 115/2013 dla Fundacji Feniks Anny Borowiak z Inowrocławia na wsparcie dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 19 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 10 kwietnia 2013 r. do dnia 30 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar i darów rzeczowych na wsparcie dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez pokrycie kosztów operacji, leczenia, rehabilitacji, przejazdów na leczenie i rehabilitację, zakupu lekarstw, środków higienicznych, artykułów spożywczych, odzieży, odzieży leczniczej oraz kosztów likwidacji barier architektonicznych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 52 8149 0000 0002 6677 2000 0010,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze: żywności, środków czystości, zabawek.

Zdjęcie dokumentu 115/2013

Zmiana decyzji 115/2013 decyzją 417/2013 poprzez uzupełnienie formy zbiórki

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „-sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 15 000,- zł, w poszczególnych nominałach:

  5 zł    w ilości            1 000 sztuk o wartości              5 000,- zł,
10 zł    w ilości            1 000 sztuk o wartości            10 000,- zł.”

Zdjęcie dokumentu 417/2013

Decyzja 114/2013 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na pomoc dzieciom imigrantów w integracji z polskim społeczeństwem

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 5 marca 2013 r., uzupełnionego 19 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 28 lutego 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom imigrantów w integracji z polskim społeczeństwem poprzez zajęcia dydaktyczne w ramach oficjalnego systemu edukacji, tj. dofinansowanie:

 1. organizowanych przez szkoły wyjazdów edukacyjno-krajoznawczych, wspierających poznawanie Polski, jej historii i kultury przez dzieci cudzoziemskie,
 2.  imprez promujących kultury krajów pochodzenia dzieci cudzoziemskich, w tym elementów charakterystycznych dla danych kultur tradycyjne stroje, potrawy, dekoracje krajów pochodzenia dzieci cudzoziemskich oraz kosztów wynajęcia pomieszczeń i niezbędnego wyposażenia dla ich realizacji,
 3. lekcji, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i talenty szczególnie uzdolnionych dzieci cudzoziemskich,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 41 1060 0076 0000 3310 0016 1001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 114/2013 

Decyzja 113/2013 dla  Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z Warszawy m.in. na wyposażenie, remont i adaptację świetlic środowiskowych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 15 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc, wyposażenie, remont i adaptację świetlic środowiskowych w ramach realizacji projektów związanych z udzieleniem pomocy dzieciom i młodzieży, poprzez:

 1. pokrycie kosztów opłat za czynsz, gaz, prąd, wodę, ścieki, śmieci, telefon, Internet, materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych oraz środki czystości,
 2. zakup materiałów edukacyjno-sportowych i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży, tj. komputerów, odtwarzaczy DVD, sprzętu grającego, drukarek, skanerów, książek, płyt CD i DVD, gier komputerowych, gier planszowych, zabawek i sprzętu sportowego,
 3. zakup żywności, opłacenie posiłków, zakup jednorazowych talerzyków i sztućców, a także zakup, transportu i przygotowania prezentów, nagród dla dzieci i młodzieży,
 4. pokrycie wydatków związanych z udziałem dzieci i młodzieży w zorganizowanych wyjściach do kina, teatru, muzeum, na teren obiektów sportowych oraz w imprezach sportowych,
 5. pokrycie wydatków przejazdów, pobytu dzieci i młodzieży oraz opiekunów na spotkaniach, koloniach, feriach, obozach oraz wycieczkach,
 6. pokrycie wydatków związanych z zakupem i transportem podręczników, zeszytów, przyborów i artykułów szkolnych, plecaków,
 7. pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz „Dnia Dziecka” i organizacji projektu „Noworoczny Upominek”,
 8. pokrycie kosztów przejazdów artystów na imprezy organizowane dla dzieci,
 9. pokrycie kosztu utrzymania domen oraz obsługi technicznej stron internetowych świetlic środowiskowych oraz projektu „Noworoczny Upominek” i „Dzień Dziecka”,
 10. pokrycie kosztów druku ulotek, plakatów, materiałów reklamowych i ich kolportażem oraz drukiem plakatów i ich kolportażem, a także umieszczaniem informacji w mediach promujących świetlice środowiskowe, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, pomoc szkolną, oraz projekty „Noworoczny Upominek” i „Dzień Dziecka”,
 11. wyposażenie świetlic środowiskowych realizujących projekty pomocy dzieciom i młodzieży w materiały budowlane i wykończeniowe na potrzeby remontów i adaptacji placówek,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 92 1240 1994 1111 0010 3341 2419,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży przedmiotów, tj. pocztówek w ilości 2 000 szt. w cenie 5 zł/szt.,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci artykułów szkolnych, podręczników, mebli, zabawek, gier, materiałów budowlanych i wykończeniowych, sprzętu AGD i elektronicznego.

Zdjęcie dokumentu 113/2013

Zmiana decyzji 113/2013 decyzją 539/2013 poprzez uzupełnienie celu zbiórki

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający cel zbiórki publicznej w punkcie 11. zastępuję wpisem:      „11. remont i  adaptacja świetlic środowiskowych, realizujących projekty pomocy dzieciom i młodzieży, w tym pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz usług remontowych ”.

Zdjęcie dokumentu 539/2013

Decyzja 112/2013 dla Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z Warszawy m.in. na sfinansowanie operacji medycznych, badań lekarskich i rehabilitacji osób w potrzebie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 15 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz osób znajdujących się w potrzebie poprzez finansowanie lub dofinansowanie:

 • operacji medycznych, badań lekarskich, leczenia, rehabilitacji, pobytu podopiecznych i ich opiekunów w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych,
 • zakupu leków, sprzętu medycznego ortopedycznego i rehabilitacyjnego, środków czystości, higienicznych, opatrunkowych oraz suplementów diety,
 • zakupu żywności, odzieży, obuwia, opału, materiałów budowlanych oraz opłat za energię elektryczną, gaz, czynsz, w tym kosztów dowozu pomocy dla potrzebujących,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 54 1240 1994 1111 0010 3162 7042,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży przedmiotów, tj. pocztówek w ilości 2 000 szt. w cenie 5 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 112/2013

Decyzja 111/2013 dla Społecznego Komitetu akcji „Uszyj jasia” z Krakowa na wyposażenie szpitali, hospicjów i innych placówek, w których przebywają dzieci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 marca 2013 r., uzupełnionego 20 marca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 13 kwietnia 2013 r. do 12 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych kolorowych poszewek „jaśków” oraz darów rzeczowych na wyposażenie placówek, w których przebywają dzieci takich, jak: szpitale, hospicja, domy dziecka, pogotowie rodzinne, rodzinne domy dziecka, w formie zbiórki darów rzeczowych: kolorowych poszewek na poduszki, ubranek dziecięcych, zabawek, pieluch tetrowych, bielizny pościelowej.

Zdjęcie dokumentu 111/2013 

Decyzja 110/2013 dla Fundacji Kultury Polskiej z Warszawy na stypendia dla artystów, których pracownie spłonęły 30 stycznia 2013 r.

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 18 marca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do 22 kwietnia 2013 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na stypendia dla artystów, których pracownie wraz z działami i materiałami spłonęły 30 stycznia 2013 w pożarze budynku przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie, poprzez pokrycie kosztów wynajęcia nowych lokali na pracownie, odbudowy warsztatu pracy, zakupu materiałów i sprzętu do kontynuowania twórczości, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 77 1140 2017 0000 4202 1300 1532,
 • sprzedaży przedmiotów:

tytuł dzieła sztuki, ilość, cena wywoławcza

 1. „Pierwszy Śnieg”  z 2008 r. Dorota Kozieradzka, 1 szt., 200 zł/szt.,
 2. „No Comment”  z 2011 r. Viktor Dyndo, 1 szt., 200 zł/szt.,
 3. „Zasłona” z 2013 r. Alicja Bielawska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 4. „Oczko” z 2012 r. Teresa Starzec , 1 szt., 200 zł/szt.,
 5. „Pieczara” z 2009 r. Michał Szuszkiewicz, 1 szt., 200 zł/szt.,
 6. dzieło bez tytułu z 2012 r. Honza Zamojski  , 1 szt., 200 zł/szt.,
 7. „Poszukiwanie”  z 2011 r. Justyna Kabala , 1 szt., 200 zł/szt.,
 8. dzieło bez tytułu z 2011 r. Róża Litwa, 1 szt., 200 zł/szt.,
 9. ilustracja z „The best of” Między Nami z 2012 r. Ola Osadzińska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 10. „Pub Relations” z 2009 r. Sławomir Toman , 1 szt., 200 zł/szt.,
 11. „Tour de rower ” z 2012 r. Marta Kwiatek, Kwiaciarnia Grafiki, 1 szt., 200 zł/szt.,
 12. „CBS uberalles Monkey”  z 2002 r. Printshop Union, 1 szt., 200 zł/szt.,
 13. „O'kreśl 4” z 2012 r. Kasia Rysiak, 1 szt., 200 zł/szt.,
 14. FOUND FOOTAGE, „Palimset Music II blue” z 2012 r. Zuzanna Janin , 1 szt., 200 zł/szt.,
 15. 4UF (for you friends) z serii SM (short message) z 2013 r.Renata Kamińska , 1 szt., 200 zł/szt.,
 16. „Radioman”  z 2012 r. Sława Harasymowicz , 1 szt., 200 zł/szt.,
 17. „Idealna” z 2012 r. Iwona Zając , 1 szt., 200 zł/szt.,
 18. „Le jeudi etait le jour du jeu” z 2008 r.Jan Dziaczkowski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 19. „Pussy Ornament” z 2012 r. Maurycy Gomulicki, 1 szt., 200 zł/szt.,
 20. „Obce Pióro” z archiwum autora z 1995 r. Rafał Bujnowski , 1 szt., 200 zł/szt.,
 21. „Fioletowy Obraz” z 2012 r. Ola Bujnowska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 22. „Evil” z 2009 r. Radek Szlaga, 1 szt., 200 zł/szt.,
 23. „Dentysta” z serii „Parszywa Dwunastka” z 2012 r.Michał Jankowski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 24. „Breakout” z 2012 r. Jarosława Jeschke, 1 szt., 200 zł/szt.,
 25. dzieło bez tytułu z 2010 r. Dorota Buszkowska  , 1 szt., 200 zł/szt.,
 26. Wartopia Schody prowadzące na Gauforum od strony Wisły z 2006 r. Aleksandra Polisiewicz, 1 szt., 200 zł/szt.,
 27. Przełęcz Snozka z cyklu „Pomniki” z 2006 r. Krzysztof Pijarski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 28. dzieło bez tytułu z 2012 r. Magdalena Karpińska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 29. „Referencias”  z 2010 r. Albert Tavares, 1 szt., 200 zł/szt.,
 30. „Budujemy Dom” z 2013 r. Jan Mischke, 1 szt., 200 zł/szt.,
 31. „Fetysz” z 2009 r.  Dorota Nieznalska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 32. dzieło bez tytułu z 2012 r. Krystian Trurh Czaplicki  , 1 szt., 200 zł/szt.,
 33. „It’s Highly Probable That What is Usual for You,is At The Same Time Completely Unusual for Someone Else”z 2013 r. Tymek Borowski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 34. wirujący Dmuchawiec z cyklu „Dmuchawce” z 2012 r. Małgorzata Myszka, 1 szt., 200 zł/szt.,
 35. „Biały Amarylis” z 2009 r. Magda Kazimierska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 36. limitowana edycja LP UHER.C z 2008 r. Robert Kuśmirowski , 1 szt., 200 zł/szt.,
 37. „Erotyk 2012” z 2012 r. Magda Hajnosz, 1 szt., 200 zł/szt.,
 38. „Plaga: Rysopis” z 2012 r. Ews Axelrad , 1 szt., 200 zł/szt.,
 39. dzieło bez tytułu z 2013 r. Maciej Sztuczyński, 1 szt., 200 zł/szt.,
 40. dlizieło bez tytułu z serii Disassembly z 2012 r. Bownik, 1 szt., 200 zł/szt.,
 41. dzieło bez tytułu z 2012 r. Agnieszka Grodzińska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 42. dzieło bez tytułu z serii „Mrok” z 2012 r. Lena Szczęsna, 1 szt., 200 zł/szt.,
 43. „Wykres nr  4” z serii „Wykresy” z 2011 r. Janusz Łukowicz, 1 szt., 200 zł/szt.,
 44. dzieło bez tytułu z 2011 r. Łukasz Stokłosa, 1 szt., 200 zł/szt.,
 45. „Jezioro” z 2012 r. Agnieszka Zawisza, 1 szt., 200 zł/szt.,
 46. „Sen” z 2010-2011 r. Ernest Wińczyk, 1 szt., 200 zł/nbsp; 12.500 – zł,szt.,
 47. „Kate”  z 2010 r. Agata Nowicka ENDO, 1 szt., 200 zł/szt.,
 48. dzieło bez tytułu z 2009 r. Maciej Sieńczyk, 1 szt., 200 zł/szt.,
 49. dzieło bez tytułu z 2011 r. Anna Niesterowicz, 1 szt., 200 zł/szt.,
 50. dzieło bez tytułu z 2008 r. Jakub Julian Ziółkowski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 51. dzieło bez tytułu z 2002 r. Paweł Althamer, 1 szt., 200 zł/szt.,
 52. „Brama” z 2004 r. Waldemar Rudyk , 1 szt., 200 zł/szt.,
 53. „Virgnbsp;terminie do dnia 28 lutegoinia Woolf” z 2011 r. Joanna K. Jurga, 1 szt., 200 zł/szt.,
 54. „Umiform”  z 2007 r. Sława Harasymowicz , 1 szt., 200 zł/szt.,
 55. „Amsterdam” z 2012 r. Zuzanna Walas, 1 szt., 200 zł/szt.,
 56. „Baldachy” z 2008-2010 r. Anna Kucowskia, 1 szt., 200 zł/szt.,
 57. Video - oddech z 1976-2013 r. Paweł Kwiek, 1 szt., 200 zł/szt.,
 58. „To, co chcę trzymać w dłoniach” z 1975-2013 r. Paweł Kwiek, 1 szt., 200 zł/szt.,
 59. dzieło bez tytułu, tryptyk z serii „Ręce Artystów” z 2007 r. Paweł Sieczko, 1 szt., 200 zł/szt.,
 60. „Pąk” z cyklu „Studia gimnastyczne” z 2006-2012 r. Patrycja Orzechowska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 61. dzieło bez tytułu (Venice) z 2010 r. Paweł Kosicki  , 1 szt., 200 zł/szt.,
 62. „Centrum Wszystkiego” z 2013 r. Karolina Breguła, 1 szt., 200 zł/szt.,
 63. dzieło bez tytułu z 2013 r. Michał Michałowski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 64. Warsaw z cyklu „Momentary Collection” z 2013 r.Katarzyna Sagatowska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 65. „BP”  z 2012 r. Michał Warecki, 1 szt., 200 zł/szt.,
 66. „Rapsodia Echa” z 2012 r. Maja Kitajewska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 67. „Zestaw Zrób To Sam” z 2010 Tomek Mistak, 1 szt., 200 zł/szt.,
 68. „Skrzyżowania” z 2012 r. Bartosz Sztybor, Marcin Surma Kalina Możdżyńska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 69. dzieło z cyklu Egzystencje 1959-1966 z 2010 r. Zbigniew Dłubak, 2 szt., 200 zł/szt.,p. Rajczykowaka, sierpień 1928 (Polesie) z 2010 r. Zofia Chomętowska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 70. „II Gryzie” z 2013 r. Iwona Zawadzka, 1 szt., 200 zł/szt.,
 71. „Tancerki” z 2004 r. Yola Zuchniewicz, 1 szt., 200 zł/szt.,
 72. dzieło bez tytułu z cyklu Stany Przejściowe z 2012 r. Ewa Prończuk-Kuziak  , 1 szt., 200 zł/szt.,
 73. „Trawy Nr 8” z 2010 r. Barbara Sokołowska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 74. „Atrofia i cykl REM” z 2009 r. Magda Hueckel, 1 szt., 200 zł/szt.,
 75. „Rzeka Bug” z 2010 r. prof. Stanisław Baj, 1 szt., 200 zł/szt.,
 76. „Girl” z cyklu Dancing Girls, La société du spectacle, Debord z 2009 r. Andrzej Roszczak, 1 szt., 200 zł/szt.,
 77. dzieło bez tytułu (KKK) z 2008 r. Paweł Śliwiński, 1 szt., 200 zł/szt.,
 78. „Kobro” z 2010 r. Maria Kiesner, 1 szt., 200 zł/szt.,
 79. „Unititled” z 2012 r. Stefan Paruch, 1 szt., 200 zł/szt.,
 80. dzieło bez tytułu z 2012 r. Marta Zasępa, 1 szt., 200 zł/szt.,
 81. „Wizyta” z 2008 r. Filipa Berendta, 1 szt., 200 zł/szt.,
 82. dzieło bez tytułu z 2011 r. Aleksander Ryszka  , 1 szt., 200 zł/szt.,
 83. dzieło bez tytułu z 2012 r. Łukasz Zedlewski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 84. „Piłkarze” z 2011 r. Agnieszka Zawisza, 1 szt., 200 zł/szt.,
 85. z cyklu „Pojęcia dopełniające” z 2010 r. Jarek Lustych, 1 szt., 200 zł/szt.,
 86. „Gawron” z 2012 r. Olga Cieślak, 1 szt., 200 zł/szt.,
 87. „Pocałunek, dzieło efemeryczne” z 2013 r. Piotr Sakowski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 88. „Mętna Woda” z 2011 r. Ewa Juszkiewicz, 1 szt., 200 zł/szt.,
 89. gwiazdki z cyklu „Tu i Tam” z 2005 r. Jakub Salwin, 1 szt., 200 zł/szt.,
 90. dzieło bez tytułu z 2010 r. Paweł Dunal, 1 szt., 200 zł/szt.,
 91. „Zniewolona” z 2011-2013 r. Paul Hoot, 1 szt., 200 zł/szt.,
 92. dzieło bez tytułu z 1999 r. Dorota Podlaska , 1 szt., 200 zł/szt.,
 93. dzieło bez tytułu z 2012 r. Janina McCormack, 1 szt., 200 zł/szt.,
 94. „Perły” z 2013 r. Angelina Solecka, 1 szt., 200 zł/szt.,
 95. „Zakłócenie #05” z 2010 r. Maciej Duchowski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 96. „Absraction II” z 2009 r. Konrad Lesiak, 1 szt., 200 zł/szt.,
 97. „Droga Powrotna” z 2009 r. Konrad Lesiak, 1 szt., 200 zł/szt.,
 98. kalendarz 2013 LOVE z 2012 r. Tessa Wasilewska  , 1 szt., 200 zł/szt.,
 99. „Siren Sing” z 2011 r. Ula Wasielewska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 100. „Manadala V” z cyklu „Feler Visions z 2012 r. Joanna John, 1 szt., 200 zł/szt.,
 101. teatr i jego muzaka z 2013 r. Aga Pietrzykowska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 102. „Aga call from Nwe York” z 2013 r. Laura La Wasilewska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 103. „Lekcja szczęścia” z 2011 r. Anne Plaisance, 1 szt., 200 zł/szt.,
 104. „Necessary words” z 2013 r. Katarzyn Plichta-Szwarc, 1 szt., 200 zł/szt.,
 105. „Ewa” z cyklu „Spojrzenia” z 2009 r. Beata Bajno, 1 szt., 200 zł/szt.,
 106. „Sztorm” z 2012 r. Edyta Dzierż, 1 szt., 200 zł/szt.,
 107. „Święto trwania” z 2012 r. Jędrzej Żwiruk
 108. „II instynktownie” z 2008 r. Magdalena Łazar-Massier, 1 szt., 200 zł/szt.,
 109. „Miłość jest ślepa –Amor Caecus” z 2013 r. Maggie Piu, 1 szt., 200 zł/szt.,
 110. „Kidney” z 2012 r. Måns Kutasson, 1 szt., 200 zł/szt.,
 111. „100/8” z 2011 r. Mariusz Mierzejewski  , 1 szt., 200 zł/szt.,
 112. „Pluton” z 2008 r. Sylwia Górak, 1 szt., 200 zł/szt.,
 113. „Uran” z 2008 r. Sylwia Górak, 1 szt., 200 zł/szt.,
 114. „R3” z 2012 r. Dominik Jasiński, 1 szt., 200 zł/szt.,
 115. „Uluru 2” z 2012 r. Bożena Wiszniewski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 116. „Pierrot i Arlekin” z 2010 r. Anna Zuzanna Lasik, 1 szt., 200 zł/szt.,
 117. „Feeling” z 2009 r. Mariola Landowska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 118.  „Madonna IV” z 2010 r. Marcin Painta, 1 szt., 200 zł/szt.,
 119. „Drzewo szczęścia” z 2012 r. Ewa Brzeska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 120. Phoenix Shift z cyklu „Koszule” z 2009 r. Grzegorz Kozera, 1 szt., 200 zł/szt.,
 121. „Czarne słońce na czarnym niebie” z 2003 r. Anna Eichler, 1 szt., 200 zł/szt.,
 122. „Czarne słońce na czarnym niebie” z 2005 r. Anna Eichler, 1 szt., 200 zł/szt.,
 123. „Middle Surface” z 2012 r. Kaja Szutra, Kamil Zacharski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 124. „Coconut Flask” (kokosowy termos) z 2010 r. Richard Wilson, 1 szt., 200 zł/szt.,
 125. „Cigarette Plane” (Papierosiany Samolocik) z 2010 r. Richard Wilson, 1 szt., 200 zł/szt.,
 126. 4 fotografie z cyklu Neony Warszawskie z 1998-2009 r. Izabella Tarwacka  , 1 zestaw, 200 zł/zestaw,
 127. dzieło bez tytułu z 2008 r. Joanna Pawlik, 1 szt., 200 zł/szt.,
 128. „Squaw” z 2013 r. Adam Latham, 1 szt., 200 zł/szt.,
 129. „Rydzyna” z 2002 r. Edward Dwurnik, 1 szt., 200 zł/szt.,
 130. „Portret Mężczyzny” z 1940 r. Jankiel Adler, 1 szt., 200 zł/szt.,
 131. „Abstrakcja” z 1996 r. Begna Czechowska, 1 szt., 200 zł/szt.,
 132. dzieło bez tytułu z 2010 r. Agnieszka Sandomierz, 1 szt., 200 zł/szt.,
 133. dzieło bez tytułu z 1993 r. Jan Dobkowski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 134. „Głuchy dźwięk dobiegał z wewnątrz” z 2011 r. Seweryn Jański, 1 szt., 200 zł/szt.,
 135. „Pejzaż miejski” z 2005 r. Andrzej Newelski, 1 szt., 200 zł/szt.,
 136. „Pejzaż miejski” z 2006 r. Aneta Paciorek, 1 szt., 200 zł/szt.,
 137. „Początek” z 2013 r. Piotr Wysocki, 1 szt., 200 zł/szt.,
 138. „Danea” z 2013 r. Rafał Olbiński, 1 szt., 200 zł/szt.,

