Opis projektu

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 r.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (w skrócie PZIP) to dokument strategiczny adresowany do administracji, firm informatycznych i wszystkich obywateli. Jego rolą nie jest opisywanie konkretnych usług, które pojawią się do 2020 roku, ale pokazanie celów i spodziewanych efektów oraz sposobu ich osiągnięcia. E-usługi są przecież tworzone dla obywatela, mają być łatwe do znalezienia i do użycia. Mają poprawiać jakość życia – nie tylko w materialnym, ale także w społecznym wymiarze. Narzędzia informatyczne mają nam pomóc w budowaniu państwa optimum – które interweniuje tam, gdzie jest potrzebne, i wycofuje się z dziedzin, w których obywatele sami lepiej rozwiązują swoje problemy. Co więcej – państwo optimum to takie, które nie tylko działa dla obywateli – ale RAZEM z nimi. Informację o dostępnych usługach znajdziesz na Obywatel.gov.pl oraz Biznes.gov.pl.

Jakie są założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to zbiór systemów, w których można korzystać z e-usług. Profil zaufany ePUAP (darmowy mobilny e-identyfikator i e-podpis) jest podstawowym sposobem weryfikowania tożsamości obywatela w kontaktach z administracją publiczną przez internet. Chcemy wykorzystywać narzędzia informatyczne, by budować otwarty rząd oraz wykorzystywać wiedzę i umiejętności obywateli, a ich samych włączać w podejmowanie decyzji kluczowych dla kraju. Chcemy wykorzystywać także potencjał informacji sektora publicznego. To ważny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, który zwiększa przejrzystość administracji publicznej. 

Ewolucja Programu

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest aktualizowany co dwa lata. Dziś już mają Państwo do dyspozycji jego pierwszą edycję (2014) i drugą, powstałą w roku 2016 — właśnie przedstawioną do konsultacji. Druga edycja PZIP (wersja zaktualizowana) zawiera ewaluację założeń, ocenę stopnia wdrożenia Programu, ale przede wszystkim proponuje konkretne rozwiązania, jakie należy zastosować, by budowa przejrzystego ekosystemu informacyjno-usługowego państwa była możliwa. Rozwiązaniom tym można przyjrzeć się na stronie, na której prezentujemy Strategię Informatyzacji Państwa.