Projekt systemowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Działanie 5.2 PO KL

Ideą projektu jest poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność JST.
Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z: Wydziałem Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz WPiA UMK w Toruniu.

Dobre prawo sprawne rządzenie

Grupy docelowe projektu (adresaci wsparcia):

  - pracownicy przygotowujący decyzje administracyjne oraz akty prawa miejscowego w JST;

  - pracownicy z krótkim stażem (do 1 roku) w JST - szkolenia e-learningowe;

  - pracownicy RIO;

  - pracownicy urzędów wojewódzkich (Wydziały Nadzoru i Kontroli);

  - pracownicy SKO, w tym etatowi i pozaetatowi członkowie kolegiów;

  - pracownicy MAC (Wydział Samorządu Terytorialnego;

  - eksperci współpracujący z KWRiST;

  - członkowie Komitetu Regionów i ich zastępcy.