Zdjęcie dokumentu 110/2013 

Decyzja 108/2013 dla Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej ,,Modrzew” z Krępca na realizację programu ,,Odlotowe Stypendia”, dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2013 r., uzupełnionego 2 kwietnia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 15 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na opłacenie czesnego, wyżywienia w szkole, zakupu mundurków, przyborów i pomocy szkolnych dla dzieci ze szkoły Osimlai Gifted Hands Learning Center w okręgu Kajiado w Republice Kenii, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1090 1072 0000 0001 1859 7747,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych:
 • o nominale 2 złotych w ilości 1 182 sztuk o łącznej wartości 2 364 złotych,
 • o nominale 5 złotych w ilości 806 sztuk o łącznej wartości 4 030 złotych,
 • o nominale 20 złotych w ilości 461 sztuk o łącznej wartości 9 220 złotych,
 • o nominale 110 złotych w ilości 59 sztuk o łącznej wartości 6 490 złotych,

Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Republiki Kenii.

Zdjęcie dokumentu 108/2013 

Decyzja 107/2013 dla Społecznego Komitetu Odbudowy Narodnego Domu w Przemyślu m.in. na przebudowę poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego w dniu 12 marca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na odbudowę ,,Narodnego Domu” w Przemyślu, poprzez sfinansowanie kosztów: sporządzenia dokumentacji kosztorysowo-wykonawczej, robót budowlanych, przebudowy poddasza, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany i wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, instalacji niskonapięciowych oraz instalacji przeciwpożarowej. w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 67 8642 1155 2015 1507 1608 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 107/2013 

Decyzja 106/2013 dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niepełnosprawnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 4 lutego 2013 r., ostatecznie uzupełnionego ostatecznie 8 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów:

 • rehabilitacji domowej dwóm podopiecznym Stowarzyszenia,
 • organizacji spotkania integracyjnego, tj. poczęstunku wigilijnego oraz paczek dla dzieci,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niepełnosprawnych,

w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 49 1160 2202 0000 0002 0022 2084.

Zdjęcie dokumentu 106/2013

Decyzja 105/2013 dla Stowarzyszenia Teatr Baza z Warszawy na pomoc dzieciom z obozu dla uchodźców w Duhok w Republice Iraku

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 lutego 2013 r., uzupełnionego 11 marca 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie od 23 marca 2013 r. do 24 marca 2013 r. zbiórki publicznej w teatrze Baza w Warszawie, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc dzieciom z obozu dla uchodźców w Duhok w Republice Iraku, poprzez przekazanie zebranych darów oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów plastycznych i zabawek, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci zabawek i materiałów plastycznych.

Zebrane ofiary mogą być zużytkowane w kraju i za granicą, w Republice Iraku.

Zdjęcie dokumentu 105/2013

Decyzja 104/2013 dla Fundacji Bator Tabor Polska z Warszawy na organizację bezpłatnych turnusów terapeutycznych w miejscowości Hatvan na Węgrzech dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełnionego 12 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r.  zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację programu „Kompania Wrażeń”, tj. na organizację bezpłatnych turnusów terapeutycznych w miejscowości Hatvan na Węgrzech dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe, poprzez pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, stałej opieki medycznej, opieki wyszkolonych wolontariuszy oraz materiałów niezbędnych do zajęć terapeutycznych wskazanych we wniosku, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 85 1090 1056 0000 0001 2069 3772.

Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, na Węgrzech.

Zdjęcie dokumentu 104/2013 

Decyzja 103/2013 dla Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z Warszawy na realizację projektów pomocy zdrowotnej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2012 r., uzupełnionego 4 marca 2013 r., na przeprowadzenie  w terminie od 2 sierpnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polski, z przeznaczeniem zebranych ofiar na realizację projektów pomocy zdrowotnej poprzez pokrycie kosztów:

 1. wynajęcia pomieszczeń do realizacji projektów, tj. opłat za czynsz, gaz, prąd, wodę, ścieki, śmieci, ogrzewanie, telefon, Internet, materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych oraz środki czystości,
 2. wyposażenia, tj. zakupu ciśnieniomierzy, spirometrów, pikflometrów, urządzeń do pomiaru tkanki tłuszczowej, gleukometrów,
 3. zakupu pasków do badania cholesterolu i glukozy, ustniki do pikflomertu,
 4. transportu wyposażenia, tj. transportu plansz, krzeseł, stołów, standów, banerów, sprzętu medycznego oraz materiałów dydaktycznych,
 5. zakupu mebli, materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów,
 6. dojazdu wolontariuszy do miejsc realizacji projektów oraz ich pobytu w uzasadnionych przypadkach,
 7. dojazdu do miejsc realizacji projektów i wynagrodzenia lekarzy, psychologów, terapeutów, masażystów i pielęgniarek, specjalistów promocji zdrowia i promotorów zdrowia,
 8. zakupu żywności na potrzeby degustacji zdrowych potraw przy realizacji projektów: kluby zdrowia i Zadbaj o Zdrowie z ChSCh,
 9. opłacenia domen i aktualizacji stron internetowych,
 10. druku ulotek, materiałów reklamowych i ich kolportażu oraz druku plakatów i ich rozklejania na słupach ogłoszeniowych, a także umieszczania w prasie, radiu,  telewizji i w Internecie informacji promujących pomoc psychologiczną, profilaktykę uzależnień, pomoc osobom uzależnionym i współuzaleznionym, wystawy EXPO Zdrowie, spotkania klubów zdrowia i Zadbaj o Zdrowie z ChSCh w celu dotarcia do ich adresatów.

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 10 1240 1994 1111 0010 3341 2246,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: mebli, sprzętu medycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego, sprzętu AGD i elektronicznego (DVD, TV, komputery, kserografy, drukarki, skanery), materiałów budowlanych i wykończeniowych dla placówek pomocy zdrowotnej.

Zdjęcie dokumentu 103/2013

Decyzja 102/2013 dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Odział Wielkopolska z Poznania  na sfinansowanie rehabilitacji domowej oraz turnusów rehabilitacyjnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 lutego 2013 r., uzupełnionego w dniu 8 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 1 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie rehabilitacji domowej oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Stowarzyszenia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 98 1140 1124 0000 2706 6500 1012.

Zdjęcie dokumentu 102/2013

Zmiana decyzji 102/2013 decyzją 247/2013

Treść decyzji: wpis  „ w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 98 1140 1124 0000 2706 6500 1012.”, zastępuję wpisem: „ w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 28 1140 1124 0000 2706 6500 1012.”.

Zdjęcie dokumentu 247/2013

Decyzja 101/2013 dla Fundacji STS Fryderyk Chopin z Warszawy na organizację edukacyjnych rejsów morskich dla młodzieży

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 15 marca 2013 r. do dnia 14 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację edukacyjnych rejsów morskich dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z rodzinnych domów dziecka i młodzieży z zakładów poprawczych, poprzez pokrycie kosztów:

 • czarteru jachtów i opłat portowych,
 • wyżywienia uczestników i organizatorów w czasie rejsów,
 • wynagrodzenia organizatorów, kadry pedagogicznej i żeglarskiej,
 • ubezpieczenia uczestników i kadry podczas rejsów,
 • zakupu odzieży żeglarskiej dla uczestników rejsów, tj. koszulek, czapek i polarów.

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 53 1240 6218 1111 0010 5004 7566,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 101/2013

Decyzja 100/2013 dla Centrum Jana Pawła II z Lublina na realizację projektu Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego ,,Świadkowie Bożego Piękna”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego w dniu 8 marca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na realizację projektu Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego ,,Świadkowie Bożego Piękna” poprzez pokrycie kosztów związanych z:

 • ufundowaniem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży i uzdolnionych dzieci borykających się z trudnościami finansowymi,
 • organizacją szkoleń i warsztatów dla stypendystów, tj. opracowaniem merytorycznym modułów szkoleniowych, opłaceniem wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia, kosztów dojazdów, noclegów i wyżywienia uczestników szkoleń oraz trenerów, wynajmu sal, przygotowania, druku i zakupu materiałów szkoleniowych, przygotowania i opracowania szkoleń e-learningowych oraz przygotowania multimedialnych materiałów szkoleniowych dla wolontariuszy projektu,
 • przygotowaniem druku i wysyłki materiałów niezbędnych uczestnikom i wolontariuszom do realizacji projektu tj. umów woluntarystycznych, ankiet ewaluacyjnych dla wolontariuszy, instruktaży, zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających udział w projekcie oraz materiałów informacyjnych o projekcie kierowanych do beneficjentów, wolontariuszy i partnerów Centrum,
 • przygotowaniem, produkcją, emisją i dystrybucją materiałów promocyjnych w formie plakatów i ulotek zachęcających wolontariuszy i darczyńców do udziału i współtworzenia projektu,
 • organizacją obozów dla stypendystów tj. pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem noclegu, wyżywieniem, transportem, oraz zapewnieniem materiałów niezbędnych do zajęć.

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 38 1240 1503 1111 0010 4976 5635,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 100/2013 

Decyzja 99/2013 dla Stowarzyszenia „Wspólnymi Siłami” z Warszawy na pomoc podopiecznym Domu dla samotnych matek z dziećmi

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego 7 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 1 kwietnia 2014 r.  zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz:

 • pomocy podopiecznym Domu dla samotnych matek z dziećmi, poprzez zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higienicznych i kosmetycznych, Domu przy ul. Skieredowskiej 2 w Warszawie, poprzez pokrycie kosztów:
 • opłat za energię elektryczną, zakupu opału na zimę, zakupu sprzętu AGD, zakupu rzeczy codziennego użytku, tj. naczyń, suszarek do prania, mopów, wiader, pościeli, ręczników,
 • remontu, tj. zakupu materiałów budowlanych,
 • zakupu sprzętu ogrodniczego, tj. skrzyni, doniczek, narzędzi do pielenia i pielęgnacji,

w formie dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 99/2013

Decyzja 98/2013 dla Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK z Warszawy na leczenie i rehabilitację podopiecznej Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 28 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznej Fundacji, tj. kosztów badań dodatkowych i specjalistycznych, kosztów wizyt u lekarzy specjalistów, kosztów zakupu leków, materiałów medycznych, suplementów diety oraz kosztów związanych z dojazdem do lekarzy specjalistów i na leczenie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 24 1160 2202 0000 0002 3463 2702,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 98/2013 

Wygaśnięcie decyzji 98/2013 decyzją 188/2013 dla Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK z Warszawy

Treść: stwierdzam wygaśnięcie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 98/2013 z dnia 11 marca 2013 r., pozwalającej ,,Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK” z siedzibą w Warszawie (ul. Bokserska 38 lok. 45,02-682 Warszawa), na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie dokumentu 188/2013

Decyzja 97/2013 dla  Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z Warszawy na  pomoc osobom w wieku emerytalnym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego 4 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na realizację projektów związanych z udzielaniem pomocy osobom w wieku emerytalnym poprzez:

 1. pokrycie kosztów zakupu materiałów dydaktycznych do prowadzenia spotkań z seniorami, tj. książek, płyt CD i DVD oraz sprzętu sportowego,
 2. pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia klubów seniora oraz spotkań integracyjnych seniorów,
 3. pokrycie kosztów zakupu żywności, posiłków oraz jednorazowych naczyń na potrzeby klubów seniora, spotkań, obozów i wycieczek dla seniorów oraz ich opiekunów, w tym zakup i transport nagród dla seniorów,
 4. pokrycie wydatków na przejazdy i pobyty seniorów oraz ich opiekunów na spotkaniach, obozach, wycieczkach,
 5. pokrycie kosztów przejazdów artystów na spotkania z seniorami,
 6. zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania w celu udzielenia pomocy osobom
 7. w wieku emerytalnym,
 8. pokrycie wydatków związanych z drukiem plakatów, ulotek, materiałów reklamowych i ich kolportażem, a także umieszczaniem informacji w mediach promujących pomoc osobom w wieku emerytalnym,
 9. pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych na rzecz budowy Domu Pomocy Społecznej,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 26 1240 1994 1111 0010 3341 2637,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci mebli, sprzętu AGD i elektronicznego (DVD, TV, komputery, kserografy, drukarki, skanery), materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Zdjęcie dokumentu 97/2013

Decyzja 96/2013 dla  Społecznego Komitetu Budowy Szkoły przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie na dobudowanie klatki schodowej, łącznika oraz sali gimnastycznej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 1 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 5 marca 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację I etapu budowy szkoły w Suchedniowie, tj. na dobudowanie klatki schodowej, łącznika oraz sali gimnastycznej, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe w następujących walutach i o numerach:

 • PLN 79 8520 0007 3001 0001 7705 0001,
 • EUR 33 8520 0007 2001 0001 7705 0001,
 • USD 06 8520 0007 2001 0001 7705 0002,
 • GBP 76 8520 0007 2001 0001 7705 0003.

 Zdjęcie dokumentu 96/2013 

Decyzja 95/2013 dla Fundacji Azylu Koci Świat z miejscowości Kątne na pomoc bezdomnym zwierzętom

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 lutego 2013 r., uzupełnionego 6 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • pomoc zwierzętom bezdomnym i wolnożyjącym, poprzez pokrycie kosztów zakupu karmy suchej, mokrej, leczniczej, żwirku dla kotów, klatek i transporterów do przewozu zwierząt, legowisk, bud, smyczy, kagańców, misek, preparatów przeciw kleszczom i pchłom,
 • pokrycie kosztów leczenia i opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających pod opieką Fundacji,
 • pokrycie kosztów druku, dystrybucji ulotek i plakatów w ramach kampanii informacyjnych na rzecz praw zwierząt,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 12 1240 5309 1111 0010 4080 8085.

Zdjęcie dokumentu 95/2013

Decyzja 94/2013 dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z Warszawy na pomoc osobom niepełnosprawnym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego 4 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych ofiar na realizację projektów związanych z udzielaniem pomocy, wyposażenia placówek realizujących projekty pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez:

 1. pokrycie kosztów opłat za czynsz, gaz, prąd, wodę, ścieki, śmieci, telefon, Internet, materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych oraz środki czystości związane z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego znajdujących się w filiach Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Skoczowie, w Lidzbarku Warmińskim oraz w Opolu Lubelskim z lokalizacja w Chruślankach Józefowskich,
 2. pokrycie kosztów zakupu materiałów do zajęć z osobami niepełnosprawnymi, tj. książek, płyt CD i DVD oraz sprzętu sportowego,
 3. zakup i transport sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
 4. pokrycie kosztów zakupu żywności, posiłków oraz jednorazowych naczyń na potrzeby realizacji zajęć, związanych z prowadzeniem klubów, spotkań, obozów i wycieczek dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym również  zakup i transport nagród dla podopiecznych,
 5. pokrycie kosztu utrzymania domen oraz obsługi technicznej stron internetowych dotyczących projektu opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 6. pokrycie wydatków związanych z dramatoterapią, hipoterapią i dogoterapią i innymi terapiami wskazanymi medycznie dla osób niepełnosprawnych,
 7. pokrycie kosztów przejazdów i pobytu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na spotkaniach, obozach oraz wycieczkach,
 8. pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do realizacji terapii i spotkań integracyjnych osób z niepełnosprawnością oraz nauki języka migowego,
 9. pokrycie kosztów przejazdów artystów na spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnością,
 10. zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania w celu udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnością,
 11. pokrycie wydatków związanych z drukiem plakatów, ulotek, materiałów reklamowych i ich kolportażem, a także umieszczaniem informacji w mediach promujących pomoc osobom z niepełnosprawnością oraz prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 49 1240 1994 1111 0010 3341 3096,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci sprzętu medycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Zdjęcie dokumentu 94/2013

Decyzja 93/2013 dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z Warszawy na pomoc najuboższym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego 4 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na realizację projektów związanych z udzielaniem pomocy najuboższym w zakresie pomocy żywnościowej, pomocy odzieżowej, pomocy rzeczowej oraz reintegracji społecznej i zawodowej poprzez pokrycie kosztów:

 • wynajmu pomieszczeń do realizacji ww. projektów, tj. pokrycie kosztów opłat za czynsz, gaz, prąd, wodę, ścieki, śmieci, ogrzewanie, telefon, Internet, materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych oraz środki czystości,
 • zakupu oraz transportu żywności, odzieży, mebli, sprzętu AGD, materiałów budowlano-remontowych,
 • magazynowania żywności otrzymywanej z Banków Żywności,
 • dojazdu wolontariuszy do miejsc realizacji ww. projektów,
 • związanych z dojazdem i wynagrodzeniem dla terapeutów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących spotkania oraz specjalistów prowadzących spotkania i udzielających porad celem zmotywowania podopiecznych do poprawy ich sytuacji reintegracji społecznej i zawodowej, w tym również zakupu fachowej literatury dotyczącej reintegracji społecznej i zawodowej,
 • utrzymania domen oraz obsługi technicznej stron internetowych dotyczących projektów związanych z udzieleniem pomocy najuboższym w zakresie pomocy żywnościowej, pomocy odzieżowej, rzeczowej lii reintegracji społecznej i zawodowej,
 • związanych z drukiem plakatów, ulotek, materiałów reklamowych i ich kolportażem, a także umieszczaniem w mediach informacji promujących pomoc żywnościową, pomoc odzieżową, rzeczową i reintegrację społeczną i zawodową,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 89 1240 1994 1111 0010 3341 1988,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci używanej odzieży, koców, pościeli, obuwia, żywności o wydłużonym terminie ważności.

Zdjęcie dokumentu 93/2013

Zmiana decyzji Decyzją 223/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego cel zbiórki publicznej dodaję wpis:  „pokrycie kosztów zakupu domku holenderskiego, jego transportu do miejsca przeznaczenia oraz ocieplenia i wymiany okien”.

Zdjęcie dokumentu 223/2013

Zmiana decyzji 93/2013 decyzją 186/2014

Treść: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 93/2013 z dnia 6 marca 2013 r., zmienioną decyzją Nr 223/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r., zezwalającą Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z siedzibą w Warszawie (ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający cel zbiórki publicznej w punkcie 2. Zastępuję wpisem: „2. zakupu oraz transportu żywności, odzieży, mebli, sprzętu AGD. materiałów budowlano-remontowych oraz pokrycie kosztów usług budowlano-remontowych.

Zdjęcie dokumentu 186/2014

Decyzja 92/2013 dla Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej z Warszawy na realizację projektów związanych z pomocą rodzinie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., uzupełnionego 4 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji projektów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie poprzez:

 • pokrycie wydatków związanych dojazdem i wynagrodzeniem prelegentów spotkań na temat rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania praw dziecka, w tym zakupu materiałów dydaktycznych do wyżej wskazanych zajęć,
 • pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do organizacji spotkań dla rodzin oraz prelekcji na temat macierzyństwa,
 • pokrycie wydatków związanych z drukiem plakatów, ulotek, materiałów reklamowych i ich kolportażem, a także umieszczaniem informacji w mediach promujących pomoc rodzinie,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1240 1994 1111 0010 3341 6592,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.

Zdjęcie dokumentu 92/2013

Decyzja 91/2013 dla Fundacji Andrzeja Brandstattera Pro Artis z Zakopanego na organizację Wierchowych Spotkań, m.in. udziału podopiecznych Fundacji w warsztatach wokalnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 4 marca 2013 r., uzupełnionego 5 marca 2013 r. na przeprowadzenie w dniu 15 marca 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na organizację Wierchowych Spotkań, tj. pokrycie kosztów dwutygodniowego pobytu podopiecznych Fundacji, biorących udział w warsztatach wokalnych  w ramach wydarzenia, wraz z opiekunami, w formie sprzedaży podczas aukcji na antenie Programu III Polskiego Radia kombinezonu narciarskiego Kamila Stocha z autografem, w cenie wywoławczej 500,- zł.

Zdjęcie dokumentu 91/2013

Decyzja 90/2013 dla Stowarzyszenia Wolnego Słowa z Warszawy na pomoc działaczom ruchu podziemnego w okresie PRL oraz ich rodzinom

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 4 lutego 2013 r., uzupełnionego dnia 28 lutego 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc działaczom ruchu podziemnego, w szczególności internowanym, więzionym i przetrzymywanym w więzieniach w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz ich rodzinom poprzez:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
 • pokrycie kosztów pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej,
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz zakupu wyrobów medycznych,
 • pokrycie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 11 1240 1024 1111 0010 1125 5876.

Zdjęcie dokumentu 90/2013

Zmiana decyzji 90/2013 decyzją 109/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający numer konta bankowego, tj.: „-   w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 11 1240 1024 1111 0010 1125 5876”, zastępuję wpisem: „-   w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 02 1240 5989 1111 0010 2816 8327”.

Zdjęcie dokumentu 109/2013

Zmiana decyzji 90/2013 decyzją 335/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję: "zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,        zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanej skarbony stacjonarnej, ustawionej za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektu”.

Zdjęcie dokumentu 335/2013

Decyzja 89/2013 dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Po Prostu” z Częstochowy na wyjazd rehabilitacyjny dla podopiecznej Stowarzyszenia, cierpiącej na autyzm

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 lutego 2013 r., uzupełnionego 4 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 6 września 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wyjazd rehabilitacyjny dla podopiecznej Stowarzyszenia, cierpiącej na autyzm, w formie sprzedaży przedmiotów:

przedmiot ilość cena wywoławcza

 1. piłka z podpisami zawodników zespołu Borussia Dortmund 1 szt. 1000 zł/szt.,
 2. koszulka z podpisem Jakuba Błaszczykowskiego 1 szt. 500 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 89/2013

Decyzja 88/2013 dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Warszawy m.in. na dożywianie oraz zakup odzieży

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie:

 • dożywiania oraz zakupu odzieży dla podopiecznych ognisk i świetlic Stowarzyszenia,
 • zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu świetlicowego dla placówek Stowarzyszenia oraz opłacenie kosztów eksploatacji pomieszczeń służących podopiecznym,
 • kosztów transportu oraz dopłat do wypoczynku wakacyjnego i zimowego podopiecznych placówek Stowarzyszenia,

w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o łącznej wartości 500537 zł w niżej wymienionych nominałach:

 1. 1 zł  w ilości  41300 szt. na kwotę 41300 zł,
 2. 2 zł w ilości 155991 szt. na kwotę 311982 zł,
 3. 5 zł w ilości 29451 szt. na kwotę 147255 zł.

Zdjęcie dokumentu 88/2013 

Zmiana decyzji 88/2013 decyzją 192/2013

Treść zmiany: wpis określający ilość cegiełek wartościowych o nominale 5 zł, przeznaczonych do sprzedaży podczas zbiórki, zastąpiono wpisem:

„5 zł w ilości 79 451 szt. na kwotę 397 255 zł.”

Zdjęcie dokumentu 192/2013

Decyzja 87/2013 dla Komitetu Organizacyjngo Zbiórki Publicznej „Pomoc dla Agnieszki” z Jelcza-Laskowic na pomoc podopiecznej Komitetu poprzez m.in. pokrycie kosztów badań, zabiegów medycznych, rehabilitacji i pomocy psychoonkologicznej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Komitetu, poprzez pokrycie kosztów badań, zabiegów medycznych, rehabilitacji, pomocy psychoonkologicznej, zakupu leków nie objętych refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pielęgnacyjnych, pokrycia kosztów przejazdów na badania, leczenie i rehabilitację oraz wydatków niezbędnych w procesie leczenia, w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 25 1020 5226 0000 6702 0430 4242,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 87/2013

Decyzja 86/2013 dla Stowarzyszenia na rzecz pomocy i wspierania Nikodema Bytnera ,,Nikoś” z Bydgoszczy m.in. na pokrycie kosztów rehabilitacji i zakup komputera

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 grudnia 2012 r., uzupełnionego ostatecznie dnia 26 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na pomoc dla podopiecznego Stowarzyszenia poprzez:

 • pokrycie kosztów rehabilitacji tj. sfinansowanie serii masaży rozluźniających przykurcze mięśni i terapii sensorycznej,
 • zakup komputera,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci: łóżka do masażu, materaców do fizykoterapii, basenu z piłeczkami, trampoliny, huśtawek, tuneli, drabinek miękkich, karuzeli, ścianek wspinaczkowych oraz innego drobnego sprzętu do rehabilitacji dziecka autystycznego,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto o numerze 04 9484 1189 2900 0901 0327 0001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 86/2013

Decyzja 85/2013 d;a Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie m.in. na zakup sztandaru i sfinansowanie publikacji o zawodowej straży pożarnej w Lublinie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 maja 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, wydanie publikacji dotyczącej struktur zawodowej straży pożarnej w Lublinie oraz na pokrycie kosztów uroczystości wręczenia sztandaru zgodnie z ceremoniałem pożarniczym wraz z oprawą artystyczną i kulinarną, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 88 1240 1503 1111 0010 4974 4656.

Zdjęcie dokumentu 85/2013 

Decyzja 83/2013 dla Fundacji Bez Tajemnic z Krakowa na pomoc podopiecznym Fundacji m.in. poprzez finansowanie rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 lutego 2013 r., uzupełnionego 1 marca 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 2 kwietnia 2013 r. do 1 kwietnia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • finansowanie rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakupu leków, leczenia, operacji medycznych, pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji – osób niepełnosprawnych oraz dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami, oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
 • poprawę bytu materialnego osób znajdujących się w trudne sytuacji materialnej, poprzez zakup środków higienicznych, artykułów medycznych odzieży dla podopiecznych Fundacji,
 • pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych utrudniających swobodne poruszanie się niepełnosprawnych,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 18 1090 2053 0000 0001 2049 1544,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu 83/2013

Decyzja 82/2013  dla Stowarzyszenia „Eko-Inicjatywa” z Kwidzyna na remont stołówki dla dzieci w wiosce Nemba w Rwandzie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 25 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 15 marca 2013 r. do 15 lipca 2013 r., zbiórki publicznej na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, z przeznaczeniem zebranych środków na remont stołówki dla dzieci w wiosce Nemba na terytorium Republiki Rwandy, poprzek pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży przedmiotów:
 • kolczyki (1 para) 50 szt. 5 zł/szt.,
 • kartka okolicznościowa 80 szt. 3 zł/szt.,
 • ramka na zdjęcia 50 szt. 5 zł/szt.

Zebrane fundusze będą wydatkowane za granicą, w Królestwie Hiszpanii i w Republice Rwandy.

Zdjęcie dokumentu 82/2013 

Decyzja 81/2013 dla Fundacji Małymi Krokami z Żar m.in. na zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 7 lutego 2013 r., uzupełnionego w dniu 27 lutego 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od dnia 23 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zakup sprzętu medycznego, bądź niwelującego ograniczenia funkcjonalne związane z daną niepełnosprawnością lub jednostką chorobową oraz na pokrycie kosztów leczenia i zajęć rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 67 2130 0004 2001 0573 1054 0004,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych
 • w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników ​

Zdjęcie dokumentu 81/2013

Decyzja 79/2013 dla Fundacji ,,Krzyż Dziecka” z Pisarzowic na zakup leków oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 stycznia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 25 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 1 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zakup leków oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznej Fundacji, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 90 8134 0002 0000 8006 2000 0030,
 • zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży przedmiotów:

nazwa przedmiotu ilość cena wywoławcza

 1. szalik klubowy TS Podbeskidzie Bielsko-Biała, 1 szt.,1 zł,
 2. piłka nożna z autografem Jakuba Błaszczykowskiego, 1 szt., 1 zł,
 3. zestaw extraMUZOpaczka składający się z płyt muzycznych, plakatu zespołu, kubka, kalendarzy, 3 naklejek, 1 szt., 1 zł,
 4. zestaw muzyczny składający się z płyt zespołów, plakatu, kalendarzy i 2 naklejek, 1 szt., 1 zł,
 5. fotografia z autografami członków kabaret Ani Mru Mru, 1 szt., 1 zł,
 6. obraz Tadeusza Wasilewskiego, 1 szt., 1 zł.

Zebrane środki pieniężne mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Zdjęcie dokumentu 79/2013 

Decyzja 78/2013 dla Fundacji Humanitarnej ,,DEWAJTIS” z Kamierowa na pomoc osobom ubogim i potrzebującym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 4 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych darów na pomoc osobom ubogim i potrzebującym, w formie zbiórki odzieży i obuwia.

Zdjęcie dokumentu 78/2013

Decyzja 77/2013 dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z Koszalina m.in. na pomoc dla osób najuboższych, chorych, bezrobotnych, bezdomnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego, z przeznaczeniem zebranych darów i środków finansowych na pomoc dla osób najuboższych, chorych, bezrobotnych, bezdomnych, wsparcie placówek Caritas zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, oraz zapewnienie ogrzewania dla ubogich rodzin z terenu województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki żywności.

Zdjęcie dokumentu 77/2013

Decyzja 76/2013 dla Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7 D.A.K. z Poznania na budowę użytkowej repliki armaty typu 75 mm wz. 02/26 zwanej potocznie armatą ,,prawosławną” oraz na jej dodatkowe wyposażenie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na budowę użytkowej repliki armaty typu 75 mm wz. 02/26 zwanej potocznie armatą ,,prawosławną” oraz na jej wyposażenie dodatkowe, w formie sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionym nominale 20 złotych w ilości 500 szt. na kwotę 10000 – zł.

Zdjęcie dokumentu 76/2013

Decyzja 74/2013 dla Komitetu Organizacyjnego „Pomocnicy Anioła” z Gliwic na operację i rehabilitację podopiecznej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 lutego 2013 r., uzupełnionego 21 lutego 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na operację i rehabilitację podopiecznej – dziecka ze skoliozą idiopatyczną, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 94 1160 2202 0000 0002 3285 7894,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • 5, zł  w ilości 2000 sztuk o wartości  10000.- zł,
 • 10,  zł w ilości 2000 sztuk o wartości 20000,- zł,
 • 20,  zł w ilości 1000 sztuk o wartości 20000,- zł,

Zebrane środki mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w Królestwie Hiszpanii.

Zdjęcie dokumentu 74/2013 

Decyzja 73/2013 dla Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK z Warszawy na zakup sprzętu medycznego i szkoleniowego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 5 lutego 2013 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 19 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zakup sprzętu medycznego i szkoleniowego dla ,,Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK”, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 73 2490 0005 0000 4600 6931 7446,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • 10 złotych w ilości  200 szt. na kwotę    2000 – zł,
 • 15 złotych w ilości  200 szt. na kwotę       3000 – zł,
 • 20 złotych w ilości  200 szt. na kwotę       4000 – zł,

o łącznej wartości 9000 – zł

Zdjęcie dokumentu 73/2013 

Decyzja 72/2013 dla  Fundacji „Lepszy Los” z Warszawy na pomoc niepełnosprawnym, ubogim i chorym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 lutego 2013 r., uzupełnionego w dniu  18 lutego 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie do 17 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc niepełnosprawnym, ubogim, chorym dzieciom, osobom dorosłym oraz starszym poprzez:

 • zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
 • dofinansowanie oraz finansowanie kosztów operacji, rehabilitacji, zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie oraz finansowanie wyżywienia, turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, przejazdów na turnusy,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 88 1950 0001 2006 0446 2929 0003,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 72/2013

Decyzja 71/2013 zmieniająca decyzję MSW nr 115/2013  dla Stowarzyszenia „Sursum Corda” poprzez uzupełnienie wpisu określającego miejsca wydatkowania zebranych środków

w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego miejsce wydatkowania zebranych ofiar, pozyskanych w ramach prowadzonej zbiórki publicznej, dodaję wpis: „w Helios Klinikum Berlin-Buch, Szwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin (Republika Federalna Niemiec), w International Clinic of Rehabilitation, 37 Pomiretska Str., Truskavets, 82200 (Ukraina).”

Zdjęcie dokumentu 71/2013

Decyzja 70/2013 dla Komitetu organizacyjnego „Pomóżmy Marcie” z Wierzbnej m.in. na sfinansowanie przeszczepu komórek macierzystych podopiecznej chorej na stwardnienie boczne zanikowe

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 marca 2013 r. do 1 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na terenie uczelni wyższych, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie przeszczepu komórek macierzystych podopiecznej chorej na stwardnienie boczne zanikowe (SLA), pokrycie kosztów terapii farmakologicznej, rehabilitacji, zakupu protez kończyn górnych i dolnych, wózka inwalidzkiego, respiratora, przedmiotów ułatwiających poruszanie się i funkcjonowanie w życiu codziennym oraz kosztów dojazdów i transportu do miejsc leczenia,    w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 47 1240 2571 1111 0010 4969 0139,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane w kraju i za granicą, na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej lub Republiki Indii.

Zdjęcie dokumentu 70/2013

Zmiana decyzji 70/2013 decyzją 164/2013 poprzez uzupełnienie wpisu

w następujący sposób: w sentencji decyzji wpis określający przeznaczenie zebranych środków, tj. „na sfinansowanie przeszczepu komórek macierzystych podopiecznej”, zastępuję wpisem: „na sfinansowanie leczenia komórkami macierzystymi”, w sentencji decyzji do wpisu określającego miejsce wydatkowania zebranych funduszy, dodaję wpis: „na terytorium Ukrainy – Centrum Terapii Komórkowej „EmCell”.

Zdjęcie dokumentu 164/2013

Decyzja 69/2013 dla  Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z Białowieży na ochronę ptaków w rezerwacie przyrody Kwiecewo

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 grudnia 2012 r., uzupełnionego w dniu 15 lutego 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na ochronę ptaków w rezerwacie przyrody Kwiecewo poprzez wykup gruntów w rezerwacie Kwiecewo i jego otulinie, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 28 1240 5211 1111 0010 2160 0598.

Zdjęcie dokumentu 69/2013

Decyzja 68/2013 dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych z Warszawy na pomoc dzieciom z Islamskiej Republiki Afganistanu, poszkodowanym w działaniach wojennych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku  z dnia 12 lutego 2013 r., uzupełnionego 18 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie    do 30 kwietnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie województwa wielkopolskiego, z przeznaczeniem zebranych i zakupionych darów rzeczowych dla dzieci z Islamskiej Republiki Afganistanu, poszkodowanych w działaniach wojennych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 45 1020 4027 0000 1102 1122 7321,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci zabawek, słodyczy, środków czystości, artykułów szkolnych, sprzętu sportowego, odzieży.

Zebrane i zakupione dary rzeczowe mogą być wykorzystane za granicą, na terenie Islamskiej Republiki Afganistanu.

Zdjęcie dokumentu 68/2013

Decyzja 67/2013 dla Fundacji ,,Pomaluj Mój Świat” z Bielska-Białej m.in. na finansowanie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 23 stycznia 2013 r., uzupełnionego dnia 14 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • finansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, tj. pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz kosztów rehabilitacji dzieci w domach,
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie operacji i zabiegów medycznych, zakupu lekarstw, środków higieny osobistej, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, cewników, masażerów, wałków, materaców, poduszek, rowerków, piłek rehabilitacyjnych, ciśnieniomierzy, aparatów podających insulinę, aparatów
 • do mierzenia poziomu cukru we krwi, pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem procesorów mowy i zakupem aparatów słuchowych,
 • pomoc finansową i rzeczową dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, znajdujących się pod opieką Fundacji, w postaci zakupu żywności, środków czystości, węgla i drewna na opał, artykułów szkolnych, wyprawek szkolnych oraz dopłat do wyżywienia dla uczniów w stołówkach szkolnych,

w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 67/2013

Decyzja 66/2013 dla Fundacji „Liczy się każdy z nas” z Gdyni m.in. na wspieranie i rozwój dzieci, młodzieży, dorosłych, a w szczególności osób pochodzących z ubogich i patologicznych rodzin

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 31 stycznia 2013 r., uzupełnionego 12 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 lutego 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wspieranie i rozwój dzieci, młodzieży, dorosłych, a w szczególności osób pochodzących z ubogich i patologicznych rodzin, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób osamotnionych, bezdomnych, nieaktywnych zawodowo, słabo wykształconych poprzez:

 • organizację korepetycji, kursów, szkoleń, konferencji podnoszących kwalifikacje zawodowe, wspierających rozwój osobisty,  tj. pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń, sprzętu konferencyjnego, zakupu materiałów szkoleniowych, wynagrodzenia prowadzącego zajęcia, zakupu artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, cateringu, w tym również opłaty za szkolenia, kursy, korepetycje, konsultacje i warsztaty, opłaty za wynajem sali sportowej, kręgle,
 • organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, tj. pokrycie kosztu wynajmu sali oraz zakupu materiałów dydaktyczno-naukowych,
 • organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, tj. pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu, w tym również przejazdu, posiłków, zakupu rowerów, łyżworolek, łyżew, hulajnóg, rakiet do tenisa, paletek do tenisa stołowego, piłek do gry, kijków nordic walking, trekkingowych oraz opłat za wstęp na korty tenisowe,
 • organizację integracyjno-wychowawczych, w ramach wspierania klubów dla dzieci i świetlic środowiskowych, tj. zakup obiadów, artykułów spożywczych, książek, zeszytów, piórników, plecaków, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej,
 • sfinansowanie wyjazdu na kolonie, obozy sportowe, wycieczki turystyczne, krajoznawcze, wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wczasowych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 93 1090 1102 0000 0001 1682 4841,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 66/2013

Decyzja 65/2013 dla Fundacji „Złotowianka” ze Złotowa na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz podopiecznym Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 30 stycznia 2013 r., uzupełnionego 12 lutego 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 16 marca 2013 r. do 14 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz podopiecznych Fundacji, poprzez:

 • dofinansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
 • pokrycie kosztów leczenia, turnusów rehabilitacyjnych, operacji medycznych i przejazdów na leczenie i rehabilitację,
 • pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych, zakupu odzieży ochronnej i leczniczej, środków higieny oraz artykułów spożywczych,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 67 8944 0003 0002 7430 2000 0030,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 •  zbiórki  darów  rzeczowych  w  postaci  zabawek dla dzieci i słodyczy.

Zdjęcie dokumentu 65/2013

 

Decyzja 64/2013 dla Stowarzyszenia Razem Możemy Być Lepsi z Cienina Kościelnego na pomoc podopiecznemu Stowarzyszenia, który urodził się z wadą serca

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 lutego 2013 r., uzupełnionego 14 lutego 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 20 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznego Stowarzyszenia, który urodził się z wadą serca, tj. z zespołem niedorozwoju lewego serca, poprzez pokrycie kosztów operacji serca, leczenia i rehabilitacji, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 25 8542 0001 0039 0781 2000 0010. Zebrane fundusze będą wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w Republice Federalnej Niemiec.

Zdjęcie dokumentu 64/2013

Decyzja 63/2013 dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie na zakwaterowanie, wyżywienie i transport dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych przebywających na wakacyjnych koloniach

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 18 marca 2013 r. do dnia 17 marca 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Diecezji Drohiczyńskiej, która obejmuje województwa mazowieckie i podlaskie, z przeznaczeniem zebranych:

 • środków finansowych na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych przebywających na wakacyjnych koloniach oraz dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych w Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Sokołowie Podlaskim poprzez zakup żywności, materiałów dydaktycznych i sportowych, mebli, sprzętu AGD i RTV, sprzętu sanitarnego oraz Domu Miłosierdzia Caritas w Sokołowie Podlaskim poprzez opłacenie zakupu żywności i pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną i ogrzewanie,
 • darów rzeczowych w postaci produktów spożywczych oraz środków czystości na rzecz ludzi ubogich, bezrobotnych, samotnych i chorych, dzieci przebywających na koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, świetlic środowiskowych w Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim, Sokołowie Podlaskim, i Domu Miłosierdzia Caritas w Sokołowie Podlaskim,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci produktów spożywczych i środków czystości.

Zdjęcie dokumentu 63/2013

Decyzja 62/2013 dla Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z Zielonej Góry na przygotowanie, z okazji Świąt Wielkanocnych, paczek żywnościowych dla rodzin z terenu diecezji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 8 marca 2013 r. do dnia 9 marca 2013 r. zbiórki publicznej na terenie województwa lubuskiego oraz powiatów głogowskiego i polkowickiego znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego, z przeznaczeniem zebranych darów na przygotowanie, z okazji Świąt Wielkanocnych, paczek żywnościowych dla rodzin z terenu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w formie zbiórki żywności.

Zdjęcie dokumentu 62/2013

Decyzja 61/2013 dla  Stowarzyszenia ,,Powiśle Dąbrowskie” z Dąbrowy Tarnowskiej na pomoc parafii rzymskokatolickiej w Żydaczowie na Ukrainie, m.in. na pokrycie kosztów renowacji nagrobków na miejscowym cmentarzu

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 2 października 2012 r., uzupełnionego ostatecznie dnia 11 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 1 października 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc parafii rzymskokatolickiej w Żydaczowie na Ukrainie poprzez dofinansowanie wynagrodzenia dla organisty oraz pokrycie kosztów renowacji nagrobków na miejscowym przedwojennym cmentarzu, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 63 9462 0003 2001 0000 1355 0008. Zebrane środki pieniężne mogą być wydatkowane na terytorium Ukrainy.

Zdjęcie dokumentu 61/2013

Decyzja 60/2013 dla Fundacji Pomocy Dzieciom z Żywca m.in. na zakup wyposażenia dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 28 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie:

 • zakupu wyposażenia dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci, tj. sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych i mebli,
 • poradnictwa i terapii specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych, tj. wynagrodzenia dla rehabilitantów, terapeutów i konsultantów oraz instruktorów zajęć,
 • organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, tj. zakup artykułów plastycznych i sportowo – rekreacyjnych, poczęstunku dla uczestników zajęć,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, leków i środków pielęgnacyjnych dla indywidualnych dzieci niepełnosprawnych,
 • terapii i opieki w domu dla indywidualnych dzieci niepełnosprawnych,
 • transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu zapewnienia im dostępności do edukacji, rehabilitacji, kultury, sportu i rekreacji, tj. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup paliwa, ubezpieczenie fundacyjnych samochodów służących do transportu osób niepełnosprawnych,
 • wypoczynku i rekreacji dla dzieci niepełnosprawnych,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 55 8137 0009 0014 5802 2000 0030.

Zdjęcie dokumentu 60/2013

Decyzja 58/2013 dla Fundacji „Karuna – Ludzie dla Zwierząt” z Warszawy m.in. na leczenie, sterylizację, zakup karmy i szczepienia zwierząt

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 stycznia 2013 r., uzupełnionego w dniu  12 lutego 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie do 7 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • pokrycie kosztów leczenia, sterylizacji, szczepienia zwierząt, zakupu leków oraz karmy dla zwierząt, zakupu środków pielęgnujących dla zwierząt oraz preparatów dezynfekujących i przeciwpasożytniczych,
 • zakupu materiałów do budowy i naprawy domków bytowych i bud, siatek zabezpieczających,
 • zakupu sprzętu do odławiania zwierząt, klatek umożliwiających przetrzymywanie i opiekę nad zwierzętami po zabiegu i w trakcie choroby, zakupu środka transportu niezbędnego do przewozu zwierząt, patroli interwencyjnych oraz prowadzonych przez Fundację działań związanych z realizacja zajęć i prezentacji edukacyjnych,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 63 2130 0004 2001 0484 9634 0002,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórkę darów rzeczowych w postaci: karmy, akcesoriów, środków pielęgnacyjnych dla zwierząt, materiałów i sprzętu do budowy bud, domków bytowych i karmników, sprzętu specjalistycznego, tj. chwytaków, klatek-pułapek, transporterów, klatek weterynaryjnych, mat.

Zdjęcie dokumentu 58/2013

Decyzja 57/2013 dla Stowarzyszenia „Kendżi” ze Stanowic na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 stycznia 2013 r., uzupełnionego w dniu  8 lutego 2013 r.,  na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 78 2490 0005 0000 4600 4571 2794 w terminie od 23 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów w terminie od 23 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich w dniu 23 czerwca 2013 r.

Zdjęcie dokumentu 57/2013 

Decyzja 56/2013 dla Fundacji „Centrum Dożywiania Dzieci - Alanek” z Tychów na zakup żywności, odzieży i przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci i młodzieży

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 28 stycznia 2013 r., uzupełnionego w dniu  11 lutego 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie do 1 września 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup żywności, odzieży i przyborów szkolnych celem bezpłatnego wydawania zakupionych darów potrzebującym dzieciom i młodzieży na terenie województwa śląskiego, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 14 1020 2528 0000 0002 0347 9391,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 10 zł w ilości 2 000 szt. o łącznej wartości 20 000 złotych.

Zdjęcie dokumentu 56/2013

Decyzja 55/2013 dla Fundacji Trzciany z siedzibą w Trzcianach na budowę Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 22 stycznia 2013 r., uzupełnionego 8 lutego 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 1 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji w Trzcianach, poprzez pokrycie kosztów:

 • przygotowania dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę,
 • robót budowlanych, zakupu materiałów budowlanych, wydatków związanych z budową,

w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 79 1440 1387 0000 0000 1517 9805.

Zdjęcie dokumentu 55/2013

Decyzja 54/2013 dla Fundacji „Protektor” z Wołomina na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 grudnia 2012 r., ostatecznie uzupełnionego 7 lutego 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami, poprzez:

 • pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji, szczepień, leczenia oraz wyżywienia zwierząt,
 • pokrycie opłat za pobyt w tymczasowych domach, hotelach oraz gabinetach szpitalnych do czasu przekazania psa do adopcji,

w następujących formach:

 •    dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 65 1090 1870 0000 0001 2043 5405,
 •    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 •    zbiórki  darów  rzeczowych  w  postaci  karmy i przysmaków dla zwierząt, legowisk, bud, koców, kołder, pościeli, ręczników, siana, słomy, misek, kagańców, smyczy, szelek oraz obroży.

Zdjęcie dokumentu 54/2013

Decyzja 53/2013 dla Fundacji „Pro Pomerania” ze Słupska na pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez finansowanie m.in. zakupu leków i protez

Treść decyzji:na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez finansowanie leków i protez, pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w następujących formach

 • dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 14 1240 5790 1111 0010 4868 8092
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu 53/2013

Decyzja 52/2013 dla Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z Warszawy na pomoc dzieciom z wadami serca

 1. Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 3 stycznia 2013 r.  na przeprowadzenie w terminie od dnia 15 lutego 2013 r do dnia 15 lutego 2014 r. zbiórki publicznej  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom z wadami serca, realizowaną poprzez
 2. pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych placówkach leczących dzieci z wadami serca
 3. pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia rodziców podczas hospitalizacji dziecka,
 4. pokrycie kosztów dojazdów z dzieckiem na leczenie szpitalne i konsultacje medyczne
 5. zakup leków oraz środków pielęgnacyjnych,
 6. zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego wraz z akcesoriami o odczynnikami dla oddziałów kardiologii, kardiochirurgii dziecięcej i gabinetów diagnostyki prenatalnej  oraz z przeznaczeniem do rehabilitacji dziecku w warunkach domowych,

w następujących formach

 • dobrowolnych wpłat na konto numer 02 1160 2202 0000 0001 5118 9430,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu 52/2013 

Zmiana decyzji 52/2013 decyzją 161/2013 dla Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z Warszawy na uzupełnienie wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: sprzedaży przedmiotów: nazwa przedmiotu, ilość, cena wywoławcza

 1. obraz "Koan 3 Enso" – Grzegorz Winkler , 1 szt., 200 zł,
 2. obraz "Kościół w Bieczu " – Michał Suffczyński , 1 szt., 200 zł,
 3. obraz "Ku wzniosłym celom" – Arkadiusz Kulpa , 1 szt., 200 zł,
 4. obraz "Niemartwa natura" – Katarzyna Maciakiewicz , 1 szt., 200 zł,
 5. obraz "Portret Dziewczynki" – Dorota Bardyszewska , 1 szt., 200 zł,
 6. obraz "W ciebiu" – Dorota Bardyszewska , 1 szt., 200 zł,
 7. obraz "Zgałęzienie" – Anna Forycka – Putiatycka , 1 szt., 200 zł,
 8. plakat "BWA" – Lech Majewski , 1 szt., 200 zł,
 9. plakat "Cafe sax" – Lech Majewski , 1 szt., 200 zł,
 10. zdjęcie "1/15 z serii Clown" – Aparatki.pl , 1 szt., 200 zł,
 11. grafika "Combat" – Bogusław Lustyk , 1 szt., 200 zł,
 12. zdjęcie "Cud Świata" – Jacek Szycht , 1 szt., 200 zł,
 13. grafika "Czemu" – Marek Jaromski, 1 szt., 200 zł,
 14. obraz "Darczyńca" – Alex Pawlik , 1 szt., 200 zł,
 15. grafika "Duet Andersena" – Dorota Bardyszewska , 1 szt., 200 zł,
 16. obraz "Dziewczynka z niebieskimi oczami" – Iwona Ostrowska , 1 szt., 200 zł,
 17. plakat "Euro" – Jan Bajtlik , 1 szt., 200 zł,
 18. plakat "Freedom" – Jan Bajtlik , 1 szt., 200 zł,
 19. plakat "Golden Lion" – Lech Majewski , 1 szt., 200 zł,
 20. zdjęcie Tryptyk "Historia Pewnej Baletnicy" 1/3 – Agnieszka Ozga , 1 szt., 200 zł,
 21. zdjęcie Tryptyk "Historia Pewnej Baletnicy" 2/3 – Agnieszka Ozga , 1 szt., 200 zł,
 22. zdjęcie Tryptyk "Historia Pewnej Baletnicy" 3/3 – Agnieszka Ozga , 1 szt., 200 zł,
 23. obraz "Katamaran" – Aleksandra Zawada , 1 szt., 200 zł,
 24. plakat "Król Edyp" – Lech Majewski , 1 szt., 200 zł,
 25. plakat "Lokomotywa" – Lech Majewski , 1 szt., 200 zł,
 26. plakat "Love" – Jan Bajtlik , 1 szt., 200 zł,
 27. plakat "Mały Książę" – Lech Majewski , 1 szt., 200 zł,
 28. plakat "Mężczyźni…" – Jan Bajtlik , 1 szt., 200 zł,
 29. plakat "Mieszczanin szlachcicem" – Jan Majewski , 1 szt., 200 zł,
 30. zdjęcie "Paris" – Magdalena Warda , 1 szt., 200 zł,
 31. obraz "Pegaz" – Zbigniew Maciej Dowgiałło , 1 szt., 200 zł,
 32. obraz "Portret" – Michał Torzecki , 1 szt., 200 zł,
 33. obraz "Profil" – Michał Torzecki , 1 szt., 200 zł,
 34. zdjęcie Tryptyk ,,Puenta" – Agnieszka Ozga , 1 szt., 200 zł,
 35. plakat "Remember" – Jan Bajtlik , 1 szt., 200 zł,
 36. cykl 20 fotografii ,,Świadomość rytmów” (20 fotografii z kolejnymi numerami od 1 do 20) – Grzegorz Tereba , 1 szt., 200 zł,
 37. plakat ,,Skrzypek na dachu” – Lech Majewski , 1 szt., 200 zł,
 38. obraz "Sozopol" – Jerzy Mierzejewski , 1 szt., 200 zł,
 39. plakat "The art. of poster" – Jan Bajtlik , 1 szt., 200 zł,
 40. plakat "Weź się do kupy" – Jan Bajtlik , 1 szt., 200 zł,
 41. karykatura "Ireneusz Krosny” – Przemysław Tytus Krupski, 1 szt., 200 zł, ”.

Zdjęcie dokumentu 161/2013

Zmiana decyzji 52/2013 decyzją 99/2014

Treść zmiany: zmieniam na wniosek strony z dnia 10 lutego 2014 r. decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 52/2013 z dnia 6 lutego 2013 r., zmienioną decyzją Nr 161/2013 z dnia 6 maja 2013 r. oraz decyzją Nr 287/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r., zezwalającą Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie (ul Narbutta 27 lok. 1, 02-536 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego miejsce wydatkowania zebranych
środków zastępuję wpisem: „Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Republiki Włoskiej”

Zdjęcie dokumentu 99/2014

Decyzja 51/2013 dla  Fundacji ,,Krzyż Dziecka” z Pisarzowic na zakup leków oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznego Fundacji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 stycznia 2013 r., uzupełnionego dnia 5 lutego 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dniu 15 lutego 2013 r. zbiórki publicznej  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych środków na zakup leków oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznego Fundacji w następujących formach

 • dobrowolnych wpłat na konto numer 14 8134 0002 0000 8006 2000 0040.
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

 Zdjęcie dokumentu 51/2013

Decyzja 50/2013 - zmiana decyzji MSW nr 152/2012 dla Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia z Wrocławia na uzupełnienie wpisu określającego miejsce wydatkowania środków

w ten sposób, że do sentencji decyzji do wpisu określającego miejsce wydatkowania środków pochodzących ze zbiórki publicznej na terenie Republiki Federalnej Niemiec dodaję wpis: “Universitatsklinikum, Univeristy Hospital Munster,  40449 Munster. Domagkstr 26”, Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaję wpis: „Nemours Children’s Clinic, DuPont Hospital for Children in Wilmington”

 Zdjęcie dokumentu 50/2013

Decyzja 49/2013 dla Komitetu przy ZOO Wrocław na wsparcie Kampanii na rzecz Ochrony Zwierząt Azji Płd –Wsch

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 grudnia 2012 r. uzupełnionego w dniu 4 lutego 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r zbiórki publicznej na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. z przeznaczeniem zebranych środków na wsparcie .„Kampanii na rzecz Ochrony Zwierząt Azji Płd -Wsch”, prowadzonej przez FAZA (Eruropean Association of Zoos and Aquaria) mającej na celu zwiększenie przeznaczanych środków oraz zwiększenie świadomości w obszarze ochrony bioróżnorodności regionu Azji Poludniowo - Wschodniej, według listy projektów wymienionych we wniosku.

Zdjęcie dokumentu 49/2013

Decyzja 48/2013 dla Fundacji „Smoleńsk 2010” z Warszawy na finansowanie wstępnych prac związanych z produkcją filmu fabularnego Smoleńsk 2010

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 grudnia 2012 r. uzupełnionego w dniu 14 stycznia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie wstępnych prac związanych z produkcją filmu  fabularnego „Smoleńsk 2010”, tj. zakup praw autorskich, pokrycie kosztów dokumentacji obiektów zdjęciowych  oraz prac pozwalających na określenie parametrów produkcyjnych filmu  w formie zbiórki dobrowolnych wpłat ma specjalne konto bankowe o numerze 55 1020 1169 0000 8202 0186 3042.

Zdjęcie dokumentu 48/2013

Decyzja 46/2013 dla Społecznego Komitetu do spraw Obchodów 60–lecia Procesu ,,Huzara” w Łapach na wykonanie tablicy upamiętniającej proces sądowy Kazimierza Kamieńskiego ps. ,,Huzar”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 grudnia 2012 r., uzupełnionego w dniu 30 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wykonanie tablicy upamiętniającej proces sądowy Kazimierza Kamieńskiego ps. ,,Huzar” w Łapach, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 62 1160 2202 0000 0002 3072 0105.

Zdjęcie dokumentu 46/2013

Decyzja 45/2013 dla Fundacji „Zdążyć z Pomocą” z Warszawy m.in. na przeprowadzenie operacji medycznych, leczenia, rehabilitacji, zakup leków i sprzętu medycznego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 17 stycznia 2013 r., uzupełnionego w dniu 30 stycznia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie do 15 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz działalności realizowanej w ramach Grup Zadań Organizacji Pożytku Publicznego, w tym przeprowadzenie operacji medycznych, leczenia, rehabilitacji, zakup leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, finansowanie rozwoju fizycznego, edukacji, wyjazdów wypoczynkowych i edukacyjnych, zakupu pomocy i artykułów szkolnych, edukacyjnych, domową pomoc pielęgniarską, likwidację barier architektonicznych, przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę sytuacji materialnej potrzebujących osób, przygotowanie i publikację materiałów informacyjnych, działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia,    w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 57 1030 1508 0000 0008 1669 1028,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 45/2013

Zmiana decyzji 45/2013 decyzją 84/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji dotychczasową nazwę Fundacji zastępuję nową: Fundacji Sedeka – „Zdążyć z Pomocą.”

Zdjęcie dokumentu 84/2013

Zmiana decyzji 45/2013 decyzją 15/2014

Treść decyzji: zmieniam  na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 45/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., zmienioną decyzją Nr 84/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zezwalającą Fundacji Sedeka — „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 4 lok. 211, 00-131 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający:

 1. nazwę Fundacji zastępuje nową: „Fundacja Sedeka”,
 2. miejsce wydatkowania zebranych ofiar, pozyskanych w ramach prowadzonej zbiórki publicznej zastępuję wpisem: zebrane ofiary mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą w Republice Federalnej Niemiec.

Zdjęcie dokumentu 15/2014

Decyzja 44/2013 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy m.in. na zapewnienie dostępu do wody, opieki sanitarnej, dostępu do żywności i schronienia ofiarom konfliktu w Syrii

Treść decyzji: pozwalam  na podstawie wniosku z dnia 29 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 28 lutego 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych środków na zapewnienie dostępu do wody, opieki sanitarnej, dostępu do żywności, schronienia, opieki medycznej oraz zabezpieczenie podstawowych przedmiotów niezbędnych do życia ofiarom konfliktu w Syrii oraz uchodźcom syryjskim w krajach sąsiadującym z Syrią, tj. Turcji, Libanie i Jordanii poprzez:

 1. oczyszczanie, dystrybucję, przechowywanie i badanie jakości wody,
 2. pokrycie kosztów budowy oraz remontu obiektów wodno-sanitarnych,
 3. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję środków medycznych, opatrunków, szczepionek, leków, pokrycie kosztów rehabilitacji poszkodowanych, transportu chorych,
 4. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję żywności, w tym prowadzenie kuchni zbiorowej,
 5. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję materiałów do budowy tymczasowych schronień dla poszkodowanej ludności, w tym zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych do odbudowych zniszczonych domów, gospodarstw rolnych i budynków użyteczności publicznej,
 6. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję odzieży, środków czystości, naczyń, pościeli, mebli,
 7. szkolenie i instruktaż na rzecz beneficjentów w ramach prowadzonych działań pomocowych,
 8. pokrycie kosztów wyjazdu pracowników PAH, kosztów łączności i transportu dla prawidłowego przeprowadzenia operacji,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 32 1060 0076 0000 3310 0018 2891,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą w: Syryjskiej Republice Arabskiej, Republice Turcji, Republice Libańskiej oraz Jordańskim Królestwie Haszymidzkim.

Zdjęcie dokumentu  44/2013 

Decyzja 43/2013 dla Fundacji ,,Zwierzęca Arkadia” z Jankowic na zmianę numeru konta bankowego

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający numer konta bankowego, tj.: „-   dobrowolnych wpłat na konto nr 33 1540 1128 2081 9100 7566 0001”, zastępuję wpisem: „-   dobrowolnych wpłat na konto nr 06 1540 1128 2081 9100 7566 0002”.

Zdjęcie dokumentu 43/2013

Decyzja 42/2013 dla Stowarzyszenia Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny z Siedlec m.in. na bieżące utrzymania Centrum Pomnika

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 18 stycznia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie:

 • zakupu słodyczy dla dzieci z okazji spotkań okolicznościowych, tj. Dnia Dziecka, choinki noworocznej,
 • bieżącego utrzymania Centrum Pomnika – Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny w zakresie częściowego pokrycia opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 41 9194 007 0000 2730 2000 0020,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkow/liników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 42/2013

Decyzja 41/2013 dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych „To ma sens” z Warszawy na organizację turnusu terapeutycznego dla dzieci po przzdjęcie eszczepie szpiku kostnego oraz dla dzieci z dziecięcym porażaniem mózgowym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 7 stycznia 2013 r., uzupełnionego ostatecznie 25 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 15 lutego 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację projektu „Słońce i Pogoda”, tj.  organizację turnusu terapeutycznego dla dzieci po przeszczepie szpiku kostnego oraz dla dzieci z dziecięcym porażaniem mózgowym, poprzez pokrycie kosztów transportu, wyżywienia i noclegu, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 75 1090 1694 0000 0001 1541 2931,
 • sprzedaży przedmiotów:

nazwa przedmiotu, ilość, cena wywoławcza

 1. zdjęcie wykonane przez P. Stós  1 szt. 300 zł,
 2. zdjęcie wykonane przez M. Trzcińskiego 1 szt. 100 zł,
 3. koszulki z wyprawy No Gravity 2 szt. 50 zł/szt.,
 4. książki wydawnictwa Almapress 10 szt. 50 zł/szt.,
 5. specjalnie uszyta czapka firmy Barrakuda 1 szt. 100 zł.

Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, w Republice Chorwacji.

Zdjęcie dokumentu 41/2013

Zmiana decyzji 41/2013 decyzją 59/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki publicznej, tj.: „do 15 lutego 2013 r.”, zastępuję wpisem: „do 1 marca 2013 r.”.

Zdjęcie dokumentu 59/2013 

Decyzja 40/2013 dla Honorowego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni na ufundowanie Sztandaru, zakup oraz wręczenie odznak i plakietek pamiątkowych dla żołnierzy i kadry

Teść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 grudnia 2012 r., uzupełnionego 28 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 6 września 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na ufundowanie Sztandaru dla 43 Bazy Lotnictwa Morskiego oraz zakupu oraz wręczenie odznak i plakietek pamiątkowych dla żołnierzy i kadry, w formie zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 75 1090 1694 0000 0001 1541 2931.

Zdjęcie dokumentu 40/2013 

Decyzja 39/2013 zmieniająca decyzję MSW 208/2012 dla Głuchołaskiego Stowarzyszeniu Dobroczynnemu - zmiana wpisu określającego przeznaczenie środków ze zbiórki

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający przeznaczenie zebranych funduszy pochodzących ze zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych ofiar na udzielenie pomocy finansowej rodzinie zmarłego, która znalazła się trudnej sytuacji materialnej w wyniku poniesionych podczas choroby podopiecznego kosztów oraz sfinansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych”.

Zdjęcie dokumentu 39/2013

Decyzja 38/2013 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na zapewnienie dostępu do wody w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii i Sudanie Południowym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 22 stycznia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zapewnienie dostępu do wody w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii i Sudanie Południowym, poprzez:

 1. pokrycie wydatków związanych z rozpoznaniem i analizą potrzeb oraz zakresu wymaganych prac,
 2. pokrycie kosztów budowy oraz remont obiektów wodno-sanitarnych,
 3. pokrycie kosztów badań hydro-geologicznych,
 4. oczyszczanie, dystrybucję, przechowywanie i badanie jakości wody,
 5. organizację szkoleń z zakresu obsługi obiektów wodno – sanitarnych oraz  szkoleń z zasad higieny,
 6. pokrycie kosztów wysyłki z Polski darów rzeczowych i materiałów promocyjnych oraz prowadzenia Misji PAH za granicą,

w następujących formach:

 •  dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 65 1060 0076 0000 3310 0016  0860,
 •   zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, w Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii i Sudanie Południowym.

Zdjęcie dokumentu 38/2013

Decyzja 37/2013 dla  Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na dożywianie w ramach Programu Pajacyk  Treść decyzji: pozwalam na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych środków na dożywianie w ramach Programu Pajacyk:

 1. dzieci w szkołach i świetlicach w Polsce, tj. przekazanie środków na konto zakwalifikowanych placówek, pokrycie wydatków związanych z przejazdami na kontrole terenowe i posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, łączności, zakupu materiałów biurowych oraz kosztów przejazdów i ubezpieczeń osób realizujących Program,
 2. dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek w centrach dożywiania w szkołach, centrach dożywiania uzupełniającego i terapeutycznego w Afryce, a także przy zastosowaniu mobilnych klinik poprzez:
 3. pokrycie wydatków związanych z rozdysponowaniem i analizą potrzeb beneficjentów oraz zakresu wymaganych działań,
 4. zakup, transport, magazynowanie i dystrybucję żywności, wody, środków medycznych,
 5. sfinansowanie kosztu zatrudnienia personelu,
 6. pokrycie kosztów budowy, wynajmu, remontu oraz wyposażenia centrów dożywiania w szkołach oraz centrów dożywiania uzupełniającego i terapeutycznego,
 7. pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznych badań, służących ocenie stopnia niedożywienia, w tym opłacenia szkolenia dla personelu w zakresie dożywiania uzupełniającego i terapeutycznego,
 8. prowadzenie edukacji kobiet w ciąży i matek karmiących w zakresie prawidłowego żywienia, tj. pokrycie kosztów przygotowania i dystrybucji materiałów edukacyjnych, kosztów personelu prowadzącego działania edukacyjne, transportu, łączności oraz zakupu artykułów biurowych,
 9. pokrycie kosztów wysyłki z Polski darów rzeczowych, materiałów promocyjnych oraz prowadzenia Misji PAH za granicą,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 84 1090 1043 0000 0001 0264 1926,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, w Sudanie Południowym, Kenii, Somalii, Etiopii i Erytrei.

Zdjęcie dokumentu 37/2013

Zmiana decyzji 37/2013 decyzją 471/2013

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis:

„- sprzedaży przedmiotów: nazwa przedmiotu, ilość, cena wywoławcza

 1. szalik wełniany przekazany przez Agatę Buzek 1 szt.     500 zł,
 2. torebka damska przekazana przez Annę Marie Jopek 1 szt.   500 zł,
 3. naszyjnik z koralików, książka Martyny Wojciechowskiej „Kobieta na krańcu świata”, podkoszulek z autografem 1 zestaw   500 zł,
 4. podkoszulek piłkarski Roberta Lewandowskiego z autografem 1 szt.   500 zł,
 5. książka wydana w 1 egzemplarzu „Przepisy kulinarne  Janiny Ochojskiej”       1 szt.   500 zł”.

Zdjęcie dokumentu 471/2013

Decyzja 36/2013 dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi z Zabrza na prace badawcze nad nowej generacji bioprotezami zastawek serca do leczenia wrodzonych i nabytych wad serca

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na prace badawcze związane z opracowaniem nowej generacji bioprotez zastawek serca do leczenia wrodzonych i nabytych wad serca, które będą pozbawione wad charakterystycznych dla dotychczas stosowanych protez biologicznych i mechanicznych, tj. na zakup: aparatury, sprzętu, oprzyrządowania, oprogramowania, materiałów i surowców oraz na przeprowadzenie badań laboratoryjnych i doświadczalnych, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 23 1240 4849 1111 0010 4924 9799.

Zdjęcie dokumentu 36/2013 

Decyzja 35/2013 dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z Warszawy m.in. na finansowanie operacji medycznych, leczenie, rehabilitację, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 17 stycznia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 28 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie operacji medycznych, leczenie, rehabilitację, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, edukację oraz poprawę bytu materialnego podopiecznych Fundacji, dzieci i osób dorosłych, znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, którzy są objęci ogólnopolskim Programem „Zdążyć z Pomocą”, według rodzaju wydatków przedstawionych we wniosku o udzielenie pozwolenia,  w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze rachunku: 61 1060 0076 0000 3310 0018 2600,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji oraz na Ukrainie.

Zdjęcie dokumentu 35/2013

Zmiana decyzji 35/2013 decyzją 47/2013

w ten sposób, że w sentencji numer specjalnego numeru bankowego zastępuję numerem 61 1060 0076 0000 3310 0018 266

Zdjęcie dokumentu 47/2013

Zmiana decyzji 35/2013 decyzją 175/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis: „Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji oraz na Ukrainie” zastępuję wpisem: „Zebrane fundusze będą wydatkowane w kraju i za granicą, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chińskiej Republiki Ludowej, na Ukrainie”.

Zdjęcie dokumentu 175/2013

Decyzja 34/2013 dla Stowarzyszenia Straż dla Zwierząt w Polsce z Warszawy m.in. na leczenie, sterylizację i kastrację zwierząt

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 14 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na leczenie, sterylizację i kastrację zwierząt, zakup klatek, karmy dla zwierząt, materiału opałowego do ogrzewania pomieszczeń dla zwierząt znajdujących się w siedzibie Stowarzyszenia oraz środków zebranych ze sprzedaży cegiełek wartościowych na zakup sprzętu i aparatury weterynaryjnej, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 49 1090 1753 0000 0001 0624 8937,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • 10 złotych w ilości 1434, szt. na kwotę  14340 – zł,
 • 20 złotych w ilości  957, szt. na kwotę 19140 – zł,
 • 50 złotych w ilości  477, szt. na kwotę 23850 – zł,
 • 100 złotych w ilości  277, szt. na kwotę 27700 – zł,
 • 200 złotych w ilości  138 , szt. na kwotę  27600 – zł,

o łącznej wartości 112630 – zł.

Zdjęcie dokumentu 34/2013

Decyzja 32/2013 dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, kuwet, klatek kennelowych oraz klatek przeznaczonych do transportu zwierząt

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 20 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na:

 • zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, kuwet, klatek kennelowych oraz klatek przeznaczonych do transportu zwierząt,
 • pokrycie kosztów leczenia weterynaryjnego zwierząt oraz sterylizacji i kastracji farmakologicznej kotów wolnożyjących, pobytu w hotelach dla zwierząt, które zostały odebrane w wyniku przeprowadzonych interwencji,
 • wykup koni, pokrycie kosztów ich leczenia oraz pobytu w stajniach i stadninach,
 • przeznaczenie zebranych darów na rzecz zwierząt - podopiecznych Stowarzyszenia,

w następujących formach:

 •    dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 1240 3581 1111 0010 4170 3899,
 •    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 •    zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 •    zbiórki  darów  rzeczowych  w  postaci  karmy dla psów i kotów, koców, kołder, kuwet, misek, obroży, smyczy, zabawek.

Zdjęcie dokumentu 32/2013

Decyzja 31/2013 dla Fundacji Mam Marzenie z Krakowa na spełnianie marzeń dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na spełnianie marzeń dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, poprzez pokrycie kosztów realizacji czterech kategorii marzeń, określonych jako: ,,chciałbym dostać”, ,,chciałbym zobaczyć”, ,,chciałbym spotkać”, ,,chciałbym być”, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 88 1050 1445 1000 0022 9613 9005,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów rzeczowych postaci sprzętu komputerowego, fotograficznego, muzycznego, wyposażenia pokoju, sprzętu RTV, lalek, zabawek, teleskopów, klocków, książek, gier planszowych i artykułów piśmienniczych.

Zdjęcie dokumentu 31/2013

Decyzja 30/2013 dla Fundacji dla Zwierząt ,,Akity w Potrzebie” z Poznania m.in. na zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych psów

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 8 grudnia 2012 r., uzupełnionego w dniu 18 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 czerwca
2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych psów przebywających w Azylu i domach tymczasowych Fundacji oraz ograniczenie liczby bezdomnych psów poprzez sfinansowanie podstawowej opieki weterynaryjnej, opłatę kosztów zabiegów weterynaryjnych, w tym zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, oraz zakup leków dla zwierząt, w formie sprzedaży kalendarza Fundacji na 2013 r. w ilości 100 sztuk, w cenie 40 złotych za 1 sztukę.

Zdjęcie dokumentu 30/2013

Decyzja 27/2013 dla Fundacji Na Rzecz Sztuki Tańca z Warszawy na wzniesienie rzeźby w hołdzie polskim artystom baletu

Treść dokumentu: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 12 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na wzniesienie rzeźby w hołdzie polskim artystom baletu, według rodzaju kosztów wskazanych we wniosku, w tym sfinansowanie organizacji konkursu na wyłonienie projektu rzeźby oraz przeprowadzenia prac pokonkursowych, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 26 1240 1037 1111 0010 2191 3063,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:
 • 10,-zł w ilości 1000 sztuk na kwotę  10 000,-zł,
 • 20,-zł w ilości  500 sztuk na kwotę 10 000,-zł,

o łącznej wartości 20 000,-zł.

Zdjęcie dokumentu 27/2013

Decyzja 26/2013 dla Fundacji Powrót do Normalności z Warszawy m.in. na zakup pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup paczek żywnościowych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 21 grudnia 2012 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu  18 stycznia 2013 r.,  na przeprowadzenie w terminie od 31 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez:

 • zakup pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży,
 • zakup paczek żywnościowych,
 • pomoc finansową dla dzieci i osób niepełnosprawnych cierpiących na choroby nowotworowe oraz ich rodzin, tj. zakup leków, odżywek wysokokalorycznych, suplementów diety, sprzętu rehabilitacyjnego, sfinansowanie operacji medycznych i badań oraz pokrycie kosztów przejazdów i pobytu w szpitalu z opiekunem,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 61 1540 1157 2094 6612 7503 0003,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 26/2013

Decyzja 25/2013 dla  Fundacji Gajusz z Łodzi na działalność Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, w tym utworzenie pierwszego w Polsce centralnego Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci Osieroconych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na działalność Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci, w tym utworzenie pierwszego w Polsce centralnej Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci Osieroconych, poprzez:

 • realizację fragmentu prac adaptacyjnych, tj. zakup i wykonanie podłóg, cyklinowanie podłóg drewnianych, zakup i montaż specjalistycznych antybakteryjnych wykładzin wraz z listwami, zakup oświetlenia i elementów elektrycznych, pokrycie kosztów tynkowania ścian,
 • uruchomienie programu wsparcia socjalnego dla podopiecznych Centrum, tj. zakup pieluch, podkładów, kosmetyków pielęgnacyjnych, specjalistycznego obuwia, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, leków, środków opatrunkowych, opłacenie przewozów karetką do szpitala w celu badań i konsultacji oraz opłacenie wynagrodzenia pracownika socjalnego,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 30 1090 2705 0000 0001 2040 3083,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 25/2013

Decyzja 24/2013 dla Fundacji Dziecięca Fantazja z siedzibą w Warszawie zmieniająca decyzję MSW 222/2012 - zmiana numeru konta bankowego

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający prowadzenie zbiórki publicznej w formie: „- dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 87 1060 0076 0000 3300 0069 2834”, zastępuję wpisem: „- dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 84 1930 1523 2310 0345 8400 0002”,

Zdjęcie dokumentu 24/2013

Decyzja 23/2013 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy na edukację dorosłych, młodzieży i dzieci w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej: Afganistanie, Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii i Sudanie Południowym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 11 stycznia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r., zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  z przeznaczeniem zebranych środków na zapewnienie dostępu do edukacji osobom dorosłym, młodzieży i dzieci w strefie działań Polskiej Akcji Humanitarnej: Afganistanie, Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii i Sudanie Południowym poprzez:

 1. pokrycie kosztów związanych z rekonesansem potrzeb beneficjentów oraz zakresu działań,
 2. budowę placówek edukacyjnych oraz remont już istniejących,
 3. zakup pomocy naukowych, wyprawek szkolnych oraz wyposażenia dla placówek edukacyjnych,
 4. pokrycie kosztów przygotowania materiałów edukacyjnych, programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, w tym wynagrodzenie dla osób przygotowujących materiały edukacyjne,
 5. organizowanie kursów edukacyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
 6. organizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli i studentów z zakresu metodyki prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży,
 7. pokrycie kosztów wysyłki z Polski, materiałów promocyjnych i prowadzenie Misji PAH za granicą,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 41 1060 0076 0000 3310 0016 1001,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze będą wydatkowane na terenie Polski i za granicą na terenie następujących krajów: Afganistan, Autonomia Palestyńska, Kenii, Somalia i Sudan Południowy.

Zdjęcie dokumentu 23/2013

Decyzja 22/2013 dla  Fundacji Moc Serca z Warszawy na dofinansowanie do posiłków i zakupu środków codziennego użytku dla dzieci i młodzieży z domów dziecka

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 14 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie do posiłków i zakupu środków codziennego użytku dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 44 2030 0045 1110 0000 0255 5360,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,

Zdjęcie dokumentu 22/2013

Decyzja 21/2013 dla  Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro z Warszawy m.in. na pokrycie kosztów rehabilitacji oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 28 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • pokrycie kosztów rehabilitacji oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
 • pokrycie kosztów leczenia podopiecznych Fundacji, tj. osób chorych na zanik mięśni typu Duchenne, hemofilię, białaczkę, nowotwory oraz inne ciężkie choroby,
 • dofinansowanie  letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie z ubogich rodzin,

w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 53 1240 1053 1111 0010 4040 4926.

Zdjęcie dokumentu 22/2013

Decyzja 20/2013 dla Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku m.in. na kompleksową opiekę nad chorymi na mukowiscydozę

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 28 listopada 2012 r, uzupełnionego ostatecznie 14 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Z przeznaczeniem zebranych środków na

 • kompleksową opiekę nad chorymi na mukowiscydozę,
 • dofinansowanie zakupu niezbędnych leków, odżywek oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
 • przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla chorych, ich opiekunów, personelu medycznego, tj. na pokrycie kosztów wynajmu sali, wynagrodzenia prelegenta oraz produkcji materiałów edukacyjnych.
 • kampanię edukacyjną. tj. na pokrycie kosztów produkcji materiałów informacyjnych

w następujących formach:

 •  zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 38 1160 2202 0000 0002 2921 5000,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich.
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 20/2013

Zmiana decyzji 20/2013 decyzją 145/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający miejsce wydatkowania zebranych ofiar, pozyskanych w ramach prowadzonej zbiórki publicznej: „Zebrane ofiary mogą być wydatkowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, zastępuję wpisem: „Zebrane ofiary mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Republice Austrii i Republice Francji ”.

Zdjęcie dokumentu 145/2013 

Decyzja 18/2013 dla  Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z Warszawy m.in. na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do pobierania materiału genetycznego podczas „Dni Dawcy Szpiku”

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 7 stycznia 2013 r. na przeprowadzenie w terminie od 1 lutego 2013 r. do 1 lutego 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 •  zakup sprzętu medycznego niezbędnego do pobierania materiału genetycznego podczas „Dni Dawcy Szpiku”,
 •  druku materiałów promocyjnych „Dni Dawcy Szpiku”, tj. - pokrycie kosztów druku plakatów oraz ulotek,
 •  pokrycie kosztów wysyłki pakietów rejestracyjnych dla osób, które zgłosiły się jako dawca,

w następujących formach:

 •  zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 86 1240 6292 1111 0010 4159 8437,
 •  zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów

Zdjęcie dokumentu 18/2013

Decyzja 19/2013 dla Fundacji Lubelska Straż Ochrony Zwierząt z Romanówki zmieniająca decyzję MSW 52/2012 o terminie przeprowadzenia zbiórki

Zmieniam decyzję w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin przeprowadzenia zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „w terminie do dnia 14 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”, oraz dodaję wpis: ,,Zobowiązuje się Zarząd Fundacji Lubelska Straż Ochrony Zwierząt do przedstawienia sprawozdania częściowego z wyników zbiórki, w terminie do dnia 14 lutego 2013 r.”

Zdjęcie dokumentu 19/2013

Decyzja 18/2013 dla Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej „Pomoc dla Magdy” z Warszawy na pomoc dla podopiecznej Komitetu, poprzez m.in. pokrycie kosztów badań, zabiegów medycznych, rehabilitacji i pomocy psychoonkologicznej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 4 stycznia 2013 r., uzupełnionego 9 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznej Komitetu, poprzez pokrycie kosztów badań, zabiegów medycznych, rehabilitacji, pomocy psychoonkologicznej, zakupu leków nie objętych refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pielęgnacyjnych, pokrycia kosztów przejazdów na badania, leczenie i rehabilitację oraz wydatków niezbędnych w procesie leczenia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 42 1020 1169 0000 8402 0191 2260.

Zdjęcie dokumentu 18/2013

Decyzja 17/2013 dla Stowarzyszenia „Hospicjum im. Piotra Króla” ze Środy Wielkopolskiej na zakupu materiałów budowlanych i wykonanie robót budowlanych, związanych z budową hospicjum

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 28 listopada 2012 r., uzupełnionego 10 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych i kosztów wykonania robót budowlanych, związanych z budową hospicjum, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 94 1240 6609 1111 0010 4607 6044.

Zdjęcie dokumentu 17/2013

Decyzja 15/2013 dla Fundacji Korporacyjnej Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl z Warszawy na rozwinięcie potencjału edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego w małych ośrodkach oświatowych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 grudnia 2012 r., uzupełnionego w dniu 4 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 14 stycznia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rozwinięcie potencjału edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego w małych ośrodkach oświatowych, z najuboższych terenów w Polsce, poprzez sfinansowanie:

 • zakupu materiałów edukacyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności w obszarze ochrony środowiska tj.: pomocy naukowych, książek, materiałów plastycznych,
 • zakupu sprzętu komputerowego, jako narzędzia ułatwiającego zdobywanie wiedzy o środowisku naturalnym,
 • w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 15/2013

Zmiana decyzji decyzją 80/2013

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „- sprzedaży przedmiotów: nazwa przedmiotu, ilość, cena wywoławcza

 1. czerwona serweta, średnica 60 cm 1 szt. 100 zł,
 2. niebieska serweta, średnica 37 cm 1 szt. 100 zł,
 3. niebiesko – kremowa serweta, średnica 32 cm 1 szt. 100 zł,
 4. duża serweta, średnica 115 cm 1 szt. 500 zł,
 5. obraz: Kobieta, wymiar 30 cm x 60 cm 1 szt. 400 zł,
 6. obraz: Japonka, wymiar 60 cm x 80 cm 1 szt. 3 200 zł,
 7. obraz: Ogród, wymiar 80 cm x 80 cm 1 szt. 2 800 zł,
 8. biała serweta, średnica 43 cm 1 szt. 100 zł,
 9. czerwona serweta, średnicy 31 cm 1 szt. 100 zł,
 10. zielona serweta, średnicy 34 cm 1 szt. 100 zł,
 11. obraz: Pigwa, wymiar 18 cm x 24 cm 1 szt. 200 zł,
 12. obraz: Czerwone jabłko, wymiar 20 cm x 30 cm 1 szt. 200 zł,

 Razem: 7900 zł.”

Zdjęcie dokumentu 80/2013

Decyzja 14/2013 dla Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” z Olsztyna m.in. na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 2 stycznia 2013 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci objętych opieką Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, zakup lekarstw i sprzętu medycznego oraz pokrycie kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych dziecka i opiekuna,
 • pomoc materialną dzieciom z rodzin ubogich oraz znajdujących się w krytycznej sytuacji na skutek zdarzeń losowych, poprzez zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i pielęgnacyjnych, odzieży, koców, pościeli, przyborów szkolnych, podręczników, pomocy naukowych, sprzętów edukacyjnych,
 • zakup sprzętu AGD, materiałów budowlanych, artykułów sanitarnych, wyposażenia mieszkań, w przypadku gdy warunki mieszkaniowe i sanitarne nie będą dostosowane do leczenia i rekonwalescencji ciężko chorych dzieci,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 70 1240 1590 1111 0010 2790 8863,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zdjęcie dokumentu 14/2013

Zmiana decyzji 14/2013 decyzją 450/2013 na uzupełnienie formy zbiórki

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „- sprzedaży bombek choinkowych, pomalowanych przez dzieci, w ilości 5 szt., w cenie wywoławczej 50 zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 450/2013

Decyzja 13/2013 dla Fundacji Przyjaciele Czterech Łap z Rokitna m.in. na pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji, szczepień ochronnych oraz leczenia, zakup karmy oraz leków

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 13 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz psów i kotów, poprzez:

 • pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji, szczepień ochronnych oraz leczenia,
 • zakup karmy oraz leków,
 • przeznaczenie zebranych darów na dokarmianie kotów wolnożyjących, przekazanie darów schroniskom dla zwierząt oraz osobom niezamożnym, które mają pod opieką psa lub kota,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 19 1240 3581 1111 0010 4170 3899,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci karmy dla zwierząt.

Zdjęcie dokumentu 13/2013

Decyzja 12/2013 dla Fundacji Mają Przyszłość” z Konarzewa na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych, placówek opiekuńczych, medycznych, wychowawczych i oświatowych

Treść decyzji: pozwalam „Fundacji Mają Przyszłość” z siedzibą w Konarzewie (ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo) na podstawie wniosku z dnia 9 listopada 2012 r., uzupełnionego ostatecznie  w dniu  31 grudnia 2012 r.,  na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych, placówek opiekuńczych, medycznych, wychowawczych i oświatowych, poprzez pokrycie kosztów:

 • leczenia, rehabilitacji, zabiegów medycznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • remontów domów i zakupu wyposażenia wspierającego funkcjonowanie osób niepełnoprawnych w środowisku domowym, tj.  przebudowy prysznica, schodów, budowy podjazdu dla wózków inwalidzkich, zakupu krzesełek pod prysznice, barierek, uchwytów oraz przyrządów medycznie uzasadnionych,
 • zakupu przyrządów i pomocy szkolnych,
 • dożywiania, tj. zakupu żywności oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • profilaktyki zdrowotnej, zakupu środków higieny oraz pomocy materialnej,

w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 54 2490 0005 0000 4600 7569 4568,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaż następujących przedmiotów:
 • jednej sesji zdjęciowej w SARA Studio o tematyce dowolnej w cenie wywoławczej 200 zł,
 • jednego kompletu ręcznie robionej biżuterii w ilości 1 szt., w cenie wywoławczej 50 zł.,
 • pudełko zdobione techniką decupage w ilości 2 szt., w cenie wywoławczej 50 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 12/2013 

Zmiana decyzji 12/2013 decyzją 402/2013

Treść zmiany: zmieniam  na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 12/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r., zmienioną decyzją Nr 257/2013 z dnia 11 lipca 2013 r., zezwalającą „Fundacji Mają Przyszłość” z siedzibą w Konarzewie (ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,w następujący sposób:

 1. do wpisu określającego cel zbiórki publicznej dodaję wpis:
 2. „pokrycie kosztów zakupu wózka spacerowego oraz zakupu sprzętu komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem standardowym oraz specjalistycznym dla danego schorzenia”
 3. do wpisu określającego formę prowadzenia zbiórki publicznej poprzez sprzedaż przedmiotów dodaję wpis: „voucher na pobyt dla 2 osób w Hotelu Tumskim we Wrocławiu w ilości 1 szt., w cenie wywoławczej 200 zł/szt.”

Zdjęcie dokumentu 402/2013

Zmiana decyzji 12/2013 decyzją 29/2014

Treść zmiany: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 12/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r., zmienioną decyzją Nr 257/2013 z dnia 11 lipca 2013 r., zezwalającą „Fundacji Mają Przyszłość” z siedzibą w Konarzewie (ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w taki sposób, że wpis określający cel zbiórki publicznej zastępuję wpisem: „z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle
i nieuleczalnie chorych, placówek opiekuńczych, medycznych, wychowawczych i oświatowych, poprzez pokrycie kosztów:

 • leczenia, rehabilitacji, zabiegów medycznych, konsultacje lekarskie, w tym dojazdów pacjentów,
 • zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, medycznego, sprzętu AGD i RTV, elektronicznego, komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem standardowym oraz specjalistycznym dla danego schorzenia, zakupu wózka spacerowego, przyrządów i pomocy szkolnych,remontów domów i zakupu wyposażenia wspierającego funkcjonowanie osób niepełnoprawnych w środowisku domowym, tj. przebudowy prysznica, schodów, budowy podjazdu dla wózków inwalidzkich, zakupu krzesełek pod prysznice, barierek, uchwytów oraz przyrządów medycznie uzasadnionych,
 •  dożywiania, tj. zakupu żywności, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego profilaktyki zdrowotnej, zakupu środków higienicznych, kosmetycznych, pielęgnacyjnych, opatrunkowych oraz pomocy materialnej”.

Zdjęcie dokumentu 29/2014

Decyzja 9/2013 dla Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dla Zwierząt z Tychów m.in. na wykupu koni oraz innych zwierząt przeznaczonych na rzeź, chorych, maltretowanych oraz niezdolnych do pracy

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie:

 • wykupu koni oraz innych zwierząt przeznaczonych na rzeź, chorych, maltretowanych oraz niezdolnych do pracy,
 • diagnozy, leczenia, rehabilitacji i opieki dla uratowanych zwierząt, w tym utrzymania zwierząt
 • w pensjonatach i specjalistycznych klinikach,
 • utrzymania prowadzonego przez Stowarzyszenie przytuliska dla koni oraz innych zwierząt
 • w Ćwiklicach, ul. Kombatantów 134, tj.: wydatków na pobór mediów, czynszów dzierżawnych
 • w ramach umów dzierżawy ziemi z przeznaczeniem dla zwierząt z prowadzonego przytuliska, utrzymania sprzętu rolniczego będącego własnością Stowarzyszenia, przeprowadzenia niezbędnych inwestycji polegających na rozbudowie przytuliska oraz remontów pomieszczeń na terenie przytuliska, wprowadzeniu nowoczesnych form hodowli zwierząt oraz zakupu paszy, słomy, siana oraz witamin, leków i suplementów,
 • druku ulotek i plakatów o tematyce prozwierzęcej oraz o treści dotyczącej zapobiegania przejawom okrucieństwa wobec zwierząt,
 • utrzymania samochodu interwencyjnego Stowarzyszenia, przejazdu środkami komunikacji, noclegów, zakupu niezbędnego sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz przy interwencjach podejmowanych w ramach współpracy Stowarzyszenia z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi, samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Drogowego, w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia
 • się ze zwierzętami,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 87 1240 1330 1111 0010 4889 3555,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich,
 • zbiórki ofiar w naturze: środków czystości, misek, koców, karmy dla zwierząt.

Zdjęcie dokumentu 9/2013

Decyzja 8/2013 dla Fundacji Kastor z Krakowa na zakup karmy, odżywek, lekarstw dla zwierząt oraz sfinansowanie leczenia oraz zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

Treść decyzji: na podstawie wniosku z dnia 16 listopada 2012 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 24 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych datków na zakup karmy, odżywek, lekarstw dla zwierząt oraz sfinansowanie leczenia oraz zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 71 1020 2892 0000 5902 0455 7542,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze: karmy dla zwierząt, środków czystości, smyczy, obroży, misek, legowisk, zabawek.

Zdjęcie dokumentu 8/2013 

Decyzja 7/2013 dla Stowarzyszenia ,,Straż Zwierząt SPCA” z Marek m.in. na zakup leków dla zwierząt, karmy, smyczy, kagańców i środków pielęgnacyjnych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 listopada 2012 r., uzupełnionego dnia 19 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zakup: leków dla zwierząt, karmy, smyczy, kagańców, środków pielęgnacyjnych, klatek dla kotów i psów, poskromów, siatek rzutek, pętli do odławiania zwierząt, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 97 1240 1082 1111 0010 4079 5574,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki ofiar w naturze: karmy dla zwierząt, leków, środków pielęgnacyjnych, akcesoriów dla zwierząt.

 Zdjęcie dokumentu 7/2013 

Decyzja 6/2013 dla Fundacji ,,Blask Nadziei” z Kielc m.in. na zakup leków i sprzętu pomocnego w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu medycznego dla szpitali i innych placówek medycznych

 1. Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 grudnia 2012 r., uzupełnionego dnia 24 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych datków na:
 2. zakup leków i sprzętu pomocnego w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 3. zakup sprzętu medycznego dla szpitali i innych placówek medycznych,
 4. zakup przyborów niezbędnych do funkcjonowania placówek wychowawczych, oświatowych, opiekuńczych oraz placówek o ważnym znaczeniu społecznym,
 5. zakup przyborów szkolnych, komputerów, instrumentów muzycznych dla dzieci szczególnie uzdolnionym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 6. finansowanie leczenia osób dotkniętych poważnymi schorzeniami,
 7. finansowanie leczenia i zakup leków dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów, klęsk żywiołowych oraz dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 8. finansowanie kampanii społecznych promujących ochronę i promocję zdrowia tj.: pokrycie kosztów druku ulotek informacyjnych, sfinansowanie ogłoszeń w lokalnej prasie i radiu, pokrycie kosztów wynajmu lokali, na potrzeby przeprowadzenia bezpłatnych badań profilaktycznych i specjalistycznych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 12 1140 2017 0000 4402 1297 2922,
 • zbiórki datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych w niżej wymienionych nominałach:

7 złotych w ilości 1000 szt. na kwotę 7000, – zł,

 1. 9 złotych w ilości 1000 szt. na kwotę 9000, – zł,
 2. 17 złotych w ilości 1000 szt. na kwotę 17000, – zł,
 3. 25 złotych w ilości 1000 szt. na kwotę 25000, – zł,
 4. 50 złotych w ilości 1000 szt. na kwotę 50000, – zł,

o łącznej wartości 108000, – zł.

Zdjęcie dokumentu 6/2013 

Decyzja 5/2013 dla Fundacji Wspierania Kultury, Sztuki i Tradycji Rękodzieła Artystycznego imienia Św. Królowej Jadwigi z Częstochowy na realizację projektu wykonania haftowanej repliki obrazu Jana Matejki „Jan III Sobieski pod Wiedniem"

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 30 listopada 2012 r., uzupełnionego 24 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na realizację projektu wykonania haftowanej repliki obrazu Jana Matejki „Jan III Sobieski pod Wiedniem” w jego naturalnych rozmiarach wraz z ramą i konstrukcją nośną oraz pokrycia kosztów wydruku albumu dokumentującego historię powstania haftu, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 10 złotych w ilości 20000 sztuk o łącznej wartości 200000 złotych.

Zdjęcie dokumentu 5/2013

Decyzja 4/2013 dla Fundacji „Cognosco” z Krakowa m .in. na utrzymanie placówek Fundacji, udzielających bezpłatnej pomocy prawnej dla ubogich oraz na zorganizowanie zajęć o tematyce prawniczej dla młodzieży licealnej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2012 r., uzupełnionego ostatecznie 21 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie województw mazowieckiego, śląskiego oraz podkarpackiego, z przeznaczeniem zebranych środków:

 • na utrzymanie placówek Fundacji, udzielających bezpłatnej pomocy prawnej dla ubogich, poprzez pokrycie kosztów: dojazdu prawników do poradni, dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX, zakupu kodeksów prawnych, zakupu papieru, zakupu napojów dla beneficjentów oraz wydruku materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
 • na zorganizowanie zajęć o tematyce prawniczej dla młodzieży licealnej, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu prowadzącego zajęcia, zwrotu kosztów ich dojazdu do miejsca zajęć oraz wydruku materiałów edukacyjnych,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 35 1030 0019 0109 8532 0000 8449,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów na terenie placówek pomocy prawnej.

Zdjęcie dokumentu 4/2013 

Decyzja 3/2013 dla Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z Białegostoku na zakup samochodów osobowych wykorzystywanych jako pojazdy medyczne

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 12 listopada 2012 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 27 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, z przeznaczeniem zebranych środków na zakup samochodów osobowych wykorzystywanych jako pojazdy medyczne, tj. wykorzystywanych do kontaktu z podopiecznymi Białostockiego Hospicjum dla Dzieci przez lekarzy, pielęgniarki oraz personel medyczny, w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,

Zdjęcie dokumentu 3/2013

Decyzja 2/2013 dla Fundacji „Mam Serce” z Warszawy m.in. na sfinansowanie leczenia operacyjnego i związanych z nim niezbędnych badań dzieci ze złożonymi wadami serca w Universitätsklinikum Münster

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 26 listopada 2012 r., uzupełnionego 21 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie leczenia operacyjnego i związanych z nim niezbędnych badań dzieci ze złożonymi wadami serca w Universitätsklinikum Münster w Münster oraz pokrycie kosztów pobytu rodziców lub opiekunów prawnych w szpitalu lub przyszpitalnym hotelu w przypadku, gdy pobyt ten będzie konieczny ze względów medycznych w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 25 1160 2202 0000 0002 3063 5314.

Zdjęcie dokumentu 2/2013 

Decyzja 1/2013 dla Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego z Warszawy na sfinansowanie stypendiów dla uczniów gimnazjów w regionie jeleniogórsko-legnickim, osiągających dobre wyniki w nauce lub w sporcie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 14 grudnia 2012 r., uzupełnionego ostatecznie 27 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 2 lutego 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na sfinansowanie stypendiów dla uczniów gimnazjów w regionie jeleniogórsko-legnickim, osiągających dobre wyniki w nauce lub w sporcie, w formie sprzedaży przedmiotów:

przedmiot - ilość - cena wywoławcza

 1. kamizelka bezrękawnik – ubiór reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 2 szt. 100 zł/szt.,
 2. spodnie damskie (krótkie) - ubiór reprezentantek naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 2 szt. 100 zł/szt.,
 3. szorty męskie - ubiór reprezentanta naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 1 szt. 80 zł,
 4. koszula sportowa - ubiór reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 2 szt. 100 zł/szt.,
 5. koszulka sportowa - ubiór reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 2 szt. 100 zł/szt.,
 6. koszula Polo - ubiór reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 2 szt. 100 zł/szt.,
 7. spodnie damskie (długie) - ubiór reprezentantek naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 2 szt. 100 zł/szt.,
 8. t-shirt - ubiór reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 5 szt. 80 zł/szt.,
 9. skarpety męskie - ubiór reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 5 par 25 zł/para,
 10. sukienka - ubiór reprezentantki naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 1 szt. 500 zł,
 11. czapka reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazana przez Polski Komitet Olimpijski 2 szt. 25 zł/szt.,
 12. torba podróżna reprezentanta naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie
 13. przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 1 szt. 500 zł,
 14. ręczniki frotte reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazane przez Polski Komitet Olimpijski 2 szt. 30 zł/szt.,
 15. saszetki - reprezentantów naszego kraju na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 6 szt. 50 zł/szt.,
 16. album „Na olimpijskim szlaku – LONDON 2012” przekazany przez Polski Komitet Olimpijski 5 szt. 100 zł/szt.,
 17. monety kolekcjonerskie przekazane przez Związek Banków Polskich 3 szt. 100 zł/szt.

Zdjęcie dokumentu 1/2013

Decyzje o zbiórkach wydane przez MAC w 2012 r.

Decyzja 164/2013 dla Fundacji Pomocy „Nowy Świat” z Katowic na pomoc dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną i umysłową oraz osobom zagrożonym marginalizacją społeczną

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 grudnia 2012 r., uzupełnionego 19 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów na pomoc rzeczową osobom indywidualnym, grupom społecznym dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną i umysłową oraz osobom zagrożonym marginalizacją społeczną, w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci odzieży.

Zdjęcie dokumentu 164/2012

Decyzja 163/2012 dla Komitetu Budowy Memoriału Wolnego Słowa z Warszawy na zmianę wpisu określającego przeznaczenie zebranych ofiar pochodzących ze zbiórki

Treść decyzji: zmieniam na wniosek strony decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr 94/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r., zezwalającą Komitetowi Budowy Memoriału Wolnego Słowa z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający przeznaczenie zebranych ofiar pochodzących ze zbiórki zbiórki, tj.: „- nagród pieniężnych przeznaczonych w konkursie za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz zwrotu części kosztów udziału w konkursie podmiotów, które zajęły miejsca od pierwszego do dwudziestego,”, zastępuję wpisem: „- nagród pieniężnych przeznaczonych w konkursie za zajęcie pierwszego, ewentualnie drugiego i trzeciego miejsca oraz do dwóch wyróżnień,”. Pozostałe warunki decyzji Nr 94/2012 pozostają bez zmian.

Zdjęcie dokumentu 163/2012

Zmiana decyzji 163/2012 decyzją 338/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający termin zakończenia zbiórki zastępuję wpisem: „do 30 czerwca 2014 r.”

Zdjęcie dokumentu 338/2013

Decyzja 162/2012 dla Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo z Warszawy na budowę Kliniki „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci z urazami czaszkowo–mózgowymi

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 18 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • budowę pierwszej w Polsce Kliniki „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w której będą leczone dzieci – ofiary śpiączki i po urazach neurologicznych; wydatki obejmą koszt ochrony terenu budowy, nadzoru budowlanego, robót wykończeniowych w Klinice, opłat za media;
 • finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci z urazami czaszkowo – mózgowymi, które znajdują się pod opieką Fundacji;

w następujących formach:

 1. dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 27 1090 1056 0000 0001 0493 6584,
 2. zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 3. wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „BUDZIMY” na numer 73101 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 3,69 zł z VAT z tym, że w przypadku usług:
 4. operatorów Polkomtel S. A. i Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o. o. z systemu sprzedaży postpaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 3,69 zł,
 5. pozostałych operatorów oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 3,- zł, a kwotę 0,69 zł, stanowiącą równowartość podatku VAT operator rozliczy z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 162/2012 

Decyzja 161/2012 dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna z Warszawy zmieniająca decyzję MSW 55/2012 - uzupełnienie listy przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży

w ten sposób, że do listy przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w dniu 21 grudnia 2012 r. dodaję: nazwa przedmiotu, ilość, cena,wywoławcza

16. pamiątka z rejsu od Kuby Strzyczkowskiego 1 szt. 500 zł,

17. maszynopis wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Mapa” przekazany przez Michała Rusinek 1 szt. 500 zł,

18. platynowa płyta Artura Andrusa pt. „Myśliwiecka” 1 szt. 500 zł.

 Zdjęcie dokumentu 161/2012 

Decyzja 159/2012 dla Fundacji ,,Twoje Dziedzictwo” z Zielonki na zabezpieczenie i restaurację dachu w zabytkowym kościele ewangelickim w Żeliszowie

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 3 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych ofiar na zabezpieczenie i restaurację dachu w zabytkowym kościele ewangelickim w Żeliszowie, w powiecie bolesławieckim, województwo dolnośląskie, w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na konto nr 81 1140 2017 0000 4802 1297 0611,
 • zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

 Zdjęcie dokumentu 159/2012

Zmiana decyzji 159/2012 decyzją 162/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji wpis określający numer konta bankowego, tj.: „- dobrowolnych wpłat na konto nr 81 1140 2017 0000 4802 1297 0611”, zastępuję wpisem: „- dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 55 2030 0045 1110 0000 0262 9270”.

Zdjęcie dokumentu 162/2013

Decyzja 158/2012 dla Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z Gdańska na pokrycie kosztów dojazdów pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów i psychologa do podopiecznych Fundacji oraz na wsparcie rzeczowe dla rodzin podopiecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 9 listopada 2012 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 18 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów i środków na:

 • pokrycie kosztów dojazdów pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów i psychologa do podopiecznych Fundacji,
 • wsparcie rzeczowe dla rodzin podopiecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 38 1050 1764 1000 0023 6079 2549,
 • zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • zbiórki darów rzeczowych w postaci: żywności, artykułów pielęgnacyjnych, szkolnych i papierniczych,
 • sprzedaży przedmiotów:

rodzaj przedmiotu, ilość, cena

 1. książki 50 sztuk 40 złotych za sztukę,
 2. obrazy 8 sztuk 30 złotych za sztukę,
 3. płyty CD 70 sztuk 10 złotych za sztukę,
 4. rekwizyty sportowe 10 sztuk 20 złotych za sztukę,
 5. pióro pamiątkowe 2 sztuki 40 złotych za sztukę.

Zdjęcie dokumentu 158/2012

Decyzja 157/2012 dla Fundacji Gajusz z Łodzi m.in. na wynagrodzenia dla lekarzy i rehabilitantów Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej oraz Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci oraz zakup lekarstw i sprzętu medycznego

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 10 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na finansowanie:

 • wynagrodzenia dla lekarzy i rehabilitantów Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej oraz Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci,
 • zakupu lekarstw i sprzętu medycznego,
 • zakupu wyposażenia do pomieszczeń Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci – leżanek, foteli, krzeseł, regałów, szaf i biurek,
 • prac wykończeniowych na terenie Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci – malowania ścian i montażu drzwi,

w formie wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „GAJUSZ” na numer 72565,za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, przy czym koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 2,46 zł z VAT z tym, że w przypadku usług:

 • operatora Polkomtel S. A. i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel z systemu sprzedaży postpaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2,46 zł,
 • pozostałych operatorów oraz sms’ów z systemu sprzedaży prepaid organizacja na cele zbiórki publicznej otrzyma kwotę 2,- zł, a kwotę 0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zdjęcie dokumentu 157/2012

Decyzja 155/2012 dla Dzieła Oparcie „Ad Gentes” z Warszawy m.in. na pomoc dla potrzebujących w Demokratycznej Republice Konga, Peru, Republice Senegalu, Zjednoczonej Republice Tanzanii

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 15 listopada 2012 r., uzupełnionego 14 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na:

 • wyposażenie sali porodowej i operacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Keshero w Demokratycznej Republice Konga,
 • zakup leków i środków opatrunkowych do Szpitala w Ntamugenga w Demokratycznej Republice Konga,
 • zakup komputerów książek i wyposażenia biblioteki w Iquitos w Republice Peru,
 • wyposażenia laboratorium w Ośrodku Zdrowia Noter Dame d'Espérance w Thiaroye Gare w Republice Senegalu,
 • wyposażenie przedszkola w Kolwezi w Zjednoczonej Republice Tanzanii, tj. zakup małych stolików i krzeseł, materiałów edukacyjnych, zabawek i książek,
 • dożywianie dzieci w Centrum Edukacyjnym w Kiabakari w Zjednoczonej Republice Tanzanii, w formie wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści „MISJE” na numer 72032 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych sieci Plus, Orange, Play, T-mobile oraz Heyah, koszt przesłania jednej wiadomości będzie wynosił 2,46 zł z VAT, z tego operatorzy na cel zbiórki publicznej przekażą organizatorowi kwotę 2 zł, natomiast kwotę podatku VAT w wysokości 0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.

Zebrane środki mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Senegalu, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Peru.

Zdjęcie dokumentu 155/2012

Decyzja 154/2012 dla Fundacji ,,Zwierzęca Polana” z Warszawy na pomoc zwierzętom i przeciwdziałanie ich bezdomności

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 12 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 1 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji oraz zapewnienie zwierzętom czasowego schronienia, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 55 1160 2202 0000 0002 2475 3664.

Zdjęcie dokumentu 154/2012

Zmiana decyzji decyzją 142/2013

w ten sposób, że w sentencji decyzji do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki publicznej dodaję wpis: „ - zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników, - zbiórki ofiar w naturze w postaci: koców, kołder, posłań dla zwierząt, misek, obroży, smyczy, karmy dla psów i kotów, środków na pchły i kleszcze, transporterów dla zwierząt.”

Zdjęcie dokumentu 142/2013

Decyzja 153/2012 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek z Gdańska na leczenie i kastrację znalezionych, oddanych i porzuconych fretek przekazywanych do adopcji

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 6 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na leczenie i kastrację znalezionych, oddanych i porzuconych fretek przekazywanych do adopcji, w formie zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i zaplombowanych skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.

Zdjęcie dokumentu 153/2012

Decyzja 152/2012 dla Fundacji na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis” z Lublina na wsparcie podopiecznych Fundacji m.in. poprzez finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 9 listopada 2012 r., uzupełnionego 14 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz podopiecznych Fundacji, poprzez:

 • finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych, zabiegów kardiologicznych, rehabilitacji, szczepień, zabiegów medycznych, badań kontrolnych, konsultacji i kontroli lekarskiej, niezbędnych w procesie leczenia pacjentów obciążonych wadą serca, w tym pobytu, przejazdu dzieci i ich opiekunów do ośrodków medycznych,
 • finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla dzieci mieszkających poza jej granicami,
 • finansowanie porodu matek oraz zabiegów w łonie matki, u których została zdiagnozowana prenatalnie wada serca płodu,
 • zakup lekarstw, wyrobów medycznych, środków czystości oraz sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, w części przeznaczonego dla podopiecznych, w części pozostawionego w siedzibie Fundacji celem bezpłatnego wypożyczania podopiecznym,
 • finansowanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, opieki nad pacjentem wymagającym sztucznej wentylacji, żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego w warunkach domowych oraz terapii bólu,

w następujących formach:

 • dobrowolnych wpłat na specjalne konta bankowe o numerach:
 • 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 przeznaczonego dla wpłat w walucie PLN,
 • 50 1600 1101 0003 0502 1175 2022 przeznaczonego dla wpłat w walucie EUR,
 • 93 1600 1101 0003 0502 1175 2024 przeznaczonego dla wpłat w walucie USD,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
 • zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zebrane fundusze mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zdjęcie dokumentu 152/2012

Decyzja 151/2012 dla Fundacji Instytut Dialogu i Pokoju na Świecie z Warszawy na pomoc dla uchodźców z Syrii, przebywających na terenie Turcji oraz dla potrzebujących na terenie Syrii

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 27 września 2012 r., uzupełnionego ostatecznie w dniu 11 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie do dnia 14 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych darów rzeczowych na pomoc dla uchodźców z Syrii, przebywających na terenie Turcji oraz dla potrzebujących przebywających na terenie Syrii, w następujących formach: zbiórki darów rzeczowych: odzieży, pościeli, koców, zabawek dla dzieci, artykułów spożywczych, sanitarnych i medycznych. Zebrane ofiary mogą być rozdysponowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Turcji oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej.

Zdjęcie 151/2012

Decyzja 150/2012 Fundacji ,,Podaruj Serce Innym” z Łodzi na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, biednym, chorym, oraz osobom starszym

Treść decyzji: pozwalam na podstawie wniosku z dnia 23 listopada 2012 r., uzupełnionego dnia 11 grudnia 2012 r., na przeprowadzenie w terminie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, biednym, chorym, oraz osobom starszym poprzez:

 • zakup leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, książek, artykułów higienicznych, specjalistycznego obuwia oraz dodatkowych badań medycznych,
 • dofinansowanie kosztów operacji, zabiegów i rehabilitacji,
 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych,
 • dofinansowanie kosztów związanych z wyżywieniem, przejazdami na turnusy, organizacją imprez integracyjnych, wycieczek oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Zdjęcie dokumentu 150/2012

Dec